Blijf in Hem; alleen door Zijn liefde

Blijf in Hem; alleen door Zijn liefde

Blijf in Hem; alleen door Gods liefde

We zijn bezig met kijken naar een kritieke eigenschap van ons christelijk leven: ‘Blijf in Hem’. Vorige week hebben we dit bekeken aan de hand van Johannes 15:1-5, waarin Jezus ons laat zien dat Hij de wijnstok is en wij de ranken.

 • Vanochtend gaan we verder op het thema ‘Blijf in Hem’, specifiek gaan we dan kijken naar: ‘Blijf in Hem, alleen door Gods liefde’.

1 Korinthe 1:30 “Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing,”

In dit vers zit ontzettend veel van Gods goedheid, genade, trouw en vooral van Zijn liefde. Ondanks dat Zijn liefde niet met naam en toenaam genoemd wordt, is Zijn liefde wel heel erg aanwezig. En dat is precies wat we nodig hebben, dat is precies hoe we in Hem kunnen blijven.

 • Paulus zegt namelijk tegen de Korinthiërs, “uit Hem bent u in Christus Jezus”. Het is dus puur en alleen door God Zelf dat het mogelijk is om in Jezus te zijn en in Hem te blijven. Hij is de basis, Hij is het begin van ‘Blijf in Hem’. Zonder God Zelf is dit niet mogelijk.

Dat is iets dat we door het Woord heen terug zien komen, we zien dat God aan de basis staat van wat wij nodig hebben als mensen.

Toon volledige notities

Johannes 3:16-17 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.”

 • Jezus kwam, omdat God de Vader Hem naar de aarde stuurde (v16). Jezus kwam om de wereld te behouden (v17). God wist dat wij dit nodig hadden, daarom kwam God de Zoon naar de aarde. Hij kwam, stierf en stond op, voor jou en voor mij.
  • De reden wordt ook gegeven: “Want zo lief heeft God de wereld gehad”. Dit is een prachtige verklaring van Gods liefde, die aan de basis staat van behouden worden. Deze liefde staat aan de basis van “In Christus Jezus” zijn.

Gods liefde is hét centrale thema van de Bijbel; Hij geeft Zijn liefde aan de mens. De mens verraadt die liefde keer op keer door onze vrijwillige, zondige keuzes; maar dat doet niks af aan Zijn liefde. Zijn liefde staat vast, Hij blijft Zijn liefde uiten richting ons. Zo geweldig en goed is Hij.

Jeremia 31:3 “Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”

 • Vanaf het begin laat God zien dat Hij liefde is, dat Hij “eeuwige liefde” heeft. Hij is en blijft altijd Dezelfde (Hebreeën 13:8), wat betekent dat Zijn liefde ook altijd hetzelfde is en zal blijven. Dat is de God van de Bijbel, de God met heilige, perfecte, rechtvaardige liefde.

En in Zijn liefde, dóór Zijn liefde kunnen we in Christus zijn. Dat is namelijk niet iets dat we verdienen of iets waar we zelf iets voor gedaan hebben. Hij heeft Zijn Zoon gezonden, Hij heeft onze straf gedragen; dat is allemaal Zijn keuze. Ons enige aandeel is geloven.

 • Dat is de liefde waar we op mogen bouwen, dat is de liefde die we nodig hebben. Om in Christus te blijven, hebben we Zijn liefde nodig. Alles is gebaseerd op Zijn liefde, alles staat of valt met Zijn liefde.

Efeze 3:17-19 “opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God.”

Paulus wenst dit toe aan de kerk in Efeze, dat Christus in hun harten woont en dat ze “in de liefde geworteld en gefundeerd” zullen zijn. Wat een prachtig fundament is dat; wat een zegen dat het om Zijn liefde gaat en niet om wat wij zelf kunnen!

 • Dat fundament van liefde mogen we leren kennen, “de breedte en lengte en diepte en hoogte”, zodat we ook “de liefde van Christus” mogen leren kennen. Het is puur Gods liefde dat we in Hem kunnen zijn, dat is de enige reden. Er is niks in of aan ons dat goed genoeg is.
  • Alleen Zijn liefde is de reden. De liefde van de Vader is dat Hij Zijn Zoon zond, de liefde van de Zoon is dat Hij stierf en opstond voor ons, de liefde van de Geest is dat Hij in ons woont en ons leidt.

Alleen door Gods liefde kunnen we gehoorzamen aan: ‘Blijf in Hem’. Het is puur en alleen uit Gods liefde dat dit mogelijk is. Die basis moeten we goed begrijpen, zodat we ook zien dat dit geen verplichting of iets aan onze kant is; God wil juist dat we leven naar Zijn standaard: liefde.

Dat is ook hoe we ontvangen wat Hij voor jou heeft: “uit Hem bent u in Christus Jezus,” Door het “in Christus Jezus” zijn, ontvangen we prachtige cadeaus van God. Niet alleen krijgen we Zijn liefde, niet alleen Zijn Zoon; Hij geeft ons meer. Dat is ook Wie en hoe Hij is; Hij geeft altijd meer.

