Alle dingen werken mee ten goede

Alle dingen werken mee ten goede

Romeinen 8:28 (12-9-2021) Alle dingen werken mee ten goede

Afgelopen zondag hebben we samen gezien dat de Geest leidt in ons lijden. Hij is bij ons, Hij pleit voor ons, om ons aan het bidden te krijgen. We hebben gezien dat we Bijbels, o.b.v. een echte relatie met Jezus en vol ontzag voor God moeten bidden.

 • Vanochtend pakken we de studie op met een van de bekendste verzen uit de Bijbel, Romeinen 8:28. God laat zien: alle dingen werken mee ten goede.

v28 Alle dingen werken mee ten goede

Het is belangrijk, cruciaal zelfs, voor het begrijpen van Gods Woord, om naar de context van een vers te kijken. Zonder de context weten we niet wat er echt gezegd of bedoeld wordt. Zeker ook bij dit bekende, geliefde vers is dit van groot belang. Alleen dan zullen we begrijpen wat God bedoelt met ‘alle dingen werken mee ten goede’

 • Paulus is aan het uitleggen over heiliging vanuit Gods perspectief (Romeinen 8), specifiek over lijden in het proces van heiliging (v18-30). Dit is een vers dat in de context staat van lastige, pijnlijke, moeilijke dingen die we meemaken.
  • De dingen die ervoor zorgen dat je de toekomst niet helder meer ziet (v18), dat je situatie hopeloos lijkt (v19-25), dat je niet meer weet hoe of waarvoor te bidden (v26-27). Ook dat is allemaal onderdeel van heiliging, van meer op Jezus gaan lijken.
Toon volledige notities

Door dit lijden heen mogen we meer en meer leren om juist te reageren, dingen juist te zien, etc. God gebruikt het lijden dat we meemaken in deze wereld, om ons veranderen naar het evenbeeld van Zijn Zoon. En v28 is daar een groot onderdeel van, een grote uitleg.

Wiersbe: “De gelovige hoeft niet te verzwakken in tijd van lijden en verzoeking, omdat hij weet dat God aan het werk is in de wereld (v28), en dat Hij een perfect plan heeft (v29). God heeft 2 doelen met dat plan: ons welzijn en Zijn glorie. Uiteindelijk zal Hij ons als Jezus laten zijn!”

 • Dit is het werk dat we zien, God gebruikt waar we doorheen gaan voor onze groei en voor Zijn glorie. Dat is wat we mogen zien, dat is waar we aan herinnerd worden door dit prachtige vers. God wil dat we zien dat Hij bij ons is en dat Hij alles gebruikt dat op ons pad komt. Hij zorgt ervoor dat dit waarheid is: ‘alle dingen werken mee ten goede’.

Paulus zegt dat wij weten dat deze dingen gebeuren; we mogen weten dat alles wat er komt door Hem gebruikt wordt. Alle vreugde, blijdschap, zegeningen, pijn, verdriet, moeite, etc. “alle dingen werken mee ten goede”. Dat is een geweldig feit om ons aan vast te houden.

 • Dit is een vers om uit je hoofd te leren, om ook aan God te vragen dat je dit mag gaan zien. Zeker in lijden is het heel moeilijk om te zien hoe dit realiteit wordt. We zien niet snel hoe onze pijn ons helpt, goed voor ons is.
  • Ook daarin hebben we het nodig dat de Geest van God ons onderwijst, dat we zien dat wat er ook gebeurd Hij goed is. We hebben het nodig dat we niet vastzitten in de pijn van de situatie, we moeten volledig opgaan in Wie God is.

In de wereld worden varianten van dit vers ook gebruikt om mensen op te peppen, om ze hoop te geven, etc. De vraag is of dat ook echt zo is; de vraag is of zonder God ook alle dingen ten goede werken. Paulus zegt namelijk “voor hen die God liefhebben,” Dat is de Bijbelse voorwaarde voor ‘alle dingen werken mee ten goede’.

