Inleiding tot 1 Johannes – niet wat je denkt!

Inleiding tot 1 Johannes – niet wat je denkt!

Inleiding tot 1 Johannes – niet wat je denkt!

Diverse verzen uit 1 Johannes

Ik wil vanmorgen beginnen met een vers dat mij de afgelopen zes maanden echt bezig heeft gehouden en mij nog steeds bezighoudt. Het vers is Mattheüs 28:19.

Zonder het hardop te zeggen, dus alleen door je hand op te steken, wie kent dit vers, oftewel, wie weet waar het over gaat? Dit vers bevat wat genoemd wordt: ‘de Grote Opdracht’.

Mattheüs 28:19 19Ga dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” (HSV en NBG)

Ik heb van dit vers bewust een eigen versie gemaakt door een gedeelte van dit vers uit de NBG-vertaling te knippen, en in de HSV te plakken.

Toon volledige notities

In de HSV staat er in plaats van ‘maakt al de volken tot mijn discipelen’, ‘onderwijs al de volken’.

Hier heb ik moeite mee want door het te vertalen als ‘onderwijs al de volken’ komt de grondtekst waarin het oorspronkelijk geschreven werd niet goed uit de verf.

In de grondtekst gebruikt Jezus een werkwoord* dat letterlijk betekent: ‘iemand tot discipel maken’.

*Matheteuo

Dit is een stuk duidelijker, een stuk specifieker, veel doelgerichter en bewuster dan slechts te zeggen: ‘onderwijs al de volken’.

Dus, wees er gewoon van bewust dat wanneer ik Mattheüs 28:19 voorlees, of projecteer, of email, of wat dan ook, dan zal ik mijn versie gebruiken.

Ik had gisterochtend een SMS gestuurd naar iedereen waarvan ik het 06 nummer heb. Wie heeft het SMS’je niet ontvangen? Voor alle zekerheid heb ik het ook via de email verstuurd. Wie heeft de email niet ontvangen?

De vraag die jullie in het SMS’je voor jezelf moest beantwoorden was: ‘Wat is het belang van de Grote Opdracht in mijn leven, anno 2018?’

Misschien heb je er nooit bij stil gestaan, maar als de discipelen, aan wie dit zendingsbevel 2.000 jaar geleden gegeven werd, hun levens er niet voor hebben ingezet, of als zij niet echte, wedergeboren christenen waren, dan was het Evangelie nooit tot ons gekomen.

Als degenen, die door de eerste discipelen tot geloof waren gekomen; als zij hún levens niet voor de Grote Opdracht ingezet hadden, als zij niet echte wedergeboren christenen waren, dan was het Evangelie nooit tot ons gekomen.

Als alle wedergeboren christenen door de eeuwen heen niet getrouw zijn geweest in het vervullen van de Grote Opdracht, dan was het Evangelie nooit tot ons gekomen.

Als Gods kerk door de eeuwen heen gefaald had in het vervullen van de Grote Opdracht, dan zouden wij niet tot een reddend geloof in Jezus Christus zijn gekomen.

Dus, het belang van de Grote Opdracht in mijn en jouw leven, anno 2018 is dat wij door Gods programma dat de Grote Opdracht heet, tot een zaligmakend en heiligmakend geloof gekomen zijn in Jezus de Christus, de Zoon van de levende God.

Jij en ik, die wedergeboren zijn, zijn wedergeboren doordat mensen door de eeuwen heen de Grote Opdracht vervuld hebben, en vandaag nog steeds aan het vervullen zijn.

Het belang van de Grote Opdracht is voor ons, wij die nu wedergeboren zijn, dus heel groot.

Hoe belangrijk is het vervullen van de Grote Opdracht dan wel niet voor onze gezinsleden, onze familieleden, onze buren, collega’s, schoolgenoten, enz. die nog niet wedergeboren zijn?

Hoe belangrijk de vervulling van de Grote Opdracht voor jou is geweest in het tot eeuwig leven komen, het is eveneens belangrijk voor de mensen om ons heen die nu richting de eeuwige verdoemenis gaan.

Het is levensbelangrijk en het heeft eeuwige gevolgen.

Wij gaan direct na de studie in 1 Johannes een thematische studie doen over de Grote Opdracht waarin wij op vier aspecten van de opdracht gaan inzoomen. Ik ga er nu dus niet dieper op in.