 1. Wijsheid van God

Deze wijsheid heeft vooral te maken met het kennen van God, het weten dat Hij voor jouw zonden gestorven en opgestaan is. Daar begint alles mee; daar staat of valt de rest mee. Zonder deze kennis zijn we niks, zonder deze wijsheid, kunnen we de rest niet ontvangen.

 • Het is puur Gods liefde dat Hij dit aan ons laat zien. Er is nooit een moment dat Hij verplicht is om ons dit te laten zien; niemand kan Hem dwingen om ons te redden. De wetenschap dat Hij dit dan toch gedaan heeft, dat is iets geweldigs. Dat is “wijsheid van God”.

Kolossenzen 2:1-3 “Want ik wil dat u weet hoe groot de strijd is die ik voer voor u en voor hen die in Laodicea zijn, alsook voor zovelen die mij nooit in levenden lijve hebben gezien, opdat hun harten bemoedigd mogen worden, samengevoegd in de liefde, en zij tot heel de rijkdom van de volle zekerheid van het inzicht mogen komen, om het geheimenis te leren kennen van God, en van de Vader en van Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn.”

Paulus wijst de kerk in Kolosse erop, dat in God Zelf, in Christus, “al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn” (v3) De wijsheid van God is dus alleen “in Christus Jezus” te vinden, te ontvangen en te krijgen. Dat betekent dat we in Hem moeten blijven.

 • De wereld, ons vlees en de vijand willen ons denken vormen. Alle 3 willen ze dingen die niet naar Gods wil zijn, zodat we gaan denken (en doen) naar hun standaard, i.p.v. die van God. En dat is een probleem, want God wil juist dat we Hem navolgen.

Spreuken 2:6 “De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.”

Alle wijsheid komt bij God vandaan, bij “De HEERE”. God Zelf geeft wijsheid, daarom moeten we in Hem blijven om wijsheid te ontvangen. Dat geeft ons ook richting in waar we erom moeten vragen, Wie we moeten vragen.

Jakobus 3:13-17 “Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien, in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein, vervolgens vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.”

Dit is wat Jakobus zegt over wijsheid, dit is de wijsheid die God geeft. Het begint met wijsheid omtrent redding, daarna zal diezelfde wijsheid een “goede levenswandel” veroorzaken (v13), wat neerkomt op allerlei prachtige eigenschappen.

 • Wijsheid van God is altijd rein, leeft in vrede, wil het goede voor de ander, is voor rede vatbaar. Goddelijke wijsheid is vol van barmhartigheid, goede vrucht, is onpartijdig en écht (v17). Dit is zo anders dan hoe wijsheid in de wereld gezien wordt, daar regeren heel andere dingen.
  • In de wereld zijn “bittere afgunst en eigenbelang” (v14) de standaard die komen met wijsheid. Veel ‘wijze’ mensen handelen zo, zijn heel egoïstisch en denken (en doen) vanuit eigenbelang. Hoe anders is het bij God.

De wijsheid die Hij heeft, die Hij geeft, is wat we nodig hebben. Elke dag, elke situatie; we hebben Zijn wijsheid nodig. Omgaan met mensen, met situaties, doen wat je moet doen (wat dat ook is); allemaal dingen waar we Goddelijke wijsheid voor nodig hebben.

 • Blijf in Hem, door Zijn liefde zal Hij je alle wijsheid geven die je nodig hebt. Hij kan en wil je alles geven dat nodig is om Zijn kind te zijn en daarnaar te leven. Zijn wijsheid heb je nodig, want dat zet je aan tot handelen naar Gods standaard, handelen dat op Jezus lijkt, i.p.v. onszelf.
 • Gerechtigheid

God laat ook Zijn wijsheid zien, doordat Hij ons gerechtigheid geeft. Paulus schrijft zelfs dat Jezus onze gerechtigheid “is geworden”. Hij legt hiermee een aantal prachtige dingen aan ons uit, die we alleen “in Christus Jezus” ontvangen.

 1. Gerechtigheid is er alleen in Jezus

2 Korinthe 5:21 “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.”

Dit is de gerechtigheid die we nodig hebben; gerechtigheid die groter en beter is dan die van ons. God legt de lat namelijk op perfect hier, Hij wil dat we volledig naar Zijn standaard leven. Die standaard is voor ons onhaalbaar, want we zijn zondaren (gered of nog niet); daardoor halen we dat zelf niet.

 • Daarom is er “in Christus Jezus” gerechtigheid te vinden. Hij leefde perfect, Hij deed alles dat God vroeg; de deal die God dan nu aanbiedt, is Zijn gerechtigheid, voor jouw zonde. Alleen wat Jezus gedaan heeft is goed genoeg, dat is de deal die je nodig hebt.

