Hoe haal je het in je hoofd om je te laten dopen? – Handelingen 8:26-38

Hoe haal je het in je hoofd om je te laten dopen?

Handelingen 8:26-38

Nogmaals hartelijk welkom op deze doopdienst van de Calvary Chapel. Als je vanmorgen speciaal gekomen bent voor de doopdienst dan wil ik je bedanken dat je de tijd en moeite hebt genomen om vandaag van de partij te zijn. Je zal er geen spijt van hebben! Als je hier vanmorgen op uitnodiging bent gekomen, hetzij via een persoonlijke uitnodiging, hetzij via Social Media; je bent van harte welkom en wij zijn hartstikke blij dat je er bent! Mijn naam is Stan Marinussen en ik mag vanmorgen voorgaan in deze dienst. Wij hadden in eerste instantie gehoopt op een openluchtdienst in het Haarlemmermeerse Bos, maar ondanks dat het vanmorgen niet regent, is het daar wegens de nasleep van Mystery Land, en omdat het de afgelopen dagen geregend heeft, nogal modderig. Dat wilde wij jullie niet aandoen, dus hebben wij gekozen voor het comfort van dit warm en droog gebouw. Het dopen van mensen is voor ons als kerkgemeenschap altijd bijzonder, want d.m.v. de waterdoop verklaart men publiekelijk, oftewel, men komt ervoor uit dat hij/zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen en Hem wil navolgen en dienen. Misschien vraag je je af hoe het mogelijk is dat mensen anno 2017 überhaupt nog tot geloof komen in iets of iemand dat volgens de seculiere wereld zo achterhaald lijkt te zijn. Mijn gebed voor jou is dat deze vraag en wellicht andere vragen die je over het christelijk geloof hebt, vanmorgen beantwoord zullen worden. Sterker nog, mijn gebed voor jou is dat je zelf de opgestane Heere, Jezus Christus vandaag zal gaan ontmoeten. De wereld waarin wij leven keert zich steeds meer af van Jezus Christus en het christelijk geloof. De gevestigde kerken vergrijzen en lopen leeg. Onze overheid en samenleving is van mening dat de Bijbel niet relevant is. En de Nederlandse meerderheid heeft God simpelweg niet nodig. Ze redden het allemaal zelf wel zonder enige bemoeienis van een in hun ogen ‘autoritaire God’. Nou, volgens een artikel in de Volkskrant, dat in april dit jaar gecheckt werd door NRC.nl, slikken 1,1 miljoen Nederlanders antidepressiva. En toch blijft ongelovig Nederland beweren dat zij de God van de Bijbel niet nodig heeft. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/13/ruim-een-miljoen-nederlanders-slikken-antidepressiva-8148105-a1554364 Wij hebben van de week een aantal advertenties geplaatst op FaceBook en het is echt triest om te zien hoe spottend en afwijzend mensen erop gereageerd hebben. Dus, waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij/zij in de Bijbel gelooft, dat hij/zij in een onzichtbare God gelooft, dat hij/zij in iemand geloofd waarvan de meerderheid van onze maatschappij zegt dat een dergelijk geloof onzin is? Hoe verklaart men dat weldenkende mensen, zelf een bewuste keuze hebben gemaakt om er publiekelijk voor uit te komen dat zij, de uit de dood opgestane Jezus Christus, de levende God, de Schepper van hemel en aarde willen navolgen? Hoe verklaar je dat de dopelingen zichzelf willen identificeren met iemand die 2.000 jaar geleden gekruisigd werd, begraven werd, uit de dood opgestaan is en terug naar de hemel gegaan is? Er is maar één verklaring mogelijk! Ieder van de dopelingen heeft op een gegeven moment een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. Eenieder heeft daar haar uniek verhaal over te vertellen; hoe zij hun ontmoeting met Jezus hebben ervaren. Maar ondanks dat hun verhalen uniek zijn, hebben zij allen een aantal fundamentele zaken gemeenschappelijk. Alle vier hebben de waarheid over Jezus Christus gehoord en God de Heilige Geest heeft het in hun harten bevestigd. Alle vier hebben de waarheid over zichzelf gehoord, en ook hierin heeft God de Heilige Geest dat in hun harten bevestigd. Alle vier hebben hun harten voor deze waarheden geopend. Alle vier hebben zich afgekeerd van een leven zonder een bewustzijn van Gods genade, Gods onvoorwaardelijke liefde, Gods