Genade is een woord dat veel gebruikt wordt in de kerk, een woord dat ook veel voorkomt in de Bijbel. God is Degene Die dit woord veel gebruikt, dus is het ook God die definieert wat dit woord betekent. Laten we kijken wat God te zeggen heeft op de vraag “wat is genade?”.

De beste manier om uit te vinden wat een woord in de Bijbel betekent, is door te kijken naar de eerste keer dat dit woord gebruikt wordt. Als je daar naar kijkt dan zie je hoe het woord gebruikt wordt en wat het betekend. In de Bijbel, in de Herziene Statenvertaling, wordt het woord genade 270 keer gebruikt, maar voor het eerst in Genesis 6:8. God geeft genade aan Noach, wat erop neerkomt dat Noach Gods oordeel ontliep, terwijl de rest van de mensheid verging in de zondvloed. In verzen voor Genesis 6:8 staat niks over dat Noach Gods genade verdiende. God zei dat de hele mensheid slecht was, dat alles wat de mens deed slecht was; toch vond Noach genade in de ogen van God. De definitie van genade die we hier uit kunnen halen, is Gods oordeel ontlopen terwijl je dat niet verdient.

Deze definitie van genade is terug te vinden door de hele Bijbel. Psalm 84:11 vertelt dat God genade geeft. Jona maakt duidelijk in Jona 4:2 dat hij weet dat God een genadig God is. Het Nieuwe Testament spreekt meer over Gods genade, voornamelijk in de brieven van Paulus. Paulus schrijft dat christenen door genade gered zijn (Efeze 2:8), door genade kan de mens gerechtvaardigd worden (Romeinen 3:24). Genade is alle overtreffend (2 Korinthe 9:14), genade is overvloedig voor elke zonde (2 Korinthe 9:8). Dit is de genade die God geeft.

Genade en het kruis

Jezus Christus, de Zoon van God, is naar de aarde gekomen (Johannes 1:1, 14) om genade te geven (Efeze 4:7). De Bijbel leert dat we genade van God gekregen hebben in Christus Jezus (1 Korinthe 1:4). Romeinen 5:18 zegt dat door één Iemand genade over alle mensen gekomen is. Als we de definitie vanuit de tijd van Noach op dit vers toepassen, dan betekent genade Gods oordeel ontlopen terwijl je dat niet verdient, door één Iemand gekomen is. Jezus is de Iemand door Wie er genade is.

Hoe krijg je genade?

De Bijbel leert in Efeze 2:8 dat genade een gave van God is. Romeinen 11:6 geeft zelfs aan dat als verdient kon worden het geen genade meer zou zijn. God geeft genade aan hen die het Hem nederig vragen (Jakobus 4:6). De enige reden dat iemand God om genade zou vragen is als die persoon doorheeft dat hij/zij genade nodig heeft. Wanneer je je realiseert dat je zondig bent (Romeinen 3:23), dat zonde Gods oordeel verdient en dat Hij genade geeft (Romeinen 6:23), wanneer je je zonde aan Hem belijdt zal Hij je genade geven en je zonde vergeven (1 Johannes 1:9).

Genade is een onderdeel van Gods karakter. God geeft genade omdat Hij is Wie Hij is, niet omdat de mens Zijn genade verdient. Het is puur Gods genade dat mensen gered kunnen worden, het is Gods genade dat de mens kan inzien dat hij/zij zondig is. Gods genade is zo groot, Hij heeft alles gedaan om het de mens mogelijk te maken om bij Hem te komen. Jezus’ offer aan het kruis heeft ervoor gezorgd dat genade beschikbaar is voor iedereen.

Als jij Gods genade aangenomen hebt of hierover wil praten, neem contact met ons op.