Er zijn slechts twee wegen (2/2) – Mattheüs 7:13-14

Er zijn slechts twee wegen (2/2)

Mattheüs 7:13-14

Lees Mattheüs 7:13-29
 1. Vanmorgen pakken wij het op waar ik afgelopen zondag abrupt gestopt ben. Nogmaals mijn excuses dat ik jullie wellicht met een aantal vragen heb laten hangen…
  1. Ik geloof dat alle vragen die jullie hierover kunnen hebben vandaag beantwoord zullen worden wanneer wij het Woord van God weer openen.
 2. In dit laatste gedeelte van de Bergrede stelt Jezus ons voor een keus. En zoals wij afgelopen zondag in de meerkeuzevraag gezien hebben, hadden wij niet de keus uit zes mogelijk juiste antwoorden, maar uit slechts twee.
  1. En dit ondanks dat er zes mogelijke antwoorden opgege-ven waren.
   1. Er is namelijk maar één juist antwoord. Alle andere mogelijke antwoorden zijn fout. En dat is wat Jezus on hier duidelijk wil maken.
  2. In deze 16 verzen spreekt Jezus over een:
   1. Nauwe poort en een wijde poort;
   2. Smalle weg en een brede weg;
 • Weinigen en velen;
 1. Het leven en het verderf;
 2. Goede boom en een slechte boom;
 3. Goede vruchten en slechte vruchten;
 • Mensen die Gods wil daadwerkelijk doen en men-sen die slechts zeggen dat Zij Gods wil doen;
 • Mensen die Jezus’ woorden horen en gehoorza-men en mensen die Jezus’ woorden horen en niet gehoor-zamen;
 1. Verstandig man en een dwaze man;
 2. De rots als fundament en het zand als fundament;
 3. Een huis dat stand hield in de storm en het huis dat instortte in de storm.
  1. Jezus geeft ons slechts twee keuzen!
  Vers 13 – 13Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;” Vers 14 – 14maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”
 1. Jezus is aan het einde van Zijn preek gekomen en Hij houdt ons nu de keus voor… Het Evangelie dwingt de mens tot het maken van een keus.
  1. Het is binnen het Evangelisch Christendom gebruikelijk om na een evangelisatie preek een oproep te doen om mensen als het ware uit te nodigen om tot geloof in Jezus te komen.
   1. Totdat ik me in dit gedeelte heb verdiept zag ik dat ook zo. In de V.S. wordt gezegd dat de predikant een invita-tion (een uitnodiging) aan de mensen geeft om Jezus aan te nemen.
    1. Alhoewel dit werkt zie ik dat Jezus Zijn discipelen en ons niet uitnodigt, maar dat Hij ons hier iets be-veelt. Wat Jezus zegt is noodzakelijk, het is vereist, het is ononkoombaar. Jezus zegt: “Ga binnen door de nauwe poort…”
   2. Wanneer God ons de nauwe poort aanwijst en ons laat in-zien dat deze nauwe poort de enige weg is tot het leven in Gods Koninkrijk, dan is het nog steeds aan ons om door de nauwe poort naar binnen te gaan.
    1. Het vereist gehoorzaamheid aan Gods Woord, het vereist een bewuste keus, het vereist actie. Jezus zegt tegen mij, tegen een ieder van ons: “Ga binnen door de nauwe poort.”
     1. Geen van ons zal ‘toevallig’ het Koninkrijk van God bin-nenkomen. Geen van ons zal onverwacht en vol verassing ineens in de hemel terechtkomen en zeggen: “hoe ben ik in hemelsnaam hier terecht gekomen?”
      1. Nee, het is alleen maar door het maken van een weloverwogen en bewuste keus, om door de nauwe poort binnen te gaan, dat men in de hemel terecht komt.
       1. Dus, ten eerste geeft Jezus ons het bevel om bewust door de nauwe poort binnen te gaan.
 
