Bestemd om op Jezus te lijken

Bestemd om op Jezus te lijken

Romeinen 8:29- (10-10-2021) Bestemd om op Jezus te lijken

Vorige week hebben we gekeken naar het statement: ‘God gebruikt alles ten goede’ (v28). We hebben gezien wat ‘alles’ betekent en hoe dit vers praktisch wordt in onze levens. Het was echt een zegen om te zien hoe God alle situaties van het leven kent en gebruikt.

v29 God bestemd ons ergens voor

Romeinen heeft als hoofdthema rechtvaardiging. Door de hele brief heen is dat wat Paulus laat zien. Hij laat de noodzaak voor rechtvaardiging zien (H1-3), de weg naar rechtvaardiging (H4-5) en rechtvaardig leven (H6-8). In dat alles is het heel duidelijk dat geloof de weg is naar redding.

Romeinen 8 gaat over heiliging, specifiek heiliging vanuit Gods perspectief. God laat zien wat Hij doet, wat Hij gebruikt, hoe Hij christenen meer heilig laat leven. Onderdeel daarvan is dat er geen verdoemenis meer is (v1), Zijn kind zijn (v15) en lijden (v18-30).

Laten we alle discussie die er is rond deze verzen laten voor wat het is, en simpelweg naar de tekst kijken die God ons gegeven heeft. In v28 hebben we gezien dat mensen God liefhebben en dat diezelfde mensen “overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.”

Paulus zegt dat “hen”, “van tevoren gekend” zijn door God. Dat zijn de mensen die God “er ook van te voren toe bestemd heeft om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn,” Dit vers is een geweldige geruststelling voor ons, omdat dit Gods plan laat zien. Je bent bestemd om op Jezus te lijken.

Toon volledige notities

Filippenzen 1:6 “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.”

Deze waarheid zien we door het hele Woord heen, deze waarheid is dus ook realiteit in het lijden dat komt bij heiliging. In en door die situaties heen, zal God ervoor zorgen dat jij die Hem liefhebt “aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig” wordt. Dat is waar jouw situatie voor gebruikt wordt.

Dit doet Hij bij “hen die Hij van tevoren gekend heeft,”. In het Grieks gebruikt Paulus hier het woord proginōskō, wat een woord is dat uit 2 delen bestaat: pro, van te voren, en ginōskō, (leren) kennen. Dat is wat God doet, Hij kent van te voren. Specifiek kent Hij hen die Hij gelijk wil maken aan Zijn Zoon.

Mattheüs 1:25 “en hij had geen gemeenschap met haar totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had; en hij gaf Hem de Naam Jezus.”

Letterlijk staat hier ‘en hij kende haar niet, totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had;’. Het ‘kennen’ hier, is ginōskō, wat in de Joodse manier van praten wijst op seks. Dit gaat om heel intiem kennen. Menselijk gezien is er geen intiemer kennen dan seks.

Jeremia 1:5 “Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend; voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken.”

Dat is hoe intiem God Zijn kinderen kent. Hij heeft jou gevormd, daarvóór kende Hij je al. Dat is de intieme van te voren kennis waar Paulus het over heeft. God kent al jouw nukken, al jouw eigenschappen en Hij kende die al voor de tijd bestond.

God kent jou niet alleen intiem, Hij kent jou niet alleen tot in elk detail; Hij heeft ook een doel met ieder mens. Dit doel is heel belangrijk, want dit is iets dat Hij in Zijn alwetendheid bedacht heeft. Dat betekent dat dit een heel bijzonder doel is, dat specifiek voor jou bedacht is.

Het doel dat God voor ogen heeft, hetgeen God de christen “van te voren toe bestemd” heeft, is iets waar veel discussie over is. Sommige broeders en zusters lezen dit stuk met het idee in hun achterhoofd dat dit over redding moet gaan; daarom lezen ze hierin dat God het over redding heeft.

Paulus zegt: “bestemd om”. Dit woordje “om” is heel belangrijk. Als je dit woord gaat opzoeken in VanDale, dan zie je dat dit wijst op een doel. We zijn bestemd voor een bepaald doel, dat komt na het woord “om”. Als we de tekst de tekst laten, dan zullen we, geloof ik, tot Gods conclusie komen.

Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Als Christus in ons leeft, hoort dat ook steeds meer duidelijk te worden in ons dagelijks leven. We horen elke dag meer en meer te groeien naar het “beeld van Zijn Zoon”. God houdt zoveel van Zijn Zoon, Hij wil dat het beeld van Die Zoon zichtbaar is in allen die in Hem geloven. Je bent bestemd om op Jezus te lijken

Wiersbe: “Hen die Hij gekozen heeft, heeft Hij geroepen; toen ze reageerden op Zijn roepstem, rechtvaardigde en verheerlijkte Hij hen. Dit betekent dat de gelovige al verheerlijkt is in Christus; we kijken uit naar de openbaring van deze glorie bij de komst van de Heere.”

God wil dat ieder mens gered wordt (1 Timotheüs 2:4), Hij is tegelijk alwetend (1 Johannes 3:20). Deze eigenschappen samen zorgen ervoor dat Hij weet wie voor Hem gaan kiezen, wie gaan reageren op Zijn roepstem. Degenen die positief reageren zijn degenen die zijn bestemd om op Jezus te lijken.

