Pinksteren, de kracht om christen te zijn – Diverse

Pinksteren, de kracht om christen te zijn

Diverse Bijbelgedeeltes

Jaren geleden trachtte een vriend van mij christen te zijn. Hij ging voor een tijd ‘s zondags naar de erediensten toe en probeerde oprecht de dingen in zijn leven toe te passen die hij uit de preken leerde. Hij trachtte oprecht een ‘goede christen’ te zijn. Pinksteren, de kracht om christen te zijn Maar, hij kwam er op een gegeven moment achter dat het zeer moeizaam ging. Hij kon moeilijk de Bijbel lezen want hij kon zijn aandacht er niet bij houden. En wanneer hij de Bijbel las, begreep hij het niet. Ook ging het bidden erg moeizaam. Òf hij werd tijdens het bidden door alles en nog wat in zijn gedachten afgeleid, òf hij had het idee dat zijn gebeden gewoon niet bij God aankwamen. Het bidden werkte voor hem niet. Hij probeerde te stoppen met bepaalde zonden, maar ook dat lukte hem niet. Hij probeerde het met anderen te hebben over het geloof, maar ook dat ging niet. Het leek erop alsof hij telkens op alle fronten tegen muren aanliep. Zijn ‘christelijk’ leven was uiteindelijk niet wat hij gehoopt dat het zou zijn. Hij raakte hierdoor zwaar ontmoedigd. Voor zijn gevoel had hij er alles aan gedaan om een ‘goede christen’ te kunnen zijn, maar uiteindelijk vond hij het allemaal veel te moeilijk en te belastend, en op een gegeven moment haakte hij af. Dit is iets dat in mijn optiek te vaak voorkomt. Niet zo zeer dat mensen afhaken, maar dat mensen door hun christelijk leven heen gaan met zo veel moeite en zo weinig succes. Als hij mij nu zou vragen waarom het zo moeilijk is om een actieve christen te kunnen zijn, dan zou ik simpelweg tegen hem zeggen dat het niet moeilijk is, maar onmogelijk! Wat ik hiermee bedoel is dat het onmogelijk is om een christen te zijn, d.w.z. zoals Christus te zijn, op eigen menselijke kracht, oftewel vertrouwend en steunend op eigen kracht, eigen kunnen, eigen inzicht op eigen middelen. Vandaar dat Jezus net voor Zijn hemelvaart Zijn discipelen opdroeg om te wachten op de kracht van de Heilige Geest dat komen zou met Pinksteren. Als jij je vanmorgen enigszins kan plaatsen in het verhaal van die vriend van mij, dan heb ik zeer goed nieuws voor jou. Pinksteren! De eredienst staat vanmorgen in het teken van Pinksteren. Door christenen wordt dit wereldwijd gevierd, maar voor alle andere mensen betekent het slechts een lang weekend. Hoe dan ook, wij willen vanmorgen de Bijbel induiken om te kijken wat Pinksteren voor ons als christenen betekent, wat Pinksteren voor de kerk van Jezus Christus betekent. Ik denk dat alle christenen het erover eens zijn dat Pinksteren te maken heeft met de uitstorting van de Heilige Geest; wat in Handelingen 2 beschreven staat. Waar christenen het nogal oneens met elkaar over kunnen zijn m.b.t. Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, is de praktische uitwerking ervan. M.a.w. binnen het Christendom zijn de opvattingen nogal verschillend over hoe, wanneer en tot welk doel iemand gedoopt wordt met de Heilige Geest. Nu is het vanmorgen niet mijn bedoeling om de verschillende opvattingen te gaan noemen. Ook is het niet mijn bedoeling om de verschillende opvattingen van tafel te vegen. De bedoeling van vanmorgen is om samen naar een aantal verschillende plekken in de Bijbel te gaan kijken om te zien wat Jezus Zelf hierover te zeggen heeft en ook wat andere Nieuw Testamentische schrijvers hierover te zeggen hebben. Ten eerste is de Heilige Geest niet een ‘kracht’, maar een persoon. Hij is de derde persoon in de drie-eenheid van God. Hij wordt in de Bijbel niet als een ‘het’ beschreven, maar Hij wordt door het voornaamwoord ‘Hij’, beschreven. Johannes 16:13 – “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.” Hier noemt Jezus de Heilige Geest