De mens heeft Jezus nodig

De mens heeft Jezus nodig

Welkom in Calvary Chapel Haarlemmermeer, vooral aan jullie die hier voor het eerst zijn. Fijn dat jullie er zijn. Sommigen van jullie zijn uitgenodigd, anderen hebben ons online gevonden, misschien nog wel andere manieren. Ik geloof dat niemand hier toevallig is, niemand is hier zonder reden. De God van de Bijbel heeft een plan met vandaag, Hij wil vandaag aan iedereen laten zien Wie Hij is.

‘De mens heeft Jezus nodig’

Situatie/probleem

Materialisme en evolutie leren dat alles in het universum alleen uit massa en energie bestaat. Dat alles door toeval ontstaan is. Oerknal, survival-of-the-fittest, etc. allemaal ongeleide, blinde toeval.  Dat kan niet. Er is namelijk informatie nodig om massa en energie te leiden en betekenis te geven.

1 voorbeeld is DNA, dat bestaat uit chemische massa, energie en informatie.

Toon volledige notities
 • Evolutie leert dat we van een 1 cel-organisme naar meercellig, naar uiteindelijk mensen zijn gegaan. Dat betekent dat informatie toegevoegd moet worden aan de cellen. Informatie vereist een schrijver, zeker de hoeveelheid complexe informatie die er in DNA zit. De Bijbel leert dat God die schrijver is, dat Hij alles gemaakt heeft.
  • De kop van 1 naald aan DNA heeft genoeg informatie in zich om een stapel boeken te vullen die 500x van de aarde naar de maan gaat (384.400km x 500 = 192.200.000km). Die informatie moet ergens vandaan komen.
  • Evolutie zegt dat de informatie ‘uit het niets’ kwam en zomaar toegevoegd werd. De wetenschap zelf heeft bewezen dat materie geen informatie kan schrijven, daar is intelligentie voor nodig. De evolutieleer heeft geen intelligent wezen om dit te doen.
 • De Bijbel leert dat God alles gemaakt heeft. Kijk eens om je heen, dit is een zaal vol mensen. Een zaal vol mensen met hun eigen karakters, hun eigen levens. Mensen met eigen DNA. En dat DNA is terug te brengen tot het feit dat er maar 1 soort mens is, de mens. Er is geen gekleurd ras, geen wit ras; er is 1 soort mens die door God gemaakt is. 1 soort mens die divers is in cultuur, divers in hoeveelheid pigment, divers in taal, locatie van wonen, etc. Maar er is 1 soort mens.
  • De Bijbel leert dat de mens door God gemaakt is, dat Hij de mens uit het stof schiep (Genesis 2:7). Hij schiep de mens mannelijk en vrouwelijk, om een relatie met Hem te hebben. Elk mens is hiervoor gemaakt.

God schiep de wereld in 7 dagen (Genesis 1-3). Hij schiep de aarde uit het niets en gaf leven aan alles dat we om ons heen zien. Hij schiep een perfecte wereld, waar God en mens een perfecte relatie met elkaar hadden. De wereld waar wij nu wonen, is niet de wereld zoals God die geschapen heeft.

Genesis 1:31a “En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.”

 • Dit is niet de wereld zoals God die gemaakt heeft, er is iets veranderd. Toen God de wereld schiep was de wereld perfect, er was geen haat, oorlog, pijn, racisme, verdriet, etc. “Het was zeer goed.”

In Genesis 3:1-6 lezen we hoe Eva verleid werd door de slang, Satan, om God ongehoorzaam te zijn. Ze werd verleid om 1) te twijfelen aan wat God gezegd had (v1), 2) tegen Gods Woord in te gaan (v4), en 3) zichzelf als gelijk aan God te zien (v5). Eva at van de vrucht, daarna Adam en toen opeens was alles anders.

 • I.p.v. met God wandelen, renden ze voor God weg (v8). I.p.v. face-to-face met God praten, praatten ze met Hem van achter een struik (v8). I.p.v. uitzien naar tijd met God, waren ze bang voor Hem (v10).
 • Dit was niet zoals God alles bedoeld had. Adam en Eva hadden hun vrije wil gebruikt om tegen God te kiezen.