Dit geeft zoveel hoop, want dit is niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de toekomst. We zullen in het leven op aarde meer op Jezus gaan lijken, in woord en daad; tegelijk zullen we ook meer op Hem gaan lijken in de toekomst, zoals Hij nu al verheerlijkt is.

Hebreeën 12:2 “terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God.”

Jezus leidt ons geloof, Hij voleindigt ons geloof. Hij kan en wil je helpen in de situatie waar je in zit. Hij kan en wil je hier doorheen dragen, Hij kan en wil je hoop geven. Hij is onze hoop, Hij is ons vooruitzicht. Door naar Hem te kijken zien we ons einddoel, namelijk dat je bent bestemd om op Jezus te lijken.

Romeinen 15:13 “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”

Als mensen zullen we altijd iemand volgen, altijd op iemand gaan lijken. De mensen die je belangrijk vindt, mensen die je respecteert, mensen die je volgt; dat zijn de mensen op wie je wil gaan lijken. Als Gods doel met jouw leven is dat je op Jezus gaat lijken, dan moet dat impact op je leven hebben.

Mattheüs 6:33 “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden.”

In lijden, in pijn, in moeite kan het zo lastig zijn je ten eerste te richten op God. In vreugde, in overvloed, in zegeningen kan het zo makkelijk zijn om Jezus te vergeten. Als wij op Jezus willen lijken, zullen we tijd met Hem moeten doorbrengen, zullen we Hem prioriteit moeten geven.

God wil dat we op Jezus gaan lijken; dan is het belangrijk dat je Jezus leert kennen. Je moet gaan zien wat Zijn gedrag is, om datzelfde gedrag te kunnen gaan vertonen. Jouw hart en gedachten moeten gevuld gaan worden met Wie Hij is, zodat dat jou kan beïnvloeden.

2 Timotheüs 3:16-17 “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

God wil jou veranderen; van wie je nu bent, naar meer op Jezus lijkend. Daar zal Hij Zijn Woord voor gebruiken, omdat Zijn Woord daar het beste gereedschap voor is. Daarom wordt Zijn Woord als waarheid aangeduid (Johannes 17:17), als God Zelf (Johannes 1:1).

Het is aan jou om God en Zijn Woord de prioriteit te geven die het verdient, die het nodig heeft in jouw leven. Zonder Zijn Woord die prioriteit te geven, zal je nooit worden zoals Jezus. Als je Zijn Woord niet leest, zal je heel veel missen dat God eigenlijk in je leven had willen en kunnen doen.

Johannes 15:7 “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.”

Een relatie met Jezus, Zijn Woord kennen en doen; dat is nodig om goed te kunnen bidden. Dat is nodig om te bidden zoals Hij, om gebed zo te gaan zien als Hij. Zonder die relatie, zonder het in je laten wonen van dat Woord, zal gebed niet zijn wat het moet zijn.

Johannes 13:34 “Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.”

Echte christenen zoeken andere echte christenen op. We horen elkaar lief te hebben, zoals Jezus van ons houdt. Jezus kwam naar de aarde toe; zo horen wij ook naar de ander te gaan. Tijd met andere christenen doorbrengen is cruciaal voor het meer lijken op Jezus; want dat is wat Hij deed.

In en door deze 4 dingen zal je het proces van meer op Jezus gaan lijken vooruit helpen. Deze dingen vergen keuzes van jouw kant, keuzes die je misschien, vanuit je vlees, niet altijd leuk vindt. Maar de vraag is niet wat je vlees leuk vindt, de vraag is wat God zegt dat goed is voor je ziel; hoe je komt bij het feit dat je bent bestemd om op Jezus te lijken.

Paulus zegt dat Jezus “de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.” De Eerstgeborene verwees naar de oudste zoon van een gezin, die in de Joodse cultuur veel voorrechten had. Het was een positie van voorrecht, die een zegen was voor de rest van het gezin.

Hij zal dat zijn, “onder vele broeders”. Jezus heeft niet een handjevol broeders, Hij heeft er vele. Hij heeft vele broers en zussen, namelijk allen “die God liefhebben” (v28). Allen die reageren op Gods roepstem, allen die gehoor geven aan Zijn vraag; die zijn Zijn broers en zussen.

Jezus is ten eerste God, ten tweede Degene Die naar de aarde kwam omdat Hij van je houdt. Hij kwam, stierf voor jouw zonde, zodat je nu eeuwig leven kan hebben. Als je nog niet gelooft, accepteer die liefde, geloof in Jezus; belijd je zonde, vraag vergeving en je bent eeuwig gered.

Christen, er is zoveel hoop, er is zoveel dat God aan het doen is. Je bent bestemd om op Jezus te lijken.

  • God zal het werk beginnen, doen en afmaken; wat een geruststelling.
  • God kent jou, heel intiem; laat Hem je leven dan ook leiden.
  • Laat God je leven vormen naar het voorbeeld van Jezus; spendeer tijd met Jezus, lees je Bijbel, bid, ga om met andere christenen. Volg Jezus als Eerstgeborene, oudste broer.

Efeze 5:1-2 “Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.”