De christen als priester – Leviticus 8

De christen als priester

Leviticus 8

1 Petrus 2:9 “Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,” Christenen zijn priesters van God. Wat betekent dat? En hoe wordt je zo’n priester? En waarom zou je priester van God willen zijn? Leviticus 8:1-30 geeft de uitleg over hoe je een priester wordt. Priester: vertegenwoordiger van de mensen bij God, iemand die Gods daden verkondigd.
 • Priester diende in de tabernakel. God ontmoeten, offeren (toewijding, fellowship, dankbaarheid, zonde, schuld).
Waarom zou je priester willen zijn? Priesters doen vies werk, bloederig werk, stinkend werk. En toch is het de mooiste baan die er is. Mensen vertegenwoordigen bij God. 4 stappen aan de inwijding van een priester:
 • Wassen (met water) à wassen met het Woord van God
 • Nieuwe kleding à nieuwe natuur die we aan moeten trekken
 • Zalving à Heilige Geest Die we nodig hebben om te dienen
 • Heiliging à zonder offers geen fellowship en dienstbaarheid aan God
Inwijding van de 1e hogepriester en de 1e set aan priesters. Priester: vertegenwoordiger van de mensen bij God.
 • Priester diende in de tabernakel. Een plek waar men God kon ontmoeten, offeren (toewijding, fellowship, dankbaarheid, zonde, schuld). 
v1-3 In Leviticus worden nieuwe secties van tekst aangeduid door de woorden “De HEERE sprak tot Mozes”. Dit geeft aan dat God een nieuw iets gaat zeggen. In dit geval gaat het om de uitleg van wat er nodig is om de priesters in te kunnen wijden:
 • De mensen (Aäron en zijn zonen) die gaan dienen
 • De kleding (dienstkleding)
 • Zalfolie
 • Een jonge stier als zondoffer
 • Twee rammen
 • Mand met ongezuurde broden
Al deze dingen waren nodig om door dit ritueel te gaan, al deze dingen hebben een grote geestelijke betekenis. Wat mooi is, is dat de gehele gemeenschap van Israël mee mag kijken bij dit ritueel. Het duurt 7 dagen, dus dat geeft iedereen ook wel de kans om te zien wat zich daar afspeelt. v6 Hier begint het eerste onderdeel van het inwijdingsproces van de priester: het wassen met het water. Waarom is dit zo’n bijzondere gelegenheid? Omdat water een grote betekenis heeft in de Bijbel, zeker ook in het Oude Testament. Er worden 2 dingen gezegd over water in relatie tot de mens: water wordt gedronken, er wordt gewassen met water. Allebei zijn ze belangrijk en hebben ze een geestelijke betekenis
 • Water drinken: dit wordt door de Heere Jezus Zelf uitgelegd in Johannes 4, wanneer Hij praat met de Samaritaanse vrouw.
Johannes 4:13-14 “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” “dit” water gaat over het water van de bron waar ze naast staan. Het water waar Jezus het over heeft geeft eeuwig leven. In Israël was fysiek water van levensbelang, Israël was een woestijn. Geestelijk gezien is water ook van levensbelang, we hebben Gods water nodig. Water in de geestelijke zin, het drinken van water, geeft eeuwig leven. In Openbaring 22 wordt water het “water des levens” genoemd.
 • Met water wassen: dit wordt in Ezechiël 36 en door Paulus uitgelegd in Efeze 5.
Ezechiël 36:25 “Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen.” Efeze 5:25-26 “Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft  en Zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te  reinigen met het waterbad door het Woord,”
 • Besprenkelen en wassen met water reinigt. Het reinigt van zonde. Waarom? Omdat water een beeld is van het Woord van God. Het Woord van God reinigt de mens. Het Woord van God heiligt de mens. Het Woord maakt duidelijk dat we God nodig hebben. De Heilige Geest spreekt door Zijn Woord heen tot de mens. Het Woord, het Woord, het Woord.
  • Waarom de Bijbel? Omdat de Bijbel het Woord van God is. De Bijbel is de enige bron van fundamentele en objectieve waarheid. De Bijbel zijn Gods Woorden (2 Timotheüs 3:16), de Bijbel is waarheid (Johannes 17:17). Er zijn vele bewijzen te noemen die de betrouwbaarheid van de Bijbel aantonen, archeologische vondsten, honderden profetieën die uitgekomen zijn, maar vooral de mensenlevens die veranderd zijn.
