Wees sterk en moedig, God is met je!

Wees sterk en moedig, God is met je!

We hebben allemaal weleens dat overweldigende gevoel ervaren. Het gevoel dat je iets niet aankunt of niet durft.

De ouders onder ons herkennen dit gevoel wellicht toen ze voor het eerst hun kindje naar huis meenamen vanuit het ziekenhuis. Het gevoel van liefde voor het kleine mannetje of meisje wat uit elk molecuul van je lichaam komt werd opeens overrompeld door de gedachte en uitdaging dat je een verantwoordelijkheid hebt voor dat mensje voor minimaal 18 jaar. Je hebt geen idee waar je de wijsheid, de energie, het geduld, het geld of vul zelf maar in vandaan zou moeten halen om deze taak uit te voeren.

Wellicht ken je dit gevoel vanuit je baan. De druk op het werk. De steeds meer toenemende eisen. Het gevoel dat je verdrinkt in alles wat er op je afkomt.

Misschien heb je je overweldigd gevoeld of voel je je overweldigd door je financiën. Ongeacht hoe zorgvuldig je ook schuift met potjes. Er lijkt op de een of andere manier altijd meer maand aan het eind van je geld. Je hebt het gevoel dat jij of jullie het gewoon weg niet gaan redden.

En dan het allerbelangrijkste. Jouw relatie met God. Het christen zijn. Alles wat erbij komt kijken. Je hebt een gevoel van onzekerheid, angst, hoe ga je dit doen? Hoe ga ik die ene zonde overwinnen? Hoe vervul ik de grote opdracht? Hoe dien ik God en Zijn kerk? Hoe kan ik meer tijd doorbrengen in het Woord? Waar vind ik de kracht en tijd om X te doen?

Als een of meerdere van deze dingen herkenbaar zijn. Dan hoop ik écht dat de je hier opgebouwd en bemoedigt weggaat. Niet door wat ik ga vertellen, maar door de beloften van de Heere.

De boodschap van vandaag heet “wees sterk en moedig, God is met je.” en we zullen stilstaan bij Jozua 1:5-9.

Toon volledige notities

Het volk Israël werd al 40+ jaar geleidt door Mozes. Mozes was niet zomaar iemand. Mozes was de man waaraan God is verschenen in een brandende struik. God had Mozes gebruikt in een van de belangrijkste events in de geschiedenis van de mens namelijk, de uittocht van het volk Israël uit Egypte. De Israëlieten hadden Mozes gebruikt zien worden om de rode zee te splijten. Mozes heeft de glorie van God aanschouwd. Mozes was degene die de geboden van God had gekregen. Dat waren de schoenen die Jozua moest vullen als nieuwe leider van het volk Israël. De schoenen van de grote Mozes.

De Heere roept en zegt: “Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.”

Het kan niet anders dat Jozua angstig was. De Heere bemoedigt hem 3 keer.

  • Vers 6 – wees sterk en moedig
  • Vers 7 wees sterk en zeer moedig
  • Vers 9 wees sterk en moedig

Een andere indicatie van zijn angst is te lezen in vers 18 nadat Jozua een van zijn eerste bevelen gaf. Het volk zei “Hé, maak je geen zorgen! We zullen je gehoorzamen. Alleen, wees sterk en moedig!”

Deze bemoediging die Jozua krijgt is niet alleen voor hem. Het geldt voor ons allemaal. Ik weet niet wat jouw angsten zijn. Ik weet niet wat waar je nu tegenaan loopt, maar de Heere zegt “wees sterk en moedig”.

Voorafgaand een wedstrijd geeft een trainer of coach zijn team een peptalk. “Wees sterk”, zou hij kunnen zeggen. “Geef 110%. Je hebt het in je. Je kunt het. “Dat is niet wat de Heer hier doet met Jozua, of met jou en mij. Dit is geen peptalk om je op te peppen.

Sommige woorden klinken vergelijkbaar. De Heer zegt: “Wees sterk en moedig.” Maar wat is de bron van jouw kracht en moed? God zegt niet: “Jij kunt het. Jij hebt het in je. Zoek gewoon je innerlijke kracht en schouders eronder. God wijst Jozua en ons in een andere richting. “Wees sterk en moedig … want de HEERE, uw God, zal met u zijn”.

De Heere belooft Jozua dat Hij het land aan hen geeft. Hij belooft dat Hij met Jozua zal zijn. En het belangrijkste is dat Hij belooft dat Hij Jozua nooit zal verlaten. Jozua hoefde alleen zijn kracht en moed in God te vinden. Er was niets dat zou plaatsvinden in het leven van Jozua of in de levens van de kinderen van Israël waar God niet betrokken bij zou zijn. Elke stap die Jozua nam, elk stuk land dat hij claimde, elke strijd die hij won zou het directe gevolg zijn van het feit dat het God was die al het werk deed.

