Gods rust ingaan – Hebreeën 4:1-13

Gods rust ingaan

Hebreeën 4: 1-13

Laten we beginnen met een stukje achtergrond van dit gedeelte, dat zal alles in een duidelijk perspectief plaatsen. Het boek Hebreeën is onderdeel van de uitleg van een Oud Testamentisch vers, Habakuk 2: 4 “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven.” Dit vers wordt uiteengezet in 3 boeken in het Nieuwe Testament, Romeinen, Efeze en Hebreeën.
 • Romeinen vertelt over hoe een christen gerechtvaardigd is, wat dat betekent. (de rechtvaardige)
 • Efeze vertelt over hoe het leven van een gerechtvaardigde in Christus eruitziet. (het leven)
 • Hebreeën gaat over het geloof dat wij moeten hebben en vooral in wie wij moeten geloven. (door zijn geloof)
Met dit in het achterhoofd gaan we naar Hebreeën kijken.
 • Hoofdstuk 1 valt gelijk met de deur in huis door Jezus uiteen te zetten. Dit gedeelte is geschreven vanuit het perspectief van God de Vader.
  • Een mooi citaat over Hoofdstuk 1: “Het boek Hebreeën is God de Vader die ons vertelt wie Zijn Zoon is.”
 • Hoofdstuk vertelt over de impact die Jezus op ons leven heeft, wat het betekent dat Jezus is Wie Hij is.
 • Hoofdstuk 3 gaat over Mozes en zijn inspanningen om het geloof over te brengen aan Israël.
  Hfd. 3) God beloofde rust, Kanaän (het beloofde land), aan Israël, maar keer op keer twijfelden ze aan Zijn beloften.
 • Keer op keer geloofden ze God niet op Zijn woord dat Hij hen naar die rust zou brengen.
 • Steeds weer ging het volk Israël in tegen de woorden die God gesproken had.
Daarom zegt God door de Heilige Geest in Hebreeën 3: 7-11Daarom, zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. Daar hebben uw vaderen Mij verzocht; zij hebben Mij op de proef gesteld en Mijn werken gezien, veertig jaar lang. Daarom ben Ik toornig geworden op dat geslacht en heb gesproken: Altijd dwalen zij met hun hart, en zij hebben Mijn wegen niet gekend. Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan!”   Israëls ongehoorzaamheid richting God, door Hem niet te geloven, door niet in Hem te geloven, heeft de ongelovigen en ongehoorzamen het leven gekost. Hebreeën 3: 17“Op wie is Hij dan veertig jaar lang vertoornd geweest? Was het niet op hen die gezondigd hadden, van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn?”   Hfd. 4) Vanuit deze achtergrond roept de schrijver van de Hebreeën ons, de lezer, op om op elkaar te letten. Om er bij elkaar op te letten, om erop toe te zien dat we ons geloof niet verliezen, dat we God blijven geloven op Zijn woord.
 • Deze oproep begint in Hebreeën 3: 12 – 13 en wordt herhaald aan het begin van Hoofdstuk 4.
  I Geloof Vers 1-2 De lezer wordt hier opgeroepen om andere christenen, zowel binnen als buiten een “eigen” kerk, niet achter te laten. We moeten elkaar helpen om de race, zoals Paulus het leven omschrijft, uit te lopen.
 • We moeten, ik moet, scherp zijn bij onszelf en anderen om te kijken of we nog op het goede pad zijn, of we nog wandelen naar Gods wil. Hoe moet dit dan?
  • Hebreeën 10: 24geeft het antwoord op deze vraag
   • “En laten wij op elkaar letten doorelkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.”
  • Vuur elkaar aan tot liefde, zodat wij kunnen vervullen wat Jezus in Johannes 13: 35zei: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
  • We moeten goed opletten, want we weten niet hoelang we nog hebben op deze aarde.
   • Beter om nu door medechristen ergens op gewezen te worden, dan wanneer we voor de troon van God
We weten niet hoelang Gods belofte van rust nog uitgesproken zal worden. Daarom worden we door de schrijver van de Hebreeën brief opgeroepen om elkaar in de gaten te houden, natuurlijk wel op een liefdevolle manier. Gods belofte van Zijn rust is tot ons gekomen via het Evangelie. De genoemde rust is rust in je hart, rust in je hoofd.
 • Het Evangelie waardoor God rust geeft, is aan ons verkondigd die al in Hem geloven en wordt nog steeds dagelijks verkondigd over de hele wereld.
  • Dit Evangelie heeft een respons nodig, een respons van
   • Geloof/blindelings vertrouwen in God
   • Overgave aan God
  • Volgens Hebreeën 4: 2 had het volk Israël geen geloof.
   • Hebreeën 3: 19is zelfs nog duidelijker: “Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.”
    • Israël kon de hun beloofde rust, het land Kanaän niet binnengaan, door hun ongeloof.