 • Voor de christen is Romeinen 8:28 een fundamentele waarheid om op te staan, een waarheid om op te bouwen. Voor de nog-niet-gelovige kan dit ook waar worden, als de omstandigheden van het leven je naar Jezus brengen, als jij ook gaat geloven.
  • Zonder God zal het niet zo zijn dat alle dingen meewerken ten goede, want je laat je niet leiden door God. Je bent niet bezig met veranderd worden naar het beeld van Jezus. Je wil juist meer voor jezelf leven, meer voor jezelf kiezen, etc.
   • Dat is niet beter of goed voor je, dat is juist nog egoïstischer, nog meer zonde. En zonde is juist het aller slechtste dat je kan doen. v28 is echt bedoeld voor de christen en het werk dat God in en door heiliging doet.

Wat is dan het “God liefhebben”, wat betekent dat? En hoe doe je dat?

 1. God liefhebben met alles dat je hebt en bent

Deuteronomium 6:5 “Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht.”

Met alles wie we zijn moeten we God liefhebben; Jezus herhaalt deze opdracht in de Evangeliën. Dit is nog steeds hoe God wil dat we van Hem houden. Met heel ons hart, ziel en kracht. In Mattheüs 22:37 zegt Jezus dat we op die manier God agapao moeten geven.

 • Deze vorm van liefde is een keuze van complete overgave aan liefde. Deze liefde is onvoorwaardelijk, brengt de verplichting mee om voor de ander te kiezen. Dat is de liefde die we voor God moeten hebben.
  • Niet alleen dat, we moeten onvoorwaardelijk kiezen om Hem zo lief te hebben met heel ons wezen. Heel ons hart, heel onze ziel en al onze kracht; dat is waarmee we God moeten liefhebben. Dat laat geen ruimte voor iets/iemand anders liefhebben.

Uit deze liefde zal van alles goeds voortvloeien. We zullen onze naaste gaan liefhebben zoals God dat wil, we zullen partner, kinderen, broeders en zusters, collega’s, familie, etc. gaan liefhebben zoals God dat wil. Allemaal gebaseerd op Wie God is en het Hem liefhebben met alles dat we hebben.

 • God liefhebben als reactie op Zijn liefde

1 Johannes 4:19 “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”

Onze liefde voor God is een reactie op Zijn liefde voor ons. Hij begon met ons liefhebben, Hij zette de eerste stap. Hij stuurde Zijn Zoon, toen wij nog zondaren waren (Romeinen 5:8). God toonde Zijn liefde al, toen wij Hem nog afwezen.

 • Zijn liefde is de basis voor onze liefde, Zijn liefde is daarmee ook het voorbeeld voor onze liefde. We horen God lief te hebben als reactie op Zijn liefde voor ons. Dat beteken dat we weten waar onze liefde vandaan komt en op gebaseerd is.

Zonder Jezus, zonder Zijn dood aan het kruis in onze plaats, kunnen wij nu niet van God houden. Zonder dat kruis kunnen wij niet genieten van de zegen van Romeinen 8:28. Gods liefde is de basis voor onze liefde, Gods liefde is de reden dat wij van Hem kunnen houden.

 • God gehoorzamen uit liefde

Johannes 14:15 “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”

Het resultaat van God liefhebben, is dat we God gaan gehoorzamen. Het resultaat van iemand liefhebben, is dat je je leven aanpast op die persoon. Dat is ook hoe het werkt bij God, als je Hem liefhebt, zal je je leven gaan aanpassen aan Hem. Je gaat andere dingen wel en niet doen, door Hem.

 • Dit is een onderschat onderdeel van liefhebben; dit is misschien wel een van de belangrijkste uitingen van iemand liefhebben. In een huwelijk pas je je leven aan op het feit dat je een partner hebt; je gaat samen leven, met en voor elkaar leven, i.p.v. voor jezelf.

In je relatie met God geldt hetzelfde, Hem liefhebben heeft gevolgen voor wat je wel en niet doet. Gods Woord geeft aan wat wel en niet naar Zijn wil is, als je Hem liefhebt zal je steeds meer gaan willen wat wel naar Zijn wil is en niet meer willen wat niet naar Zijn wil is.

