Wat als Jezus niet uit de dood was opgestaan?

Wat als Jezus niet uit de dood was opgestaan?

Volgende maand vieren wij Pasen, de opstanding van Jezus Christus uit de dood! Eigenlijk mag de Christen elke dag Jezus’ opstanding uit de dood vieren, want voor de discipel van Jezus staat Zijn opstanding uit de dood centraal.

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zou er geen Christelijk geloof mogelijk zijn.

Want alles dat de Bijbel ons leert over Jezus Christus valt of staat bij Zijn opstanding uit de dood.

Ons verleden en welke plaats wij dat moeten geven, ons heden en hoe we dagelijks leven, onze toekomst hier op aarde, én ons leven na de dood zijn allemaal volkomen afhankelijk van Jezus’ opstanding uit de dood.

Maar als je het er vandaag de dag met mensen over hebt, als je zegt dat je in de opstanding van Jezus gelooft, dat je dus echt gelooft in een man die Jezus heette, die 2.000 jaar geleden aan een kruis geëxecuteerd was, begraven was en vervolgens uit de dood was opgestaan, dan kijken ze je verbijsterd aan.

Toon volledige notities

Het is dus belangrijk dat wanneer wij met ongelovigen in gesprek gaan over de opstanding, wij het niet alleen Bijbels en historisch onderbouwen, maar dat wij vooral ons persoonlijk verhaal vertellen.

Want mensen kunnen sowieso geen voorstelling maken van iemand die 2.000 jaar geleden voor hen gestorven is en vervolgens uit het graf is opgestaan.

Maar waar een mens zich wel of makkelijker in kan vinden is een persoonlijk verhaal van een ander mens van vlees en bloed; iemand waarmee zij iets gemeen hebben.

Het is dus belangrijk om ook de mensen te vertellen wat de opgestane Heer dagelijks voor ons betekent.

Toen ik van de week bezig was met de preekvoorbereiding dacht ik aan het vieren van het Heilig Avondmaal en hoe Spreuken 6 daarbij aansloot.

Na een poosje hiermee geworsteld te hebben heb ik besloten om Spreuken 6 aan Casper over te laten die het a.s. zondag gaat behandelen.

Dus vanmorgen, als laatste preek vóór Marnie’s en mijn vertrek naar de V.S. wilde ik jullie iets meegeven waarin de nadruk ligt op wat God in Jezus Christus voor jullie, voor ons gedaan heeft.

Waar ik het vanmorgen over ga hebben is bedoeld om ons te helpen in te zien wat wij daadwerkelijk van God hebben mogen ontvangen in de opstanding van Jezus uit de dood.

Want ik geloof dat wanneer een Christen echt doorheeft wat God allemaal voor hem/haar gedaan heeft, of wat God voor hen in petto heeft, hij/zij veel gauwer en met veel meer moed en overtuiging het goede nieuws met anderen zal gaan delen. En het goede nieuws is dat Jezus waarlijk is opgestaan!

Lees 1 Korinthe 15:1-11

Vers 1-11 –1Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, 2waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. 3Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, 4en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften, 5en dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. 6Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. 7Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. 8En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. 9Ik immers ben de minste van de apostelen – ik die het niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. 10Maar door de genade van God ben ik wat ik ben, en Zijn genade voor mij is niet tevergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen; niet ik echter, maar de genade van God, die met mij is. 11Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd.”

De apostel Paulus die dit geschreven heeft geeft hier aan wat de inhoud van zijn boodschap is: namelijk dat Jezus Christus gestorven is voor onze zonden, dat Hij begraven is, dat Hij opgewekt is op de derde dag en dit alles overeenkomstig de Schriften, oftewel, het Oude Testament. Ook schreef Paulus dat de verrezen Jezus aan meer dan 500 ooggetuigen is verschenen.

Waarom was Paulus zo specifiek om meer dan 500 ooggetuigen te noemen? Omdat volgens de wet van Mozes het zo was dat er slechts 2 tot 3 getuigen nodig waren om een zaak vast te stellen als waarheid.

M.a.w. als er in een rechtszaak 2 tot 3 ooggetuigen waren die precies hetzelfde verhaal vertelde, dan stond de zaak vast.

