De rol van de vrouw in het huwelijk – Efeze 5:22-24

De rol van de vrouw in het huwelijk Efeze 5:22-24 Vanavond pakken wij de studie op van Gods blauwdruk voor het huwelijk. Tot nu toe hebben we gezien dat de bedoeling van het huwelijk, gezelschap is, dat het doel éénheid is, en dat effectieve communicatie tot intimiteit zal leiden, en intimiteit tot die éénheid. Vanavond zullen we heel specifiek gaan kijken naar de rol van de vrouw binnen een Bijbels huwelijk, ofwel de rol van de vrouw volgens Gods blauwdruk voor het huwelijk. Het succes van de vrouw binnen een Bijbels huwelijk valt of staat met één ding: haar onderworpenheid aan haar man. Het idee dat men zich aan iets of iemand moet onderwerpen, stuit vandaag de dag steeds meer en meer op verzet. Onze samenleving ziet onderworpenheid als zwakheid. Mensen willen zich niet schikken onder de autoriteit van een ander want dan verzwakken ze hun positie. Dit zie je o.a. in: Achterstandswijken waar men zich totaal niet onderwerpen aan de autoriteit van de politie. Ze doen wat zij willen. In sommige politiefunctionarissen die zich niet onderwerpen aan de autoriteit van de wet. In de scholen waar de leerlingen zich niet onderwerpen aan de autoriteit van de leerkrachten. In gezinnen waar kinderen zich niet onderwerpen aan de autoriteit van hun ouders. In het Lichaam van Christus waar men zich niet onderwerpt aan de autoriteit van de plaatselijke kerk. In het huwelijk waar de vrouw zich niet onderwerpt aan haar man. Onderworpenheid zoals het door de wereld gedefinieerd wordt, wordt vandaag de dag, op alle sociale en economische niveaus van onze maatschappij, geacht als niet van deze tijd. Het is ouderwets en het is anno 2008 vooral niet in trek. Onze maatschappij heeft honderden argumenten waarmee zij haar positie hieromtrent kan onderbouwen en verdedigen. En wij worden allemaal, ook de kerk, door deze argumenten op één of andere manier beïnvloed. En alhoewel de wereld haar gedachten en filosofieën heeft over onderworpenheid, heeft God Zijn blauwdruk voor onderworpenheid. God heeft onderworpenheid ontworpen. Sterker nog, onderworpenheid maakt deel uit van Zijn natuur. De God die wij dienen bestaat uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wij noemen dit de drie-eenheid; Trinity. Alle drie zijn gelijk in hun natuur, essentie, in doel, in liefde, in genade, in alles. Maar, binnen de drie-eenheid is er een autoriteitsstructuur, ofwel een hiërarchie. Bijvoorbeeld: Jezus, de Zoon van God is 100% God. Over Jezus gesproken zegt Johannes dat in het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Maar ondanks dat Jezus, de Zoon van God 100% God is, is Hij onderworpen aan God de Vader. Jezus zei in Joh. 8:29 dat Hij altijd doet wat God de Vader behaagt. M.a.w. Jezus ging niet Zijn eigen gang, alles dat Hij deed was in onderworpenheid aan God de Vader. In het Hof van Gethsémané vroeg Jezus aan de Vader: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil maar zoals U wilt”. Jezus, de Zoon van God, die Zelf God is, is volkomen onderworpen aan de autoriteit van God de Vader. Dus, onderworpenheid is iets dat God eigen is. Het behoort tot Wie Hij is. Het maakt deel uit van Zijn natuur, van Zijn essentie. Er is hier absoluut geen sprake van zwakheid. Er is ook geen sprake van dat de een beter is of slimmer is dan de ander. De een is niet een meerdere ten opzichte van de ander, en de ander is niet een mindere ten opzichte van die ene. Beiden zijn gelijk. En het is op deze manier, de Bijbelse manier, waarop God de vrouw oproept om zichzelf te onderwerpen aan haar man. Efeziërs 5:22-24 – 22Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. 