Wat ik wel nog even wil doen is iets zeggen over het aspect van het maken van discipelen.

Ik kan me voorstellen dat jullie een bepaald beeld hebben bij het maken van discipelen en wat daarmee gemoeid gaat.

Bijvoorbeeld, misschien denk je aan het op straat gaan evangeliseren, of het Evangelie met mensen in jouw nabije omgeving delen, of het uitnodigen van mensen naar de eredienst, enz.

Misschien denk je aan het moeten uitleggen van de Bijbel aan mensen, of het moeten beantwoorden van moeilijke vragen waar mensen mee kunnen komen, of in moeizame discussies raken met mensen, of vragen van mensen krijgen waar je geen antwoord op hebt.

Als dit jouw beeld is van het maken van discipelen, dan kan ik me ook voorstellen dat je je misschien niet geschikt voelt om dit te doen, dat je zoiets hebt dat het niet voor jou is bestemd, maar voor die andere christenen.

Sommige mensen denken echt dat het maken van discipelen alleen gedaan kan worden door de superchristen, de voorganger, of de assistent voorganger, of de aanbiddingsleider, of die ‘goede’ christenen.

Niets is verder van de waarheid. Het maken van discipelen is niet uitsluitend bestemd voor de superchristen of de goede christen, het is opgedragen aan elke echte wedergeboren christen.

Ja, maar dat is niks voor mij, zeg je. Ik ben daartoe niet gekwalificeerd. Ik ben niet de geschikte persoon. Ik ben nog niet voldoende toegewijd aan God. Ik ben nog te zondig. Ik heb het te druk met andere dingen. Ik heb zelf nog veel te veel problemen om me bezig te houden met het maken van discipelen.

Als jij je vanmorgen niet gekwalificeerd voelt om een discipel maker te zijn, als jij je vanmorgen niet bekwaam genoeg voelt, of als jij denkt dat je niet goed genoeg bent of niet genoeg van het Evangelie weet, dan heb ik geweldig nieuws voor je.

Want de studie in 1 Johannes zal jou helpen om naar echtheid te kunnen bepalen of je wel of niet geschikt bent.

Het Woord van God in 1 Johannes is niet gebaseerd op jouw gevoel, of op jouw eigen inschatting van jezelf. Het is gebaseerd op Gods waarheid, op de Rots waarop wij kunnen staan, waarop wij kunnen bouwen.

Velen van jullie zullen tot de ontdekking gaan komen dat je jezelf zwaar hebt onderschat, dat God jou totaal anders ziet dan hoe jij jezelf ziet, en dan in de positieve zin.

Ik zei zonet dat het maken van discipelen door God is opgedragen aan elke echte wedergeboren christen.

De Bijbel leert ons dat er echte christenen zijn en valse christenen, naamchristenen, kerkgangers die niet wedergeboren zijn.

Vandaar dat God ons de brief 1 Johannes heeft gegeven, en vandaar dat Paulus de Korintiërs opriep om te bepalen of zij daadwerkelijk wedergeboren waren of niet.

2 Korinthe 13:5 – “Onderzoek uzelf of u in het geloof bent, beproef uzelf.” Dit is echt een ontnuchterende zaak.

Gelukkig maakt de Bijbel het ons vrij makkelijk om te checken of wij daadwerkelijk echte wedergeboren christenen zijn of naamchristenen, niet wedergeboren kerkgangers.

Zoals ik in mijn emailbericht van de week had geschreven is een van de dingen dat Johannes ons in deze brief duidelijk wil maken, is dat een wedergeboren mens er voor 100% zeker kan zijn dat hij/zij gered is, een kind van God is, en dat de eeuwigheid, waar wij het in Openbaring over gehad hebben, een realiteit is,

Kortom, door de toets van 1 Johannes te doorstaan kan iemand er voor 100% zeker zijn een echte wedergeboren christen te zijn.

Deze brief is ons dus gegeven o.a. als een toetssteen waaraan wij kunnen toetsen of wij echt gered zijn of niet. Het beantwoordt de vraag: ‘hoe kan ik zeker weten dat ik een echte christen ben?’

Of jij een echte christen bent of niet is natuurlijk van levensbelang; het bepaald waar jij, nadat je komt te sterven, de eeuwigheid zal doorbrengen.

