Aan wie sta jij ter beschikking?

Aan wie sta jij ter beschikking?

Romeinen 6:9-14 (24-1-2021) Aan wie sta jij ter beschikking?

Vandaag gaan we verder met de studie in Romeinen 6:9. We zien tot nu toe in deze prachtige studie dat God ons rechtvaardig voor Hem wil stellen. Hij wil dat we geloven in Jezus als Zoon van God (Johannes 20:31), zodat onze zonden vergeven worden. En zodra we geloven, begint het heiligingsproces; wat alleen door genade is.

Vorige week hebben we gezien dat we geen slaaf van de zonde horen te zijn. Vanochtend gaat God ons vragen ‘aan wie sta jij ter beschikking?’

v9-10 Dood en leven

Paulus schrijft de christenen in Rome, om ze te leren hoe God wil dat ze leven. Hij heeft laten zien dat we in nieuw leven horen te wandelen (v4), dat we verenigd zijn met Jezus’ dood en opstanding (v5) en dat we daarin niet meer de zonde maar God dienen (v6).

 • Jezus’ dood en opstanding is van groot belang voor onze heiliging. Zonder Zijn dood was nieuw leven niet mogelijk, door Zijn dood zijn we positioneel heilig (Hebreeën 13:12). Door Zijn opstanding kunnen we nu leven voor God, o.b.v. geloof.

Door Jezus’ werk aan het kruis (v9) heerst de dood niet meer, God regeert in ons. God is een God van leven, in Zijn perfecte schepping in Genesis 1 was er geen dood. Dood is het gevolg van zonde, niet van God en Zijn scheppende werk.

 • Toen Jezus opstond uit de dood, toen Hij de zonde en dood overwon, had de dood nooit meer macht over Hem. Hij zou nooit meer kunnen sterven, want Hij leeft nu in Gods perfectie.
  • Jezus moest naar de aarde komen, Mens worden, zodat de dood wel over Hem kon regeren. Als Hij geen mens geworden was, had Hij nooit de straf kunnen betalen. In Zijn Goddelijkheid had Hij nooit dood kunnen gaan, daarom legde Hij dat af (Filippenzen 2).
Toon volledige notities

Dat is ook de situatie voor hen die in Jezus geloven als Zoon van God; de dood heeft geen macht meer over ons. Dat betekent niet dat we niet fysiek zullen sterven, door dingen als ouderdom, ziekte, etc. Dit betekent dat in Christus we nooit eeuwig zullen sterven. Jezus geeft ons leven, leven tot in alle eeuwigheid.

Romeinen 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.”

Jezus is ons voorbeeld (v10), “voor eens en altijd voor de zonde gestorven”, dat is wie wij ook zijn, door Jezus’ dood. Wij zijn de zonde niks verschuldigd, Jezus heeft elke schuld betaald. “wat Zijn leven betreft, leeft Hij voor God.”

 • Ook daarin hoort Jezus ons voorbeeld te zijn, ons leven is niet meer van onszelf. Wij behoren God toe, Hij heeft de prijs voor ons leven betaald.

1 Petrus 1:17-19 “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.”

De wetenschap dat wij gekocht zijn met kostbaar bloed, het dure bloed, van Jezus. Jezus moest sterven, Zijn bloed moest vloeien, om de prijs voor jouw en mijn leven te betalen. Die wetenschap hoort ons aan te zetten om te wandelen “in de vreze des Heeren,”; oftewel leven voor God, leven als Jezus.

 • Wij christenen horen het leven te leven dat Jezus leefde, volledige gehoorzaamheid, geleid door de Geest, perfect in Gods ogen. Dat is hoe Jezus leefde, dat is Zijn voorbeeld, dat is de weg Die Hij vrijgemaakt heeft door Zijn opstanding uit de dood.

Romeinen 12:1 “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”

v11-14 Ter beschikking aan wie?

Paulus, geleid door God, wil dat we de juiste conclusie trekken o.b.v. wat hij net gezegd heeft. Je kan namelijk heel onderkoeld, intellectueel, ongeïnteresseerd, etc. reageren op wat hij net verteld heeft. Onze reactie op deze woorden van Paulus laten zien in hoeverre wij het kruis en het lege graf waarderen.