Romeinen 5:12 “Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben.”

 • Dit is het probleem van die ene soort mens, het probleem van elk mens. Dit is het probleem achter alle problemen. Dit is waardoor we problemen hebben met het klimaat, pensioenen, politiek, relaties, fysiek, banen, etc. Zonde heeft alles kapot gemaakt. Zonde doet namelijk het volgende:

Jesaja 59:2 “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.”

Zonde brengt scheiding tussen mens en God, zonde zorgt ervoor dat de perfecte situatie zoals God die gemaakt heeft niet meer kan. God is perfect en kan alleen perfectie bij Zich hebben, zonde is niet perfect.

Nu zeg je misschien, wie ben jij om mij bij zonde te betrekken? Wie zegt dat ik een zondaar ben?

Psalm 53:3 “God heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Ieder van hen heeft zich afgekeerd, tezamen zijn zij verdorven, er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.”

 • God weet en ziet alles. Hij weet wat je denkt, wil, waar je naar verlangt, etc. Omdat Hij alles weet en ziet, kan Hij zeggen dat niemand, ook ik niet, goed doet. Niemand doet goed naar Zijn standaard, perfectie. Misschien leef je goed, je leeft niet perfect.
  • Dat is waar de Bijbel de lat legt, perfectie. Dat is de standaard, Gods standaard. Dat is het probleem, perfectie halen wij niet meer sinds onze zonde. Door de zonde van Adam zit zonde ingebakken in ons DNA.

Wil je daar bewijs van? Ons DNA wordt steeds zwakker, het wordt steeds slechter. We hebben misschien steeds meer medische mogelijkheden om in leven te blijven, maar we sterven allemaal nog steeds. Ons DNA wordt niet sterker, het breek juist af. Informatie toevoegen kan niet, iemand moet die informatie schrijven. Sinds de zondeval breekt alles af, inclusief ons DNA, wijzelf.

            Nu kan een probleem niet erg zijn, afhangend van de gevolgen van dat probleem.

Romeinen 6:23a “Want het loon van de zonde is de dood,”

 • Dit is waar dit probleem echt een probleem wordt. Zonde levert niks anders op dan de dood, de eeuwige dood. Dat betekent voor eeuwig gescheiden zijn van God op een plek die de Bijbel de hel noemt.

Dat probleem is echt, dat probleem komen we dagelijks tegen, dat probleem zie je wanneer jij en ik in de spiegel kijken. Dit is de situatie van elk mens vandaag de dag, elke mens schiet tekort sinds de zondeval.

Gods oplossing

Dit is niet waar het verhaal van een probleem naar depressief gaat, dit is waar de hoop begint. God weet vanaf het begin dat dit probleem bestaat en heeft vanaf het begin van dit probleem een oplossing gegeven:

Genesis 3:15 “En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.”

 • God zegt hier tegen de slang, de duivel, dat er vijandschap zal zijn tussen Satan en de mens. Het Nageslacht van Eva zal de slang de kop vermorzelen en de slang zal in dat proces de hiel van het Nageslacht van Eva vermorzelen.
  • Wat de Bijbel hier zegt is dat er Iemand zal komen die het probleem dat wij hebben op zal lossen. De vijand zal overwonnen worden, in een proces dat pijnlijk zal zijn voor deze Iemand.

God belooft hier dat Hij Iemand gaat sturen die ons probleem kent en weet wat de oplossing is. De situatie is dat wij een probleem hebben en God wil ons de oplossing hiervoor geven. Aangezien ieder mens zondig is en ieder mens de dood verdient, moest er Iemand komen die niet zondig was. De enige Die perfect is, is God Zelf. Dat is de reden dat God naar de aarde moest komen, om ons probleem op te lossen.

 • Jezus Christus, de Zoon van God, werd Mens. Hij was 100% God en 100% mens tegelijk. Hij was perfect en Mens tegelijk. God deed hier iets dat Hij niet hoefde te doen, maar Hij deed het toch, omdat Hij van jou en mij houdt.

