Kolossenzen 1:9-14

Kolossenzen 1:9-14

“9 Daarom houden ook wij niet op, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, 10 zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God, 11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. 12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.” In de Kolossenzen brief, maakt Paulus duidelijk dat hij gehoord heeft over de liefde van de gemeente in Kolosse (v. 4, 8). De liefde die van God komt, die uit Zijn genade komt (v. 6), is de reden dat Paulus nu schrijft aan de gemeente in Kolosse. Paulus geeft aan dat de gemeente in Kolosse geloof heeft in en door Jezus Christus, en liefde voor de heiligen, door de Heilige Geest. Deze beide dingen, geloof en liefde, zijn zeer belangrijk; het zijn onderwerpen die door de hele Bijbel heen terugkomen. Paulus wil echter de gemeente bemoedigen om daar niet te stoppen, maar om juist ook te bidden, om kennis van Zijn wil te hebben, namelijk het lezen van Gods Woord. We gaan vanochtend 2 hoofdzaken zien:
 1. Paulus legt uit waarvoor we moeten bidden en smeken en hoe belangrijk het is om Gods wil te leren kennen (v.9)
 2. Daarna legt Paulus uit wat de gevolgen zijn van Gods wil beter leren kennen.
  1. U zult wandelen “op een wijze de Heere waardig,”zodat u “Hem in alles behaagt” (v.10)
  2. U zult “met alle kracht bekrachtigd”worden om “met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen” (v.11)
  3. U zult God danken, God “heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde”(v.12-14)
v.9 “Daarom houden ook wij niet, vanaf de dag dat wij het gehoord hebben, voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,”
 • Bidden en smeken
  • Waar bidt Paulus voor? Niet voor een goede baan voor de gemeenteleden; niet voor genezing van ziekte; niet voor herstel van huwelijken à niet voor iets materieels, hij bidt voor het geestelijke. Al de dingen die ik noemde zijn niet slecht, maar ze zijn niet het enige en het belangrijkste waarvoor wij horen te bidden.
  • Paulus bidt voor “kennis van Zijn wil”, kennis van de wil van God. Hij bidt dat ze er “vervuld”mee zullen zijn.
   • De intentie die Paulus in het woord “vervuld” legt, betekent gevuld tot aan de rand, compleet gemaakt, perfect gemaakt. Tegelijkertijd hoort bij dit woord dat er iets uitgevoerd wordt, dat er iets bereikt wordt, namelijk het vervullen van Gods wil.
   • Kennisvolgens Van Dale: “het kennen van iemand of iets, het weten wie, wat of hoe iemand is.”
   • Wijsheidvolgens Van Dale: “het wijs-zijn, de juiste, hoogste, op inzicht en levenservaring berustende kennis (en het handelen daarnaar)”
Paulus bidt voor vervulde gemeente. Kennis van de wil van God à wijsheid, door geestelijk inzicht
 1. 10-14 is Paulus die vraagt om handelingen naar de kennis van Gods wil
– Geloof moet zichtbaar zijn in doen en laten à Anders, volgens Jakobus, dood geloof. Jakobus 2: 17 “Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood.” Jezus spreekt over herkennen van een boom aan zijn vruchten, dat geldt zeker voor christenen.
 • Als iemand “bekeert” is, maar geen teken van bekering toont, geen vrucht à probleem.
  • Als kerk waakzaam zijn voor mensen die niet de vruchten dragen die bij christenen horen.
Paulus wil dat kerk geloof en werken heeft, door de kennis van de wil van God. Voorganger Mark Driscoll heeft het volgende over kennis en wijsheid gezegd: “Kennis is de waarheid kennen, wijsheid is weten wat ermee te doen. Kennis is theoretisch; wijsheid is praktisch. Kennis is waarheidsgetrouw; wijsheid is nuttig. Kennis geeft informatie; wijsheid geeft een transformatie. Kennis vertelt je wat je moet geloven; wijsheid verteld je hoe je te gedragen.” Paulus zegt hetzelfde: we moeten groeien in de kennis van Gods wil, maar moet samengaan met wijsheid en geestelijk inzicht.
