De opstanding van Jezus – 1 Korinthe 15:12-17

De opstanding van Jezus – 1 Korinthe 15:12-17

Vanochtend gaan we kijken naar de opstanding van Jezus en de gevolgen die Zijn opstanding voor ons hebben. Ik heb zelf gemerkt dat vaak wanneer er Heilig Avondmaal gevierd wordt, de nadruk ligt op het brood en de wijn. Dat is niks verkeerds, maar de opstanding van Jezus die volgde op het breken van Zijn lichaam (het brood) en het vergieten van Zijn bloed (de wijn), wordt vaak niet, of heel weinig belicht.

En dat terwijl Paulus duidelijk zegt in 1 Korinthe 15, dat zonder de opstanding van Jezus, wij een geloof hebben dat geen basis heeft. Of in ieder geval, een basis die ons/mijn geloof zinloos maakt.

Toon volledige notities

Vanochtend gaan we naar 3 zaken kijken:

 1. Een bewijs voor de opstanding van Jezus uit de dood.
 2. Waarom de opstanding, als die waar is, zo ontzettend belangrijk is.
 3. Wat de gevolgen voor ons zijn van de opstanding uit de dood.

 

 1. Bewijs van opstanding

Vaak als ik met medestudenten op de universiteit een discussie over mijn geloof heb, gaat het over de betrouwbaarheid van de Bijbel. Dan zeggen ze dingen als:

 • Hoe kan dat nou waar zijn, de Bijbel is heel vaak overgeschreven, dan moeten er wel dingen veranderd zijn.
 • Bewijs maar dat de Bijbel waar is.

 

Om een zaak te maken die naar mijn mening waterdicht is, heb ik gekeken naar wat de Nederlandse wet zegt over het bewijzen van een statement/gebeurtenis.

 • De Nederlandse wet, waarvan ik er vanuit ga dat wij ons daaraan houden, zegt het volgende over het leveren van bewijs. Dit gaat over het bewijzen dat iemand iets gedaan heeft, of dat het echt gebeurt is:

 

Wetboek van Strafvordering (artikel 339)

[1] Als wettige bewijsmiddelen worden alleen erkend:

1) eigen waarneming van den rechter;

2) verklaringen van den verdachte;

3) verklaringen van een getuige;

4) verklaringen van een deskundige;

5) schriftelijke bescheiden. (in normaal Nederlands zijn dat schriftelijke stukken)

Ik kan in de Bijbel 3 van de 5 “wettige bewijsmiddelen” vinden, namelijk verklaringen van de verdachte, verklaringen van een getuige en schriftelijke stukken.

 • “Verdachte” verklaring:

In dit verhaal is Jezus de “verdachte”, het gaat over Zijn wel of niet opstanding uit de dood.

Jezus verklaart hier zelf over in Lukas 24: 36 – 48

“En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u. En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat Ik heb. En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen hen: Hebt u hier iets te eten? En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraat.

43 En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En Hij zei tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen. Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften begrepen. En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen.”

Dit is dan eigenlijk ook een getuigenverklaring, want dit is opgeschreven door een getuige, maar om het bewijs sterker te maken, gaan we kijken naar de verklaring van iemand die hier niet bij was.

 • Getuigen verklaringen

Stefanus was niet aanwezig bij de gebeurtenis in Lukas. In Handelingen 7: 55 gebeurt er het volgende: “Maar hij (Stefanus), vol van de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, (en nu komt het) en Jezus, staande aan de rechterhand van God.”

Als dit nog niet genoeg is, dan geeft Paulus ons nog even een lijst met mensen die Jezus ook gezien hebben:

1 Korinthe 15: 3 – 8 “Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij verschenen is aan Kefas (Petrus), daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene.”

Dat is even een lijstje van meer dan 500!! mensen die kunnen getuigen dat Jezus opgestaan is.

Betrouwbaarheid van ooggetuigenverklaringen uit de Bijbel:

“Maar zijn de ooggetuigen wel betrouwbaar als ze zulke opzienbarende en ondenkbare dingen vertellen? De Schotse nieuwtestamenticus Bauckham maakt in dat verband een vergelijking met de Holocaust. Hoe erg het was in de concentratiekampen, weten we alleen van mensen die het meegemaakt hebben. Zonder die ooggetuigen zouden we de berichten over de kampen niet geloofd hebben. Maar dankzij de verslagen van overlevenden hebben we nu enigszins een besef van hoe verschrikkelijk het daar was.