23Want de man is het hoofd van zijn vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is de redder van zijn lichaam, de kerk. 24Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn.” (GNB) Paulus roept de vrouw op, zich te onderwerpen aan haar man. Maar, hij zegt dit in de bredere context van Efeze 5:1821. Vers 18 – “En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is (alles kan/alles mag), maar word vervuld met de Geest,” Paulus zegt hier tot de mannen en de vrouwen om vervuld te zijn met de Geest. Dus niet vol te zijn van jezelf, niet vol te zijn van de wereldse normen en waarden, maar vol te zijn van God en Zijn Woord. Vervolgens zegt Paulus hoe het vervuld zijn met de Geest eruit zal zien. Vers 19-20 – 19en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, 20en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus.” Het Geest vervulde leven zal zich uiten in hoe men met elkaar omgaat, in hoe Gods kinderen tegen elkaar spreken. Gods kinderen horen elkaar niet af te katten, er is ook geen ruimte voor sarcasme in het koninkrijk van God. Daarentegen horen Gods kinderen elkaar op te bouwen door het Woord van God, o.a. de Psalmen met elkaar te delen. Ook komt het Geest vervulde leven tot uiting door God te bezingen, door de Heere te loven vanuit ons hart. In vers 20 zien wij dat het Geest vervulde leven tot uiting komt in onze dankbaarheid. Iemand die echt vervuld is met de Heilige Geest zal voor alles dankbaar zijn. En dan zegt Paulus het volgende: Vers 21 – “Onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus.” (GNB) Het gaat hier niet om een willekeurig onderwerpen aan elkaar wanneer wij vinden dat het juist of van pas is. Nee, het gaat hier enerzijds om dat wij, als christenen de autoriteitsstructuur in de gemeente van Jezus Christus erkennen en ons daar aan onderwerpen. Anderzijds gaat het erom dat wij niets uit eigenbelang of ijdelheid doen, maar dat wij bescheiden zijn en anderen belangrijker achten dan onszelf. Dus het Geest vervulde leven komt ook tot uiting door onszelf aan elkaar te onderwerpen. Vervolgens gaat Paulus verder en zegt, met wat hij net geschreven heeft in zijn gedachten: Vers 22 – “Vrouwen, onderwerp u aan uw (eigen) man als aan de Heer.” Als Paulus het hierbij zou laten, dan zouden vooral de mannen een eigen interpretatie hieraan aan geven. Maar Paulus, onder de inspiratie van God gaat verder. Hij geeft ons ook de reden waarom de vrouw zich moet onderwerpen aan haar eigen man. Vers 23 – “Want de man is het hoofd van zijn vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk…” De man is het hoofd van zijn vrouw. Nogmaals, dit betekent niet dat de man beter is dan de vrouw, maar dat de man de eindverantwoordelijkheid over het huwelijk draagt. Joey Wulf is nu onze Youth Pastor. In onze kerkstructuur, vanuit mijn positie, draagt hij de eindverantwoordelijkheid voor de jongerenbediening. Als ik, als de eindverantwoordelijke van CCCC iets wil bespreken met de jongerenbediening dan ga ik naar Joey toe, want hij is hoofd van de jongerenbediening. Als er iets gebeurd binnen de jongerenbediening waardoor ik genoodzaakt ben om iemand op het matje te roepen, dan zal ik Joey op het matje roepen, want hij is hoofd van de jongerenbediening. Ondanks dat Eva degene was die door de satan misleid en verleid werd, is het niet Eva die verantwoordelijk werd gehouden voor de zondeval. De zondeval wordt aan Adam toegerekend. Waarom? Omdat Adam, als man zijnde het hoofd was van Eva. Vers 22-23 – 22Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. 