duidelijk een ‘Hij’. Efeze 4:30 – “Bedroef de Heilige Geest van God niet. . .” Hier geeft de apostel Paulus duidelijk aan dat wij de Heilige Geest eventueel zouden kunnen bedroeven. Bedroefd worden kan alleen een persoon, niet een kracht. De Heilige geest is dus een Persoon. Ten tweede is het voor de christen mogelijk om een relatie te hebben met deze Persoon, God de Heilige Geest. Of je er nu bewust van bent of niet, als je een wedergeboren christen bent en je bent gedoopt of vervuld met de Heilige Geest, dan heb je een persoonlijke relatie met de Heilige Geest. Jezus zei in Johannes 14 ook dat Hij ons niet als wezen achtergelaten heeft en dat Hij terug zal komen. Een van de manieren waarop Jezus reeds teruggekomen is, is door de komst van de Heilige Geest met Pinksteren. De Heilige Geest wordt ook de Geest van Jezus Christus genoemd (Fil. 1:19) Er zijn in principe drie verschillende relaties die de mens met de Heilige Geest kan hebben, oftewel, drie niveaus van een relatie met de Heilige Geest. Jezus Zelf beschrijft deze drie. Johannes 14:16-17 – “16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,17 namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.” Er staan meerdere punten in deze verzen over de Heilige Geest, maar waar het mij nu om gaat is: ‘want Hij blijft bij u en zal in u zijn”. In deze woorden beschrijft Jezus twee van de drie soorten relaties die de discipel van Jezus kan hebben. Ten eerste blijft de Heilige Geest bij hen. De Heilige Geest was met hun om hun ervan te overtuigen dat Jezus inderdaad de Messias is. Dit is precies wat de Heilige Geest vandaag de dag nog steeds doet. Hij blijft bij mensen om mensen te overtuigen dat Jezus de enige echte Messias. In Johannes 15:26 zegt Jezus dat wanneer de Heilige Geest gekomen is, dus met Pinksteren zal Hij in de wereld van Jezus getuigen. De Heilige Geest is dus bij mensen aanwezig om hun duidelijk te maken dat Jezus inderdaad degene is die Hij beweert te zijn. De Redder en Verlosser van de mens. Wanneer wij iemand over Jezus vertellen, dan is het uiteindelijk de Heilige Geest die zo’n persoon overtuigt. Hij gebruikt o.a. onze woorden om een persoon ervan te overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, om die persoon tot bekering en geloof te leiden. In dit proces is God de initiatiefnemer. God heeft Zijn eniggeboren Zoon gegeven, God heeft de Heilige Geest gezonden om o.a. bij de mensen te zijn om hun te overtuigen. Maar, daar blijft het niet bij. Jezus vertelde Zijn discipelen dat de Heilige Geest ook nog eens in hun zal zijn. Ook hierin is God de initiatiefnemer, maar om de Heilige Geest in een mens te krijgen vereist dit iets van de mens. Het vereist bekering en een bewuste keus om Jezus Christus koste wat kost na te willen volgen. In Johannes 3 raakte Jezus in een gesprek met een vooraanstaande religieuze leider, Nicodemus. Als er iemand was die godsdienstig was, dan was Nicodemus het wel. Je zou kunnen denken dat iemand zoals Nicodemus zeker de Heilige Geest in zich zou hebben omdat hij juist zo godsdienstig was. Maar Jezus zei tegen deze Nicodemus dat zelfs hij wederomgeboren zou moeten worden. Nicodemus zou door de Heilige Geest opnieuw geboren moeten worden. God maakte dit Nicodemus mogelijk, maar Nicodemus moest er zelf bewust voor kiezen. Dit goldt ook voor de discipelen en ook zij hadden een moment van wedergeboorte. Dit zien wij in Johannes 20: Johannes 20:19-22 – 19Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.” Ik ben er heilig van overtuigd dat dit het moment is van de wedergeboorte van de discipelen. Zij hadden zich reeds bekeerd, zij geloofden in Jezus en nu zij de Heilige Geest ontvangen hadden, waren zij wedergeboren. Vergeet niet dat Jezus eerst voor hun zonden moest sterven aan het kruis. Vervolgens moest Jezus ook uit de dood opgestaan voordat wie dan ook wedergeboren kon worden. Dit goldt dus ook voor Zijn discipelen. Deze handeling van Jezus doet ons denken aan hoe God in Genesis 2 de levensadem in de neusgaten van Adam blies om hem het leven te geven. Jezus blies op Zijn discipelen om hun het eeuwig leven te geven d.m.v. hun wedergeboorte. Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij in Johannes 14:17 tegen Zijn discipelen zei dat de Heilige Geest ook in hun zal zijn. Wij hebben gezien dat de Heilige Geest bij mensen is om hen te overtuigen én wij hebben gezien dat de Heilige Geest in de discipelen kwam toen zij tot wedergeboorte kwamen. Maar ook hier laat Jezus het er niet bij. . . er is meer! Handelingen 1:4-8 – “4En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 7En Hij zei tegen hen. . .8u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.” Tegen de discipelen waarop Jezus in Johannes 20 blies en zei: ‘ontvang de Heilige Geest’, zegt Jezus hier in Handelingen 1 vers 4 en 5 dat zij in Jeruzalem moesten blijven wachten op de belofte van de Vader, d.w.z. de doop met de Heilige Geest. In vers 8 legt Jezus uit dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen, die over hun heen zal komen, oftewel, dat zij gedoopt, bedolven of overweldigd zullen worden met de Heilige Geest om Jezus’ getuigen te kunnen zijn. Het doel dat God voor ogen heeft met de doop met de Heilige Geest is om een getuige van Jezus te zijn en dit betekent veel meer dan alleen mondeling het Evangelie met mensen te delen. Het woord getuige dat Jezus hier gebruikt komt van het Grieks woord martus. Dit woord betekent inderdaad getuige, maar het betekent ook dat men bereid is om omwille van zijn/haar getuigenis van Jezus, te sterven. Zo komen wij aan ons woord martelaar. Maar goed. God heeft er niets aan als wij allemaal martelaar worden. Nee, God heeft de Heilige Geest aan mij, aan ons gegeven zodat wij levende getuigen van Jezus zullen zijn, die aan onszelf gestorven zijn. Jezus zegt hier dat door de doop met de Heilige Geest ik een getuige zal zijn. Hij zegt niet dat ik zal gaan getuigen. M.a.w. ik zal gaan getuigen omdat ik door de doop met de Heilige Geest een getuige ben. Waarom blaft een hond? Omdat ie een hond is. En zo ook zal ik in de kracht van de Heilige Geest van Jezus getuigen omdat de Heilige Geest mij een getuige heeft gemaakt. Nu even terug naar de situatie van die vriend van mij die een christen trachtte te zijn. Jezus zei dat de kerntaak van de Heilige Geest is om te getuigen van Jezus, oftewel, om de nog-niet-gelovig-mens ervan te overtuigen dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God. Jezus zei ook dat wanneer een christen gedoopt wordt met de Heilige Geest, hij/zij een getuige van Jezus zal zijn. Nu is de issue met die vriend van mij niet eens een issue van het wel of niet getuige zijn, want hij was totaal niet in staat om überhaupt een getuige van Jezus Christus te zijn. Hij was daar nog lang niet aantoe! Hij kon zelfs de basiselementen van het christen zijn niet eens uitvoeren. Ondanks zijn oprechtheid was hij niet in staat om de dingen in zijn leven toe te passen die hij ’s zondags uit de preken had gehoord. Hij kon moeilijk Bijbellezen en wanneer hij het las begreep hij het niet echt. Hij kon moeilijk bidden want hij werd telkens afgeleid of er kwam telkens iets belangrijker tussen, of hij had het idee alsof zijn gebeden niet verder dan het plafond kwamen. Hij kon ook niet breken met bepaalde zonden, hoe zeer hij zijn best ook deed, lukte het hem niet. En, hij probeerde een getuige te zijn door het met anderen te hebben over Jezus Christus, en ook dat lukte niet. Op alle fronten liep hij in zijn christelijk leven tegen muren aan, het ging gewoon niet. Ik geloof dat als de discipelen van Jezus