Zo is het omgekeerd ook met het Evangelie: Hoe overweldigend en krachtig de verschijning, de wonderen, de opstanding van Jezus waren weten we dankzij de ooggetuigen. Zij hebben Hem ontmoet, gezien, aangeraakt, gesproken.” (dutchcreationscience.com)

 

 • Schriftelijke verklaring

De Bijbel zelf is er het beste in om uit te leggen wat er in de Bijbel gebeurt, want dan is het God die tot ons spreekt, de Bijbel heet niet voor niets Gods Woord.

Mocht dit echter nog niet genoeg zijn, en mocht u een schriftelijke verklaring willen hebben die niet uit de Bijbel zelf komt en niet door een christen geschreven is:

Een buiten Bijbelse bron, de Joodse geschiedschrijver Flavius Josephus:

“Rond deze tijd leefde er een wijs man, Jezus, als men hem tenminste een man zou moeten noemen; want hij was iemand die wonderbaarlijke daden verrichte, een leraar van mensen die de waarheid graag aannemen. Hij won zowel veel Joden als veel heidenen voor zich. Ze [de aanhangers van Jezus] beschouwden hem als de Christus. Toen Pilatus, die hem gehoord had na beschuldiging van hooggeplaatste mannen onder ons, hem had veroordeeld tot de kruisdood, lieten degenen die als eersten van hem waren gaan houden hem niet in de steek; want hij verscheen voor hen in levende lijve, zoals de profeten van God hadden voorzegt, deze en talloze andere wonderbaarlijke dingen over hem. En de groep christenen, zo naar hem genoemd, is tot op de dag van vandaag niet verdwenen.”

Op basis van deze verklaringen en wat de Nederlandse wet voorschrijft, kunnen we denk ik wel concluderen dat Jezus echt opgestaan is uit de dood, er is genoeg bewijs.

 1. Waarom opstanding?

 

Maar, waarom is dit nu zo belangrijk, waarom heb ik zo veel tijd besteed aan het bewijzen van Jezus’ opstanding.

Zonder de opstanding van Jezus uit de dood, is Jezus alleen gestorven voor onze zonden en dat is niet genoeg.

 • Zondebrengt alleen maar de dood voort(Romeinen 6: 23), de zonde heeft gewonnen van Jezus als Hij alleen gestorven is. Zonde heeft dan namelijk zijn uitwerking gehad, zelfs op Jezus, de Zoon van God. Als dat het einde is, dan is Jezus niet machtig genoeg om zichzelf te redden, laat staan de mensheid.
  • Maar, doordat Jezus uit de dood is opgestaan, heeft Hij de dood overwonnen en daarmee heeft Hij de Satan overwonnen.

Het volgende voorbeeld maakt het wat duidelijker:

Als iemand de doodstraf heeft verdiend en hij heeft die straf ondergaan, heeft de wet niks meer te zeggen over die persoon. Mocht die persoon dan opstaan uit de dood, dan heeft hij zijn straf gehad en is aan de wet voldaan.

 • Jezus heeft dit voor ons gedaan, Jezus heeft aan Gods wet voldaan en heeft ons in staat gesteld om weer bij God te kunnen komen.
  • Zonde, al mijn fouten in de ogen van God, was het dat ons vanGodscheidde, en al mijn zonden, van het verleden, heden en toekomst, zijn weggenomen door Jezus aan het kruis.

 

Ezechiël 18: 20 “De mens die zondigt, die zal sterven.” De enige juiste straf voor onze zonden is de dood. Om hieraan te voldoen nam Jezus alle zonden van de mensheid op zich en stierf aan het kruis, maar zoals ik al aangaf, dit was gelukkig niet het einde.

Handelingen 2: 24 “God heeft Hem (Jezus) echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden.”

Onze/mijn zondige natuur is en wordt met Jezus gekruisigd. Elke dag opnieuw moet ik sterven aan mijzelf, elke dag opnieuw is het nodig om te sterven. Mijn vlees, dat is niet mijn lichaam maar mijn zondige verlangens, moet sterven om plaats te maken voor goddelijke verlangens.

