Jezus is gekomen om alle ziekte weg te vagen – Mattheüs 8:5-17

Jezus is gekomen om alle ziekte weg te vagen

Mattheüs 8:5-17

 1. Toen God de aarde en alles op de aarde schiep, gaf God de heerschappij over Zijn schepping aan Adam, aan de mens.
  1. God maakte Adam de beheerder van de gehele aarde, God maakte Adam de heerser van het aardse rijk.
  2. Maar toen Adam de foute keus had gemaakt om God niet te gehoorzamen, kwam de zondeval.
  3. En het gevolg van de zondeval, is dat God de aardbodem vervloekte.
   1. En sindsdien is er ziekte, is er leed, is er de dood.
   2. Sindsdien zijn er natuur rampen, sindsdien zijn er oor-logen, is er onrecht en corruptie en misdaad in de wereld.
 • Sindsdien is satan de heerser van de aarde en van het gehele wereld-systeem waar wij dagelijks mee te maken hebben.
 1. Sindsdien hebben satan en de demonen de macht over de mensheid.
 2. Kortom, sinds de zondeval is de gehele schepping on-der de vloek.
  1. En de enige die de vloek ongedaan kan maken is God Zelf.
 3. God Zelf heeft de schepping vervloekt, maar tegelijkertijd heeft God ook het plan beraamd waarin God de gehele schep-ping van onder de vloek vandaan kan brengen.
  1. En Mattheüs laat ons door zijn Evangelie zien dat Jezus Christus degene is die de vloek ongedaan kan maken.
 4. Ziekte is een gevolg van de zondeval, een gevolg van de vloek. En in Mattheüs lezen wij dat Jezus de baas is over alle vormen van ziekte.
  1. Mattheüs 4:23-24 – “23En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 24En het gerucht over Hem verspreidde zich over heel Syrië; en zij brachten bij Hem allen die er slecht aan toe waren en door allerlei ziekten en pijnen bevangen waren, en die door demonen bezeten waren, en maanzieken en verlamden; en Hij genas hen.”
  2. Mattheüs 8:16-17 – “16Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de bozegeesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, 17zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.”
 • In de tijd dat Jezus op aarde was, was ziekte een gigantisch groot probleem voor de mensheid. Mensen stierven als gevolg van allerlei soorten ziektes.
  1. Veel van deze ziektes zijn anno 2013 in het westen gro-tendeels weggevaagd. Maar toen stierven mensen als het gevolg van bijv. malaria, dysenterie, en allerlei bacteriële infecties en aandoeningen.
  2. Als je in die tijd buikgriep kreeg was het dan nog maar de vraag of je het überhaupt zou overleven.
  3. Hele gezinnen, families, dorpen en steden zijn uitgeroeid als het gevolg van ziektes; ziektes waarvoor wij anno 2013 vaccinaties en medicijnen hebben.
   1. Dus toen Jezus deze mensen van al hun ziektes genas, was het een gigantisch groot gebeuren!
  4. Bijbelleraren schatten in dat er een menigte van tien dui- zenden mensen Jezus volgde toen Jezus in Galilea rondtrok.
   1. En wat Mattheüs hier voor ons vastlegd is dat Jezus in dat gebied ziekte onder de mensen had weggevaagd. Er staat:“Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.”
  5. Dus, zoals ziekte tot de mensheid kwam als een gevolg van de zondeval en de vloek, is God Zelf, in de persoon, Jezus Chris-tus tot de mensheid gekomen om de vloek, en als gevolg van de vloek, de ziekte ongedaan te maken.
   1. En het bewijs daarvan is dat Jezus Christus de enige is geweest en de enige ooit zal zijn die op zo’n grote schaal de ziekte onder de mensen heeft weggevaagd.
    1. Nooit tevoren en nooit daarna is er iemand geweest die dit heeft gedaan.