vergeving, Gods vrede, Gods vreugde, Gods zorg en bescherming, en Gods eeuwig leven. En in ruil daarvoor hebben zij vrije en onbeperkte toegang gekregen tot Gods genade, onvoorwaardelijke liefde, vergeving, vrede, vreugde, zorg, bescherming en de zekerheid van het eeuwig leven na de dood. Ook hebben zij zich overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus over hun leven, wat simpelweg betekent dat zij niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem. Zij hebben de touwtjes uit handen gegeven zodat Jezus Christus de regie over hun leven voert. Misschien denk je wel: ‘Heeft een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus dan zo’n impact op de mens dat een weldenkend mens zich radicaliseert voor Jezus?’ Absoluut! Het Evangelie, de blijde boodschap waarin Jezus Zichzelf aan de mens openbaart heeft zich voor zo’n 2.000 jaar in stand weten te houden; en dit ondanks enorme tegenstand en bedreigingen. Sterker nog, Jezus Zelf heeft het in stand weten te houden. En door de millennia heen heeft Jezus op vele mensen dezelfde impact gehad als op degenen die zich vandaag laten dopen. Dus ja, een ontmoeting met Jezus Christus heeft een diepgaande impact op een mens, het brengt veel teweeg in een mensenleven. Men vraagt zich vaak af hoe dit in z’n werk gaat, oftewel, hoe iemand tot het punt komt dat zij in Jezus gaan geloven, dat zij hun leven aan Jezus willen geven, dat zij zich willen laten dopen? Nu hebben wij gelukkig het Woord van God, de Bijbel dat ons dit uitlegt. In het Bijbelboek Handelingen, wat de geschiedenis van de kerk beschrijft, komen wij in hoofdstuk 8 een man tegen die een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus heeft gehad. Laten we lezen: Lees Handelingen. 8:26-38 In dit, door God geïnspireerd historisch verslag, zien wij twee personen: De eerste is Filippus, een discipel van Jezus, een Christen. Hij was in Samaria bezig om mensen over de opgestane Jezus te vertellen en hij boekte daar grote successen. Velen kwamen daar tot geloof in Jezus, en Jezus bevestigde wat daar over Hem verteld werd door kreupelen en zieken te genezen, door mensen te bevrijden van demonische machten, en door hen te vervullen met de Heilige Geest om hun in staat te stellen om een Christen te kunnen zijn. Dus, God werkte in Samaria op een bijzondere wijze door deze Filippus heen. Maar ondanks alle succes, riep God hem daarvan weg omwille van één man. Een man die opzoek was naar God, maar God niet in De eerste persoon is deze Filippus en de tweede is een man uit Ethiopië, de minister van financiën. Hij had blijkbaar het Joods geloof aangenomen en ging naar Jeruzalem toe om God daar te zoeken en te aanbidden. Voor hem was het een reis van zo’n 2.000 km. En op dit moment in het verslag was hij op weg naar huis. Het gaat in dit verslag voornamelijk om de Ethiopiër, die blijkbaar godsdienstig was, die opzoek naar God was, maar die om een of andere reden God niet in Jeruzalem heeft kunnen treffen. Maar God, die het hart van de mens ziet, zag in het hart van deze Ethiopiër dat hij oprecht opzoek was naar God, naar de God van de Bijbel, naar de waarheid. En wat gebeurt er? God stuurt Filippus naar hem toe om hem de weg te wijzen naar God. Misschien zit je hier vanmorgen met hetzelfde verlangen als deze Ethiopiër, om de waarachtige God te leren kennen? Als jij dat bent, dan zal God Zichzelf d.m.v. dit verslag aan je laten zien! Toen Filippus daar aankwam en deze Ethiopiër zag, was hij de Bijbel hardop aan het lezen, wat destijds gebruikelijk was. Hij las niet zomaar op een willekeurige plaats in de Bijbel, nee, hij las ‘toevallig’ uit het boek Jesaja waarin veel voorspellingen over Jezus Christus gedaan worden. Trouwens, in het Oude Testament, de eerste 39 boeken van de Bijbel, staan meer dan honderd voorspellingen over Jezus Christus, die met 100% nauwkeurigheid in vervulling zijn gegaan bij Zijn eerste komst zo’n 2.000 jaar geleden. De voorspelling waarover de Ethiopiër las werd zo’n 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam door de profeet Jesaja vastgelegd. En op de vraag van de Ethiopiër: ‘over wie de profeet Jesaja het heeft’, haakte Filippus in en legde het gehele Evangelie aan hem uit. Op dit moment, toen Filippus het Evangelie uitlegde kreeg de Ethiopiër zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus. Hij had van Filippus de waarheid over Jezus Christus gehoord en de Heilige Geest liet de Ethiopiër inzien dat Filippus hem inderdaad de waarheid over Jezus vertelde. Hij had ook van Filippus de waarheid over zichzelf gehoord, namelijk dat zijn diepste nood vergeving van zonden en verzoening met God was. Zijn hart stond open voor deze waarheden waardoor de Heilige Geest Zijn werk in deze man kon doen. En het logisch gevolg was dat hij zich in gehoorzaamheid aan het Evangelie, zich wilde laten dopen. Er staat. Handelingen 8:36-38 – “En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.” (HSV) Wat was toen en wat is nu, anno 2017 de voorwaarde om gedoopt te kunnen worden? Filippus zei: “Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.” Geloof is dus een kwestie van het hart. Wat is het hart?  “Het hart is de zetel (plaats) van denken, willen en voelen, het innerlijk van de mens.” (CvB) Dus, om te kunnen geloven met heel ons hart, is het noodzakelijk dat wij ons gezond verstand gebruiken. Het is noodzakelijk dat wij het zelf willen. Het is noodzakelijk dat wij het voelen in het diepst van ons wezen, dat het goed is, dat het juist is. En in een hart dat voor God open staat zal de Heilige Geest het geloof bevestigen. Hij is degene Die bevestigend tot ons hart zal spreken. Wij horen dus met heel ons hart te geloven. Nu de vraag: ‘waarin horen wij te geloven met heel ons hart?’ Ten eerste dit. De Bijbel leert ons: Romeinen 3:10 – “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één” Romeinen 3:23 – “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,” De bijbel zegt over de mens, dat naast Jezus Christus, geen enkel persoon die ooit op aarde heeft geleefd of zal leven, volkomen rechtvaardig is, of geheel volmaakt is. Geen van ons hebben ons voor 100% gehouden aan de tien geboden en dat noemt de bijbel zonde. Wij hebben allemaal, stuk voor stuk gezondigd en dat maakt ons een zondaar. En God, Die volkomen heilig, rechtvaardig en volmaakt is, kan niet optrekken met mensen die dit niet zijn. God kan niets te maken hebben met zonde. En dat is het probleem. Het is een probleem van de mens. Wij zijn zondaars, wij zijn niet volmaakt, wij zijn niet geheel rechtvaardig en dat brengt een onoverbrugbare scheiding tussen de mens en de God van de Bijbel. Vanwege de zonde is er geen contact mogelijk met God. Er is geen relatie tussen God en de mens mogelijk. Er zit een gigantische barrière tussen God en de mens in. Deze barrière, dit gescheiden zijn van God noemt de Bijbel de geestelijke dood. Deze geestelijke dood is de straf voor zonde. En ieder mens die ooit geleefd heeft of ooit zal leven heeft hiermee te maken. Iedereen heeft deze doodstraf gekregen wegens de zonde. Dit is het eerste waarin wij met heel ons hart horen te geloven. Ten tweede horen wij met heel ons hart te geloven in de oplossing die God voor dit probleem geeft: Ja, God biedt ons voor dit probleem dé oplossing! Romeinen 5:8 – “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin, dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren.” Romeinen 6:23 – “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” Jezus Christus heeft 2.000 jaar geleden, geheel op vrijwillige basis, mijn doodstraf en mijn veroordeling op Zich genomen. Dit gaat nog veel verder dan bijvoorbeeld het volgende: Stel dat mijn schoonzoon veroordeeld wordt en de doodstraf opgelegd krijgt. Dan is hij door de wetgeving verplicht om met zijn leven te boeten voor zijn daden en op een zekere dag zal hij geëxecuteerd worden. Maar nu stap ik naar het Openbaar Ministerie toe en ik geef mezelf op om in zijn plaats geëxecuteerd te worden. In dit geval zou mij de straf opgelegd worden en mijn schoonzoon zou vrijgesproken