En hier geeft Paulus aan dat er meer dan 500 ooggetuigen waren die precies hetzelfde vertelde over hun persoonlijke ervaring met de verrezen Heere; namelijk dat eenieder de opgestane Jezus met eigen ogen had gezien.

Dus, volgens de jurisprudentie van die tijd waren er meer dan genoeg geloofwaardige ooggetuigen om Jezus’ opstanding uit de dood als waarlijk gebeurt vast te stellen.

1 KORINTHE 15:12-19

Vers 12-19 –12Als nu van Christus gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? 13En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. 14En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, terwijl Hij Die niet heeft opgewekt als inderdaad de doden niet opgewekt worden. 16Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. 17En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos; u bent dan nog in uw zonden. 18Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen.”

Paulus schrijft in dit stuk dat als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is alle prediking zonder inhoud en ook is ons geloof zonder inhoud.

Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan is ons geloof ook zinloos, dan zijn onze zonden niet vergeven.

Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn degenen die reeds als Christen gestorven zijn, voor eeuwig verloren.

Als Christus niet uit de dood is opgestaan, dan zijn wij de meest ellendig van alle mensen.

Dit zijn nogal gewichtige zaken, dus laten we vanmorgen kort naar deze dingen kijken. Ik zal me voornamelijk gaan richten op de vier verzen die hierover spreken:

In hun prediking en in hun geschriften hebben de hoofdrolspelers en de schrijvers van het Nieuwe Testament de opstanding van Jezus Christus uit de dood centraal staan.

Jezus’ opstanding uit de dood is trouwens het hoofdthema door het gehele Nieuwe Testament.

Dus, als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan is al hun prediking zonder inhoud, dan is het gehele Nieuwe Testament zonder inhoud. Dan zouden we het net zo goed weg kunnen gooien.

Alle kerken wereldwijd die in de afgelopen 2.000 jaar het Evangelie hebben gepredikt, die Bijbelstudies hebben gehouden, die erediensten hebben gehouden, die huiskringen hebben gehouden zouden dus vergeefs het Woord van God hebben geopend als Jezus niet uit de dood was opgestaan.

Alles dat wij als plaatselijke kerk in de afgelopen 12 jaar hebben gedaan zou dus vergeefs zijn, zonder inhoud; alleen maar bla, bla, bla.

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan zouden wij (wij die wedergeboren zijn) nooit de waarheid hebben leren kennen.

Johannes 8:32 – “U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Toen Jezus in Zijn afscheidsspeech tegen Zijn discipelen zei dat Hij gedood moest worden, uit de dood zou opstaan en terug naar de hemel toe zou gaan, zei Jezus ook dat Hij in Zijn plaats de Heilige Geest naar de discipelen toe zou sturen.

Johannes 16:13 – “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”

Hiermee zegt Jezus dus dat als jij en ik de waarheid die ons vrij zal maken willen gaan kennen, Jezus eerst uit de dood zou moeten opstaan en teruggaan naar de hemel voordat Hij de Geest van de waarheid naar de aarde toe zou kunnen sturen.

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan zou de Heilige Geest, de Geest van de Waarheid nu dus niet op aarde aanwezig zijn in Zijn huidige rol om ons o.a. de weg te wijzen in heel de waarheid.

God speelt open kaart! Hij wil dat wij de waarheid weten, want de waarheid zal ons vrijmaken van de leugen.

De leugen houdt ons gevangen, het houdt ons in onwetendheid, de leugen misleid ons in alles!

In Johannes 8 noemt Jezus satan, de duivel, de vader van de leugen. En het is niet zo dat het voor de mens overduidelijk is dat er tegen hen gelogen wordt. Satan weet de leugen altijd heel goed te presenteren.

1 Johannes 5:19 – “We weten dat wij uit God zijn, en dat de hele wereld in de macht van de duivel is.” D.w.z. alle mensen die niet bevrijd zijn door de waarheid dat in Jezus Christus te vinden is zijn gevangen door de duivel, de leugen.

In 2 Korinthe 4:4 schrijft Paulus dat het denkvermogen, het verstand van de nog-niet gelovigen door de god van deze wereld, de duivel verblind wordt.

Dit is dan ook de reden dat wanneer je met een nog-niet gelovige praat over Jezus Christus of over de Bijbel, dat zij het niet kunnen vatten. Zij zijn ten aanzien van het Evangelie zowel misleid, alsook verblind.