De 1e stap voor de priesters is om gereinigd te worden door water, gereinigd worden door het Woord van God. Dat is wat we als christenen ook nodig hebben. Wij hebben Gods reiniging en heiliging nodig. Vóór we Hem kunnen dienen, vóór we dat kunnen doen wat Hij van ons vraagt, moeten we gereinigd worden door Gods Woord. Hoe werkt dat?
 • Lees en houdt van het Woord (Psalm 119)
 • Laat het Woord rijkelijk in je wonen (Kolossenzen 3:16)
 • Mediteer op de Bijbel (Psalm 1:1-2)
 • Bid voor je gaat lezen dat de Heilige Geest Zijn werk in je zal doen, Hij heeft het Woord geschreven (2 Petrus 1:20-21)
v7-9 De 2e stap in het proces is nieuwe kleding. Aäron en zijn zonen kregen nieuwe kleding van Mozes, kleding die in Exodus 28 uitgelegd en omschreven wordt. Kleding is tegenwoordig belangrijk, maar dat was het vroeger ook. In de Bijbel zegt kleding ook iets over wie je bent als persoon. De nieuwe oude van de priesters past niet bij de rol die ze hebben gekregen van God. Bij hun dienstbaarheid hoort nieuwe kleding, kleding die past bij hun rol. Kleding die past bij de God die ze dienen. In de Bijbel is er kleding voor:
 • Rouwen (rouwgewaad Genesis 37:34)
 • Reinheid (witte kleding Openbaring 4:4)
 • Koningen (2 Kronieken 18:9)
 • Priesters (Exodus 28)
Kleding geeft ook aan waar je mee bezig bent. De priester mocht alleen dienen in zijn priesterlijke kleding, hij mocht zelfs de tabernakel niet in zonder priesterlijke kleding. Voor de christen geldt dat we onze vuile kleding in mogen wisselen bij Jezus, in moeten wisselen. De vuile kleding staat daar voor de wereld, onze zonde, alle dingen die niet van God zijn. In Efeze 4:22-24schrijft Paulus dat we onze oude mens af moeten leggen (de vuile kleding) en de nieuwe mens aan moeten trekken. Die nieuwe mens is geschapen naar het beeld van God, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.
 • 2 Korinthe 5:17 leert dat we in Christus een nieuwe schepping zijn, het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw. Dat is wat het betekent om de nieuwe kleding aan te trekken.
 • We zijn een nieuwe schepping, vol van hoop, niet meer van angst. We zijn levend geworden, niet meer dood. We hebben een eeuwigheid met God voor ons, niet meer de eeuwige dood (gescheiden zijn van God). We mogen God dienen, in plaats van Zijn vijand zijn.
  • Al deze dingen zijn niet mogelijk zonder de nieuwe kleding die we van God krijgen. Al deze dingen zijn alleen mogelijk door het werk van Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Hij stierf daar voor de zonden van de mensheid, Hij leed ongekende pijn voor jou en voor mij. Hij droeg de straf die jij en ik verdienden (2 Korinthe 5:21). Doordat Hij die straf droeg, kunnen jij en ik die kleding aannemen. Hij gaf ons Zijn kleding, Zijn reine en pure kleding, terwijl wij Hem onze vieze, stinkende, ranzige zonde gaven. Dat is de beste deal die er is.