 • De Bijbelse reactie is om jezelf “als dood voor de zonde” “te rekenen”. Paulus gebruikt hier een woord uit de financiële wereld, waarbij je iets op een bepaalde plek op een balans zet. Wat Paulus zegt, is dat we onszelf “als dood voor de zonde” moet zien.
  • “dood voor de zonde” betekent dat we de zonde niks verschuldigd zijn, dat we niet geregeerd worden door de zonde. We zijn vrij van de zonde (Romeinen 6:18), we kunnen nu kiezen om te leven in Gods heiligheid.

Het is heel belangrijk dat wij de keuze hiervoor maken. God heeft ons vrijgezet van de zonde, door Jezus’ dood en opstanding; wij kunnen echter nog steeds kiezen hoe we leven. Elke moment van de dag kunnen we vóór of tegen de zonde kiezen. Dat is een continu punt in ons leven, tot we sterven of worden opgenomen.

 • De keuze is dood voor de zonde en levend voor God, of levend voor de zonde. De keuze is altijd tussen dood en leven, en alles dat dat met zich meebrengt. God heeft leven voor ons, leven in overvloed, leven naar Zijn wil, leven tot Zijn eer. Dat is het leven waarvoor je mag kiezen.
 • De zonde brengt alleen dood (Romeinen 6:23), elke keuze vóór zonde is een keuze vóór dood. Dood in relaties, dood in deze wereld; zonde brengt altijd dood.

We horen onszelf als “levend voor God in Christus Jezus, ” (v11) te rekenen. Jezelf ergens dood toe rekenen is niet genoeg, je moet ook ergens voor leven. God wil dat we handelen naar de feiten die Hij voor ons legt.

Wiersbe: “Dit ‘rekenen’ is niet een belofte claimen, maar handelen naar een feit. God geeft ons niet de opdracht om dood te worden voor de zonde. Hij vertelt ons dat we al dood voor de zonde en levend voor God zijn, en draagt ons dan op om daar naar te handelen. Zelfs als we er niet naar handelen zijn de feiten nog waar.”

 • Het is belangrijk om te weten waar wij naar handelen, want dat bepaalt of we leven naar de feiten zoals God die weergeeft, of naar de feiten van onze oude natuur.

Hoe doe je dit? v12, “Laat de zonde dan niet in uw sterfelijke lichaam regeren”. Als christen hoor je geregeerd te worden door God; wat betekent dat Hij bepaalt, niet jij. Dit vraagt om anders leven dan de wereld, de wereld leeft voor zichzelf, jij staat centraal, etc.

Micha 6:8 “Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”

 • Om Gods wil te doen, moeten we “ootmoedig”, nederig, wandelen met God. Als wij zo dicht bij God leven, als wij leven door de Geest, dan zal de zonde niet regeren.

Galaten 5:16-17 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.”

Om het vlees niet te laten regeren, om niet aan de begeerten van de zonde gehoorzaam te zijn, moet de Heilige Geest in ons regeren. Wij moeten leven naar Zijn leiding, doen wat Hij zegt wanneer Hij het zegt; dan zal de zonde niet regeren.

Wat voor begeerten heeft de zonde? 3 dingen:

1 Johannes 2:16 “Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.”

 1. Begeerte van het vlees

Dingen die fijn voelen, lekker zijn, je lichaam plezier geven. Dat is wat het vlees wil. Ons vlees wil plezier, maakt niet uit hoe kort; steeds meer, steeds verder gaand plezier.

 1. Begeerte van de ogen

Alles dat er goed uit ziet; daarom zijn er reclames, billboards, etc. van allerlei zondige dingen. Onze ogen kunnen ons verleiden om dingen te doen die er mooi, aantrekkelijk, etc. uit zien.

 1. Hoogmoed van het leven

Beter worden dan een ander, trots, ons ego. Als ons ego gestreeld kan worden, als wij een betere positie kunnen krijgen, etc. dan gaan we voor de hoogmoed van het leven.