 • Pure kennis is nutteloos. (ervaring delen)
Paulus geeft aan dat we wijsheid moeten hebben, wijsheid m.b.t. de kennis van Gods wil: niet alleen weten wat Gods wil is, maar daar ook naar handelen, door het geestelijk inzicht dat God geeft. Spreuken 2: 6 “De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.” Spreuken 3: 13 “Welzalig is de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt,” In genade geeft God Zijn wijsheid, maar Hij wil ook dat wij er tijd en energie in stoppen. Hij wil dat wij moeite voor Hem doen, Hij wil dat er in Hem geïnvesteerd wordt.
 • God is genadig door te vertellen wat we nodig hebben (kennis van Zijn wil); tegelijkertijd geeft Hij ook aan wat er gebeurt als we dit niet doen.
Hosea 4: 6 “Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is. Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten, zal Ik ook uw kinderen vergeten.” Gods spreekt tot de priesters van Israël: de mensen die God hoorden te dienen, die Hem hoorden te kennen en door moesten geven Wie Hij is. Volgens 1 Petrus 2 zijn wij, volgers van Jezus Christus, priesters; wat Hosea schrijft is voor ons. Wij moeten de wet van God kennen, wij moeten Hem kennen en Hem beter leren kennen, anders zijn wij geen onderdeel van Zijn koninkrijk.
 • Dit betekent niet dat wij morgen de hele Bijbel uit ons hoofd moeten kennen, of dat we allemaal moeten kunnen preken zoals Bill vorige week deed.
Wat het wel betekend is dat wij tijd apart moeten zetten om Gods Woord te lezen, om Hem Zijn Woord aan ons uit te laten leggen.
 • Gevolgen van “vervuld worden met de kennis van Zijn wil”
  • De manier die Paulus gebruikt om de kennis van Gods wil te omschrijven, gaat om precieze kennis, correcte kennis. De gemeente in Kolosse, maar u en ik ook, moeten precieze kennis over God hebben, we moeten weten wie Hij is; het is niet voldoende om maar vaag iets over God te weten.
Johannes 17: 3 “En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt.” God kennen staat gelijk aan het eeuwige leven, maar hoe kunnen we God en Zijn wil dan beter leren kennen? Johannes 1: 1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.” Om God (beter) te leren kennen moeten we Zijn Woord lezen, Zijn Woord bestuderen. In Zijn genade zal Hij de Bijbel aan ons uitleggen, als we dat aan Hem vragen. (God vragen of Hij de Bijbel wil interpreteren en uitleggen voor u, jou)
 • Als u gered bent en de wil van God beter gaat leren kennen, vooral door Zijn Woord te lezen, dan zullen daar, volgens Paulus, 3 gevolgen van te zien zijn:
 • U zult wandelen “op een wijze de Heere waardig,”zodat u “Hem in alles behaagt” (v.10)
 • U zult “met alle kracht bekrachtigd”worden om “met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen” (v.11)
 • U zult God danken, de God Die “heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde”(v.12-14)
v.10 “zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, Hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God,”
 1. Wandelen “op een wijze de Heere waardig”, als eerste gevolg.
Gods wil leren kennen zal te zien zijn in verandering van daden. Mijn handel en wandel zal veranderen doordat ik God beter leer kennen, het is niet mogelijk om niet veranderd te worden wanneer God werkelijk in je leven is. 2 Timotheüs 5: 17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles ins nieuw geworden.” De waardige handelswijze, de door Gods genade veranderde levenswijze, kenmerkt zich in 3 dingen voor de christen:
