Blog (Pagina 10)

Blog (Pagina 10)

Elke dag is het Jom Kippoer

In Leviticus 16 schrijft God voor hoe Hij wil dat het Joodse volk de rituelen verrichtte voor de “De Grote Verzoendag”. Deze dag was door God apart gezet, “Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.” (Leviticus 16:30) Op deze Grote Verzoendag, Jom Kippoer in het Hebreeuws, mocht…

Gevolgen van Gods genade?!

“Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.” (Efeze 2:8-10) Genade. Het is een woord dat zo vaak valt in de kerk. Genade is…

Is zonden belijden nodig?

“Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1 Johannes 1:9) Dit is een van de verzen die ik uit mijn hoofd ken, dit is een vers dat voor mij heel bemoedigend is. Dit vers geeft voor mij aan dat ik elke zonde bij God kan brengen, dat wanneer ik dat doe, Hij zal vergeven, Hij Zijn…

Ervaringsdeskundige in liefde onderling

Johannes 13:35 “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Dit is een opdracht van Jezus die mij de laatste tijd heel erg bezig heeft gehouden. Ik heb gemerkt dat het (te) makkelijk is om de liefde die in de kerk moet heersen uit het oog te verliezen. Ik heb gemerkt dat ik te druk kan zijn met dienen, zonder echt God te…

Een man naar Gods hart

“Ik heb David, de zoon van Isaï, gevonden, een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil.” (Handelingen 13:22) God noemt David man naar Zijn hart; ik wil ook heel graag die woorden uit de mond van God over mij uitgesproken worden. Ik denk dat het tegenwoordig nog lastig is om mannen naar Gods hart te vinden, want de wereld heeft geen goed idee meer van wat een man…

Dat je groeien mag

“Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen.” (2 Petrus 3:18) Deze oproep van Petrus komt niet uit de lucht vallen, dit is iets dat door de Bijbel heen naar voren komt. Ik hoor te groeien, ik hoor volwassen te worden als christen. We hebben zelfs kinderliedjes die…

Bid elke dag

“En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil.” (1 Johannes 5:14) Het kinderliedje gaat: Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. Bidden is een belangrijk onderdeel hiervan, in elke situatie. God is goed, altijd; of ik het nou zie of niet. Dat is altijd goed om mee te beginnen,…

Lees je Bijbel

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het feit dat de Bijbel genoeg is. Dat de Bijbel alles is wat wij als christenen nodig hebben om God beter te leren kennen. Het Bijbelgedeelte dat ik daarbij aanhaalde is 2 Timotheüs 3: 16-17, waar God ons leert wat voor een rijkdom Hij gegeven heeft door Zijn Woord heen. Het kinderlied gaat, lees je Bijbel, bid elke dag, dat je…

Is de Bijbel genoeg?

“Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.” (2 Timotheüs 3:16-17) God beantwoord door Paulus heen de vraag ‘Is de Bijbel genoeg?’. Een heel belangrijke vraag voor…

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.