Romeinen 5:8 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

 • Zonde heeft een effect dat God niet voor de mens heeft: dood (Ezechiël 18:4, Romeinen 6:23). Toen God de hemel en de aarde schiep, de planten, de dieren, de mens, was er geen dood. Er was niks slechts. Door zonde is dood in de wereld gekomen.
  • Dit effect van zonde is wat Jezus weg kwam nemen, de eeuwige dood, gescheiden van God. God wil namelijk dat de mens voor eeuwig bij Hem leeft en dat kan alleen als er geen zonde in de weg zit.

Wij mensen hebben een eeuwig probleem, onze zonde doen we tegenover een eeuwig God (Psalm 51:6). Dat betekent een eeuwige straf die wij nooit zelf kunnen betalen. Daarom kwam Jezus naar de aarde, daarom werd Hij een Mens. Jezus kon de straf wel betalen, Hij kon onze straf op Zich nemen en de prijs betalen.

 • Jezus was een zoals wij, wij was verleid zoals wij, maar toch zondigde Hij niet (Hebreeën 4:15). Jezus leefde perfect (1 Petrus 2:22), Hij loog nooit, stal nooit, deed niks dat niet perfect was in Gods ogen.

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Dit is de oplossing die God gegeven heeft voor ons probleem, Iemand Die al onze straf op Zich kon nemen. Iemand Die ervoor kon zorgen dat de afstand tussen ons en God (Jesaja 59:2) weggenomen wordt. Dit is wat God vandaag aan iedereen aanbiedt.

Johannes 3:16-17 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

 • Zo lief heeft God jou, dat Hij Zijn Zoon voor jou gaf. Hij gaf wat Hem het meest dierbaar was om jou en mij te redden. Dat is Zijn liefde.
 • Dit is een cadeau dat Hij aan iedereen aanbiedt (“zo lief heeft God de wereld gehad,”), ieder mens mag dit aannemen. Jezus stierf voor ieder mens (Hebreeën 2:9), Jezus droeg de zonden van iedereen op de wereld (1 Johannes 2:2).
  • Hij biedt dit aan, het enige dat Hij ervoor terugwil is dat je voor Hem gaat leven. God weet precies wat wel en niet goed is voor de mens, Hij is alwetend. Als we dan Zijn liefde gaan zien, Zijn genade voor ons, dan is het logisch dat we naar Zijn standaard willen gaan leven.

De ruildeal is als volgt: Jezus geeft ons Zijn rechtvaardigheid, Zijn perfectie; in ruil voor onze zonde en viezigheid. Onze eigen rechtvaardigheid is als vieze doeken/gebruikt maandverband (Jesaja 64:6), Jezus’ rechtvaardigheid is perfect. Jezus wil jou en mij alles geven dat we nodig hebben om rechtvaardig te zijn, om in de hemel te komen, om nu al een relatie met God te hebben.

1 Korinthe 1:30 “Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,”

 • Jezus geeft ons Zijn perfectie, Hij droeg onze zonde aan het kruis van Golgotha. Jezus geeft ons Zijn rechtvaardigheid, Hij droeg jouw en mijn straf. Dat is wat Jezus kwam doen, dat is het Evangelie, dat is het goede nieuws dat elk mens mag weten.

Niet alleen stierf Hij, ieder mens sterft, Hij stond op uit de dood. God liet Zijn grote kracht zien, God overwon de dood door Jezus uit de dood te doen opstaan. Zonder Jezus’ opstanding uit de dood is ons geloof niks waard:

1 Petrus 1:3 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,”

 • Jezus kwam naar de aarde (incarnatie) en leefde perfect; stierf voor onze zonde (kruisiging); stond op uit de dood (opstanding); ging terug naar de hemel (hemelvaart).

Het laatste onderdeel van het Evangelie is dat Jezus nu niet meer lichamelijk op aarde is. Hij ging terug naar de Vader met Hemelvaart. Dit is belangrijk, want doordat Jezus Mens was, kon Hij maar op 1 plek tegelijk zijn. Toen Hij naar de hemel ging, stuurde Hij de Heilige Geest, de 3e persoon van de Drie-eenheid, Die wel overal tegelijk kan zijn.