 1. U zult God in alles behagen.
1 Johannes 4: 19 à wij houden van God, omdat Hij eerst van ons hield. Toen ik nog een vijand van God was, toen ik nog alleen maar dingen deed die Hem pijn deden, toen hield Hij al van mij. Dat is pure genade. God zorgt er door Zijn genade voor dat wij, dat ik, niet kunnen zeggen dat we iets bereikt of gedaan hebben. We mogen bidden (genade), door mijn zonde kon ik niet bij God komen, maar door Zijn genade mag ik nu bidden. Als wij een levenswandel krijgen die God behaagt à door Gods genade. Efeze 2: 8 “uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, dat niet uit u, het is de gave van God;” In genade openbaart God ook Zijn wil, David bidt in Psalm 119: 18 dat God zijn ogen opent voor de wonderen van Gods wet. Dat precieze gebed mag ook ons gebed te zijn à genade dat God Zijn Woord laat zien, genade dat God mij, u verandert. Lijnrecht tegenover de wil van God, sta ik. En met “ik”, bedoel ik de zonde die in mij is, de zonde die ik dagelijks doe, de reden voor deze zonde is wat de Bijbel het vlees noemt: Galaten 5: 19-21 “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.” De werken van het vlees zijn de dingen die God niet behagen, de dingen waar God geen plezier in vindt. Om te weten waar God wel plezier in vindt, moeten we zoeken in Zijn Woord: Romeinen 12: 2 “En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.” God, door Zijn Woord heen, kan en zal mijn denken veranderen. Hij zal mij veranderen naar Wie Hij is, God zal u veranderen naar Zijn evenbeeld, omdat wij dan Zijn wil kunnen vervullen. Als wij veranderd worden naar Gods evenbeeld, dan moeten we wel weten Wie Hij is:
 • God is heilig (Leviticus 11: 45), dus moeten wij heilig zijn. Dit kan alleen door genade, want onmogelijk voor mij.
 • God is licht (1 Johannes 1: 5), in God is geen duisternis. Zonde wordt door de Bijbel als duisternis gezien; God wil dat ik zonder zonde ben. Dat is onmogelijk. Alleen door genade, alleen door het offer van Jezus kunnen wij zonder zonde zijn.
 • God is liefde (1 Johannes 4: 8), wij moeten te allen tijde liefde hebben voor de mensen om ons heen. Ik vind het al moeilijk om altijd lief te zijn voor Amiet, laat staan voor de rest van de mensheid. Ook hierin heb ik heel duidelijk de genade van God nodig.
De Bijbel staat vol met dingen die God over Zichzelf zegt, al deze dingen horen wij te zijn, maar kunnen wij niet. Weer is hier Gods genade nodig, en God is bereid Zijn genade te geven; u, jij, ik moeten alleen erkennen dat wij God nodig hebben. Ik moet zwak zijn, ik moet zien en erkennen dat ik Gods genade nodig heb: 2 Korinthe 12: 9 “Maar Hij [Jezus] heeft tegen mij gezegd: Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in de mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen.”  
 1. U zult in elk goed werk vrucht dragen
Het volgende gevolg is: dat we het tegenovergestelde gaan doen van wat we vroeger deden, (dus ook het tegenovergestelde effect). Ik haalde de werken van het vlees aan, zoals die in Galaten beschreven staan; lijnrecht tegenover het vlees, staat de Geest van God Galaten 5: 17 “Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.” God wil dat wij, dat u, dat jij, dat ik, doen wat overeenkomt met Zijn Geest, dat we de dingen doen die bij God horen en niet meer de dingen die bij ons vlees, de zonde, horen. Johannes 15: 7-8 “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent.” Galaten 5: 22 “De vrucht van de Geest is echter liefde: blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.” Als wij de Bijbel gaan lezen, onszelf openstellen voor Gods werk en Zijn genade ontvangen à Gods Geest, de Heilige Geest zal Zijn werk in ons doen.
