Wapenen tegen valse leer – Judas 1:12-25

Wapenen tegen valse leer – Judas 1:12-25

Wapenen tegen valse leer

Judas 1:12-25

Vorige week hebben we gekeken naar Judas 1:1-11. In deze studie hebben we gezien waarom Judas deze brief schreef, geïnspireerd door de Heilige Geest schrijft hij de kerk dat ze moeten strijden voor het geloof.

“strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen overgeleverd is.” (Judas 1:3)

Toon volledige notities

Judas doet een strenge, maar vooral liefdevolle oproep om te strijden voor het geloof. De boodschap is continue tweedelig: ernstig en liefdevol.

 • De ernst zit in het feit dat we het over leven en dood hebben. Een eeuwigheid bij God of eeuwig gescheiden van God. Geloof dat je naar God toe brengt, door het offer van Jezus Christus voor jouw en mijn zonde, of geloof in iets dat je alleen maar van God afduwt.
 • De liefde zit in het feit dat God juist wil dat een ieder tot Hem komt. Hij wil dat niemand verloren gaat (2 Petrus 3:9), God wordt ook niet blij van het eeuwig straffen van mensen (Ezechiël 18:23). God wil juist dat we bij Hem zijn. Dat kan alleen door de juiste boodschap, namelijk het zuivere Evangelie.
  • De boodschap dat God van elk mens houdt, ondanks dat we allemaal zondaren zijn. Hij houdt zoveel van elk mens, dat HIj Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde gestuurd heeft om de straf te dragen die bij de zonde hoort. Hij geeft genade om gered te worden en daarna nog meer genade om te gaan leven naar Zijn wil. Hij houdt van jou, onvoorwaardelijk. De vraag is alleen of jij dat aanneemt.

Vandaag gaan we Judas afmaken en gaan we het volgende tegenkomen: een laatste set aan omschrijvingen van valse leraren, hoe we ons als christenen moeten wapenen tegen valse leer en we eindigen met lofprijs.

v12-13

Judas heeft een aantal OT voorbeelden aangehaald die omschrijven hoe de daden van de valse leraren zijn, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe leiden. Het blijkt dat hun daden niet gericht zijn op God, maar op zichzelf.

Op dat thema bouwt Judas verder in deze verzen. Hij legt uit dat deze mensen schandvlekken zijn bij de liefdemaaltijden.

 • Liefdemaaltijden waren een soort potluck, zoals wij de 1e zondag van de maand hebben. Judas schrijft naar een situatie dat iedereen iets meenam voor de maaltijd, maar dat de rijken voornamelijk voor het eten zorgden. Op deze manier voorzag zij voor de armen van de kerk. De valse leraren kwamen naar deze maaltijden en doen “zichzelf onbeschroomd te goed.”
  • Ze zitten zich helemaal vol te vreten, wat ervoor zorgt dat de maaltijd niet meer het doel bereikt dat bedacht was. Er wordt afbreuk gedaan aan de uiting van liefde naar de armen van de kerk.
 • Judas noemt ze schandvlekken, letterlijk noemt hij deze mensen een klif, rots in de zee. Wat doet een klif? Dat haalt schepen neer, doet schepen zinken.
  • Het onbeschaamd eten, het schaamteloos jezelf volstoppen, is een struikelblok voor de kerk. Dit brengt mensen tot het punt dat ze er aanstoot aan nemen.

1 Korinthe 8:13 “Daarom, als het voedsel mijn broeder doet struikelen, dan zal ik in eeuwigheid geen vlees meereten, opdat ik mijn broeder geen oorzaak geef tot struikelen.”

 • Dat is de houding die de echte christen hoort te hebben, dat is de houding die wij horen te hebben.

Vervolgens geeft Judas 4 omschrijvingen vanuit de natuur over de valse leraren.

