Bestaat er erfelijke zonde, generatievloeken en dergelijke?

Bestaat er iets als erfelijke zonde, generatievloeken en dergelijke?  Een van de grote leugens die door de kerk gaat op dit moment is erfelijke zonde, generatievloeken, etc. Deze leer zegt dat de zonde van voorouders tot in het 3e, 4e en soms zelfs het 10e geslacht aangerekend worden aan de kinderen. In dingen als het “bevrijdingspastoraat” wordt deze leer gebracht, maar ook in kerken.

Onderbouwing voor erfelijke zonde

Een poging tot onderbouwing van deze leer komt uit Exodus 20:5 “U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht” Dit vers leert dat God het neerbuigen voor andere goden zal vergelden, soms zelfs tot in het 3e en 4e geslacht.

Wat men vergeet bij Exodus 20:5 is door lezen, het vers wordt niet afgemaakt. Exodus 20:5 “U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Mij haten,” (nadruk toegevoegd). God zal alleen hen straffen die Hem haten, Hij zal niet de mensen straffen die Hem niet haten. “maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.” (Exodus 20:6)

Hoe kijkt God naar zonde?

Om te weten wat God over een onderwerp vindt, moeten we kijken naar Zijn Woord. Johannes 17:17 leert dat Gods Woord de waarheid is. God heeft veel te zeggen over het onderwerp zonde, maar zeker ook specifiek over wie er verantwoordelijk is voor zonde. In Ezechiël 18 legt God uit hoe Hij kijkt naar de verantwoordelijkheid voor zonde. Ezechiël 18:20 “De mens die zondigt, díe zal sterven. De zoon zal de ongerechtigheid van de vader niet dragen, en de vader zal de ongerechtigheid van de zoon niet dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal op hemzelf zijn, en de goddeloosheid van de goddeloze zal op hemzelf zijn.” God maakt duidelijk dat alleen de persoon die zondigt daar de verantwoordelijkheid voor draagt. Het is dus niet zo dat een kind de verantwoordelijkheid van de zonde van een ouder draagt.

Alleen de persoon die zondigt kan straf krijgen voor die zonde. God ziet alles (Spreuken 5:21), dus Hij weet ook precies wie er zondigt. God zal de zonde straffen, precies naar wat de zonde verdient. Elke zonde verdient de doodstraf (Romeinen 6:23) en elk mens heeft gezondigd (Romeinen 3:23). Wanneer we deze verzen samen lezen in de grotere context van het Woord, dan zien we het volgende. De persoon die zondigt die zal verantwoordelijk gehouden worden voor die zonde, de straf voor de zonde is de dood, dus elk mens hoort te sterven voor zijn/haar zonde. God is een perfect rechtvaardig Rechter (Psalm 7:12), dus moet Hij wel straffen, anders zou Hij niet meer perfect zijn.

Gevolgen van zonde

Het feit dat de verantwoordelijkheid van de zonde weggenomen is, betekent niet dat de gevolgen van de zonde altijd weg zijn. Zonde kan fysieke gevolgen hebben die niet per se worden weggenomen. In het geval van alcoholmisbruik tijdens de zwangerschap, kan het kind de gevolgen dragen van die zonde. Zo zijn er meer voorbeelden te noemen van gevolgen van zonde. Ondanks dat God vergeeft, betekent het niet dat de gevolgen altijd weg zijn.

Jezus Christus

De fantastische boodschap van de Bijbel is dat Jezus Christus naar de aarde gekomen is om voor alle zonde te sterven. God houdt zoveel van de mens dat Hij een plan bedacht om het probleem van de zonde weg te nemen (Johannes 3:16). Jezus liet zien hoeveel Hij van de mens hield, doordat Hij terwijl wij nog zondaars waren voor ons stierf (Romeinen 5:8). Jezus Christus droeg de straf voor de zonde, van de hele wereld; Hij stierf 1x voor allen (1 Petrus 3:18). Dat is Gods liefde. Zonde zorgt voor een kloof tussen God en mens (Jesaja 59:2), maar God heeft de mens de kans gegeven die kloof weg te halen. Neem jij Hem aan?

Erfelijke zonde

Bijbels gezien is er geen onderbouwing voor een generatievloek, voor erfelijke zonde of iets dergelijks. De Bijbel maakt duidelijk dat God de zonde zal vergelden aan de persoon die de zonde begaat, niet aan het nageslacht. Alleen hen die Hem haten zullen geraakt worden.

Als christenen mogen we rust vinden in de genade van God, in de vrede van God (Filippenzen 4:7). We mogen genieten van Zijn vergeving, vergeving van al onze zonden. Wat een genade, wat een liefde. We hoeven niet bang te zijn voor achtergebleven zonde, achtergebleven vloeken, etc. we mogen onze rust vinden in de Heere.

Als je hier nog vragen over hebt, neem gerust contact met ons op.

7

Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Je kunt ook naar andere antwoorden op levensvragen op onze website navigeren door middel van onderstaande knop.