Deze 3 dingen zijn uitingen van “hen die God liefhebben”. De rest van je leven zal je blijven groeien in deze dingen, met vallen en opstaan, maar dit is wel over wie Paulus het heeft. Dit zijn de mensen voor wie alle dingen meewerken ten goede, zelfs lijden. Voor deze mensen is het zo dat ‘alle dingen werken mee ten goede’.

 • Denk niet dat als je een van de genoemde dingen niet of deels doet, qua God liefhebben, dat alle dingen opeens niet meer ten goede werken. Ga naar God, bekeer je, vraag Hem om opnieuw Bijbels die liefde te gaan leven en leef weer volledig voor Hem.

Openbaring 2:4-5 “Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.”

 • Je bent altijd welkom terug bij God, ook wanneer je je eerste liefde verlaten hebt. Iets anders heeft de liefde voor God vervangen, zorgen, pijn, verdriet, moeite, etc. God wil dit corrigeren, zodat je weer kan leven voor Hem.

Paulus noemt dat “alle dingen meewerken ten goede, voor hen die namelijk overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” Hier begint een gedeelte, v28-30, waar veel discussie over is. De kerk valt hier over elkaar om te proberen uit te leggen wat dit betekent.

 • Laten we de tekst, en de context, simpel lezen en op die manier proberen te begrijpen. We moeten niet vergeten dat Paulus deze brief in het ‘Koinè Griekse’ schreef, wat de simpelste vorm van Grieks was die men kende.
  • Dat betekent dat de brief taalgebruik had wat voor iedereen leesbaar en begrijpelijk was. De dingen in het Woord zijn soms lastig te begrijpen, maar we moeten altijd uitgaan van het feit dat het in simpele taal geschreven is, om begrepen te worden.

Uit de context weten we dat we naar heiliging vanuit Gods perspectief kijken (Romeinen 8), waarbij we zien dat God lijden gebruikt in dat proces (v18-30). God spreekt hier tegen gelovigen, mensen die in Jezus geloven, “die God liefhebben.” Dat zijn de mensen die aangesproken worden in v28.

 • Dat betekent dat degenen “die God liefhebben”, dezelfde groep is als “hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.” Dit gaat om dezelfde mensen, alleen ligt Paulus er nu een ander detail uit.
  • Hij noemde eerst dat het om mensen gaat “die God liefhebben”, wat de actie van de mens is. Daarna noemt hij Gods actie, het roepen van mensen, “overeenkomstig Zijn voornemen”. Beide partijen doen iets, o.b.v. het feit dat God eerst liefhad.

De mensen die God liefhebben, zijn door God geroepen; in overeenstemming met Zijn voornemen. Dit “voornemen” is een Grieks woord dat wijst op iets presenteren of een doel ergens mee hebben. We zien dit woord vaker in de Bijbel.

Handelingen 27:13 “En omdat de zuidenwind zacht waaide, dachten zij in hun voornemen geslaagd te zijn; en nadat zij het anker gelicht hadden, zeilden zij dicht langs Kreta.”

 • Het “voornemen” was om verder te varen en niet aan te meren. Dat hadden ze bedacht vóór ze deze handeling gingen doen. Het heeft het idee van iets beslissen, een idee voor jezelf neerzetten en daar naar gaan handelen.

Dat is wat we zien in v28, God had een voornemen, namelijk het roepen van mensen. De mensen die daarop reageren zijn degenen die Hem liefhebben, voor hen geldt de waarheid ‘alle dingen werken mee ten goede’. God had een voornemen in Zijn hart, mensen kunnen daarop reageren, met alle gevolgen van dien.

 • Het voornemen is in Gods hart en was daar al vóór de grondlegging van de wereld. Dat voornemen is o.a. dat allen tot geloof komen (1 Timotheüs 2:4), omdat Hij geen vreugde vindt in de dood van de goddelozen (Ezechiël 33:11). God wil wel dat we reageren op dit voornemen.