   • Overgave aan God, want God beloofd dat als wij naar Hem toekomen dat we Zijn rust krijgen. En om bij God te kunnen zijn, moeten wij onszelf afleggen en ons overgeven aan God. Mattheüs 11: 28-30
    • “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ikzachtmoedig ben en nederig van hart;en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”
     • We moeten eerst in Zijn aanwezigheid zijn, voordat we die rust kunnen ervaren.
Vers 3 – 5 In vers 3 wordt er een schril contrast weergegeven tussen:
 • geloof en ongeloof
 • het aannemen van God als Verlosser en Heer, en het afwijzen van God
Geloof brengt rust, ongeloof brengt Gods toorn. In Zijn toorn zal er geen rust zijn. Maar laten we kijken naar wat Gods rust inhoud:
 • Ik haalde al eens Mattheüs 11: 28 – 30aan, hier wordt Gods rust omschreven.
  • Een lichte last, een zacht juk. Het is een aangename plek om te zijn.
   • Er kunnen veel dingen op ons drukken, omstandigheden, mensen, wat dan ook. Maar in Zijn rust zal dit alles vervagen, in Zijn rust kunnen we alles achterlaten en met frisse moed verder gaan. Jesaja 40: 31
“wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen, zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden, zij zullen snel lopen en niet afgemat worden, zij zullen lopen en niet moe worden.”
 • Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor “rust”, in alle vormen die gebruikt worden in Hebreeën, is “katapauō”.
  • Letterlijke vertaling: de hemelse zegening waarin God is.
   • Deze rust, deze lichte last, deze hemelse zegening is voor hen die in Hem geloven, voor die in Hem zijn.
  Het in vers 3 geschetste contrast wordt verder benadrukt in de verzen 4 en 5. In vers 4 geeft God het voorbeeld dat wij mogen volgen, terwijl vers 5 het tegenovergestelde aangeeft.
 • God rustte in vers 4, Hij nam de tijd voor rust. Zoals de definitie van het woord “rust” al aangaf, mogen wij rusten in Zijn aanwezigheid.
  • Kunt u mij een betere plek vertellen om te rusten dan in de aanwezigheid van God?
 • Vers 5 is juist het tegenovergestelde, het niet-binnengaan van de rust van God. In de plaats van Gods liefde is er Gods toorn voor deze mensen.
  • Dit is de consequentie van het ongeloof van Israël, dit zal de consequentie zijn voor de mensen die God niet accepteren als Verlosser en Heerser van hun leven.
   • Om nogmaals Hebreeën 3: 19 te citeren“Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof.”
  Ik weet, dit is niet makkelijk en dit is wel heel hard. Maar het is de realiteit van wie God is. Hij is geen teddybeer die alleen maar lief kan zijn en alles door de vingers ziet. God wordt niet voor niets in Hebreeën 12 de “rechter over allen” genoemd. Gods toorn is een eigenschap van wie Hij is, Zijn rechterschap is een onderdeel van wie Hij is.   Vers 6-7 Wat echter ook een karaktereigenschap is van God, is Zijn ongelofelijke en oneindige genade. Deze genade wordt benadrukt in de verzen 6 en 7 van Hebreeën 4. Vers 6 begint weer met een groot contrast, het verschil kan niet groter zijn.   Weer is het de rust van en in God, tegenover ongehoorzaamheid aan Zijn wil. Geloof tegenover ongeloof. In vers 7 wordt Gods geweldige werk van genade benadrukt. Vers 7 vertelt ons dat God een nieuwe dag bepaalt, het “heden”, ook wel bekend als vandaag, waarin Hij weer tot de mens spreekt.
 • Ondanks dat Israël Hem afwees, ondanks dat vele mensen Hem hebben afgewezen door de eeuwen heen, ondanks dit alles blijft God ons uitnodigen om in Zijn aanwezigheid te komen.
  • God blijft mij terugroepen wanneer ik zondig, Hij blijft ongelovigen de kans geven.
 • God, de liefdevolle Vader, blijft tegen iedereen zeggen “heden, als u Mijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.” Zijn handen blijven altijd uitgestrekt naar de mensheid.
  • Vandaag is de dag dat God jou in Zijn armen wil sluiten als Zijn zoon/dochter die voor het eerst of voor de zoveelste keer bij de Vader komt. God wil alle zondaren bij Zich roepen en hun, dus ook jou, u en mij, vergeven van alle zonden die wij begaan hebben.
   • God wil jouw Verlosser en Heere zijn.
II De rust van God Vers 8   In vers 8 noemt de schrijver van de Hebreeën brief de rust die Israël  kreeg, dat was het aan hun beloofde land Kanaän. Maar door het ongeloof van een generatie Israëlieten, mochten zij het beloofde land voor 40 jaar niet in.     Nadat de ongelovige generatie Israëlieten die de toorn van God over zich hadden afgeroepen was gestorven, mocht Israël de beloofde rust binnengaan. 