 • Ten tweede moeten wij ervan bewust zijn dat Jezus ons het bevel geeft om de nauwe poort binnen te gaan.
  1. Ieder mens gaat òf door de wijde òf door de nauwe poort heen. Maar Jezus dringt ons erop aan om door de nauwe poort naar binnen te gaan. Hoe nauw is deze poort?
   1. Handelingen 4:12 – “En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.”
   2. Johannes 3:36 – “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.”
 • 1 Timotheüs 2:5 – “Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.”
 1. 1 Johannes 5:11-12 – 11En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. 12Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet.”
 2. Johannes 14:6 – “Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”
  1. Deze nauwe poort is zo nauw, dat het absoluut geen ruimte biedt voor enig andere idee of opvatting van hoe men in de hemel komt.
   1. Jezus Christus is de ENIGE weg!
    • Dus, ten eerste moeten wij binnengaan, en ten tweede moeten wij de nauwe poort binnengaan.
   2. Ten derde moeten wij ALLEEN door deze nauwe poort bin-nengaan.
    1. Wij kunnen deze nauwe poort zien als een draaihek/tourni-quet. (SHOW SLIDE 1). Wat is hiervan de bedoeling?
     1. De bedoeling is dat één persoon tegelijk door de poort binnengaat.
    2. Zo is het ook met de nauwe poort; één voor één. Helaas kunnen we niet gezellig met z’n allen door de nauwe poort naar binnen.
     1. De Joden van Jezus’ tijd waren onder de foute veron-derstelling dat omdat zij etnisch Joods waren, zij een vrij-brief hadden om als een bevolkingsgroep Gods Koninkrijk binnen te kunnen gaan.
      1. Maar Jezus zegt nee! Je kunt alleen als individu door de nauwe poort binnengaan; niet als echtpaar, niet als gezin, niet als worship team, of kerk. Nee, je moet alleen
       1. Openbaring 20:15 – “En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen.”
        • Dus, ten eerste moeten wij binnengaan, ten tweede moeten wij door de nauwe poort binnengaan, en ten derde moeten wij alleen
       2. Ten vierde moeten wij naakt door de nauwe poort binnengaan. Niet letterlijk, maar wel naakt in de zin dat wij onszelf geheel ontdoen van alles dat geen plaats heeft in Gods Koninkrijk.
        1. God weet alles over mij. Ik kan niets van God verbergen. Alles dat ik denk, alles dat ik zeg, alles dat ik doe is bij God bekend. In die zin sta ik dus altijd naakt voor God.
        2. Wanneer ik dus door de nauwe poort naar binnen ga dan moet ik me hiervan bewust zijn.
         1. Ik moet zoals er in de zaligsprekingen staat arm van geest zijn. Ik moet komen zoals ik ben. Ik moet mezelf niet beter voordoen dan dat ik daadwerkelijk ben.
         2. Ik mag door de nauwe poort binnengaan met al mijn rotzooi, wetende dat God, door Zijn Woord en door de H.Geest mij zal gaan veranderen naar het beeld van Zijn Zoon, Jezus.
          1. Ik hoef mezelf dus niet eerst “heilig” te maken, ik hoef niet alles op een rijtje te hebben, ik hoef niet eerst een superchristen te zijn voordat ik door de nauwe poort binnenga. Nee.
           1. Maar ik moet wel in alle oprechtheid en nede-righeid tot God komen.
           2. Zonder enige eigen gerechtigheid, zonder enige trots, zonder enige ambities, zonder enige rechten. Geheel geledigd van mezelf, geheel naakt voor God!
            • Wij moeten ten eerste binnengaan, ten tweede moeten wij door de nauwe poort binnengaan, ten derde moeten wij alleen binnengaan en ten vierde moeten wij naakt
           3. Ook moeten wij met veel inspanning, veel moeite en met veel strijd het Koninkrijk van God binnengaan.
Lukas 13:24 – “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen…”
 1. Lieve mensen, mocht je vanmorgen onder de veronder-stelling zijn dat wanneer je een christen wordt, het leven makkelijker wordt, dan ben je misleid.
 2. Jezus gebruikt hier op gebiedende wijs het woord “Strijd”. In de grondtekst betekent dit dat men zich tot het uiterste moeten inspannen om binnen te gaan door de nauwe poort.
 3. 1 Timotheüs 6:12a – “Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent…”
Waarom is het een strijd? Waarom hebben wij strijd? Waarom gebied Jezus en Paulus om te strijden? En tegen wat? Tegen wie?
 1. Ten eerste moet ik dagelijks strijd voeren, knokken tegen mijn vlees, tegen de oude natuur die ik van Adam geërft heb, die ik de rest van mijn aards leven mee moet slepen.
  1. Ik moet strijden tegen mijn eigen wil, mijn eigen wijsheid, mijn gevoelens, mijn foute emoties, mijn overtuiging dat ik ergens recht op heb, mijn lust en begeerten. Ik moet strijden tegen het plezier van mijn zonde!
  2. Ik moet strijden tegen het geen zin hebben in bidden, het geen zin hebben in het lezen en bestuderen van de Bijbel, het geen zin hebben om God te gehoorzamen, het geen zin heb-ben in het voorbereiden van een preek, het geen zin hebben in het bellen van een persoon die mij nodig heeft, het geen zin hebben om naar de samenkomst te gaan, het geen zin hebben om te blijven volharden in de strijd…
 
