Het effect van de wet

Romeinen 7:7 (28-2-2021) Het effect van de wet

Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 7:7. Vorige week hebben we gezien dat we ontslagen zijn van de wet, door Jezus’ dood aan het kruis. Zijn dood heeft ons verbond met de zonde verbroken, waardoor we nu vrij van de wet kunnen leven.

Vandaag gaan we zien wat het effect van de wet is, zowel voor de christen, als de nog-niet-gelovige.

v7 De wet is geen zonde

Maar daar blijft het niet bij; de wet hoort ons juist ook hoop te geven. De wet wijst op Jezus, de enige Die ooit de wet vervuld heeft. Door de wet zien we dat we Hem nodig hebben, dat we een Redder nodig hebben. Jezus is Die Redder, Jezus is onze hoop.

 • Satan wil graag dat we focussen op wat wij niet kunnen; God wil dat we onze ogen richten op Jezus en wat Hij gedaan heeft (Hebreeën 12:2). Jezus heeft alles voor ons gedaan wat wij niet kunnen, Hij heeft ons Zichzelf gegeven.

Er is hoop voor zondaars, er is hoop voor hen die in Hem geloven. Elke zondaar mag naar Jezus toekomen, elke zondaar mag in Hem geloven. De wet laat zien dat we zondaren zijn, Jezus stierf voor zondaren (Romeinen 5:8), omdat Hij van zondaren houdt.

 • In elke situatie is er hoop, want Jezus is bij ons (Mattheüs 28:20), Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde (Mattheüs 28:18). Die Jezus geeft hoop, die Jezus kan en wil jou redden.
  • Niet alleen redden voor de eeuwigheid, maar ook redden in je huidige situatie. Hij wil je dragen in- en door je situatie; Hij wil je leiden in keuzes; Hij wil je vrij maken van de zonde. Allemaal zodat je meer en meer heilig zal leven; apart gezet voor Hem.

Christen, er is zoveel hoop door de wet, zoveel zekerheid. Jezus is Redder, Jezus redt zondaren.

 1. Afhankelijk maken van genade

Efeze 2:8 “Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God;”

Door de wet zien we dat we Gods liefde, Gods redding niet kunnen verdienen. Redding is alleen uit genade; iets wel ontvangen, wat je niet verdient. De wet laat zien dat we het nooit kunnen verdienen, dat het alleen door genade mogelijk is dat we iets anders van God ontvangen dan straf.

 • De wet hoort ons christenen compleet afhankelijk te maken van Gods genade. We horen nooit meer te denken dat we iets zelf kunnen verdienen; we horen compleet afhankelijk van Gods genade te leven.
  • In elke situatie is Gods genade de enige oplossing, volledig afhankelijk van Hem zijn. Altijd hebben we Zijn genade nodig, want altijd schieten wij tekort. Alleen Zijn genade is genoeg, alleen door Zijn genade kunnen we überhaupt een beroep op Hem doen.

Johannes 1:17 “Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.”

Jezus gaf ons genade, Jezus is de weg naar Gods genade. Door Jezus zien we de waarheid, over de wet en over onszelf, waardoor we alleen terug kunnen vallen op Gods goede genade. Christen, leer alsjeblieft om in elke situatie alles van Gods genade te verwachten. Leer om alles in Zijn handen te leggen en in te zien dat je nooit Gods eenvoudige genade zal ontgroeien. Laat dit effect van de wet jouw leven bepalen, jou leiden naar genade.

 • Nederig

Jesaja 57:15 “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden.”

Dit is de God Die ons de wet gegeven heeft, dit is waar Hij woont, wat Hij kan. Deze God is de God van de Bijbel, de God Die Zijn Zoon voor de mens gaf. Dit is de God Die van ons houdt, de God Die in de hemel woont en troont.