 • God maakte Zijn belofte waar. Gods beloften, of ze nu aan Israël zijn of aan ons, zijn beloften die altijd uit zullen komen.
  • Ze komen misschien niet altijd uit op het tijdstip dat wij willen, of op de manier die wij willen, maar God komt Zijn beloftes na.
   • Dit is wat koning David over Gods trouw zegt, Psalm 36: 6“Heere, Uw goedertierenheid reikt tot de hemel, Uw trouw tot de wolken.”
  • Maar denkt u niet dat het nog beter is om van iemand over Gods trouw te horen die niet kan liegen, namelijk God Zelf?
   • Psalm 89: 34“Maar Mijn goedertierenheid zal Ik bij he niet wegnemen en in Mijn trouw niet falen.”
God beloofde fysieke rust aan Israël met de belofte van Kanaän, Hij belooft geestelijke rust aan ons. De aanwezigheid van God is waar we die rust moeten zoeken. In Psalm 62: 2“Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van Hem komt mijn redding.” In Zijn aanwezigheid is er de zekerheid:
 • dat Hij redt
 • dat Jezus gestorven en weer opgestaan is uit de dood
In Zijn aanwezigheid zullen wij onszelf zien in Zijn licht en God aanbidden voor wie Hij werkelijk is, we zullen Hem aanroepen als onze Heer.   Weet u, de mooiste momenten uit mijn leven, zijn de momenten waarin ik God zag en mezelf voor Hem neerlegde. Op het moment dat ik mijzelf, met alle dingen waar ik mee zit, voor Zijn voeten neerleg en alles daar laat liggen, dan ervaar ik zo’n overweldigende rust, dan ervaar ik Zijn rust. Op zo’n moment maakt niks anders uit dan God en wie Hij is.   Vers 9 – 10   Zoals Hebreeën 4: 9 – 10 zeggen, waar er rust is, daar zijn geen werken. In Gods rust zal alle menselijke wil om te werken voor God, in de zin van het “verdienen” van je eigen redding, vervagen als sneeuw voor de zon. In Gods aanwezigheid moeten we wel stoppen met werken. David Guzik heeft over deze 2 verzen gezegd: “Deze rust binnengaan betekent niet langer hoeven te werken. Het idee is niet dat er geen plaats meer is voor goede werken doen. Het idee is dat er geen plaats meer is voor werken als basis van onze rechtvaardigheid. (..) God rustte van Zijn werken op de eerste Sabbat in Genesis 2: 2, omdat het werk klaar was. Wij stoppen met zelfrechtvaardigende werken, omdat het werk gedaan is door Jezus Christus aan het kruis.”
 • Jezus’ plaatsvervangende offer aan het kruis, Zijn bereidwilligheid om mijn, jouw en uw zonden op Zich te nemen, zorgt ervoor dat wij niks anders hoeven te doen dan Zijn offer aan te nemen. Dat is al het “werk” dat onze rechtvaardiging vereist van onze kant.
  III Toepassing Vers 11   En dan komen we, zoals wel vaker na vers 10, bij vers 11. En dat is een vers in de Bijbel dat voor mij lastig te begrijpen was na het lezen van vers 10. Er werd naar mijn eerste idee een paradox gecreëerd.
 • Paradox (Van Dale):Een stelling of uitspraak die schijnbaar met het gezond verstand in strijd is, maar bij nader onderzoek waar blijkt te zijn.
Echter, dit zijn de verzen (v. 11-13) van het gedeelte dat wij vanochtend behandelen, die het meest praktisch toepasbaar zijn.   Jozua wordt in vers 8 genoemd, hij was het instrument dat God wilde gebruiken om Israël de rust, Kanaän, binnen te laten gaan. En wat was het eerste dat God tegen Jozua zei toen de tijd daar was dat hij Israël zou leiden?
 • Jozua 1: 2“Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek deze Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat Ik aan hen, de Israëlieten, ga geven.”
  “Nu dan, sta op”. Jozua moest opstaan en actie ondernemen om de rust van God binnen te gaan. Zo is het ook met ons, wij kunnen niet gewoon op onze stoel blijven zitten en wachten tot de rust van God over ons komt.
 • “Nader tot Mij en Ik zal tot u naderen.” Dit is een actie.
Wij moeten, ik moet, ons beijveren om de rust van God binnen te gaan. Zelfs niet zomaar beijveren, maar ons uiterste best doen. Dat is wat het woord beijveren betekent.             – Ziet u de paradox, de schijnbare tegenstelling?   Zoals we eerder in Hebreeën 4 gezien hebben, moeten we geloof hebben om de rust van God binnen te kunnen gaan. De schrijver van de Hebreeën brief roept ons dus op om ons te beijveren in het geloven. Wat betekent dat?   Goede vraag Casper, wat ben ik blij dat je die vraag stelt.   Een van de belangrijkste dingen van het beijveren van geloof is volharden.