 1. Daarnaast heb ik ook nog eens een sluwe en smerige vij-and die mij op alle fronten er onderuit probeert te halen.
  1. Ook tegen hem moet ik strijden. En dit doe ik op m’n knieën, dit doe ik door te strijden in gebed. Ik kan hem niet op eigen kracht aan. Ik moet Jezus hiertoe aanroe-pen.
  2. Maar ondanks dat ik weet dat de strijd tegen satan gewonnen wordt door gebed, moet ik de strijd aangaan tegen mijn vlees die geen zin heeft om de strijd tegen satan aan te gaan.
 2. Er is ook nog een wereld en een wereldsysteem dat gere-geerd wordt door de satan waar ik dagelijks tegen moet strij-den.
  1. Alles in de wereld, alles in het wereldsysteem dat tegen God is, is bedoeld om de mens van God, van de Redding, van het eeuwig leven in Gods Koninkrijk af te houden.
  2. Nou, het is helaas niet zo dat de wereld haar verleiding-en op zo’n manier verpakt, dat het voor de christen die geen onderscheidingsvermogen heeft, duidelijk is dat het ons van God zal afhouden.
 • Nee, de satan die de wereld onder zijn ban en onder zijn controle heeft weet precies hoe hij iets moet verpak-ken om een ieder van ons te verleiden met de wereldse dingen.
  1. En weet je, sommigen van ons zijn heel erg vat-baar voor de verleidingen van de wereld. Sommigen van ons laten zich structureel door de wereld verleiden zonder er tegen te strijden.
Lukas 13:24 – “Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg Ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen…”
 1. Jezus zegt iets heel bijzonder in Mattheüs 11 over het strij-den om binnen te gaan.
Mattheüs 11:12 – “En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en geweldenaars grijpen het.”  
 1. Bijna alle andere Nederlandse vertalingen maken hier helaas iets anders van, maar hier in de HSV zegt Jezus heel duidelijk dat het strijden om door de nauwe poort binnen te gaan gepaard moet gaan met een zekere mate van geweld.
Jezus zegt: “geweldenaars grijpen het”.
 1. Strijden om de hemel binnen te gaan vereist een be-paalde denkwijze, een bepaalde houding, een bepaalde vastberadenheid.
 2. En wat Jezus hier zegt is dat er ook een mate van geweld noodzakelijk is om deze strijd te kunnen voeren.
  1. Ik ben de satan zo zat, ik ben in mijn geest zo verbolgen dat hij de mensen die ik liefheb verblind, dat hij ze van de waarheid afhoudt, dat hij ze verleid tot het liefhebben van de wereld.
  2. Ik ben zo verbolgen dat satan mij telkens weer probeert te verleiden met zijn smerige strategiën.
  3. Ik ben m’n eigen vlees zo zat, dat ik, dagelijks met geweld tegen mijn vlees en zondige neigingen de strijd aanga.
   1. Hebreeën 12:4 – “U hebt nog niet tot bloe-dens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.”
  4. Mensen, het binnengaan door de nauwe poort, die tot het eeuwig leven leid vereist geweld dat zegt: Ik sta niet langer toe dat satan mij berooft van Gods vreugde en vrede.
Ik zal satan geen gelegenheid geven om zaden van bitterheid, wrok, haat, woede in mij te laten zaaien.
 • God wil dat wij geweldadige strijders worden. Maar niet in de verkeerde zin, zoals bijv. de Islamitische Jihad strij-ders.
  1. Nee, God wil dat wij een geweldadig geloof heb-ben. Een sterk geloof met een heilig geweld dat in de naam van Jezus met volledige inspanning tegen de poorten van de hel en tegen de bolwerken van satan opkomen.
  Vers 13 – 13Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan;” Vers 14 – 14maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden.”
 1. Wij moeten ten eerste binnengaan, ten tweede moeten wij door de nauwe poort binnengaan, ten derde moeten wij alleen binnengaan en ten vierde moeten wij naakt binnengaan en wij moeten met geweld strijden om binnen te gaan.