Er wordt aan mijn vlees getrokken door

 • De duivel, hij voedt onze zondige verlangens op alle manieren die hij maar kan. Hij fluistert dingen in onze oren, hij houdt ons plaatjes voor van dingen die hij ons geven kan. (Net zoals hij bij Jezus deed in de woestijn)
 • door de wereld om ons heendie ons verteld om te doen wat we willen, wat goed voelt
 • En als laatste, (zelf) aangeleerde gewoontes.
  • Een voorbeeld van aangeleerde gewoontes, is dat het voor mij vaak nog een gevecht is om niet te liegen. Ik heb mijzelf jarenlang aangeleerd om heel makkelijk leugens te vertellen. Ik kan, als ik er niet op let, zonder blikken of blozen leugens vertellen. De satan speelt hier handig op in, hij fluistert dan in mijn oren dingen als:
   • Kom op man, het is nu makkelijker om een “leugentje om bestwil” te vertellen, wat dat ook mag zijn, dan om nu de waarheid te vertellen.
   • De waarheid kan je nu in de problemen brengen, lieg even. Is wel zo makkelijk.

Dit is iets dat niet van God komt, dit is iets dat ik dagelijks, zelfs van moment tot moment aan God moet geven. Anders loop ik in de val van het liegen en ben ik daar nog “goed” in ook.

Paulus zegt over onze zondige natuur, onze “oude mens” zoals hij die noemt:

Romeinen 6: 6 – 11 “Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu Hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over Hem. Want wat Zijn sterven betreft, is Hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven, en wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.”

Er is geen zonde waar Christus niet  voor is gestorven, er is geen zonde waar Hij niet voor is opgestaan. Alle zonden, hoe erg wij mensen die misschien ook vinden, zijn vergeven door de dood en opstanding van onze Heere.

Wij zijn dood voor de zonde, maar levend voor en door Jezus. Ons leven behoort Hem toe, door Hem zijn wij nu vrij. Jezus heeft de wet uit het Oude Testament voor ons vervuld, Hij heeft ervoor gezorgd dat wij een plaatsvervangend offer hebben gekregen. Dit plaatsvervangende offer heeft ons vrijgemaakt van de dood. Het enige wat wij hoeven te doen is het offer van Jezus te accepteren.

De opstanding uit de dood was Jezus’ ultieme overwinning over de dood, zoals Paulus in Romeinen aangeeft, is het loon van de zonde de dood. Daarna heeft de zonde geen macht meer, dus door op te staan uit de dood is de macht van de zonde gebroken. Doordat wij, doordat ik, Jezus geaccepteerd hebben als Verlosser en Heere, heb ik, hebt u, hebben wij, deel aan zowel het sterven als het opstaan van Jezus.

 1. Gevolgen van opstanding

Ik heb geprobeerd de opstanding te bewijzen en het waarom van de opstanding heb ik u geprobeerd uit te leggen, maar de vraag is nu wat dit voor gevolgen heeft. Wat kunnen wij hiermee, wat kunt u hiermee.

 1. Onze rechtvaardiging

 

Het eerste gevolg waar we naar gaan kijken is de rechtvaardiging van de mens. Paulus vertelt ons in 1 Korinthe 15: 17 dat als Jezus niet was opgewekt ons geloof zinloos is, hij zegt dat wij dan nog in onze zonden zijn. Als wij nog in zonde leven, zijn wij niet gerechtvaardigd. Wat Paulus hiermee bedoelt is dat er dan geen offer voor onze zonden gemaakt is, en dat ik dus nog in dezelfde situatie zit als voor dat ik in Hem geloofde.

– Romeinen 4: 25 vertelt ons over Jezus “Die om onze overtredingen is overgeleverd, en opgewekt om onze rechtvaardiging.”

 • Jezus stierf voor mij. Jezus stond voor mij op uit de dood. Door de liefde die Hij voor ons liet zijn met Zijn offer aan het kruis, kunnen wij gerechtvaardigd worden.

Het Griekse woord dat Paulus gebruikt om rechtvaardiging aan te geven, betekent letterlijk: “Een handeling van God, waarin Hij mensen vrij van schuld en acceptabel in Zijn ogen verklaard.”

Om onze, om mijn rechtvaardiging is Hij opgewekt. Jezus nam alle zonde op zich, zodat ik vrij van zonde bij God kan komen.

