De bedoeling van het huwelijk – Genesis 2 vers 18-23

De bedoeling van het huwelijk

Genesis 2:18-23

De start van deze doordeweekse samenkomst is voor Calvary Chapel een mijlpaal. Het heeft even geduurd, maar wij zijn God erg dankbaar dat Hij ons als gemeente al zover heeft gebracht. We zullen tot aan de kerst onze aandacht gaan vestigen op het huwelijk. We zullen gaan kijken naar wat de bijbel ons te leren heeft over het huwelijk. Ik geloof dat God ons een blauwdruk heeft gegeven voor het huwelijk. Ik geloof ook dat wanneer wij ons huwelijk zullen gaan bouwen volgens Gods blauwdruk, wij het geluk en de voldoening zullen vinden in ons huwelijk die God voor ons bedoeld heeft. Sterker nog, God zal ons huwelijk ver boven onze verwachtingen gaan zegenen. Naast de persoonlijke relatie die de mens kan hebben met God, is de huwelijksrelatie het meest belangrijke. En daarom willen wij de komende zes woensdagen investeren in het ontdekken van Gods blauwdruk voor het huwelijk. Zaken die aan de orde zullen komen zijn o.a.: Wat de bedoeling is van het huwelijk, ofwel Gods bedoeling. Wat het uiteindelijke doel is van het huwelijk, ofwel Gods uiteindelijk doel. Wat de rol van de man is in het huwelijk. Wat de rol van de vrouw is in het huwelijk. Communicatie, intimiteit, verschillen tussen man & vrouw, vaak voorkomende valkuilen en de vele belemmeringen voor een fantastisch huwelijk. Deze studie is voor zowel gehuwden als singles. Echtparen die momenteel veel strijd ervaren in hun huwelijk zullen goede raad uit Gods Woord ontvangen om de strijd te overwinnen. Echtparen die momenteel een goed huwelijk hebben zullen door Gods Woord bemoedigd worden om door te groeien naar hogere pieken. Alleenstaanden (singles) zullen heel veel leren om hun voor te bereiden op hun toekomstig huwelijk. Waar jij je op dit moment ook bevindt in jouw huwelijksrelatie, Gods blauwdruk heeft iets voor jou. Dus, mijn gebed is dat God hierin Zijn gang mag gaan met een ieder van ons; vanavond en de komende zes weken. In de afgelopen dertig jaar zijn er veel boeken geschreven én gelezen over het huwelijk. En toch zijn er vandaag de dag onder christenen ontzettend veel huwelijksproblemen. In het slechtste geval eindigen ook christelijke huwelijken in echtscheiding. En dit is absoluut niet de bedoeling! Maar, wat is dan wel de bedoeling van het huwelijk? Wat is Gods bedoeling voor het huwelijk? Er zijn tegenwoordig zo veel ideeën over het huwelijk, hoe het huwelijk er uit hoort te zien, alternatieve vormen van het huwelijk, het homohuwelijk, enz… Wat wij in onze studie niet gaan doen is naar al deze verschillende ideeën kijken, maar alleen naar Gods blauwdruk. Want het blauwdruk zal ons laten zien waar wij ónze ideeën, ónze gedachten over het huwelijk moeten aanpassen, moeten bijstellen. Romeinen 12:2 – “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de wil van God is, namelijk de goede en welgevallige en volmaakte.” Dus, het Woord van God zal ons in ons hart en in ons denken doen veranderen. Waar wij een verkeerde kijk hebben op het huwelijk, op de rol van de man, op de rol van de vrouw, e.d., zal Gods Woord ons corrigeren, als wij dat toelaten. In Mattheus 19 werd Jezus op de proef gesteld door de Farizeeën. Zij stelde hem een strikvraag over echtscheiding. Op een wedervraag van Jezus beantwoorden de Farizeeën dat Mozes hun een vrijbrief had gegeven om hun vrouwen zonder reden te mogen verstoten. Waarop Jezus, hun in Zijn antwoord, veel verder terug bracht dan Mozes. Jezus bracht hun terug naar het begin. Naar het eerste huwelijk in Genesis 2, waar er geen sprake