 • Hij zal ons veranderen naar het evenbeeld van Jezus, de vrucht van de Geest is de vrucht waaraan je een christen kan herkennen. De dingen die iemand doet spreken duidelijk over wie er de baas is in het leven van die persoon:
Romeinen 8: 5-9 “Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de Geest zijn, de dingen van de Geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de Geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem.” We zullen een boom herkennen aan zijn vruchten, we zullen een christen herkennen aan zijn/haar daden. De daden die we doen naar de vrucht van de Geest zullen God behagen, maar om die dingen te kunnen doen, hebben we Gods genade nodig. Praktisch à Wat betekent het nou om dingen te doen volgens de vrucht van de Geest? Charles Spurgeon heeft het volgende over dit vers te zeggen: “Vrucht dragen in elk goed werk. Er is genoeg ruimte en genoeg mogelijkheden – het gaat om elk goed werk: Heb je de capaciteiten om het evangelie te prediken? Predik het! Heeft een klein kind troost nodig? Troost het! Kunt u voor duizenden mensen staan en een glorieuze waarheid verdedigen? Doe dat! Heeft een arme heilige een beetje eten van uw tafel nodig? Geef het haar. Laat werken van gehoorzaamheid, getuigenis, overtuigingskracht, barmhartigheid, toewijding en liefdadigheid allen gevonden worden in uw leven. Kijk niet alleen naar grote dingen alsof die speciaal zijn, maar verhoog de Heere ook in het kleine. Draag vrucht in elk goed werk.” God gebruikt elk talent, elk persoon voor Zijn glorie, voor Zijn eer, door Zijn genade. Iedereen heeft een talent, iedereen is belangrijk voor God.
 1. U zult groeien in de kennis van de Heere
Nadat we veranderd zijn van mensen die dingen doen die God haat, naar mensen die dingen die God behagen; en we vervolgens ook vrucht zullen dragen in alle goede werken die we voor God kunnen, geeft Paulus aan dat we zullen groeien in kennis van God. Dit klinkt misschien raar: eerst andere werken, vervolgens vrucht dragen in die werken, daarna groeien in kennis. Het is heel logisch: door het lezen van Gods Woord, zal (Romeinen 12: 2) ons denken vernieuwd worden, hierdoor zullen we meer en meer gaan zien Wie God is. God is zo groot dat Hij zelfs mij kan veranderen, God is zo genadig dat Hij mij blijft leiden, dat Hij mij blijft vergeven. God is zo liefdevol, dat Hij geduldig blijft met mij, ook al struikel ik zo vaak als dat ik doe; God is zoveel dingen die ik nog nooit gezien had, totdat ik meer met Hem ging wandelen. De laatste tijd wandelen Amiet en ik meer en meer, nog niet zo vaak als Amiet graag zou willen, omdat ik vaak te lui of wat dan ook ben, maar we wandelen meer. Tijdens dit wandelen leer ik haar beter kennen, maar leert zij mij ook beter kennen. Dat komt doordat we met elkaar praten, maar ook luisteren naar elkaar. Dat is ook zo bij God, door met Hem te leven, door met Hem te wandelen, zal u God beter leren kennen. U zult zien wat Hem beweegt, wat Hij wel en niet wil, maar ook kunt u Hem horen spreken. God spreekt voornamelijk door Zijn Woord heen. Ik heb vaak aan God gevraagd om een briefje uit de hemel, maar ik realiseerde me niet dat God dat al lang gedaan had: de Bijbel; een ontzettend lange brief, waarin Hij uiteenzet Wie Hij is, hoe Hij is, Wie Hij niet is, etc. Vraag aan God of Hij de Bijbel voor u wil uitleggen, of Hij de Bijbel wil interpreteren en ga met Hem praten in gebed. Lees je Bijbel, bidt elke dag, dat je groeien mag. 11 terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van Zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen.