Daarom is het altijd van belang om voor onze nog-niet gelovige dierbaren te bidden dat de levende God van de Bijbel hun verstand en ogen zal openen voor de waarheid van het Evangelie.

Ik bid elke dag dat God mij alleen maar de dingen laat zien die waar zijn, want ik weet dat mijn hart zo vatbaar is voor de leugen. Ik bid dit ook voor anderen, vooral voor degenen die zich nog in de greep van de duivel bevinden.

Ik ben God zo dankbaar dat Hij mijn hart en mijn ogen heeft geopend voor de waarheid en dat ik niet langer over alles en nog wat hoef te vragen hoe dit zit, en waarom dat gebeurt.

Ik heb rust in mijn hart en in mijn hoofd omdat de waarheid mij vrijgemaakt heeft.

Maar als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden mijn ogen, mijn hart, mijn verstand nog steeds verblind zijn en dan zou ik nog steeds in het duister tasten, dan zou ik nog steeds alleen maar vragen hebben en geen concrete antwoorden op mijn vragen.

“U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken.”

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan zouden wij God nooit persoonlijk leren kennen.

Johannes 3:16 – “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

Eeuwig leven heeft de betekenis van het leven tot in eeuwigheid. Maar het heeft ook een andere betekenis; iets dat nu al een realiteit voor de mens van Johannes 3:16 kan zijn.

Johannes 17:3 – “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.”

Doordat Jezus uit de dood is opgestaan hebben wij die wedergeboren zijn het eeuwig leven gekregen en dat betekent meer dan alleen een leven zonder eind. Het betekent dat wij God persoonlijk mogen leren kennen, dat Hij Zichzelf aan ons openbaart.

Geestelijk gezien ben ik niet 54 jaar oud, maar 28,5. Ik ben namelijk in september 1990 door de Heilige Geest wederom geboren en in deze 28,5 jaar ben ik God gaan leren kennen zoals de Bijbel Hem omschrijft, in waarheid.

Door de jaren heen heb ik God leren kennen omdat Hij Zichzelf aan mij heeft getoond en bewezen. Waar de Bijbel mij leert dat ik niet hoef te vrezen omdat God met mij is, heeft God in de praktijk bewezen dat Hij inderdaad altijd met mij is.

Zelfs op momenten van ongeloof en opstandigheid ontkwam ik God niet. Al probeerde ik zoals Jona God te ontvluchten, kwam ik God overal tegen. Hij leerde mij dat Hij altijd met mij is of ik het nu wilde of niet.

Waar de Bijbel mij leert dat God mij in al mijn noden zal voorzien, heeft God Zichzelf in de praktijk keer op keer bewezen door mij te voorzien van alles dat ik nodig heb.

Op 28 december 1993 kwam ik met een gezin van zes mensen in NL aan. Wij hadden $1.000,– in cash, ik had geen baan, geen uitkering, geen spaarpotje, geen woonruimte, maar God heeft Zichzelf aan mij en mijn gezin bewezen door voor ons te zorgen. Zo heb ik God leren kennen.

Nu ook weer, wij hadden geen geld om de reis a.s. dinsdag naar de V.S. te kunnen maken, maar God heeft voor de zoveelste keer weer voorzien.

Waar de Bijbel mij leert dat God liefde is, heeft God in de praktijk keer op keer bewezen, door zo veel verschillende dingen heen dat Hij onvoorwaardelijk van mij houdt!

Maar als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan had God Zichzelf nooit aan mij kenbaar gemaakt, dan zou ik Hem nooit hebben leren kennen zoals ik Hem nu wel ken. Dan zou ik nooit in hem hebben geloofd.

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan zou gemeenschap met God oftewel een persoonlijke relatie met God niet mogelijk zijn.

1 Johannes 1:3 – “Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus.”

Doordat Jezus uit de dood is opgestaan is het ons mogelijk gemaakt om te allen tijde met God op te trekken.

Wij kunnen te allen tijde bij God terecht met onze vreugde en dankbaarheid, met onze verwarring, verdriet, schaamte, boosheid, frustratie en hopeloosheid, enz.

Wij kunnen te allen tijde bij God terecht om Zijn wijsheid te krijgen in zowel de kleine als de grote beslissingen die wij moeten nemen. Wijsheid voor elke dag.

