Fellowship

Fellowship

Fellowship

Wij geloven dat de Agapé liefde (onvoorwaardelijke liefde) van God de Vader de enige echte basis is van de christelijke gemeenschap/fellowship. Wij geloven dat deze liefde veel groter is dan mogelijke verschillen tussen christenen en dat wij zonder deze liefde, voor God en voor elkaar, het recht niet hebben om onszelf een christen te noemen. (Mattheüs 22:37-39; Johannes 13:34; Romeinen 12:10; 1 Korinthe 13:4-8a; Galaten 5:22; Hebreeën 10:24-25; 1 Petrus 4:8)

Christelijke gemeenschap gaat over de omgang tussen christenen zoals de Bijbel dat aangeeft. Gemeenschap heeft ook een andere betekenis, om zaken gescheiden te houden is het Engelse ‘fellowship’ een mooi alternatief woord.

Gemeenschap / Fellowship

Fellowship tussen christenen is belangrijk, omdat het een bewijs is van het christen-zijn. Handelingen 2:42 spreekt over de 4 dingen die de eerste kerk deed: 1) vasthouden aan de leer van de apostelen, 2) gemeenschap hebben, 3) het brood samen breken, en 4) bidden. Het woord voor gemeenschap is koinōnia, een Grieks woord dat wijst op dingen delen, (niet seksuele) intimiteit. Deze fellowship is een band tussen broeders en zusters in de Heere, die alleen door God gegeven kan worden.
Fellowship hoort een van de onderscheidende zaken te zijn van christenen, ten opzicht van de wereld, maar ook andere geloven. Bij deze fellowship hoort God centraal te staan, Zijn Woord is van groot belang voor deze manier van met elkaar omgaan. Deze manier van omgang kan alleen door de leiding van Gods Geest, het is Zijn werk in mensen.

Agape

In Johannes 13:34-35 leert Jezus Zijn discipelen dat liefde onderling, onder Zijn volgelingen, mensen laat zien dat we echt christenen zijn. Het Griekse woord dat hier staat is agapē. Deze agapē is een soort liefde die anders is dan liefde die we vandaag de dag kennen. Agapē liefde is onvoorwaardelijk, een keuze en is bereid om zichzelf op te offeren voor degene die de liefde ontvangt. Agapē is alleen te zien in daden, niet in woorden.
Het best voorbeeld is Jezus Christus Zelf. Hij houdt zoveel van de mens, dat Hij Zichzelf gaf voor de mens. Jezus gaf alles van Zichzelf, zonder daar iets voor terug te vragen. Hij koos ervoor om jou zo lief te hebben, Hij koos om Zijn leven te geven voor jou (Johannes 3:16).
Deze liefde is fundamenteel voor koinōnia, fellowship onder christenen. Alleen deze liefde kan ervoor zorgen dat we niet naar verschillen kijken, maar naar Jezus. Jezus leert dat liefde, agapē, de onderscheidende factor is. God is liefde (1 Johannes 4:8), Hij laat ons zien wat liefde echt is (1 Korinthe 13), Hij is het ultieme voorbeeld van liefde uiten (Efeze 5:2).

Noodzaak van liefde voor fellowship

De enige manier waarop christenen God kunnen laten zien aan mensen, is door Zijn liefde te tonen. Hij houdt van ons met agapē liefde, daarom hoort de kerk van elkaar te houden met deze zelfde liefde. Hiervoor hebben we de Geest van God nodig, de vrucht van de Geest is liefde (Galaten 5:22). Alleen door Zijn vrucht in ons leven kan de kerk zijn wat het hoort te zijn, Gods lichaam op aarde. Alleen door agapē kunnen we anderen liefhebben zoals God vraagt. Het is alleen Gods werk in ons, we mogen Hem vragen om die liefde in ons te leggen. Dit is noodzakelijk om Gods kerk te kunnen zijn, noodzakelijk voor fellowship, noodzakelijk om God te laten zien aan de wereld om ons heen.