23Want de man is het hoofd van zijn vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is de redder van zijn lichaam, de kerk.” (GNB) Het hoofdschap van de man over zijn vrouw wordt hier vergeleken met het hoofdschap van Christus over de kerk. Dit betekent niet dat de man hetzelfde ‘gezag’ of ‘autoriteit’ heeft als Jezus, maar simpelweg dat zoals Jezus het hoofd is van de Gemeente, zoals Joey het hoofd is over de jongerenbediening, is de man hoofd over zijn eigen vrouw. Vers 24 – “Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn.” De ware kerk, ofwel de ware gemeente van Jezus Christus is aan Hem onderdanig. Dit betekent niet dat elke kerk die zichzelf een gemeente van Jezus Christus noemt, onderdanig is aan Christus. We hebben onlangs nog een dienst bijgewoond in een traditionele kerk die zich niet onderwerpt aan de Heerschappij ofwel het hoofdschap van Jezus. Zij hebben het ware evangelie links laten liggen en hebben het vervangen met allerlei tradities. Zo’n kerk is niet onderdanig aan Christus. Dus, zo hoort de vrouw zich niet te onderwerpen aan haar eigen man. De ware kerk, die wél onderdanig is aan Jezus is te herkennen door haar volledige overgave aan het Hoofdschap van Jezus. Waar Jezus het Hoofd is van een kerk, is de kerk onderworpen aan Hem. In zo’n kerk wordt niets besloten, wordt niets gedaan, wordt niets ondernomen zonder dat Jezus erover geraadpleegd wordt. Alles, maar dan ook alles, ontstaat en gebeurt in overleg met het Hoofd, Jezus Christus. Pas wanneer er enige duidelijkheid is dat Jezus het groen licht gegeven heeft, worden er stappen gezet. Vers 24 – “Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn.” God vraagt van de vrouw dat zij haar man onderdanig zal zijn in alles. Sommigen denken dat dit betekent dat de vrouw alleen maar ‘ja en amen’ tegen haar man moet zeggen, of dat de vrouw een ‘deurmat’ moet zijn voor haar man. Dit is niet wat God hiermee bedoeld. Bijbelse onderworpenheid is niet hetzelfde als passiviteit. God wil niet dat de vrouw zich nergens mee bemoeid en alles aan haar man overlaat. Wat het wél betekent, is dat, waar de man als hoofdzijnde eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die genomen worden in het huwelijk, zij zich daaraan hoort te onderwerpen. Misschien zeg je: “ja, maar mijn man neemt geen beslissingen, dat doe ik”. Dan is het tijd om die bevoegdheid ofwel het hoofdschap aan je man over te dragen. Misschien zeg je: “ja, maar mijn man neemt heel vaak foute beslissingen, waarom zou ik me daar aan onderwerpen?”. Dat is een heel goed punt! In elke situatie waar een beslissing genomen moet worden die het huwelijk of het gezin aangaat, is het belangrijk dat de vrouw haar bijdrage in het proces levert, maar, dat zij uiteindelijk de beslissing overlaat aan haar man. Hij is het hoofd, hij is eindverantwoordelijk, hij hoort te beslissen! Ik kan me voorstellen dat jullie vrouwen hier veel moeite mee kunnen hebben. En dan niet zozeer omdat jullie niet bereid zijn om jezelf aan je man te onderwerpen, maar omdat je bang bent dat jouw man niet in staat is om het hoofd te zijn. Ook dit is een heel goed punt. Dit zullen wij uitgebreid gaan behandelen wanneer wij de rol van de man gaan bespreken. Of je het nu wilt geloven of niet, de vrouw speelt een onmisbare rol in het vervullen van het hoofdschap van de man. Vrouwen, als je wilt dat jullie mannen hun rol als hoofd zullen gaan vervullen, dan moet je het hoofdschap aan je man overdragen. Bidt voor je man! Bidt voor wijsheid, bidt voor kracht, bidt dat hij weerstand kan bieden tegen zijn eigen zwakheden. Bidt voor je man dat God hem stap voor stap zal gaan leiden in het nemen van de juiste beslissingen. Bidt voor je man dat God hem zal gaan vormen naar het evenbeeld van Jezus Christus, zodat hij jouw hoofd zal gaan worden die jou en jullie gezin volgens Gods wijsheid en in Gods liefde zal gaan leiden. Bidt voor jezelf, dat God jou het vertrouwen in Hem zal gaan geven dat God met jullie mannen bezig is en dat Hij steeds meer met jullie mannen aan de slag zal gaan. En bidt in elke situatie, waar je bang bent dat jou man een verkeerde beslissing zal gaan nemen. En wanneer je als vrouw zijnde, jouw inbreng hebt gegeven, en je man heeft alsnog een foute beslissing genomen, zeg alsjeblieft niet: “ik heb je toch gezegd!”. God vraagt hier in Efeze 5 van de vrouw dat zij haar man onderdanig zal zijn in alles. Maar, in de bredere context van de bijbel zijn er een aantal gebieden waarin de vrouw zich niet hoeft te onderwerpen aan haar man. Ik geloof dat de vrouw zich niet aan haar man hoeft te onderwerpen wanneer de man niet in staat is om het hoofd te zijn wegens ziekte. Als de man bijvoorbeeld dusdanig ziek is waardoor hij niet in staat is om gezonde/verstandige beslissingen te nemen, dan moet de vrouw de rol van de man op zich nemen. Zij is in dit soort gevallen vrijgesteld van haar verplichting om zich aan haar man te onderwerpen. Ik geloof dat de vrouw zich niet aan haar man hoeft te onderwerpen wanneer de man vraagt/eist dat zij zondigt. In het voorjaar moeten wij aangifte doen bij de belastingdienst. In veel gevallen doen de mannen dit. Als je man vraagt om fraude te plegen door hier en daar te sjoemelen, dan hoef je je hierin niet aan je man te onderwerpen, want fraude plegen is zondigen. Ik geloof dat de vrouw zich niet aan haar man hoeft te onderwerpen wanneer de man haar fysiek mishandeld. Geen enkele vrouw hoeft fysieke mishandeling te verdragen. Ik geloof dat de vrouw zich niet aan haar man hoeft te onderwerpen wanneer de man zijn belofte aan God en zijn vrouw verbreekt. Wanneer de man overspel pleegt, dan hoeft de vrouw dit niet te accepteren. Zij is niet verplicht om zich hieraan te onderwerpen. Deze uitzonderingen komen gelukkig niet in het alledaagse leven voor. Maar wat wél in het alledaagse leven voorkomt hoort de vrouw zich aan haar man te onderwerpen. Mannen, wat God van onze vrouwen vraagt is niet makkelijk. Sterker nog, ik geloof dat het zeer moeilijk is. Denk even aan jezelf als persoon. Zou jij je aan jezelf willen onderwerpen? God vraagt dit wel van je vrouw. Het is voor onze vrouwen een geestelijke strijd om zich aan ons te onderwerpen. Vaak denken vrouwen dat het een kwestie van persoonlijkheid is, dat de ene persoon het makkelijker vindt om zichzelf aan haar man te onderwerpen dan de ander. Dit kan een factor zijn, maar meer dan dat, is het een geestelijke strijd die onze vrouwen voeren. En het allerbeste dat wij voor onze vrouwen kunnen doen is om voor hun te bidden en dat wij het hun zo makkelijk en plezierig maken om zich aan ons te onderwerpen. Efeze 5:22-24 – 22Vrouwen, onderwerp u aan uw man als aan de Heer. 23Want de man is het hoofd van zijn vrouw zoals Christus het hoofd is van de kerk. Christus is de redder van zijn lichaam, de kerk. 24Zoals de kerk onderdanig is aan Christus, zo moeten ook de vrouwen hun man in alles onderdanig zijn.” (GNB)