De melaatse had niets te verliezen – Mattheüs 8:1-4

De melaatse had niets te verliezen

Mattheüs 8:1-4

Jesaja 53:3-6 – 3Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. 4Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich geno-men, ons leed heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. 5Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrij-zeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen  is er voor ons genezing gekomen. 6Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen.”
 1. Zo’n 700 jaar vóór de komst van Jezus Christus op aarde, gaf de profeet Jesaja al aan wat de Messias, wat Jezus Christus zou bewerkstelligen tijdens Zijn bediening hier op aarde.
  1. En wat ik zo gaaf vind aan de Bijbel is dat de schrijvers van het N.T. de profetiën vanuit het O.T. gebruiken om hun zaak te onderbouwen.
   1. Mattheüs 8:16-17 – 16Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren, bij Hem, en Hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord, en Hij genas allen die er slecht aan toe waren, 17zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: Hij heeft onze zwakheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen.”
    1. Mattheüs grijpt telkens terug naar het O.T. om te bewijzen dat Jezus Christus de langverwachte Messias van het Joods volk is.
   2. En hier in Mattheüs 8-9 legt Mattheüs deze verhalen voor ons vast als het bewijs van datgene dat in het O.T. reeds over Jezus voorspeld was.
  2. De Bijbel is het enige godsdienstboek dat met 100% nauw-keurigheid de toekomst voorspelt.
   1. Veel voorspellingen, oftewel profetieën vanuit het O.T. zijn reeds met 100% nauwkeurigheid vervuld.
   2. En als deze reeds vervuld zijn, dan ga ik er vanuit dat de profetieën die nog vervuld moeten worden, zeer zeker vervuld zullen Bijvoorbeeld, dat Jezus Christus terug komt!