Wat ik, jullie, Jozua, wat wij allemaal nodig hebben om sterk en moedig te zijn, om het werk te vervullen wat de Heere voor ons klaar heeft liggen is de kracht van de Heilige Geest werkzaam in en door onze levens. De veranderende kracht die ons elke dag meer en meer op Christus doet lijken.

Voordat Jozua deze taak kreeg lezen we in Deuteronomium 34:9

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten nu naar hém, en zij deden zoals de HEERE Mozes geboden had.

In Numeri 27:18 lezen we

Toen zei de HEERE tegen Mozes: Neem Jozua bij u, de zoon van Nun, een man in wie de Geest is, en leg uw hand op hem.

Een geruststelling is dat wanneer de Heere ons als wedergeboren christenen roept Hij ons altijd toerust om hetgeen waartoe Hij ons roept te vervullen.

Wanneer Jezus de apostelen en ook ons de grote opdracht geeft lezen we in Mattheüs 28.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. – Mattheüs 28:19-20

Een grote angst die men vaak heeft bij evangelisatie, is de angst om dom gevonden te worden. Stel je hebt hele slimme mensen om je heen die niet geloven in God. Wat zullen ze wel niet van je denken. Ze zullen je wellicht niet alleen dom vinden, maar ook raar. Misschien ben je bang voor de realiteit dat iemand niet direct tot geloof zal komen. Maar de échte realiteit is dat wij niet de mensen tot geloof brengen. Het is God de Heilige Geest die het doet. Weet je wat wij moeten doen? Sterk en moedig zijn, want God is met ons!

Misschien vraagt de Heere van jou om andere stappen te zetten in jouw geloof, maar ben je onzeker en vraag je jezelf af, hoe ga ik dit klaar spelen? Hoe ga ik dit doen?

Het is niet Mozes die de rode zee spleet. Het is niet Mozes die de Israëlieten manna gaf. Het is niet Jozua die Israël het beloofde land heeft gegeven. Het is de Heere die het werk in en door al deze mensen en ons heen doet.

Jozua en de profeten snapten maar al te goed dat het nu om hun draaide. Zij waren slechts instrumenten in Gods handen in het plan wat Hij allang van tevoren heeft uitgestippeld.

Hoe maakt Hij ons sterk en moedig? Het antwoord lezen we in vers 8.

Dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.” – Jozua 1:8

We weten dat Jozua in die tijd niet de volledige Bijbel had zoals we die vandaag de dag hebben. Sterker nog, ik denk dat hij op dat moment waarschijnlijk alleen de wet die hem door Mozes was gegeven had. Maar God zegt dat het gegrond zijn in die Wet absoluut noodzakelijk is voor Jozua’s kracht en moed. Jozua zou de wet van binnen en van buiten moeten kennen. God maakte het heel duidelijk dat hij de wet moest kennen en dat hij die wet moest gehoorzamen en navolgen.

En wat was het gevolg van het feit dat Jozua zijn kracht en moed alleen in God vond en volledig gegrondvest was in Gods Woord? Lees het einde van vers 8 weer

Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Ik vind het vervelend dat ik deze disclaimer erbij moet zetten, maar vandaag de dag moet dat echt. Mensen kunnen je al heel snel een legalist noemen ook al heb ik het vertrouwen dat jullie dat niet zouden doen. We lezen niet het Woord van God om gered te worden. We lezen niet het Woord van God zodat dat ons rechtvaardig maakt en we goede christenen zijn. We lezen ook niet het Woord van God dat het materieel gezien goed met ons zal gaan. Dit is niet “the secret” of zo. Alleen geloof in Jezus Christus redt ons, maakt ons rechtvaardig en geeft ons überhaupt het recht om onszelf christenen te noemen.

Ik geloof wel dat het lezen van de Bijbel vandaag de dag ook al vallen we niet onder de wet onmisbaar is voor de groei van een wedergeboren christen. Het is onze voeding. Het is niet voor niets dat 2 Timotheüs 3:16-17 leren

Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. – 2 Timotheüs 3:16-17

Dit gebod aan Jozua geldt vandaag de dag ook voor ons. Een wedergeboren christen kan niet zonder het Woord van God. Net zoals ons fysieke lichaam water en brood nodig heeft, heeft onze geest het Woord van God ELKE DAG nodig.

Dus wat betekent dit? Lees je Bijbel elke dag! Lees het niet om te lezen. Lees het om fellowship te hebben met God. Lees het om te groeien. Lees het om te weerleggen. Lees het om te verbeteren. LEES HET! De verzen leggen het haarfijn uit. Overdenk het dag en nacht.

Gods Woord is niet alleen voor noodgevallen, maar voor dagelijks gebruik. Mediteer erop, dat wil zeggen, denk erover na en vraag jezelf af: wat zegt God in dit gedeelte? Wat leert het mij over mijn behoefte aan mijn Verlosser? Hoe brengt Hij mij het Goede Nieuws van vergeving en het eeuwige leven in Jezus? Waar wilt God dat ik voor bid? Terwijl je op zijn Woord mediteert, breng het in de praktijk – niet alleen de delen die we leuk vinden, maar alles. Het betekent zowel om alle beloften van de Heer te geloven als om Zijn geboden te gehoorzamen.