 1. We zullen met alle kracht bekrachtigd worden.
 • Leven met God betekent niet dat alles makkelijk wordt, dat het hele leven over rozen gaat. Jezus waarschuwt ons constant voor het feit dat we anders zullen zijn dan de wereld, dat de wereld ons zal haten, dat we vervolging zullen tegenkomen. Maar, in Zijn genade, in Zijn liefde, is God zo genadig om ons hiervoor de kracht te geven die we nodig hebben.
Johannes 16: 33 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.” Doordat Jezus de wereld overwonnen heeft, mogen we weten dat, als we dicht bij Hem blijven, we ook de kracht zullen ontvangen die we nodig hebben.
 • Het lastige hieraan is alleen, dat ik graag dingen zelf wil doen. Ik wil graag de touwtjes in handen hebben, ik wil graag, zoals heel menselijk is, alle pijn vermijden. Ik wil graag moeilijke situaties vermijden, omdat ik het liefst heb dat het leven over rozen gaat.
Jakobus 1: 2-3 “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.” 1 Petrus 1: 7 “opdat de beproeving van uw geloof – die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.” De beproevingen waar alle christenen doorheen gaan, zijn goed voor ons: we leren volharding, geduld. God wil ons door elke situatie heen iets leren, in het geval van beproevingen, die in elke vorm kunnen komen, is een van de belangrijkste lessen volharding. Volharding in God, volharding in het zoeken van Zijn wil, volharding in het bidden en smeken, volharding in het wandelen op een wijze de Heere waardig, volharding in het behagen van God in alles wat we doen, volharding in vrucht dragen, volharding in het groeien in de kennis van God. Al deze dingen zijn veel moeilijker te leren in de “goede” tijden, in de tijden dat het allemaal meezit. In Zijn genade weet God dat wij dit nodig hebben om te groeien naar Zijn wil, God geeft ons, in Zijn genade, ook de kracht om door deze situaties heen te kunnen komen. Psalm 29: 11 “De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk zegenen met vrede.” De kracht die de Psalmist, maar ook Paulus bedoelt, is niet om alleen maar door situaties heen te kunnen gaan. God wil dat wij “met blijdschap in alles” volharden en geduld oefenen, dus niet met een lang gezicht door dingen heengaan, omdat wij zo zielig zijn. In Filippenzen 4: 4 worden wij opgeroepen om ons altijd te verblijden in de Heere, om altijd blij te zijn in God. Dat betekent niet dat we met een masker op door het leven moeten gaan, maar dat betekent dat we altijd mogen weten dat God met ons aan het werk is. We mogen weten dat God een geweldige toekomst voor ons heeft, namelijk het eeuwige leven; God heeft ons uit de duisternis getrokken, etc. Allemaal redenen om blij te zijn in God. 12 Daarbij danken wij de Vader, Die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. 13 Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. 14 In Hem hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.”
 1. Als laatste zullen we kijken naar het feit dat wij God horen te danken.
 • Paulus heeft het gehad over Gods wil leren kennen, over bidden en smeken, over de wandel en handel die we moeten hebben en over de kracht die we van God Dan is het misschien raar om nu over dankbaarheid te gaan praten, maar wat Paulus doet, is de lezer op de feiten wijzen. Paulus maakt duidelijk dat tijdens alle dingen die hij hiervoor genoemd heeft, tijdens alle zegeningen, tijdens alle groei, tijdens alle beproevingen, we God dankbaar moeten zijn. Deze dankbaarheid gaat verder dan mijn dankbaarheid voor de heerlijke appeltaart die Amiet gemaakt heeft afgelopen week, of welke andere dankbaarheid dan ook.
Paulus roept ons op om dankbaar te zijn dat God “ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht.”
 • De erfenis waar Paulus het over heeft, is het eeuwige leven, de redding die God ons gegeven heeft door Zijn Zoon Jezus Christus. Een erfenis is iets dat je niet kan verdienen, het is een cadeau, het is een gift, genade.