 1. Ze zijn wolken zonder water, heen en weer gedreven door de wind

Wolken bestaan uit water. Dus wolken horen water op de aarde neer te laten komen. Deze valse leraren zijn als wolken, de belofte van verfrissend water, maar dat komt niet.

 • De valse leraren zullen veel beloven, veel mooie dingen, veel half-ware dingen. Zodra puntje bij paaltje komt, zal er echter niks overblijven van de belofte.
  • De voorspoed predikers beloven dat als je God €1 geeft, dat Hij er 5 van maakt. Dat als je God €100 geeft, dat Hij er €10.000 van maakt. Ze vragen je om aan henzelf te geven, want dat is “geven aan God”. Je krijgt er zelf niks voor terug, terwijl zij er stinkend rijk van worden. à ze maken hun belofte niet waar.
  • Jezus houdt Zich altijd aan Zijn Woord. Hij heeft meerdere keren beloofd dat mensen genezen zouden worden, dat gebeurde. Hij heeft meerdere keren beloofd mensen te voeden, ze kregen allemaal te eten. Jezus belooft water dat eeuwig leven geeft (Johannes 4:14), Hij belooft dat wie Hem aanneemt als Verlosser en Heere voor eeuwig naar de hemel zal gaan. Jezus belooft dat en Hij houdt Zich altijd aan Zijn eigen Woord.
 1. Ze zijn als bomen in de late herfst, tweemaal gestorven en ontworteld

Bomen horen vruchten te dragen. In de late herfst horen sommige bomen zelfs al 2x vruchten gedragen te hebben. Vijgenbomen, die heel veel in Israël te vinden zijn, dragen 2x per jaar vruchten. Dat is een zekerheid; aan het begin van de lente en aan het begin van de herfst.

 • De valse leraren beloven veel vrucht, ze beloven dat je rust zal vinden, dat je vrede zal ervaren, dat je zal groeien in je geloof, etc. maar het draagt geen vrucht. Vooral in hun eigen leven draagt het geen vrucht. De valse leraren dragen niet de vruchten die een christen hoort te dragen. Ze worden niet meer veranderd naar Wie Jezus is. Ze worden niet meer liefdevol, genadig, geduldig, zachtmoedig, etc. door de tijd heen. Ze blijven hetzelfde of worden zelfs erger; Judas zegt dat ze gestorven en ontworteld zijn.
  • Jezus wil juist dat we vrucht dragen, dat we meer worden zoals Hij is. Jezus wil dat wij veranderd worden van wie we nu zijn, naar hoe Hij is.

Psalm 1:1-3 “Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE  en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken,  die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken.”

 1. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen

Judas verwijst hier naar een gedeelte uit Jesaja 57:

Jesaja 57:20 “Maar de goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op.”

 • Dit is wat de valse leraren doen en zijn. Ze zijn rusteloos, altijd op zoek naar iets nieuws en beters. Ze blijven opscheppen over de dingen die ze gedaan hebben en die dingen zijn modder en slijk, het zijn schanddaden zoals Judas zegt.
  • Jezus was een zeer nederig Man. Hij waste de voeten van Zijn discipelen (Johannes 13:1-20), Hij stierf onschuldig aan een kruis voor jou en mij. Hij droeg de straf die niet van Hem was, Hij droeg de straf voor de zonde die jij en ik begaan hebben. Dat is wat er over Jezus gezegd en geschreven is, dat is heel wat anders dan wat er over de valse leraren gezegd en geschreven is en wordt.
 1. Ze zijn dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis wacht

Een dwaalster is een vallende ster. Een vallende ster geeft even heel fel licht en is daarna weg.