worden. Mocht dit überhaupt mogelijk zijn, dan is dit een beetje te vergelijken met hoe Jezus Christus mijn doodstraf op Zich heeft genomen, in mijn plaats is geëxecuteerd en ik geheel vrijgesproken ben. Dit heeft Jezus voor eenieder van ons gedaan! Dit is het goede nieuws, het Evangelie. Jezus Christus heeft 2.000 jaar geleden mijn straf, mijn veroordeling op Zich genomen waardoor ik vrijgesproken ben geworden. En niet alleen 100% onschuldig verklaart, maar 100% vergeven wat inhoud dat ook alle schuldgevoelens weggenomen worden. Ik krijg een nieuwe start, ik begin met een schone lei. In Romeinen hoofdstuk 10 legt de apostel Paulus het proces uit: Romeinen 10:9-11,13 –9Als u met uw mond Jezus als Heere belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. 10Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. 11Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 13Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden.” Wat hier ook bij hoort is dat wij ons moeten bekeren van ons zondig leven. Bekering is enerzijds het van gedachten veranderen over God en over jezelf, en anderzijds is het de rug toe keren aan je oude, niet God erend leven, je oude niet God erende gewoontes. Kortom, je moet je bekeren van zonde. Als je bijvoorbeeld een leugenaar bent moet je je bekeren van het liegen, oftewel, je moet gewoon ophouden met liegen. Als je egoïstisch bent, of hoogmoedig, of trots, of eigenwijs, of een dief, of een vechtersbaasje, of als je nu seks hebt buiten het huwelijk, of als je samenwoont, of verslaafd bent aan wat dan ook, je moet je hiervan bekeren. Bekering hoort bij het tot geloof komen in Jezus met heel je hart, want de Bijbel leert ons, dat op het moment dat iemand echt tot geloof komt, hij/zij als het ware opnieuw geschapen wordt. 2 Korinthe 5:17 – “Als u christen wordt, wordt u vanbinnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.” (Het Boek) Dus als een opnieuw geschapen mens, die vervuld is met de Geest van God, kan een Christen die zich bekeerd heeft niet in structurele zonde blijven leven. Onophoudelijke bekering maakt deel uit van het christenleven. Filippus zei: “Indien u gelooft met heel uw hart, mag u gedoopt worden.” Dit heeft dus met een persoonlijke keuze te maken. Een keuze die elk weldenkend mens kán maken. Een keuze die Rochéyna Finsy, Laura Klaassen, Alyssa Marinussen en Resi Schoonderwoerd hebben gemaakt. Het kan heel goed zijn dat Jezus Christus jou vanmorgen voor de keus stelt. Als je wil dat jouw zonden vergeven worden, dat je vrijgesproken wordt, dat alle schuldgevoelens volkomen en voor altijd verdwijnen, dan is dat vanmorgen mogelijk. Als je wil dat je niet meer gescheiden van God leeft, maar dat je vrije en onbeperkte toegang tot God hebt d.m.v. een persoonlijke relatie met Hem, dan is dat vanmorgen mogelijk. Jezus zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven, u zult rust vinden voor uw ziel.” (Mattheüs 11:28) Jezus wil dat wij naar Hem toekomen in geloof, maar voordat Hij de mens hiertoe uitnodigde zei Jezus: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 4:17) Dit waren de eerste vastgelegde woorden die Jezus Christus in het openbaar tot de mensen sprak. Wil je in Jezus Christus geloven met heel je hart zoals we dat vanmorgen met elkaar doorgenomen hebben? Durf je die stap in geloof te zetten, zeg het gerust tegen Hem. Ik ga de dopelingen zo meteen vragen om naar voren toe te komen. Vervolgens zal ik hun vragen of zij met heel hun hart geloven, en op basis van hun geloofsbelijdenis zullen zij worden gedoopt. De waterdoop is op zich niet zaligmakend, maar het is een bewijs van het zaligmakend werk dat God in een mens reeds heeft gedaan. Romeinen 6:3-4 – 3Door de doop die ons één maakte met Christus Jezus, werd Zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel! 4 Door de doop zijn we dus met Hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.” (GNB) Dopen d.m.v. onderdompeling is dus van belang omdat het de dood, het begraven worden, en het opstaan uit de dood vertegenwoordigd.