  • Stan heeft ooit een keer gezegd dat als God ons alleen zou redden en daarna nooit meer een andere zegen over ons uit zou storten, dat we God dan nog steeds oneindig dankbaar moeten zijn. Dat is deze dankbaarheid, dankbaar voor de redding die we gekregen hebben.
 • Tegelijkertijd zegt Paulus iets heel geks, we zijn bekwaam gemaakt om deel te hebben aan deze erfenis.
  • Wat Paulus hiermee probeert te zeggen is dat we “uitgerust worden met genoeg kracht om de taken uit te voeren.”
Het feit dat wij gered zijn, want daar moeten we dankbaar voor zijn, betekent volgens Paulus, dat er taken aan vast zitten. De taken die wij moeten doen, zijn leven naar Gods wil, Hem beter leren kennen, groeien in de kennis van Zijn wil, maar net zo belangrijk is Mattheüs 28: 19 “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.” Het is onze taak, waarvoor wij ook de kracht krijgen, om de ongelovige wereld om ons heen te vertellen en te laten zien wie Jezus is.
 • Wat mogen wij tegen die mensen zeggen? V.13-14
Paulus praat over de redding van de duisternis, over het feit dat we onderdeel mogen zijn van Gods koninkrijk. Paulus spreekt over redding door het bloed van Jezus, vergeving van zonden. De redding die hier bedoeld wordt is niet een eenmalig iets, het is een continue redding. God trekt ons continu uit de duisternis, continu vergeeft Hij ons. Hij zet ons over in Zijn koninkrijk, Hij adopteert ons als Zijn kinderen. Maar, dit doet Hij niet zomaar, zoals je nu bent, niet-christen, in je zonde, kan je niet bij God zijn. God is heilig, God is puur, ik ben vies, ik kan door mijn fouten niet bij een foutloos God komen. Alleen door Jezus, door Zijn offer aan het kruis, door Zijn bloed, kunnen we bij God komen. Alleen dan kan er vergeving zijn van je zonden, kunnen al je schuld en schuldgevoelens weggehaald worden. Dat is genade, dat is liefde, dat is Jezus. Ik sloeg Hem in het gezicht door te zondigen, Hij vergaf mij; ik sloeg Hem aan het kruis door mijn zonden, Hij vergaf mij. De God die hemel en aarde gemaakt heeft, de God die oneindig groot is, “heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis”. Jesaja 59: 2 “Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort.” Om overgezet te worden naar het koninkrijk van God, moet je je zonden bij Jezus neerleggen, je zonden moeten sterven. Maar Jezus heeft de prijs betaald, Hij heeft alle zonden op zich genomen, waardoor we bij Hem kunnen zijn. De zonden die tussen mij en God in staan, worden weggehaald door Jezus, op het moment dat ik Hem accepteer als mijn Verlosser en Heere. Dat is het goede nieuws. Het slechte nieuws, is dat als u niet geloof in Jezus, dat uw leven richting de eeuwige afgrond gaat, de Bijbel noemt dat de hel. Alleen Jezus en Zijn offer kunnen u weerhouden van de hel. U hebt misschien een goed leven geleid, God wil een perfect leven, u hebt misschien geen grote zonden begaan, de eerste menselijke zonde was het nemen van een hap van een vrucht. God wil perfectie, die kan alleen door Jezus Christus, de enige Mens die perfect geleefd heeft. Als u, als jij, Jezus niet kent als Verlosser en Heere, als u, als jij, niet overgegeven bent aan Zijn wil, dan zal God u, jouw, oordelen naar uw daden, naar de maatstaf van Gods perfectie zullen uw daden gelegd worden. Ik weet dat mijn daden het niet halen bij die wat God verlangt. “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.” “Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.” Romeinen 10: 9, 11 Daarom mogen wij vanochtend ook het avondmaal vieren, waarmee we herdenken wat Jezus voor ons gedaan heeft.