 • Hetzelfde geldt voor de valse leraren. Ze geven even een fel licht af, een licht dat mensen naar ze toe trekt, want het is nieuw en het geeft licht, maar het blijkt uiteindelijk maar van korte duur. Het loon voor deze dwaalsterren is de “donkerheid van de duisternis.” Dat is dus nog donkerder dan donker.
  • Jezus is het Licht van de Wereld. Dat is een Licht dat niet uit gaat, dat niet weggestopt wordt of iets. Jezus zal blijven schijnen, Zijn licht zal de wereld blijven verlichten, zodat mensen zullen zien dat Jezus de God is Die van alle zondaren houdt. Jezus wil dat alle mensen zien Wie Hij is, dus blijft Hij schijnen tot het moment daar is dat het oordeel aanbreekt.

Al deze voorbeelden laten zien dat de valse leraren geen blijvend en vooral eeuwig durend voordeel zullen geven. Zij leveren tijdelijk leuke dingen op; alleen bij God is eeuwig voordeel. Alleen in Zijn zuivere en pure Woord is eeuwige vrucht te vinden.

v14-15

Judas gebruikt een stuk tekst van Henoch, uit Genesis 5:18, om het lot van de valse leraren duidelijk te maken.

 • Ze zijn goddeloos en hun goddeloosheid veroordeelt hen.
  • Hun daden, de motieven achter de daden, dat is wat hen veroordeelt. Al deze daden zijn goddeloos à zonder ontzag voor God.
  • Specifiek noemt Judas dat hun woorden harde geweest zijn tegen God. Dat is precies waar hun goddeloosheid uit blijkt.
   • Hoe zijn jouw daden, jouw motieven en jouw woorden richting God? Zowel als gelovige als nog-niet-gelovige kan je harde, goddeloze woorden, motieven en daden richting God hebben.

David Guzik: “Bovenop hun twijfelachtige levenswijze, waren ze in essentie misleidende mensen, die de fundamenten van Jezus Christus, de apostelen en de profeten verlieten.”

v16-23

Het praktische gedeelte van de brief begint hier. Judas praat over hoe we ons kunnen wapenen tegen valse leer, wat het proces is waar we continu doorheen moeten en waar onze focus hoort te zijn.

In deze verzen gebruikt Judas contrast. Door de Bijbel heen wordt dit veel gebruikt om dingen duidelijk te maken. Licht – donker, goed – kwaad, heilig – zonde, etc.

Judas laat eerst de valse leraren zien en zet daar dan tegenover hoe de christen hoort te zijn. Hij begint in v16 met de woorden “Zij zijn het”, v17 begint met “Maar u, geliefden,”. Hetzelfde doet hij in v19 “Zij zijn het”, v20 “Maar u, geliefden,” .

v16

De valse leraren gebruiken hun woorden voor 2 dingen: klagen en zichzelf voordeel aanpraten bij mensen. 1) Ze morren, klagen, ze hebben nooit genoeg; er is altijd wel iets om over te klagen. 2) Ze gebruiken hun woorden om in de goede gunst bij mensen te komen, ze zeggen de dingen die mensen willen horen.

2 Timotheüs 4:3 “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.”

 • In de laatste dagen, dat is de tijd vlak voor de opname van Gods kerk, zal er veel in “de kerk” zijn dat niet echt van God is. Er worden veel dingen gezegd in naam van “de kerk” die niet echt van Gods kerk zijn.

Mattheüs 7:21-23 “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt.”

 • Dit is een hard, maar duidelijk statement van Jezus. Niet iedereen die dingen zegt “in Jezus’ Naam”, niet iedereen die wonderen doet “in Jezus’ Naam”, etc. is een echte christen. Alleen zij die doen wat de Vader zegt zijn daadwerkelijk christenen.
  • Dit is waarom het zo belangrijk is dat wij weten wat het echte geloof is. Dit is waarom het zo belangrijk is dat wij allemaal strijden voor het echte geloof. Als christenen horen wij het Woord recht te snijden, wij horen het echte Evangelie te verkondigen aan mensen. Wij horen mensen te vertellen Wie God echt is, wat Hij gedaan heeft en wat de juiste respons daarop is.
   • Iedereen moet horen dat Jezus aan het kruis gestorven is voor de zonde van de mens. Iedereen moet horen dat Jezus opgestaan is uit de dood. Iedereen moet horen dat we dat offer aan moeten nemen om in de hemel te komen. Iedereen moet horen dat we heilig moeten leven voor God.

v17-18

Tegenover de woorden van de valse leraren zet Judas de woorden van de apostelen. De apostelen hebben gewaarschuwd dat dit zou gaan gebeuren. Petrus en Paulus hebben allebei de kerk gewaarschuwd voor de woorden die zouden gaan komen. Allebei hebben ze woorden van waarschuwing gegeven aan de kerk.