v12-13 3e stap is olie. Olie op mensen is in de Bijbel een teken van de Heilige Geest. In 1 Samuel 16 gaat de profeet Samuel de nieuwe koning van Israël zalven. Hij zalft uiteindelijk David: 1 Samuel 16:13 “En de Geest van de HEERE werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan.” Zalving met olie was een teken van de komst van de 3e persoon van de Drie-eenheid. Zoals Stan vorige week uitgelegd heeft, hebben we de Heilige Geest nodig om te kunnen doen wat we horen te doen. Dat gold in het OT ook voor de priesters. Ze konden alleen hun dienst doen wanneer ze de Geest van God hadden. Alleen Hij kon ervoor zorgen dat ze de juiste dingen, op de juiste manier, op het juiste moment deden. Als christenen, zoals Stan vorige week onderwezen heeft, hebben wij diezelfde Geest nodig. Bedenk wat een voorrecht we hebben: als christenen krijgen we allemaal de Heilige Geest in ons. Hij komt in ons wonen vanaf het moment dat we tot geloof komen. In het OT hadden alleen selecte individuen de zalving met de Heilige Geest, wij krijgen die allemaal. Wat een genade In Lukas 3 wordt Jezus gedoopt, wordt Hij gevuld met de Heilige Geest en komt de Heilige Geest op Hem. Dat was nodig voordat Hij, gevuld met de Heilige Geest, de Heere kon gaan dienen. Efeze 5:18 leert dat continue gevuld moeten worden met God, continue gevuld door de Heilige Geest. Niet eenmalig, continue. v14-30 4e stap: offers. Het laatste deel van het inwijdingsproces waren de offers. Offers waren nodig om dingen recht te zetten tussen God en mens. De mens heeft tegen God gezondigd (Psalm 51:7), elke zonde is een overtreding van Gods wet (1 Johannes 3:4) en daarop staat een straf. De straf voor de zonde is de dood en dat is precies wat het offersysteem oploste. Het offersysteem gaf de mens de kans om een plaatsvervanger te laten sterven voor hun eigen zonde, een dier. De onschuldige plaatsvervanger nam de plek in van het schuldige mens en het dier nam daarmee ook de straf voor de zonde op zich, de dood. Dat is wat we ook zien in Leviticus 8:14-36, offers voor mensen, om weer in het reine met God te komen.
 • De Bijbel is heel duidelijk over het feit dat elk mens zondigt. Elk mens overtreedt Gods wet. Elk mens haalt de standaard niet die God neerlegt, dus moet er geofferd worden. Daar waren de priesters geen uitzondering op.
  • Het is heel liefdevol van God dat Hij dit instelt. Hij legde uit wat de standaard was, de wet, en gaf daarna aan wat de mens moest doen wanneer die wet overtreden werd. God kent de mens zo goed, dat Hij weet dat we tekort schieten. Hij weet dat we nooit de standaard halen die Hij neerlegt.
In Leviticus 8 komen er 3 groepen offers aan bod: 1) zondoffer, 2) wijdingsoffer, 3) beweegoffer. v14-17
 • Het zondoffer
In Leviticus 4-5 legt God aan Mozes uit wat het zondoffer is, hoe het werkt, wanneer en hoe het gebracht moet worden. Hij heeft dit ook al eerder uitgelegd in Exodus 29, waar er meer details staan over de priesterwijding. Het zondoffer is gericht op 1 ding, het bedekken van de zonde van de mens die de zonde begaan heeft. Zonde is dat wat de mens doet, dat Gods wet overtreedt. Daar is vergeving en bedekking voor nodig, dat is wat dit offer bereikt.
 • Aäron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Dit staat symbool voor het “overdragen van de zonde” naar het dier. Door je handen op het dier te leggen geef je aan dat je een zondaar bent en dat je vergeving van God nodig hebt.
  • Het je handen op het dier leggen gaat verder dan het lijkt. Het Hebreeuws wijst op “leunen of steunen”. God wilde dat de zondaar niet alleen zijn/haar zonde overdroeg, maar dat hij/zij de afhankelijkheid inzag van dat offer. Zonder dat offer geen vergeving. De zondaar leunt dus letterlijk op het offer. De zondaar is afhankelijk van het offer.
 • Het slachten gebeurt door de zondaar. De zondaar snijdt zelf de keelslagader van de stier door, terwijl hij/zij leunt en steunt op het offerdier. De zondaar voelde dus het leven uit de stier wegvloeien. Wat een ervaring, wat een zondebesef moet dat opleveren. Hoe lang duurde dat bij een jonge, gezonde stier? Hoeveel bloed zit er in dat dier?
 • Het bloed wordt aan het altaar gestreken, wat een teken is dat God de vergeving bevestigt. Het bloed aan de voet van het altaar laat zien dat bloed de basis is van alle vormen van offeren die we kunnen doen.
 • Het vet en de ingewanden die verbrand worden, staan voor het beste en het innerlijke dat aan de Heere gegeven wordt. God wil het beste het innerlijke hebben.
