Laat mij maar zien – Mattheüs 9:18-26

Laat mij maar zien

Mattheüs 9:18-26

 1. In Deuteronomium 18 spreekt God tot Mozes over Jezus, die komen zal. En in vers 18 zegt God: “Ik zal een Profeet voor Israël doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken.”
  1. Zo’n 1.500 jaar voordat Jezus als mens op aarde kwam sprak God expliciet over Hem, dat Hij de Messias zal zijn.
 2. Micha 5:1 – “En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein on-der de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af.”
  1. Hier spreekt de profeet Micha zo’n 730 jaar voordat Jezus als mens op aarde kwam over de Messias die komen zal.
  2. Micha zegt ook dat Zijn oorsprongen van oudsher, van eeuwige dagen af zijn. D.w.z. dat de Messias Zijn oorsprong vindt in de eeuwigheid, oftewel, de Messias al bestond voordat de tijd begon. Dit geeft aan dat de Messias God is, want alleen God bestond al voordat al het andere tot stand was gekomen.
 • Elke Jood in de tijd dat Jezus op aarde wandelde kende deze belofte van God en elke Jood verwachtte op een gegeven mo-ment de komst van de Messias.
  1. Johannes 7:31 – “Er waren er onder het volk velen die in Jezus gingen geloven. Ze zeiden: ‘Zal de Christus bij zijn komst soms meer wondertekenen doen dan deze man heeft gedaan?’”
   1. Hier zie je dat het volk, d.w.z. het Israëlisch volk de komst van de Christus, verwachtte.
  2. Mattheüs 11:2-5 – 2Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, 3en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”
   1. Johannes de Doper was zwaar ontmoedigd door zijn omstandigheden en hij wilde weten of Jezus inderdaad degene is, die Israël verwachtte.
   2. En dus, stuurde hij een paar van zijn discipelen naar Jezus toe om Jezus te vragen: “Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”