Guzik: “Gods verlangen dat allen tot geloof komen, heeft als voorwaarde Zijn verlangen naar een oprechte reactie van mensen. Hij zal Zijn verlangen om allen te redden niet vervullen als dat betekent dat Hij mensen in robots moet veranderen, die Hem aanbidden omdat ze zo geprogrammeerd zijn.”

Dit betekent dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om te reageren op Gods voornemen. God wil dat we Hem liefhebben, wat een keuze van onze wil is. Je kan niet gedwongen worden om iemand lief te hebben. God heeft wel al van te voren voorgenomen dat Hij wil dat allen gered worden.

 • Aan de ene kant heb je Gods voornemen, aan de andere kant is er ook de vrije wil van de mens om daarop te reageren. Dat werkt op de een of andere manier perfect samen. Dit hoeven we niet volledig te begrijpen, we hoeven alleen aan te nemen dat God op deze manier werkt.
  • Sommige echte broeders en zusters geloven er niet in dat we een vrije wil hebben en dat God hen uitkiest die gered gaan worden. Daarmee geloven ze ook dat God hen uitkiest die niet gered gaan zijn. Dit kan ik niet rijmen met het hele Woord.
   • Ik kan niet rijmen hoe een liefdevolle God mensen kan redden, maar in Zijn liefde er voor kiest om dat niet te doen. Daarom accepteer ik dat God mensen kiest, dat Hij een voornemen heeft. Ik accepteer ook dat vrije wil nodig is.

God is zo genadig dat Hij dit doet, Hij hoeft ons niet te roepen. Het is ongelofelijk dat Hij dit doet, want er is niks in ons dat dit verdient. Gods liefde, Gods genade, Gods barmhartigheid; het is zo geweldig dat we mogen weten dat Hij al deze dingen, en meer, voor ons is.

 • En dat is ook zichtbaar in het feit dat alle dingen werken mee ten goede door Hem. Voor degenen die in Hem geloven is dit echt een fantastische zegen, een geweldig feit. Dit is iets wat bemoedigt, wat hoop geeft, wat dingen in het juiste perspectief plaatst.

Dit is ook een van de populairste Bijbelverzen die er is. Veel mensen kennen deze uit hun hoofd, hebben deze op hun telefoon staan; hij staat op mokken, schilderijen, borden, etc. Dit is echt een vers dat we kunnen gebruiken als christenen.

 1. Als bemoediging

Hoe bemoedigend kan het zijn om iemand te helpen dingen juist te zien? Horen dat alle dingen werken mee ten goede door God, dat kan net datgene zijn wat die persoon moet horen. Horen dat God zoveel van je houdt dat Hij jou roept en dat jij mag reageren op Zijn liefde.

 • Dat is zo bemoedigend, zo genadig en zo liefdevol. Dat is de God Die we dienen, dat is onze hemelse Papa. Dat is Wie Hij is en wat Hij doet. God is soeverein, wat betekent dat Hij alles onder controle heeft. Niks verrast Hem, niks is groter dan Hij; Hij is God.
 • Als hoop

In lijden kan je de hoop en moed verliezen; je kan in de situatie komen dat je niet meer weet hoe verder te gaan. Dit vers kan je helpen om dan juist weer naar God te rennen, juist weer je hoop op Hem te stellen. Door dit vers kan je weer inzien Wie God is en hoeveel groter Hij is dan je dacht.

 • Dit vers laat Gods karakter zien, Zijn voorzienigheid. Het laat zien dat Hij het beste met je voorheeft (Jeremia 29:11), dat Hij echt goed is. Door dit vers wordt je hoop op Wie God is hersteld en kan je je situatie in een groter perspectief gaan zien.
 • Afknapper

Dit vers is tegelijkertijd ook een heel gevaarlijk vers. Ja, alle dingen werken mee ten goede, maar we moeten wel voorzichtig zijn met dit vers. Als christenen denken we te vaak dat iemand helpen betekent dat we een Bijbelvers naar iemand gooien en dat die persoon zich dan beter voelt. Dat is vaak niet het geval, kan heel ongevoelig zijn en zelfs een afknapper voor de ander.