Voor de christen heeft Jezus dit offer vervuld. Hij is het offer op Wie wij mogen steunen. Hij is het offer op Wie wij leunen. Hij is het offer dat voor ons gestorven is. Hij is het wiens bloed voor ons gevloeid heeft, Hij is het Die het allerbeste aan God gaf.
 • 1 Johannes 2:2 leert dat Jezus de verzoening voor de zonde van de hele wereld is. Hij biedt Zijn verzoening aan ieder mens aan, wij hoeven het alleen maar aan te nemen. Hij heeft het werk gedaan, wij hoeven onszelf alleen te onderwerpen aan Hem.
v18-24
 • Het wijdingsoffer
Dit offer bestond uit 2 delen: algemene toewijding en specifieke toewijding. De algemene toewijding zit in het eerste offer. Het hele ram gaat in vlammen op naar de Heere. Wat de priester zelf niet kon, namelijk complete toewijding aan God, gebeurt door dit dier. De ram neemt de plek in van de mens.
 • Ook wij christenen horen compleet toegewijd te zijn aan God. Ons hele leven hoort een offer aan God te zijn (Romeinen 12:1), ons alles hoort toegewijd te zijn aan God. We horen de Heere lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Dat vergt ons alles, dat is de toewijding waar God naar op zoek is van elk mens.
Het specifieke deel van dit offer was het tweede ram. Het bloed van dat offer wordt op de rechteroorlel, de rechterhand en de rechtervoet aangebracht.
 • Rechteroorlel: teken van het heiligen van de dingen waar je naar luistert. Ben je vatbaar voor de dingen die mensen tegen je zeggen, of alleen wat God tegen je zegt? Wat laat je toe in je oren? Welke invloeden komen er je oren binnen?
  • Voor ons, welke muziek? Welke series? Wat voor taalgebruik? Etc.
 • De rechterhand: teken van heiliging van het werk dat je doet. Waar houd je je mee bezig? Wat ben je aan het doen? Zijn dat dingen die God eren, die God heiligen? Is jouw werk dat wat de Heere behaagt?
 • De rechtervoet: de wandel die we hebben. Waar kom je? Waar ga je heen? Wie leidt je voetstappen?
  • Het bloed hoort een verandering te brengen in het horen, handelen en wandelen. Het bloed van het offer hoort alles te veranderen in het gedrag van de priester.
De vragen die opnoemde per lichaamsdeel waar het bloed op gesmeerd wordt, gelden ook voor de christen. Het bloed van Jezus hoort ons horen, ons handelen en ons wandelen te veranderen. Wij horen heilige, rechtvaardig en rein te horen, handelen en wandelen.
 • Het offer van Jezus voorziet hier ook in. Zijn bloed reinigt de mens, Zijn bloed heiligt de mens. Hij wil dat we leven naar Zijn standaard, door Zijn genade, door het werk van de Heilige Geest in ons. Hij wil dat ons alles toegewijd is aan de Heere, dat kan ook alleen door het offer van Jezus.
v25-29
 • Het beweegoffer
Dit offer was een opheffen van fellowship met God (het brood) en het beste van het dier (het vet en de achterbout). Dat alles werd opgeheven naar de Heere, bezittingen worden opgeheven naar de Heere. Alle goede dingen werden opgeheven naar de Heere, alle goede dingen komen van Hem en alle goede dingen zijn van Hem. v28-29 laten zien dat dit alles toegewijd werd aan de Heere, als een wijdingsoffer.
 • In hoeverre wijden wij alle goede dingen toe aan de Heere? In hoeverre geven wij God terug van alle goede dingen die Hij aan ons geeft?
 • De priesters erkende dat de offers die ze brachten alleen konden komen door Gods voorziening, alleen doordat God ze alle dingen gaf die ze nodig hadden. Erkennen wij hetzelfde bij God? Dat Hij alles geeft dat we nodig hebben? Of vinden we dat we meer nodig hebben dan God geeft?
v30 Om het heiligingproces af te maken moesten de priesters besprenkeld worden met bloed en olie. Bloed was een beeld van vergeving en bedekking van zonde, olie een beeld van heiliging en de Heilige Geest.