Wij kunnen er voor 100% op rekenen dat God Zich met ons bemoeit, dat Hij ons als een volmaakte Vader opvoed in de goeie dingen, dat Hij ons terugfluit als wij ons eigen ding aan het doen zijn, dat Hij ons beschermt tegen gevaar, dat Hij ons leidt in alles waarmee we dagelijks te maken krijgen, dat Hij Zich over ons ontfermt en dat Hij ons zegent te midden van deze kille liefdeloze samenleving.

Jezus heeft voor ons de weg gebaand waardoor wij verzoend zijn met God, waardoor wij 24/7 toegang hebben tot Gods troon.

Hebreeën 4:16 – “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

Dit is alleen mogelijk doordat wij nu in Jezus Christus een Vader en kind relatie met de God van de Bijbel hebben.

Maar als Jezus niet uit de dood was opgestaan, dan zouden wij er helemaal alleen voor staan. Want wij zouden niet alleen de relatie met God missen, maar wij zouden alle relaties binnen CCH en in het bredere Lichaam van Christus ook niet hebben.

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan zou onze uiteindelijke bestemming er heel anders uit zien.

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan zou het volgende voor eenieder van ons van toepassing zijn:

Openbaring 20:15 – “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”

Openbaring 21:7-8 –7Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.”

Dit is wat de Bijbel de hel noemt. Jezus noemde het in de Evangeliën de buitenste duisternis en de vurige oven waar gejammer zal zijn en tandengeknars.

Jezus sprak trouwens meer en vaker over de hel dan dat Hij over de hemel sprak. In het Evangelie van Mattheüs alleen noemde Jezus het minstens zes keer.

Maar nu is het zo, dat omdat Jezus wél uit de dood is opgestaan wij zo’n fantastisch mooie toekomst hebben, een toekomst dat menselijk niet te bevatten is.

Helemaal aan het einde van de menselijke geschiedenis, ná de opname van de kerk, ná de grote verdrukking, ná de wederkomst van Jezus op aarde, ná het duizendjarig rijk, komt dit:

Openbaring 21:1a – “En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan.”

Openbaring 21:3-5a –3En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”

Dit is slechts een glimp van wat ons te wachten staat omdat Jezus wél uit de dood is opgestaan.

Kortom, als Jezus niet uit de dood was opgestaan:

Dan hadden wij geen hoop

Dan hadden wij geen toekomstperspectief

Dan hadden wij geen zekerheid over het leven na de dood

Dan hadden wij geen zekerheid dat wij onze geliefden, die in Christus gestorven zijn, terug zullen zien

Dan hadden wij geen vrede in ons hart

Dan hadden wij geen zekerheid in dit leven

Dan hadden wij geen hemelse Vader, die alleen het beste voor ons voor ogen heeft

Dan hadden wij de Heilige Geest niet in ons wonen

Dan zouden wij Gods Woord, de Bijbel totaal niet snappen

Dan zouden wij vandaag nog steeds met allerlei schuldgevoelens rondlopen wegens alle foute dingen die wij in het verleden gedaan hebben

Dan zouden wij de ware liefde nooit hebben leren kennen

Als Jezus niet uit de dood was opgestaan dan zouden wij verloren zijn!!

BIDDEN

HEILIG AVONDMAAL

Jezus Christus is 2.000 jaar geleden naar de aarde toe gekomen om de straf voor onze zonde op Zich te nemen.

Door zijn dood aan het kruis heeft Jezus het de mens mogelijk gemaakt om van alle zonden vergeven te worden en verzoend te worden met de God van de Bijbel, waardoor men het eeuwig leven zal ontvangen.

God biedt dit aan eenieder aan. Daarom staat er ook in Johannes 3:16: ‘ieder’ die gelooft. Ik ben een ‘ieder’.

Als jij dat vanmorgen nog niet bent, dan doe je jezelf en je geliefden te kort.

Geef toe dat je een zondaar bent.

Geloof dat Jezus voor jouw zonden aan het kruis is gestorven.

Bekeer je van je oude leven tot een nieuw leven met God

En bidt dat God jou zal vervullen met de Heilige Geest

Vorige
Spreuken 5
Volgende
Spreuken 6

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.