Als je een echte wedergeboren christen bent dan ben je voor 100% verzekerd dat je in de eeuwigheid in alle heerlijkheid en glorie samen met Jezus Christus zal blijven leven. Wij hebben hiervan een glimp gekregen in de studie van Openbaring.

Als je niet een echte wedergeboren christen bent, maar een naamchristen, een kerkganger, dan zegt de Bijbel dat je voor 100% verzekerd kan zijn dat je voor eeuwig, dag in en dag uit, onophoudend gepijnigd en gestraft zal worden.

Dus, of jij een echte christen bent of niet is voor jou persoonlijk van levensbelang! Maar niet alleen dat, het is ook bepalend voor het vervullen van de Grote Opdracht; voor het maken van discipelen. Wij kunnen als christenen dus niet zonder 1 Johannes.

Johannes werd door de Heilige Geest gemotiveerd en geïnspireerd om deze brief te schrijven omdat valse leraren de kerk binnengeslopen waren die de christenen in verwarring brachten.

Deze valse leraren, brachten een valse leer dat Gnosticisme heet. Deze valse leer bracht de christenen aan het twijfelen. Zij twijfelden aan hun redding waardoor zij ook twijfelden aan hun geschiktheid om de Grote Opdracht te vervullen.

Vandaar dat 1 Johannes, na 2.000 jaar nog steeds relevant is. Want ook vandaag is er verwarring over de redding. Ook vandaag zijn er christenen die aan hun redding twijfelen of door anderen aan het twijfelen gebracht worden.

Het is zo erg wanneer een christen aan het twijfelen gebracht wordt over zijn redding, maar wat nog erger is, is dat er naamchristenen en kerkgangers in de kerk zijn die toch echt niet gered zijn, maar die op basis van waanideeën menen gered te zijn.

Soms praat ik met mensen in de kerk en dan hebben wij het over iemand, bijv. hun kind die totaal geen bewijs toont dat hij/zij een echte christen is.

Mijn eerste vraag in zo’n gesprek is altijd of deze persoon wedergeboren is.

Al te vaak krijg ik te horen dat hij/zij wel een christen is, maar niet wedergeboren. Of dat hij/zij ooit het zondaarsgebed heeft gedaan waardoor zij gered zijn. Of dat hij/zij in Johannes 3:16 geloven waardoor zij gered zijn.

Dit is volslagen onzin dat niet op de Bijbel gebaseerd is, maar op een of andere ijdele hoop.

Als je een echte wedergeboren christen bent dan is dat aan alles in jouw leven te zien en merken.

Het is dus goed en ik geloof ook echt door de Heilige Geest geleid dat wij nu 1 Johannes met elkaar door gaan nemen.

Nu we deze korte intro hebben gehad, kunnen we verder met de echte studie in 1 Johannes. Om zo veel mogelijk uit 1 Johannes te kunnen halen is het belangrijk dat wij een essentieel Bijbels principe begrijpen.

Jesaja 55:10-11 – 10Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – 11zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied.” (GNB)

God gebruikt hier het voorbeeld van de water cyclus. Regen en sneeuw komen uit de lucht vallen en keren uiteindelijk weer terug naar de lucht toe in de vorm van damp.

Maar voordat de regen en sneeuw terugkeren zorgt God ervoor dat de regen en sneeuw eerst Zijn doel op aarde bereiken en dat is dat het de aarde begiet waardoor alles dat verbouwd wordt gaat groeien en vrucht gaat dragen.

Met dit voorbeeld geeft God ons een onweerlegbaar Bijbels principe, namelijk dat met Zijn Woord precies hetzelfde gebeurt als in dit voorbeeld. Het Woord van God komt voort uit God en keert niet tot God terug voordat God Zijn doel ermee heeft bereikt.

Hierin beloofd God ons dat Zijn Woord, de Bijbel nooit vruchteloos tot Hem terug zal keren, maar dat het zal doen wat God wil en zal volbrengen wat God gebied.

Dus, wanneer God een reden geeft, oftewel wanneer God aangeeft waarom Hij iets heeft laten opschrijven, dan kunnen wij er voor 100% zeker zijn dat God daarmee tot Zijn doel zal komen.

Wanneer wij ervan uitgaan dat Gods Woord Gods doel zal bereiken, dan gaan wij de Bijbel heel anders lezen.