 • Iedereen die zondigt wordt verleid door 1 of meerdere van deze dingen. Dit is hoe zonde ons wil misleiden, hoe zonde ons wegleidt van God. Als een zonde niet voldoet aan een van deze categorieën, zal het voor ons niet aantrekkelijk zijn om mee te gaan in die zonde.
  • Dat is waarom Satan ons zo goed weet te misleiden, hij weet in te spelen op deze 3 dingen. Dit is hoe Eva misleidt werd in de hof van Eden, dit is hoe elk mens vandaag de dag misleidt wordt richting zonde.

God wil (v13) dat we een keuze maken, een keuze over aan wie we ter beschikking staan. We kunnen kiezen wie/wat we dienen, waar we onze tijd, geld en energie in stoppen; aan wie we ter beschikking staan.

 • Het idee van ‘ter beschikking stellen’, is iets/iemand de macht geven om te beslissen. Degene aan wie jij jezelf ter beschikking stelt, is degene die jouw leven mag bepalen; degene die invulling mag geven aan wat je doet.

Paulus roept ons op om 2 dingen te doen:

 1. “stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde”

Onze leden wijst op ons lichaam; ons lichaam hoort niet aan de zonde ter beschikking te staan, “als wapens van ongerechtigheid”, maar juist aan God. Ons lichaam is noodzakelijk in zondigen; onze ogen, handen, voeten, brein, etc. zijn allemaal nodig voor zondigen.

 • Tegelijkertijd is ons lichaam ook nodig om God te dienen, Hij gebruikt ons, inclusief onze lichamen, tot Zijn eer. Onze lichamen kunnen zowel voor zonde, als Gods eer gebruikt worden. De keuze is aan ons, aan wie stel jij je lichaam ter beschikking?
 • “stel uzelf ter beschikking aan God”

We moeten ons lichaam aan God geven, ons hele lichaam aan Hem geven, zodat we volledig in Zijn dienst staan. We leven niet langer voor de zonde, Jezus heeft elke schuld richting de zonde betaald. We zijn “uit de doden levend geworden”, zodat we nu kunnen leven voor God.

1 Korinthe 6:20 “U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn.”

Alles wie wij zijn is gekocht door Jezus, met Zijn bloed (1 Petrus 1). Door Zijn bloed zijn wij de zonde nu niks meer verschuldigd; wij zijn nu van Jezus. Te vaak leven we daar echter niet naar; we zijn vrijgezet, maar rennen zelf terug naar de slavernij van de zonde.

 • Dit is onze keuze, wij kunnen, door de Geest, ervoor kiezen om te leven naar de Geest, door de Geest. Wij kunnen kiezen om te leven voor God, om “wapens van de gerechtigheid” te zijn. Dat is de vrijheid die God ons gegeven heeft; wij moeten echter kiezen, door de Geest geleid te leven. Anders gaan we terug naar de zonde, terug naar de gebondenheid.

God heeft ons vrijgemaakt, door Zijn Zoon naar de aarde te sturen; er is vrijheid in Christus. Er is geen enkele reden om terug te gaan naar de zonde, alleen tijdelijk plezier die samen gaat met lange termijn pijn door de zonde. De keuze is aan ons, aan jou.

 • Het Grieks voor “stel”, staat in de gebiedende wijs, in de actieve vorm. Dat betekent dat dit een opdracht van God is, waar wij zelf voor moeten kiezen. God laat zien wat Zijn wil voor Zijn kinderen is, maar Hij wil dat we ervoor kiezen.

De keuze gaat namelijk ver, verder dan dat je misschien denkt. De keuze is namelijk niet alleen vóór God, maar juist ook tegen de zonde. We kiezen duidelijk tegen iets, o.a.:

 • Het gevolg (plezier) van de zonde

Zonde belooft altijd iets van plezier, een goed gevoel, iets fijns. Als dat er niet zou zijn, zou er geen reden zijn om te zondigen. We moeten tegen dat plezier kiezen, hoe fijn dat plezier ook kan zijn.

 • De beloning van de zonde

Zonde loont, al is het tijdelijk. Je kan rijk worden, aanzien krijgen, geliefd worden, etc. door de zonde. Jezelf ter beschikking aan God stellen is tegen deze beloning kiezen en vóór God kiezen.