 • Door de wet kunnen we zien dat Hij heilig en perfect is, en wij niet. Door de wet zien we dat Hij almachtig is, en wij niet. Door de wet zien we dat Hij hoogverheven is, en wij niet. De wet laat ons God zien en daardoor onszelf; de wet hoort ons nederig te maken.

We horen in te zien Wie God is, maar vooral ook wie wij zijn t.o.v. God. Door de wet horen we Zijn perfectie en onze fouten te zien; door de wet horen we te zien hoe bizar en bijzonder het is dat we überhaupt bij God kunnen komen. De wet hoort ons Gods grootheid meer en meer te laten zien.

 • Toen Israël de wet kreeg was daar de volgende situatie:

Exodus 19:16-19 “En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Zij stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de HEERE er in vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven, en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.”

 • Dit is een intimiderende situatie, een ontzagwekkend God. Zo indrukwekkend was het, dat Israël niet zelf Gods stem wilde horen (Exodus 20:19), ze waren bang dat ze zouden sterven. Gods aangezicht, Gods stem, Gods wet hoorde Israël nederig voor God te maken.
  • Dat is ook het effect dat Gods wet, Gods Woord, met ons hoort te hebben. We horen klein te worden voor God, omdat Zijn wet ons Hem laat zien. En doordat we Hem zien, gaan we onszelf juist zien.
   • Als je een juist zelfbeeld wilt hebben, moet je naar God kijken. Door Hem te zien, ga je jezelf op de juiste manier zien.

Gods wet hoort nederig te maken, klein voor God. We horen nederig voor Gods troon te komen, omdat Hij God is. Niet bang, maar wel vol ontzag voor Wie Hij is. We mogen als Zijn geliefde kinderen bij Hem komen, maar wel altijd wetende Wie we voor ons hebben.

Met de wet laat God zien dat Hij de mens kent, Hij weet namelijk precies wat onze (zondige) neigingen zijn. Daarom heeft Hij de wet gegeven. Hij weet dat wij begeren (Romeinen 7:7), terwijl dat niet naar Zijn wil is. Door de wet te geven wil Hij ons laten zien dat we Hem nodig hebben.

Mattheüs 22:37-39 “Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

 • Dit is de samenvatting van de wet, dit is hoe we met God en met elkaar horen om te gaan. Dit is hoe Jezus Zelf, het Woord (Johannes 1:1), de wet interpreteert en uitvoert. Dit is hoe de wet geleefd moet worden, dit is hoe wij de wet praktisch horen te maken.

Het effect van de wet is nog steeds heel groot, het behalen van de standaard van de wet blijft onmogelijk. Maar God stelt jou wel voor een keuze door Zijn wet:

Als jij nog niet gelooft, laat God door de wet zien dat je tekortschiet. Hij laat zien dat je een zondaar bent, die redding nodig hebt. De wet laat zien dat je doemwaardig bent voor God (Romeinen 3:19), omdat je dingen doet die niet perfect zijn.

 • Tegelijkertijd laat de wet zien dat Jezus je enige hoop is, Hij heeft de wet namelijk wel perfect gehouden. Hij heeft alle zonde gedragen aan het kruis en Hij wil jou redden van de eeuwige dood. De vraag is of jij in Hem gelooft, of jij Hem om vergeving hebt gevraagd voor jouw zonden. Geloof vandaag in Jezus als Zoon van God, vraag om vergeving; dat geeft eeuwig leven.

Christen, is er een effect van de wet in jouw leven?

 • Hoe zie jij de wet? Ben je de wet voorbij? Is de wet slecht? Wil je je nog zelf aan de wet houden?
 • Wijst de wet jou nog op zonde? Wijst de wet jou op Gods liefde? Geeft de wet jou hoop? Maakt de wet jou afhankelijk van Gods genade? En maakt de wet jou nederig?

Laat de wet jou op God wijzen, naar Jezus wijzen; laat Gods wet jou meer en meer naar God leiden. Laat Gods effect van de wet jouw leven leiden.

Galaten 3:24 “Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden.”

[/expand]