 • God belooft ons heel veel, maar we moeten ook door moeilijke tijden Geloof jij, gelooft u, geloof ik dan nog steeds dat Gods beloften waar zijn? Dat God trouw is?
  • Satan zal dan gaan knagen aan ons en dingen influisteren: Weet je wel zeker dat God de waarheid spreekt? Kijk eens naar de situatie waarin je nu zit.
   • Op zo’n moment moeten wij sterk staan in ons geloof, sterk staan in God om de Satan te kunnen weerstaan.
  • Hebreeën 12: 4“U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde.”
   • “Tot bloedens toe weerstand bieden”, ik moet bekennen dat ik dit vaak niet doe. Ik geef vaak veel te makkelijk toe aan verleidingen en zonde.
    • En ook dan gaat de vijand, Satan, knagen. Hoe sterk staan we dan in onze schoenen. Als hij zegt “je kan dit niet, je kan niet rein en heilig leven zoals God van je wil”.
     • Dan mag ik gelukkig zeggen dat ik inderdaad niet sterk genoeg ben om dat te doen, dan mag ik zeggen dat ik God nodig heb. Vanuit Gods kracht zal ik kunnen strijden tegen de zonde.
  Alleen wanneer ik, wanneer u op een actieve manier gelooft, dan zult u Zijn rust kunnen binnengaan. Geloven is niet voor niets een werkwoord, het vereist letterlijk werk.
 • Het zal niet altijd leuk zijn, het zal niet altijd makkelijk God belooft ons geen makkelijke reis, alleen een behouden aankomst.
De Hebreeën brief is zo serieus over het feit dat wij ons moeten beijveren, dat er direct een contrast getekend wordt tussen het actieve geloven en niet-actief geloven.
 • Aan de ene kant rusten in Gods aanwezigheid.
 • Aan de andere kant is er ten val komen door ongehoorzaamheid.
“Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan.” Vers 12 – 13 Maar, nu heb ik alleen nog maar beantwoord waarin we ons moeten beijveren. Ik heb nog niks gezegd over het hoe we dat dan moeten doen. Het belangrijkste antwoord en eigenlijk ook het enige antwoord, naast gebed, is Gods Woord. Het lezen en leren begrijpen van Gods Woord. Johannes 1:1 “In het begin was het Woord en het Woord was ij God en het Woord was God.” Wanneer wij Gods Woord lezen en het beter beginnen te begrijpen, dan leren we God beter kennen. Door de Heilige Geest die ons onderwijst vanuit de Bijbel en ons daardoor meer over God leert, zullen wij ons meer en meer kunnen beijveren in het geloven.
 • Gods Woord zal ons oordelen over de dingen in ons leven die nog zijn zoals ze horen.
 • De Bijbel zal ons bemoedigen wanneer nodig.
 • De Bijbel zal ons laten zien wie wij zijn vergeleken met God.
 • Zoals vers 12 zegt, Gods Woord zal “doordringen tot op de scheiding van merg en been”, God zal in het diepst van ons hart en ziel kijken.
God ziet alles, vers 13 geeft aan dat alles wat wij denken “naakt en ontbloot voor Hem ligt”. Alles wat wij gedaan hebben, Hij ziet het en weet het. Hij ziet alle dingen die wij tegen niemand willen vertellen, Hij is de enige die dit, bijvoorbeeld door Zijn Woord, kan genezen. Breng alles voor Hem, Hij weet het toch. Voor de gelovigen onder ons betekent dit dat wij nog meer op Hem zullen gaan lijken, dat het helingsproces doorgezet wordt. Onze eigen verlangens zullen meer en meer verdwijnen en vervangen worden door verlangens naar Zijn wil. Zolang wij in Hem blijven zal God ons blijven vormen naar Zijn hart. Keer terug naar God, vanochtend nog. Bekeer u van uw zonden en Hij zal u opnieuw in uw armen sluiten. Ongelovigen, voor u, voor jou betekent dit dat je Zijn offer van de kruisdood en de opstanding mag accepteren. Ga op je knieën en vertel God je zonden, vertel God hoeveel je Hem nodig hebt. Laat God uw leven leiden, laat God uw Verlosser en Heere zijn. Laten we bidden. Tijd van gebed. Bijvoorbeeld laten bidden voor: I Geloof nodig, misschien afgedwaald in geloof. Laat ervoor bidden. II Gods rust, is iets dat misschien als iets heel ver weg klinkt. Laten we er samen voor bidden. III Gods Woord lezen en begrijpen. Maar ook voor hele andere dingen, wij zijn hier om voor u te bidden.