Romeinen 12:15 “Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.”

 • Dit is de opdracht die we van God hebben, daar past het niet in om onvoorzichtig met teksten als deze (v28) om te gaan. Hoewel de waarheid van dit vers onveranderlijk is, kan het moment van dit vers delen heel goed of heel verkeerd zijn.
  • Hoe pijnlijk is het als je in een verschrikkelijke situatie zit en iemand deelt dit vers zomaar met je? Als een soort ‘kop-op, het komt wel goed’. Dat kan zo pijnlijk zijn, zo gevoelloos; dat is niet wat God wil met “huilen met hen die huilen.”

Zeker als christenen horen we gevoelig te zijn/worden voor de emoties van de ander. We horen bij de ander langszij te komen en er voor de ander te zijn. Lachen als er gelachen wordt, huilen als er gehuild wordt. We horen hier echt gevoelig te zijn voor de leiding van de Geest, Hij weet wat nodig is.

 • Hoe geweldig de Bijbel ook is, het is niet gegeven om zomaar teksten ‘over de schutting te gooien’ naar een ander. Hoe goed de intentie ook kan zijn, we moeten altijd onder de leiding van de Geest te werk gaan; anders lopen we het risico meer kapot te maken dan op te bouwen.

Iedereen gaat lijden meemaken in dit leven. Iedere christen maakt mee dat alle dingen meewerken ten goede. Laten we niet lichtzinnig omgaan met het lijden dat de ander meemaakt. Laten we de pijn van de ander niet verkeerd begrijpen, maar juist de tijd nemen om er echt voor de ander te zijn.

Galaten 6:2 “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”

 • Dit is o.a. hoe we elkaar kunnen liefhebben, hoe we elkaar lasten dragen. Dit is hoe we anders zijn dan de wereld, waar dit niet normaal is. We hebben echte, levende hoop die we kunnen delen met mensen; laten we die op een God-erende, liefdevolle manier delen.
  • Vraag echt om de leiding van de Geest waar, wanneer, hoe en met wie Romeinen 8:28 te delen. Zonder Zijn leiding moeten we dit niet doen, dit vers kan zoveel goeds doen wanneer juist gebruikt; en zoveel leed veroorzaken wanneer verkeerd gebruikt.

Alleen God weet alles (Job 37:16), laat Hem je dan ook leiden in het begrijpen en gebruiken van dit prachtige vers. De hoop die er in te vinden is, is namelijk echt. De zekerheid dat God alle dingen doet meewerken ten goede, is echt. Het feit dat God je geroepen heeft, is echt.

 • Dat is waarheid om op te staan, waarheid om naar te leven. Dit is waarheid om juist te gebruiken, om mee te bemoedigen. Dit is waarheid waarin we, door de Geest geleid, een ander mogen meenemen.

Als jij nog niet geloofd, is vandaag de dag. Vandaag is de dag om te kiezen voor God, de God Die jou geroepen heeft. Hij wil dat jij in Hem gelooft, omdat dat het allerbeste is dat je kan doen. Zonder geloof in Jezus Christus moet jij met je eigen zonde voor God staan, met Zijn oordeel als gevolg.

 • Geloof in Jezus betekent o.a. dat je aanneemt dat Hij voor jouw zonde gestorven en opgestaan. Dat betekent dat Hij jouw straf gedragen heeft en dat jij eeuwig naar de hemel mag. Geloof in Jezus, vraag vergeving voor je zonde en je bent gered; dat is wat de Bijbel belooft.

Christen, alle dingen werken mee ten goede voor jou, God heeft jou geroepen. Dat is waarheid.

 • Heb jij God lief, in woord en in daad? Leef jij als iemand die God liefheeft?
 • Zie jij dat je geroepen bent door God en leef je naar waarvoor Hij jou geroepen heeft?
 • Gebruik jij dit vers wijs en voorzichtig, geleid door de Geest?

Romeinen 8:28 “En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”