 • Het doel van de woorden van de spotters is hun eigen begeerte. Lust, geld, macht, etc. Al deze dingen zullen ze willen bereiken met hun woorden.
 • De woorden van de apostelen van Jezus Christus waarschuwen ons tegen de mensen. De woorden van de apostelen wijzen ons juist op Christus. De apostelen wijzen ons in alles alleen maar naar Jezus.
  • De vraag is herinneren wij ons die woorden? Het woord dat Judas gebruikt wijst op een actieve vorm van herinneren. Actief herinneren betekent dat je ergens bewust aan denkt, dat je jezelf ergens mee bezig houdt.
  • De woorden van de apostelen zijn opgeschreven in de Bijbel.

De Bijbel is het Woord van God aan de mens, geschreven door mensenhanden. Judas wil in zijn lezers een liefde, een passie, een honger naar Gods Woord opwekken. Waarom? Omdat dit Woord zo belangrijk is. Het is de waarheid over de eeuwigheid, de waarheid over redding, de waarheid over de mens, de waarheid over God Zelf. Deze dingen zijn zo ontzettend belangrijk, zo ontzettend waardevol, wij moeten dit elke dag horen.

Psalm 1:2 Welzalig de man “die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt.”

Psalm 119:47-48 “Ik verblijd mij in Uw geboden, die ik liefheb. Ik hef mijn handen op naar Uw geboden, die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen.”

 • Psalm 119 gaat over hoe geweldig Gods Woord is, hoeveel vreugde, rust, liefde en grootheid van God erin gevonden kan worden. Al deze dingen moeten onderdeel worden van de christen, al deze dingen horen deel te zijn van ons dagelijks leven.
  • Jezus begon elke dag aan Gods voeten, dat horen wij ook te doen. Jezus greep elke gelegenheid aan om Gods Woord te prediken, dat horen wij ook te doen. Jezus zorgde ervoor dat Hij elke dag bad, praatte met God, ook dat horen wij te doen.

v19

Valse leraren veroorzaken scheuringen binnen kerken. Ze verscheuren de eenheid die Gods kerk hoort te hebben.

Johannes 17:21 “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.”

De valse leraren veroorzaken scheuringen, ze zijn natuurlijke mensen en ze hebben de Geest niet. Al deze eigenschappen wijzen erop dat ze niet gered zijn, dat ze niet van Christus zijn.

 • Romeinen 8:14 leert ons dat zij die de Geest hebben, de kinderen van God zijn. Als je de Geest van God niet hebt, de verzegeling van de heiligen, dan ben je geen christen.
  • Hoe weet je dat je de Geest van God hebt? Als Hij in je aan het werk is. Als Hij je wijst op God wanneer je zondigt. Het werk van de Geest is mensen overtuigen van zonde en oordeel, als je dat in je leven merkt, wanneer je veranderd wordt naar Gods evenbeeld, dan heb je de Geest.

v20-21

Tegenover de scheuringen die de valse leraren veroorzaken, staat de oproep om uzelf op te bouwen, te bidden in de Heilige Geest, uzelf te bewaren in de liefde van God en de barmhartigheid van God te verwachten.

 • Bouw uzelf op in uw allerheiligst geloof

Tegenover het afbreken van de kerk door scheuringen, staat het opbouwen van de kerk. Judas spreekt hier zowel tegen de kerk als geheel, als tegen de individuen in de kerk.