 • Je kan het zo voor je zien: een instrument van God (de Vader), Mozes, sprenkelt bloed (God de Zoon) en olie (God de Heilige Geest) op de priesters, voor ze God (de Vader) kunnen dienen.
  • Voor ons nu: om God te kunnen dienen, heb je eerst het bloed en de olie nodig. Zonder Jezus’ offer aan het kruis, zonder de Heilige Geest in jou, kun je God niet dienen, kun je God niet blij maken.
De openingsvraag was hoe wordt je priester van God?
 1. Wassen met het water van het Woord
  1. We hebben Gods Woord nodig om tot geloof te kunnen komen. Geloof is door het horen van het Woord van God (Romeinen 10:17).
   1. Luister naar het Woord, bestudeer het Woord, predik het Woord.
  2. Nieuwe kleding, nieuwe natuur
   1. Onze oude kleren passen niet bij Gods werk. Hij geeft ons nieuwe, mooiere en betere kleren. Wij moeten die aantrekken (Efeze 4:22-24). Wij moeten, door Gods leiding, gaan handelen naar de nieuwe natuur die God ons gegeven heeft.
    1. Leg elke dag jezelf bij God neer een vraag Hem om door jou heen te leven. Om jou te veranderen naar Zijn wil.
   2. Heiliging door de Heilige Geest
    1. De Heilige Geest heiligt ons op het moment dat we Jezus’ offer aannemen, maar daarna blijft het de rest van ons leven op aarde een proces. We moeten geheiligd worden door Zijn werk in ons.
     1. Wordt continue bijgevuld met de Heilige Geest, vraag God daar om.
    2. Alleen door offers
     1. En al deze dingen kunnen alleen door Jezus’ offer aan het kruis.
      1. Besef dat Jezus’ offer aan het kruis onze redding, ons leven is. Alleen Hij heeft dit gedaan, we horen Hem alle eer te geven.
Wat kunnen we hier in 2017 nou nog praktisch mee? Dit is toch in een andere tijd, voor andere mensen geschreven? Dit lijkt een boodschap van alleen zonde, maar het is juist een boodschap van genade. Het is Gods genade dat Hij duidelijk maakt hoe dit werkt. Het is Gods genade dat Hij Zichzelf uitstrekt naar ons. Het is Gods genade dat Hij laat weten dat we in onze zonde op een ravijn afrennenHij wil dat iedereen tot geloof komt (1 Timotheüs 2:4). Hij laat ons zien wat de weg terug naar Hem is. Als je nog niet gelooft, als je Jezus nog niet aangenomen hebt, weet dat God van jou houdt. Hij heeft Zichzelf letterlijk  voor jou gegeven. Hij heeft het offer gegeven dat jij en ik nodig hebben voor onze zonden. God heeft jou gemaakt als een relationeel, aanbiddend wezen. Wat betekent dat? Dat elk mens gemaakt is om God lief te hebben en dat elk mens iets of iemand aanbidt. De vraag is van wie jij houdt, God of iemand anders, en wie jij aanbidt, God of iets of iemand anders. Kies vandaag. Bid dat God Zichzelf aan je zal laten zien. Bid dat Hij zal laten zien Wie Hij is. God houdt zoveel van jou, dat Hij Zelf voor jou stierf. Dat is de God van de Bijbel. Hij houdt oneindig veel van jou, Hij wil dat jij ook van Hem gaat houden en gaat leven op een manier die eeuwig goed voor  je is. Als je al gelooft, God wil mensen gebruiken om Hem te dienen. Christenen zijn priesters van God. Het is een statement van God, geen vraag. Om Hem te kunnen dienen als priester moeten we dagelijks door de stappen van Leviticus 8 heen. God wil door mensen heen Zijn koninkrijk vergroten. Hij wil mensen gebruiken tot Zijn eer. Als jij Hem wil dienen, de beste werkgever die er is, de God van hemel en aarde die van je houdt, doorloop dagelijks dit proces. Onderga elke dag het wassen met het Woord, trek elke dag de nieuwe natuur aan. Wordt elk moment van de dag geheiligd door de Geest, besef je dat alles alleen door het werk van Jezus aan het kruis is. Leun en steun op Jezus voor alle dingen, voor je hele leven. Romeinen 12:1 “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst”