De beste manier om uit te vinden wat een woord in de Bijbel betekent, is door te kijken naar de eerste keer dat dit woord gebruikt wordt. Als je daar naar kijkt dan zie je hoe het woord gebruikt wordt en wat het betekend. In de Bijbel, in de Herziene Statenvertaling, wordt dit woord 270 keer gebruikt, voor het eerst in Genesis 6:8. God geeft genade aan Noach, wat erop neerkomt dat Noach Gods oordeel ontliep, terwijl de rest van de mensheid verging in de zondvloed. In verzen voor Genesis 6:8 staat niks over dat Noach dit verdiende. God zei dat de hele mensheid slecht was, dat alles wat de mens deed slecht was; toch vond Noach genade in de ogen van God. De definitie van genade die we hier uit kunnen halen, is Gods oordeel ontlopen terwijl je dat niet verdient.

Deze definitie is terug te vinden door de hele Bijbel. Psalm 84:11 vertelt dat God genade geeft. Jona maakt duidelijk in Jona 4:2 dat hij weet dat God een genadig God is. Het Nieuwe Testament spreekt meer hierover Gods, voornamelijk in de brieven van Paulus. Paulus schrijft dat genade: redt (Efeze 2:8), rechtvaardigt (Romeinen 3:24), alles overtreft (2 Korinthe 9:14), overvloedig is voor elke zonde (2 Korinthe 9:8). Dit is Gods cadeau.

Het kruis

Jezus Christus, de Zoon van God, is naar de aarde gekomen (Johannes 1:1, 14) om genade te geven (Efeze 4:7). De Bijbel leert dat we genade van God gekregen hebben in Christus Jezus (1 Korinthe 1:4). Romeinen 5:18 zegt dat dit door één Iemand over alle mensen gekomen is. Als we de definitie vanuit de tijd van Noach op dit vers toepassen, Gods oordeel ontlopen terwijl je dat niet verdient, door één Iemand gekomen is. Jezus is de Iemand door Wie er genade is.

Hoe krijg je genade?

De Bijbel leert in Efeze 2:8 dat dit een gave van God is. Romeinen 11:6 geeft zelfs aan dat als dit verdient kon worden het geen genade meer zou zijn. God geeft Zijn cadeau aan hen die het Hem nederig vragen (Jakobus 4:6). De enige reden dat iemand God hierom zou vragen is als die persoon doorheeft dat hij/zij dit nodig heeft. Wanneer je je realiseert dat je zondig bent (Romeinen 3:23), dat zonde Gods oordeel verdient en dat Hij genade geeft (Romeinen 6:23), wanneer je je zonde aan Hem belijdt zal Hij je genadig zijn en je zonde vergeven (1 Johannes 1:9).

Genade is een onderdeel van Gods karakter. God geeft dit omdat Hij is Wie Hij is, niet omdat de mens dit verdient. God is zo genadig dat mensen gered kunnen worden, het is Gods genade dat de mens kan inzien dat hij/zij zondig is. Dit is zo groot, Hij heeft alles gedaan om het de mens mogelijk te maken om bij Hem te komen. Jezus’ offer aan het kruis heeft ervoor gezorgd dat dit beschikbaar is voor iedereen.