was van echtscheiding. En zo om de vraag, “wat is Gods bedoeling voor het huwelijk?” te kunnen beantwoorden, moeten ook wij, vanavond, terug gaan naar het begin. Ik ga er vanavond vanuit dat wij allemaal enigszins bekend zijn met het scheppingsverhaal uit Genesis 1 & 2. Mocht dat niet zo zijn, dan raad ik je aan om het thuis te gaan lezen. In Genesis 1, aan het eind van elke scheppingsdag zag God wat Hij geschapen had en zei: “Het is goed”. Tot zes maal toe zei God: “Het is goed”. In Genesis 2 is voor ons een meer gedetailleerd verslag vastgelegd specifiek over de schepping van de mens. Dus, waar wij het verhaal vanavond oppakken is de schepping van de mens nog niet afgemaakt. En op een gegeven moment zei God dit in Genesis 2:18: Genesis 2:18 – “… Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken die bij hem past.” In dit schriftgedeelte was Adam nog de enige mens die toen bestond. Adam was als menszijnde helemaal alleen! En God zegt: “Het is niet goed dat Adam alleen is” Dus, God zegt van de gehele schepping dat het goed is, maar dat het niet goed is dat Adam alleen is en besluit om voor Adam een hulp te maken die bij hem past. We zouden eigenlijk vers 19 & 20 over kunnen slaan en het verhaal oppakken bij vers 21. Dat leest zo: Lees Genesis 2:18, 2:21-22 Het verhaal zou onopgemerkt door kunnen gaan zonder vers 1920. Maar, God heeft met opzet vers 1920 erin gezet om ons iets fundamenteel te leren over wat de bedoeling van het huwelijk is. Genesis 2:19-20 – 19Toen de HEERE God uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht gemaakt had, bracht Hij die naar Adam toe om te zien hoe hij ze noemen zou; en zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. 20Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor de mens vond hij geen hulp die bij hem paste.” Adam was op dit moment alleen, maar hij voelde zich blijkbaar niet eenzaam. En zo geeft God Adam de taak om de dieren te benoemen. Om het proces te faciliteren kwamen de dieren waarschijnlijk in paren bij Adam langs. En dan zegt Adam: “Oke, dit is een stier en dit is een koe. Dit is een haan en dit is een kip, een hengst en een merrie, een kater en een poes, enz…” Adam was slim. Het was nog vóór de zondeval en hij had waarschijnlijk het volledig gebruik van z’n hersenen. De experts zeggen dat wij ongeveer 10% van onze hersencapaciteit gebruiken, maar dat was bij Adam waarschijnlijk niet het geval. Hij was blijkbaar zeer goed in het observeren, in logica en in taal, waardoor hij gauw genoeg door had dat in het dierenrijk zij allemaal een gelijke hadden die bij hen paste. Mannelijk en vrouwelijk. Toen de rij van dieren die langs hem heen zou moeten komen korter begon te worden, kan ik me voorstellen dat Adam zoiets had van: Heey, ik zie het einde van de rij, maar er staat niets in de rij, dat maar een beetje op mij lijkt. En zo toen de laatste dieren hem passeerde, wist Adam wat God reeds wist waarvan God zei dat het niet goed was. Adam werd door deze opdracht bewust van zijn eenzaamheid. Misschien had Adam wel gedacht: “Een hond is wel een leuk huisdier, maar ik heb behoefte aan meer”. Of, over het Paard dacht hij misschien: “Ja, best wel intelligent, ook goed voor vervoer, maar het begrijpt mij niet”. “Een koe is wel goed voor melk, maar daar houdt het echt mee op.” Geen van deze dieren konden de grootste, de diepste nood van Adam vervullen. Adam weet nu zelf dat hij een passende partner nodig heeft en God gaat er direct mee aan de slag. Genesis 2:21 – “Toen liet de HEERE God een diepe slaap op de mens vallen, zodat hij insliep; en Hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. Het Hebreeuws woord dat hier gebruikt wordt voor ‘rib’ betekent ook wel rib, maar het heeft ook de betekenis van zijkant of zijde. We weten niet precies wat God uit Adam heeft gehaald om de vrouw te maken, maar het belangrijke hierin is dat God haar uit zijn zij heeft gemaakt. Niet uit zijn hoofd zodat zij boven hem hoort te staan, ook niet uit zijn voet zodat zij onder hem hoort te staan. Gods bedoeling was om een hulp voor de man te maken die aan zijn behoefte aan gezelschap kon voldoen. God heeft haar uit zijn zij genomen zodat zij naast hem kwam te staan als zijn gelijke. God heeft haar van dichtbij zijn hart genomen zodat hij haar altijd zou koesteren. God heeft haar van onder zijn arm genomen zodat hij haar altijd zou beschermen. Genesis 2:22 – “En de HEERE God bouwde de rib die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij de mens.” Nadat God de vrouw gevormd had bracht God de Vader haar naar Adam toe. Dit was de allereerste bruiloft en God Zelf had hun huwelijk ingezegend. Vanaf het begin was het Gods bedoeling dat de man getrouwd zou zijn. Het was niet Adam’s idee. God had het geplant en God had het uitgevoerd. De oplossing voor de diepste nood van Adam, de oplossing voor zijn behoefte aan een metgezel, was de vrouw, Eva. De oplossing van een vrouw! Genesis 2:23 – “Toen zei de mens: ‘Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal Mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen.’” Mooi he dat Adam meteen herkent dat zij geheel anders is dan de dieren uit het dierenrijk, en dat zij zijn gelijke is. Hij noemde haar niet zoals hij de dieren had genoemd, hij gaf haar zijn naam. In de oude wereld liet de mens zien dat hij de heerschappij over iets had door het te benoemen. God gaf de heerschappij over de aarde aan Adam, vandaar dat hij alle dieren mocht benoemen. Maar toen Eva bij hem gebracht werd wist hij dat hij geen heerschappij over haar had, maar dat zij zijn gelijke was. Wat God gedaan had toen Hij Eva schiep was uniek. God heeft de vrouwelijke dieren niet op deze manier geschapen. Eva werd uit Adam genomen terwijl hij sliep en werd vervolgens met Adam herenigd d.m.v. de bijzondere huwelijksrelatie. Nu, als Gods primaire bedoeling van het huwelijk gezelschap is, hoe scoren wij als de metgezel van onze echtgenoot/echtgenote? Kijk deze week bewust naar de volgende dingen: hoeveel tijd besteed ik aan het gezelschap houden van mijn man/vrouw? geniet ik van zijn/haar gezelschap? geniet hij/zij van mijn gezelschap? vraag aan jou echtgenoot of jij een goede metgezel bent. durft jouw echtgenoot ALLES tegen jou te zeggen? durf jij ALLES tegen jouw echtgenoot te zeggen? Jouw leven delen met jouw gelijke is Gods primaire bedoeling van het huwelijk. Ik geloof dat een ieder van ons hierin kan groeien. “Wanneer man en vrouw zich verenigen in het huwelijk, ervaart de mensheid het herstel tot volledigheid.  De glorie van de man is de erkenning dat de vrouw voor hem geschapen is; de glorie van de vrouw is de erkenning dat de man, zonder haar onvolledig is.  De nederigheid van de vrouw is de erkenning dat zij voor de man geschapen is; de nederigheid van de man is de erkenning dat hij zonder haar onvolledig is.  Bijden nemen deel aan gelijkwaardige eer en waarde.  Ja, en ieder deelt de nederigheid ten overstaan van de ander.  Ieder is noodzakelijk de voltooiing van de ander; ieder is noodzakelijk afhankelijk van de ander.” Dr. Dwight Small volgende week zullen we kijken naar wat Gods uiteindelijk doel is van het huwelijk. vanaf de derde sessie zal het meer praktisch gaan worden.