Het resultaat hiervan?

Gods Woord confronteert ons met onze zonden. Het confronteert ons met ongeloof. Het confronteert ons met onze angsten en verlangens. Het confronteert ons met het feit dat we zwakke hulpeloze wezens zijn. Maar boven alles… Het confronteert ons met het feit dat we onze Heer en Verlosser Jezus Christus nodig hebben.

Elke dag weer. Gezond verstand maakt dit nooit duidelijk. Met het blote oog kunnen we deze node niet waarnemen. Alleen God en Zijn Woord kunnen dit duidelijk maken.

Wees sterk. Lees je Bijbel. Wees moedig, want God is met je.

God zegt niet tegen Jozua in dit gedeelte dat alles rozengeur en maneschijn zal zijn. Er is geen belofte van gemakkelijke dagen. Dezelfde dingen die Jozua nodig had, hebben wij ook nodig. We kunnen onze kracht en moed alleen in Christus vinden. We zullen te maken krijgen met tegenslagen. We zullen te maken krijgen met ziekten, de dood, onenigheid met vrienden, familie, broeders en zusters, onze partners. Het is niet anders. We leven in een gebroken wereld wat geregeerd wordt door de zonde.

We komen te staan voor levensingrijpende keuzes. We weten niet wat het zal brengen, maar God leert ons dat we moedig moeten zijn. We hebben nodig. We kunnen op Hem vertrouwen.

Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken. – Spreuken 3:5-6

Het is zo eenvoudig. Het is zo simpel, maar we maken het onszelf zo moeilijk.

Wees moedig!

We hebben het hier niet over moedig zijn als kom op, schouders eronder, je kunt het. De Heere heeft ons niet de sterren beloofd zoals de wereld dat graag ziet. We hebben het hier over de moed om Jezus na te volgen. IN ALLES. Binnen je huwelijk, in je vriendengroep, op het werk, op straat. De moed om Hem te volgen, ongeacht wat anderen zeggen of doen, de moed om hem te volgen, hoe moeilijk het leven ook is of hoe slecht we ons voelen – de moed om vast te houden aan zijn beloften en Hem te gehoorzamen.

Ik denk aan het verhaal hoe de Heer de overwinning aan Jozua geeft door de muren om Jericho heen te laten vallen. We kunnen dan denken “Als dat soort dingen in mijn leven zouden gebeuren, zou het gemakkelijk zijn om Jezus na te volgen.” Maar, bekijk het hele gebeuren goed.

Jozua betreedt samen met de Israëlieten vijandig gebied. En wat moet hij doen? Om Jericho heen marcheren. Wat gebeurt er vervolgens? Niks. Volgende dag, ook niks. Hoe lang hou je dit vol? Vergeet niet dat dit volk de verhalen kent van de vorige generatie. Dat er reuzen in het land zijn en noem maar op. En vervolgens marcheer je om de muur heen. Pas de 7e dag valt de muur om. Het vergt moed om vast te houden aan de beloften van God.

Wat gebeurde er na de overwinning op Jericho? In een kleinere stad of dorp genaamd AI. Daar werd Israël verslagen. Jozua was gebroken. Hij scheurde zijn kleren en wierp zijn gezicht ter aarde kun je lezen in hoofdstuk 7. We lezen in vers 7 van hoofdstuk 7 het volgende.

En Jozua zei: Ach, Heere HEERE, waarom hebt U dit volk de Jordaan toch laten oversteken, om ons in de hand van de Amorieten te geven, om ons om te brengen? Hadden wij maar besloten aan de overzijde van de Jordaan te blijven! – Jozua 7:7

Jozua is zijn moed verloren, maar wat doet hij? Toch wendde hij zich tot de Heer. Dus moed die vasthoudt aan de beloften van de Heer, wendt zich tot Hem wanneer die beloften lijken te mislukken. In een nederlaag en vlaag van wanhoop blijft echte moed teruggaan naar de Heer en Zijn Woord.

Wanneer onze kracht en moed volledig afhankelijk zijn van Christus, zullen we volledig vrede hebben, wetende dat God in en door ons werkt. Onze levens moeten gegrond zijn in Gods Woord. Een paar om op te noemen.

We houden ons pad zuiver wanneer we geworteld zijn in Gods Woord

Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart overeenkomstig Uw woord. –Psalmen 119:9

We weten welke richting we op moeten wanneer we geworteld zijn in Gods Woord

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. – Psalmen 119:105

We zullen vreugde ervaren wanneer we geworteld zijn in Gods Woord

Uw getuigenissen heb ik voor eeuwig in erfelijk bezit genomen, want zij zijn de vreugde van mijn hart. – Psalmen 119:111

Misschien vraagt de Heere jou om uit jouw geestelijke comfortzone te stappen. Misschien staat een moeilijke beslissing je te wachten. Wees sterk en moedig!