 • We hebben het als kerk nodig om opgebouwd te worden in het Woord, door gebed en door fellowship. We moeten samen het Woord bestuderen, samen bidden, en elkaar bemoedigen, aanmoedigen, corrigeren, etc. Al deze dingen horen bij het christelijk leven.
 • Het jezelf opbouwen is minimaal net zo belangrijk. We hebben het allemaal nodig om eerst zelf opgebouwd te worden, vóór we dat door kunnen geven aan iemand anders. Zelf het Woord lezen, zelf bidden, zelf preken luisteren, met de juiste mensen omgaan (welke vrienden), etc. is allemaal belangrijk voor de christen.
 • Bid in de Heilige Geest

We horen als christenen te bidden. Bidden geleid door de Heilige Geest. Op momenten dat we niet meer weten wat we moeten bidden, bid de Heilige Geest vóór ons, want Hij weet precies wat gezegd moet worden.

 • Bewaar uzelf in de liefde van God

We moeten bewaken dat we in de liefde van God blijven. We moeten ervoor zorgen dat we onze ogen gericht houden op de liefde van God. Alles wat we doen moet als reden de liefde van Christus hebben.

 • Het is heel liefdevol om iemand te bemoedigen in de Heere. Het is heel liefdevol om iemand te corrigeren in de Heere. Het is heel liefdevol om samen met iemand het Woord te bestuderen. Het is heel liefdevol om de taak op je te nemen die God aan je gegeven heeft.
 • Al deze dingen zijn keuzes. We moeten bewaken dat we die keuzes blijven maken. We moeten bewust leven, bewust deze keuzes maken. Dat is waar Judas ons toe oproept.
 • Verwacht de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus, tot het eeuwige leven

Als christenen horen we uit te kijken naar de barmhartigheid van Christus. Elke dag is Zijn barmhartigheid nieuw (Klaagliederen 3:22-23), elke dag krijgen we niet wat we wel verdienen. Dat is Gods barmhartigheid.

 • Zijn barmhartigheid leidt tot iets fantastisch, namelijk het eeuwige leven. Dat is waar we naar uit mogen kijken, dat is waar we van mogen genieten. Gods barmhartigheid wordt zeker uitgestort, daar mogen we naar uitkijken, des te meer mogen we dan uitzien naar de eeuwigheid aan Gods voeten in de hemel.

v22-23

Judas eindigt dit gedeelte, deze lijst aan oproepen, met 2 manieren van het Evangelie delen.

 • “ontferm u over sommigen”

Sommige mensen komen tot geloof door ze te laten zien hoeveel ontferming God voor hen heeft. Deze mensen moeten Gods liefde zien, Gods genade, Gods hand die zich uitstrekt naar hen. Ze hebben zo hard liefde nodig, dat het zien en ervaren van Gods liefde hen over de streep trekt om tot geloof te komen.

 • “Red anderen echter met vrees, en ruk hen uit het vuur.”

Anderen komen tot geloof door ze te focussen op het einde dat ze te wachten staat. Sommige mensen moeten horen dat hun huidige levenswandel tot de dood leidt, tot de hel. Ze moeten horen dat wat ze nu doen Gods wet overtreedt en dat de enige straf daarvoor de eeuwige dood in de hel is. God houdt echter zoveel van ze, dat Hij niet wil dat ze die weg bewandelen, daarom is Jezus gekomen. Hij is gekomen om de weg naar de hemel mogelijk te maken.

Allebei de groepen moeten inzien dat ze zondaren zijn die Gods genade en redding nodig hebben. Alle mensen moeten het onderkleed dat door het vlees bevlekt is gaan haten, want dan haten we de zonde. De woorden die mensen over streep trekken om dit te geloven kunnen echter verschillen.

Geen van deze manieren is beter dan de ander, je kan niet zeggen dat een van beide meer succes heeft dan de ander. We moeten in liefde Gods waarheid verkondigen.