God beloofd ons dus dat Hij, door Zijn Woord dingen daadwerkelijk voor mekaar zal krijgen. God is niet slechts iemand die alleen maar mooie praatjes zit te verkopen.

Laten we naar een praktijkvoorbeeld kijken:

Johannes 20:30-31 –30Jezus nu heeft in aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, 31maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”

Johannes heeft in zijn Evangelie zeven tekenen van Jezus vastgelegd opdat men door het lezen en het toe-eigenen van dit Evangelie tot geloof in Jezus zou komen.

God heeft hier d.m.v. de schrijver Johannes duidelijk aangegeven waarom Hij het Evangelie van Johannes geschreven heeft:

31maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in Zijn Naam.”

Nogmaals, door de inspiratie van de Heilige Geest heeft Johannes zeven tekenen vastgelegd in zijn Evangelie met als doel dat de lezers geloven zullen dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, waardoor de lezer leven zal hebben in Zijn Naam.

Aan de hand van het Bijbels principe in Jesaja 55:10-11 geeft God de oprecht zoekend persoon de garantie dat wanneer hij/zij het Evangelie van Johannes met een open hart naar God toe leest, hij/zij tot (een dieper) geloof in Jezus Christus zal komen.

Dit is het doel waartoe God dit Woord heeft gezonden en wij kunnen er voor 100% zeker zijn dat God hiermee Zijn doel zal bereiken.

Nu dit. God heeft in de brief 1 Johannes tot vier keer toe de reden aangegeven waarom Hij deze brief door de hand van Johannes geschreven heeft.

Zoals Johannes in zijn Evangelie duidelijk aangaf waarom hij zijn Evangelie geschreven heeft, geeft dezelfde Johannes in zijn brief 1 Johannes duidelijk aan waarom hij de brief geschreven heeft. Hij geeft Gods doel met de brief aan.

Nu zal ik een van de vier redenen waarom Johannes de brief geschreven heeft met jullie delen.

1 Johannes 5:13 – “Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. . .”

Een van de vier hoofdredenen waarom Johannes de brief geschreven heeft is opdat de gelovige lezer zeker zal weten dat hij/zij het eeuwig leven heeft; oftewel de zekerheid dat hij/zij een echte wedergeboren christen is.

Dit zullen we verder gaan uitpakken wanneer we hoofdstuk 5 gaan behandelen.

1 Johannes 5:13 is dus een van de vier redenen waarom Johannes de brief geschreven heeft.  Nu is het aan jullie om de overige drie redenen te gaan vinden.

Begin in hoofdstuk 1:1 en lees de brief rustig door. Ga op zoek naar zinnen die de vraag beantwoorden: ‘Waarom heeft Johannes dit geschreven?’

Ga op zoek naar aanwijzingen. Je moet tewerk gaan zoals een speurder of rechercheur tewerk gaat. Ga op zoek naar de details, maar verlies de grote lijn niet.

Het woord ‘schrijf’ in alle tijdsvormen is hierin de sleutel.

Zodra je alle vier hebt, dus de een die ik reeds gegeven hebt en de drie die je zelf moet vinden, schrijf ze op en neem het a.s. zondag mee.

Als je getrouwd bent is dit trouwens een hele leuke manier om samen de Bijbel te gaan lezen.

Het is sowieso goed om dit met iemand samen te doen. Maak goed gebruik van je tijd deze week. App elkaar hierover, bel elkaar hierover, App of bel mij als je vragen hebt of als je er niet uitkomt.

Voordat we a.s. zondag terugkomen heb je 168 uur tot jouw beschikking. Ik weet zeker dat je ergens een paar uurtjes ervoor uit kan trekken. Dus geen smoesjes!

Zijn er vragen?

A.s. zondag gaan we inzoomen op de vier redenen en nog een aantal andere prachtige zaken.

“Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.”

The seven signs in the Gospel of John are:[2]

Changing water into wine at Cana in John 2:1-11 – “the first of the signs”

Healing the royal official’s son in Capernaum in John 4:46-54

Healing the paralytic at Bethesda in John 5:1-15

Feeding the 5000 in John 6:5-14

Jesus walking on water in John 6:16-24

Healing the man blind from birth in John 9:1-7

The raising of Lazarus in John 11:1-45