 • De Heilige Geest is bij ieder mens en wil de mens overtuigen van Wie Jezus is (Johannes 16:8). Zonder de Heilige Geest kunnen we niet inzien Wie God is. De Heilige Geest is hier, Hij wil jou vandaag laten zien Wie Jezus is, hoeveel Hij van je houdt en hoeveel je Hem nodig hebt.
 • Je mag vandaag aan God vragen of Hij jou wil laten zien Wie Jezus is, want dat is wat je nodig hebt om te geloven, dat is Wie je nodig hebt voor eeuwig leven.

Belofte

God belooft in Zijn Woord dat wie gelooft in Jezus, gered is.

Johannes 20:31 “maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”

God belooft dit en Hij houdt Zich altijd aan Zijn Woord. Hij belooft eeuwig leven, Hij belooft dat Hij altijd bij je zal zijn. Hij belooft dat Hij je leven gaat veranderen. Allemaal beloftes die Hij waar gaat maken, als je in Hem gelooft.

 • Er is geen zonde te groot dat Hij die niet kan en wil vergeven. Niemand is te ver heen dat God hen niet kan en wil redden. Zijn belofte is dat als je je leven aan Hem geeft, Hij je zal redden. Daar mogen we op vertrouwen, want Hij heeft al heel vaak bewezen dat Hij trouw is.
  • Door de hele Bijbel heen zien we dat Hij trouw is, dat Hij Zijn Woord heel serieus neemt. Alles dat Hij zegt doet Hij ook. Je kan Hem volledig vertrouwen; daag Hem uit, vraag God om Zichzelf aan je te laten zien. Ik verzeker je dat Hij dat gaat doen. Misschien niet op de manier die je verwacht, maar Hij gaat Zichzelf laten zien.

God wil je vreugde geven, i.p.v. verdriet. Hij wil je verleden gebruiken voor Zijn doel. Hij wil je pijn wegnemen en je blijdschap geven. Blijdschap die komt door Zijn genade in je leven.

Dezelfde God die alle informatie in DNA gestopt heeft die leven mogelijk maakt, is de God Die vandaag tegen jou zegt dat Hij oneindig veel van jou houdt, zoveel dat Hij Zijn Zoon voor jou gegeven heeft. Deze God wijst jou erop dat alles dat je doet dat niet perfect is zonde is, zonde die tussen jou en Hem in staat. Dit probleem, deze zonde, wil Hij wegnemen, zodat je eeuwig bij Hem kan zijn, eeuwig van Zijn aanwezigheid kan genieten.

We vieren vandaag avondmaal, wat betekent dat we vieren dat Jezus dit voor ons gedaan heeft. Dit is iets dat Jezus instelde in de Evangeliën, zodat gelovigen blijven denken aan wat Jezus gedaan heeft. We gaan de eeuwigheid nodig hebben om dankbaar te zijn voor wat Jezus gedaan heeft, zo groot is Zijn offer voor ons. Dat vieren we vandaag.

 • Als jij Jezus nog niet kent, neem Hem vandaag aan. Neem Zijn offer voor jou aan, zeg tegen God dat je een zondaar bent en dat je Zijn redding nodig hebt. De God Die DNA in jou gestopt heeft, Die jou leven geeft, Die God wil jou ook eeuwig leven geven. Hij wil jouw leven nu, hier vandaag veranderen. Hij wil jouw leven omdraaien, van vol zonde, naar vol van Zijn liefde. Neem Zijn cadeau, Zijn genade nu aan, bekeer je (keer je af van je zonde). God staat met open armen op jou te wachten, Hij houdt oneindig veel van jou.
 • Als je Jezus kent, neem deel aan het avondmaal. Vraag God om je te laten zien of er nog dingen tussen jou en Hem in staan, zodat je je kan bekeren van je zonde. Leg je leven opnieuw bij Hem neer en vraag Hem om jou opnieuw in vuur en vlam te zetten voor dit Evangelie. Dit is wat mensen redt, dit is wat eeuwig leven geeft.