 • Gods liefde, Gods aanwezigheid is het beste wat wij mee kunnen maken, Zijn aanwezigheid is de beste plek om te zijn.
 • Maar deze rechtvaardiging gaat verder dan alleen voor de wet vrijgesproken zijn van alle aanklachten.
  • Schuldgevoelens kunnen voor je gevoel vaaknog veel zwaarder wegen dan de zonde zelf. De wetenschap dat je iets fout gedaan hebt en dat je daar God mee gekwetst hebt, of iemand anders, kan veel pijn doen.
   • Zelf merk ik dat de Heilige Geest een last op mijn hart legt als ik iets fout gedaan heb. Dan is het zo wonderlijk hoe God dat weghaalt, als ik Hem om vergeving vraag.

Veel geloven proberen ons te vertellen dat als we maar genoeg goede werken doen, dat we dan in de hemel zullen komen.

 • Maar de Bijbel leert ons dat wij alleen door genadenaar de hemel zullen gaan, alleen doordat God ons genade schenkt. Niet door dingen die wij kunnen doen. Dit is een van de grote verschillen tussen het christelijk geloof en alle anderen.
  • Alleen in het christendom is er een Verlosser, Jezus, die bereidwas om voor de mens te sterven.
  • Alleen onze God geeft genade.

Efeze 2: 8 – 9 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.”

Als wij nog in zonde leven, kunnen wij nooit bij God komen, onze zonden staan dan nog tussen Hem en ons in. De opstanding van Jezus is van levensbelang geweest in het proces van rechtvaardiging, in de redding van zonde.

David Guzik heeft heel mooi uitgelegd hoe de redding van de zonde werkt, en wat de opstanding van Jezus hierin betekent:

“Als er geen wederopstanding is, dan is Jezus niet opgestaan uit de dood. Als Jezus niet opgestaan is uit de dood, dan heeft de dood macht over Hem en heeft Hem verslagen. Als de dood macht over Jezus heeft, is Hij geen God. Als Jezus God niet is, kan Hij geen volledig offer voor onze zonden zijn. Als Jezus niet het volledige offer voor onze zonden kan zijn, is er niet volledig betaald voor mijn zonden voor het aangezicht van God. Als er niet volledig betaald is voor mijn zonden voor het aangezicht van God, dan ben ik nog steeds in mijn zonden. Als Jezus niet opgestaan is uit de dood, kan Hij ons niet redden.”

Wij, ik, u, worden geaccepteerd door God, door het offer van Jezus. Door de opstanding van Jezus hoeven wij niet meer in zonde te leven. Jezus heeft ons rechtvaardig gemaakt en verklaard, door Zijn genadig werk aan het kruis en Zijn genadige opstanding.

Voor al deze dingen is Jezus gestorven aan het kruis op Golgotha en opgestaan uit het graf na 3 dagen. Is dat niet geweldig?

 1. Gods Geest is in ons

 

Romeinen 8: 11 “En als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u woont.”

De Geest Die Jezus leven maakte, woont in ons.

 • Omdat Godniet tegen zonde kan, is het noodzakelijk dat onze “oude mens” zoals Paulus het noemde, sterft. Als de zondige natuur nog in ons is, kan God niet in ons zijn. Dit is nogmaals waarom het zo belangrijk is om, door de Geest van God, de zondige natuur die in ons is, aan het kruis te nagelen.
  • In eigenkracht zal je dit niet kunnen, als God dit niet in mij had gedaan, zou ik nog steeds aan de lopende band liegen en bedriegen. Dan zou ik nog steeds zondigen alsof het niks is. Maar door Zijn Geest, door Zijn genade, kan ik nu leven naar Zijn wil.
   • Door Zijn Geest kan ik nu stoppen met liegen, daardoor kunnen mensen in mijn omgeving mij vertrouwen.
  • Na het aan het kruis nagelen van de zondige natuur, sterft er iets van binnen. De zondige natuur zal sterven, die wordt vervangen door de Heilige Geest. Hiermee wil ik niet zeggen dat dit een eenmalig iets is, de zondige natuur is zo ingebakken in ons als mens, dat onze “oude mens” dagelijks en vaak van moment tot moment gekruisigd moet worden.
   • Dagelijks moet ik aan God vragen of Hij dit in mij wil doen. Voor mij is dat gewoon letterlijk aan God vragen of Hij de zondige natuur die in mij is, wil doden.
  • Op het momentdat wij geloven dat Jezus voor onze zonden gestorven en opgestaan is, dat wij Hem aannemen als Verlosser en Heere van ons leven, op dat moment komt de Heilige Geest in ons