niet hadden gewacht op de komst van de Heilige Geest, oftewel Pinksteren, en in plaats daarvan direct na de hemelvaart de grote opdracht trachtte uit te voeren, zij ook tegen muren aan hadden gelopen. Zij zouden zeer zeker geen actieve en effectieve getuige van Jezus zijn geweest. Ik geloof dat dit ook voor ons, anno 2017 geldt. Als wij, beleidende christenen, niet gedoopt zijn met de Heilige Geest zullen ook wij tegen muren aanlopen. De Heilige Geest gaf de discipelen op Pinksteren kracht. Kracht om een evangeliserende christen te kunnen zijn in deze gevallen wereld. Kracht om een actieve, opbouwende en meebouwende christen te kunnen zijn in de kerk van Jezus Christus. De Heilige Geest gaf hun kracht om het Woord van God te kunnen begrijpen, te onthouden en vanuit hun binnenste de schatten van het Woord te putten wanneer dat nodig was. Jezus zei tegen hun in Johannes 14:26: “Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.” In een bredere zin omvat alles wat Jezus hun gezegd heeft de gehele Bijbel. Hier staat dus dat de Heilige Geest degene is die ook ons in het Woord zal onderwijzen en het ook in onze herinnering brengen wanneer wij het nodig hebben. In Johannes 16:13 zei Jezus: “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid. . .” Wanneer je gedoopt bent met de Heilige Geest zal Hij jou in heel de waarheid de weg wijzen. Je hoeft dan niet bang te zijn dat je de mist in zal gaan. Alles, waarmee die vriend van mij moeite had, waar hij in vastliep zou geen issue voor hem zijn geweest als hij wedergeboren en gedoopt met de Heilige Geest was geweest.
Ik geloof dat er vanmorgen mensen zijn in wiens christelijk leven de kracht van de Heilige Geest ontbreekt en die de kracht van de Heilige Geest keihard nodig hebben. De doop, ook wel de vervulling met de Heilige Geest genoemd is essentieel voor eenieder die Jezus Christus actief wil navolgen. De Heilige Geest stelt ons in staat om überhaupt christen te kunnen zijn. De Heilige Geest helpt ons om de Bijbel te willen lezen en deze te begrijpen. De Heilige Geest helpt ons om te bidden naar Gods wil. De Heilige Geest leidt ons in ons dagelijks christelijk leven. De Heilige Geest troost ons wanneer wij dat nodig hebben. De Heilige Geest geeft ons hemelse raad en wijsheid. De Heilige Geest helpt ons om niet zondig te leven, om heilig te leven. De Heilige Geest helpt ons om God te behagen. De Heilige Geest doet ons de vrucht van de Geest dragen. De Heilige Geest geeft ons kracht om een getuige van Jezus te zijn en om de grote opdracht te vervullen. Er is nog veel meer dat de Heilige Geest in het leven van een christen doet, of wil doen. Maar, het is niet zo dat de Heilige Geest al het werk doet. Wij hebben ook onze verantwoordelijkheid in onze relatie met, en in onze dienst aan God. Jezus zei in Lukas 11 dat God de Vader ernaar verlangt om de Heilige Geest aan Zijn kinderen te geven. Jezus zei ook dat wij erom moeten vragen. Wij mogen God erom vragen, die Hem zal geven. Efeze 5:18 – “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest.” Hier laat Paulus ons zien dat wij beinvloedbaar zijn. Òf wij worden beinvloed door de drank, òf wij worden beinvloed door de Heilige Geest. Paulus zegt word vervuld met de Geest. De werkwoordsvorm leert ons dat wij continu met de Heilige Geest vervuld moeten worden. Dit betekent dat de doop/vervulling met de Heilige Geest dus niet een eenmalige gebeurtenis is, maar dat wij God elke dag opnieuw, meerdere malen per dag moeten vragen om vervuld te worden met Zijn Geest. God geeft ons free refills! Als je niet zeker weet of je nu wél of niet gedoopt bent met de Heilige Geest, of als je je op dit moment geestelijk leeg of krachteloos voelt, als je God niet op de manier ervaart zoals ik zojuist genoemd heb, dan wil ik voor je bidden.