Vóór God, is tegen deze dingen kiezen. Want bij God is geen zonde (1 Samuël 2:2), zonde is ook het probleem voor ons in het hebben van een relatie met God (Jesaja 59:2). Jezelf ter beschikking stellen aan God is dus niet meer beschikbaar zijn voor zonde. Beschikbaar voor God betekent:

 • Horen en doen wat Hij zegt

Hoe anders zou jij leven als je leeft naar alles dat je gehoord hebt over God en Zijn Woord? Te veel christenen, inclusief ikzelf, weten veel meer over God dan dat we doen. Ter beschikking staan aan God betekent dat we horen en doen, luisteren, naar Zijn wil.

 • Leven op Zijn manier

God wil dat ons leven op een bepaalde manier ingericht is, dat we e.g. de Grote Opdracht (Mattheüs 28:19) uitvoeren. Hij wil dat we heilig leven (1 Petrus 1:16), Hem toegewijd (Romeinen 12:1), etc. dat is hoe God wil dat jij leeft. Dat is ter beschikking staan aan Hem.

 • Zijn Woord boven alles stellen

En in alles Zijn Woord boven elke andere mening stellen. Niet meer gevoel, mensen, influencers, media, etc. Gods Woord is waarheid, ook als ik het niet begrijp of leuk vindt. Zijn Woord is perfect, want Hij is het Woord (Johannes 1:1).

 • Dit is o.a. wat het betekent jezelf ter beschikking te stellen aan God, de vraag is aan wie sta jij ter beschikking?

Door ter beschikking te staan aan God, worden onze leden “wapens van gerechtigheid”. God kan ons dan gebruiken tot Zijn eer, in de geestelijke strijd die dagelijks om ons heen is. De enige manier waarop dit kan (v14), is door de genade.

 • Paulus maakt een geweldig statement over de christen, een statement dat God hem ingegeven heeft: “de zonde zal over u niet heersen.” Als christen ben je niet langer slaaf van de zonde, je leeft nu naar de genade.
  • Niet langer de wet, maar genade. Niet langer zonde, maar genade. Genade is wat overwint, genade is wat nodig is in het leven van elke christen.

Paulus verwoordt het mooi, we zijn “onder de genade.” Het idee vanuit het Grieks is om ‘onderworpen zijn aan’ genade, i.p.v. onderworpen aan de wet. Genade is wat de christen nu regeert, genade is wat de christen in staat stelt om niet meer naar de zonde te leven, genade is wat je in staat stelt om jezelf ter beschikking te stellen aan God.

Wiersbe: “Het feit dat we gered zijn door genade geeft ons geen excuus om te zondigen, maar het geeft ons een reden om gehoorzaam te zijn.”

 • Genade is zo geweldig, zo mooi, zo goed, zoveel beter dan wij begrijpen; dat God gehoorzamen een logisch gevolg is. Gods genade gaan leren kennen maakt het logisch om jezelf ter beschikking te stellen aan God, i.p.v. de zonde.

Genade is de weg, alleen genade kan dit in jou doen. Regeert genade in jouw leven? Is genade wat jou drijft om God te dienen, jezelf te onderwerpen aan Hem en alles op te geven voor Hem? Prijs de Heere.

 • Als er nog zonde in jouw leven regeert, ga het niet zelf proberen op te lossen; vraag God om Zijn genade meer te laten regeren in jou. Alleen door Zijn genade kan dit opgelost worden. Alleen Zijn genade kan jou veranderen; zelf kan je dit niet.

Jezus is naar de aarde gekomen voor ieder mens, omdat Hij van ieder mens houdt. Door Jezus’ dood aan het kruis en opstanding uit de dood is leven door genade mogelijk. Geloof jij al in Jezus? Heb jij om vergeving gevraagd voor jouw zonden? Geloof in Jezus als Zoon van God, vraag om vergeving en je bent gered.

Christen, aan wie sta jij ter beschikking? Leef jij voor God, voor jezelf, plezier, status, etc.? Laat genade de drijfveer van je leven zijn, laat genade jouw alles zijn.

 • Leef jij als dood voor de zonde? Leef jij door genade?
 • Is jouw leven van en voor God? Hoor en doe je wat God zegt, leef je op Zijn manier en stel je Zijn Woord boven alles? Aan wie sta jij ter beschikking?

Romeinen 12:1 “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”