 • Om dit te kunnen doen, moeten we wel het Woord goed kennen. We moeten continu klaar staan om het geloof uit te delen aan mensen. Continu moeten we beschikbaar zijn om de waarheid te vertellen.

7 werkwoorden; gebaseerd op, door en uit het Woord van God. Dit is het proces waar we doorheen moeten om ons te wapenen tegen valse leer.

 • Herinner (v17) -> het Woord
 • Bouw uzelf op (v20) -> in en door het Woord
 • Bid (v20) -> op basis van het Woord
 • Bewaar uzelf(v21) -> d.m.v. het Woord
 • Verwacht (v21) -> op basis van het Woord
 • Ontferm (v22) -> aan de hand van het Woord
 • Red (v23) -> aan de hand van het Woord

Kolossenzen 3:16 “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. ” Dit is wat de kerk hoort te doen, dit is hoe de kerk anders is dan de valse leraren. Dit is hoe de kerk zichzelf wapent tegen valse leer.

v24-25

Judas eindigt deze brief met wat een doxologie heet. Dat betekent een stuk “ter afsluiting van een gebed of voorlezing. Het bezingt de heerlijkheid van God.”

Het is een prachtige bemoediging, een herhaling van de opening van de brief (v1):

 • God is bij machte jullie voor het struikelen te behoeden en u smetteloos te stellen

Ondanks dat er valse leraren zullen komen en al zijn, bemoedigt Judas ons. Hij zegt dat Jezus bij machte is om ons te behoeden van het struikelen. Jezus kan ons laten zien wat wel en niet echt is, Hij kan ons op het juiste pad houden.

Waarom alle vorige aanmoedigingen, oproepen, etc. uit de brief? Omdat het onze taak is om God te zoeken, zelf het Woord te bestuderen, zelf te bidden, etc. Wij hebben een verantwoordelijkheid, Jezus heeft die ook. Jezus zal Zich altijd aan Zijn Woord houden, jij ook?

 • De alleenwijze God zij heerlijkheid en majesteit, nu en in alle eeuwigheid

De conclusie van een brief als dit, de conclusie na v24 kan alleen maar lofprijs zijn. We mogen God zo dankbaar zijn voor alle zegeningen die Hij geeft. We mogen Hem echt alle lof en eer geven die Hem toekomt, want Hij geeft ons zoveel. Het is echt een voorrecht om Hem te kennen en door Hem bewaard te worden.

Door Judas heen roept God ons op om te strijden voor het geloof, om het Woord lief te hebben, het Woord serieus te nemen. We moeten het Woord kennen, vooral om zelf God beter te leren kennen, maar ook om valse leer te kunnen onderscheiden. Uiteindelijk wil God dat we iedereen vertellen over Wie Hij is, over hoeveel Hij van de mens houdt en hoezeer Hij graag wil dat we Zijn offer aannemen.

Jezus stierf voor elk mens, Jezus stond op uit de dood voor elk mens. De vraag is of jij dat offer aanneemt. Jezus droeg de zonde van de hele wereld, van elk mens, uit elke tijd. Hij wil graag dat jij dat aanneemt, zodat je de eeuwigheid bij Hem doorbrengt, niet voor eeuwig gescheiden van Hem.

Heilig Avondmaal gebruiken we om onszelf te herinneren aan wat Jezus voor ons gedaan heeft. We nemen de onderdelen om te herdenken dat Hij voor ons gestorven is, dat Hij jouw en mijn straf droeg. De onderdelen van het Avondmaal zijn enerzijds het gebroken lichaam van Jezus (het brood), het lichaam waarin Hij de straf droeg die wij hadden verdiend. Anderzijds gaat het om het bloed van Jezus dat vergoten is voor ons (het druivensap), het bloed dat een nieuw verbond instelde met God.

Lukas 22:19-20 “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”