Als de Geest eenmaal in ons woont zullen wij bijvoorbeeld:

 • Woorden sprekendie de Geest wil dat wij spreken, of wij ons daar nou bewust van zijn of niet.
 • Psalm 84: 6“Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren; zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.” (Het Boek) Door de Heilige Geest zullen wij Gods kracht kennen en ervaren.
  • Wanneer we dan uitgedaagd worden door de satan, verleid worden tot het doen van zonde, etc. Dan mag je weten dat je de Heilige Geest alleen maar hoeft aan te roepen en dat Hij je dan zal helpen.
   • Mijn moeder heeft ons altijd vertelt dat het kortste gebed “Help” is. Dat is precies wat we moeten doen in moeilijke situaties, tegen God, tegen de Heilige Geest “Help” zeggen.
    • Jesaja 41: 13“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt entegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.”
   • God zal door ons heen werken om ons meer te laten worden zoals Hij. Daarom is het ook goed om nu aan het begin van het jaar terug te kijken naar wat God gedaan heeft. Dan kunnen we Hem prijzen voor wat Hij gedaan heeft. Vaak is het pas bij terugkijken dat we echt gaan zien wat voor geweldige dingen God gedaan heeft.
    • Voor mij persoonlijk is het afgelopen jaar heel zwaar geweest. Ik heb een heel zwaar dieptepunt gekend toen in maart van 2012 mijn relatie uit ging. Maar nu ik daar op terugkijk, zie ik dat God heel veel gedaan heeft in die tijd. Ik heb door de genade van God heel veel tentamens op de universiteit mogen halen, ik ben veel meer op God gaan vertrouwen. Ik heb gezien en gevoeld hoe de Heilige Geest in mij gewerkt heeft, maar ik zie dat vooral achteraf.

Dit zijn maar een aantal manieren en dingen die de Heilige Geest doet, Hij werkt op manieren die wij niet kunnen bevatten. God doet dingen op Zijn manier, Hij werkt bij iedereen op een persoonlijke en nieuwe manier.

 1. Aantal korte punten

Mocht u bang zijn voor de dood:

 • Jezus heeft de dood overwonnen, als je in Hem gelooft met heel je hart, ziel, kracht en verstand, dan is er leven in eeuwigheid na de dood. (Efeze 2: 4 – 6)

Klaagt de satan u aan voor zonden die u begaan hebt?

 • Jezus pleit voor ons bij de Vader als onze advocaat. (Romeinen 8: 34)
 • Jezus is onze bemiddelaar bij de Vader. (1 Timotheüs 2: 5)
  • Door Zijn offer zijn wij vrij.

Voelt u zich zwak?

 • In onze zwakte is Hij sterk. Jezus heeft Zijn ultieme kracht laten zien door Zijn opstanding uit de dood, laat Hem sterk zijn in uw zwakte. (2 Korinthiërs 12: 9)

Jezus is gestorven aan het kruis voor ons, dat is wat wij vanochtend vieren met het Heilig Avondmaal. Maar laten wij ook vieren, gedenken en God danken voor het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Door zijn opstanding, waar heel veel bewijs voor is in en buiten de Bijbel,

 • Zijn wij gerechtvaardigd.
 • Zijn onze zonden en schuldgevoelens weggenomen.
 • Ontvangenwij de Heilige Geest.
 • Hoevenwij niet bang meer te zijn voor de dood.
 • Weten wij dat wanneer satanons aanklaagt, Jezus voor ons pleit bij de Vader en dat Jezus door Zijn offer ons vrijgezet heeft.
 • Zijn wij sterk door Christus, in onze zwakte.

Al deze dingen zijn van u, van jou, van mij, als Jezus de Heere en Verlosser van uw leven is.

Mocht u gebed willen, voor wat dan ook, dan kunt u naar voren komen. U kunt ook opstaan en de mensen om u heen kunnen dan voor en met u bidden.

Laten wij God danken en Hem aanbidden.