Het is niks meer en niks minder dan Gods liefde, dat we deze gerechtigheid ontvangen. Niemand van ons verdient het, het is agape liefde; liefde die een keuze is, zelfs als de ander het (duidelijk) niet verdient. Dat is de liefdevolle gerechtigheid die we mogen ontvangen van God.

 1. We kunnen die gerechtigheid ontvangen

Filippenzen 3:9 “en in Hem gevonden word, niet met mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof;”

We kunnen recht voor God staan, rechtvaardig zijn, niet zelf verdienen. Alles aan ons schiet tekort; daarom kunnen we “in Hem gevonden” worden: “door het geloof in Christus”. Dat is wat nodig is. Niemand kan dit verdienen, niemand is goed genoeg.

 • In Zijn liefde heeft Hij de weg naar redding mogelijk gemaakt: “geloof in Christus”. Als je gelooft mag je daarin blijven, in dat geloof, in Zijn rechtvaardigheid. Je mag de rechtvaardigheid ontvangen en leven naar wat Hij gedaan heeft. Elke dag weer mag je op Hem terugvallen.

We falen elke dag, we doen elke dag dingen die niet naar Zijn wil zijn. Elke dag mag je dan zien dat Zijn gerechtigheid er is, dat Hij geeft wat nodig is om jou in Hem te houden. Blijf in Hem, in Zijn gerechtigheid. Probeert het niet alsnog zelf te verdienen, blijf vasthouden aan Zijn werk.

 • Heiliging

In Christus is er een prachtig, bijzonder, pijnlijk proces dat plaats zal vinden: heiliging. Het is prachtig, want we gaan meer op Jezus lijken; het is bijzonder, want wij zondaren mogen op God Zelf gaan lijken. En het is pijnlijk, want doordat je meer op Hem gaat lijken, moeten er (dierbare) dingen van jezelf weg.

Wiersbe: “Genade hervormd ons, omdat God ons reinigt en ons Zijn speciale eigendom maakt (Titus 2:14b). Dit proces van reiniging heet ‘heiliging’ en haar doel is om de gelogvie meer op Jezus te laten lijken. Heiliging is niet alleen meer gescheiden worden van zonde, het is ook toewijding aan God”

 • Dit is een van de beste dingen die je overkomt als christen, ondanks dat het niet altijd een leuk proces is. Wat God hier namelijk doet, is jou veranderen van wie je bent, naar het evenbeeld van Zijn Zoon (Romeinen 8:29). Het idee is dat je meer heilig wordt, zoals Hij heilig is.
  • Dat is belangrijk, want God Zelf is heilig (Leviticus 19). Dat betekent dat Hij apart gezet is, anders, dan alles dat niet heilig is. Dat uit zich in het feit dat Hij perfect is (Mattheüs 5:48). God is de standaard van perfectie, in alles, altijd.

Efeze 1:1-4 “Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.”

God heeft “de heiligen en gelovigen in Christus Jezus” (v1) uitgekozen om “heilig en smetteloos voor Hem” te zijn “in de liefde.” (v4) Als christen ben je in Hem, daar mag je blijven. Je bent uitgekozen door God, voorbestemd om “heilig en smetteloos voor Hem” te zijn. Dat is waartoe God je gekozen heeft.

 • Dat is het proces dat Hij in jouw leven wil doen, dat is waar Hij naartoe werkt. Hij is alles aan het klaarzetten, aan het voorbereiden, om jou en mij heilig en smetteloos te laten zijn. Dat betekent dat we in alles op Jezus mogen gaan lijken, in woord en in daad.

Dit kan alleen als je in Hem ben en blijft. God wil en kan jou veranderen naar Zijn evenbeeld, Hij kan en wil jou van wie je bent (her)vormen naar meer op Jezus lijkend. Dat kan je niet zelf, dus heb je Hem nodig. Je kan jezelf niet veranderen, laat staan jezelf perfect maken.

1 Thessalonicenzen 5:23-24 “En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.”

 • Blijf in Hem; geeft jezelf volledig over aan Hem, vertrouw op Hem. Dat is wat je nodig hebt om door dit proces heen te gaan, om veranderd te worden naar wie Hij wil dat je bent. Hij wil dat je heilig bent, apart gezet van de wereld, méér op Hem lijkend. Blijf in Hem.
 • Verlossing

Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor “verlossing”, is apolytrōsis. Dit woord heeft het idee van ‘de prijs betalen om iemand vrij te kopen’. Dit woord werd in de slavenhandel gebruikt, om een slaaf definitief vrij te kopen van hun gebondenheid aan slavernij.

 • Jezus zei dat iedereen die zondigt een slaaf van de zonde is (Johannes 8:34), waarmee Hij alle mensen een slaaf van de zonde noemt. In Hem, “in Christus Jezus”, is er de ultieme, definitieve vrijheid van deze slavernij. In Hem blijven betekent dat je definitief bent vrijgekocht.

Romeinen 3:23-24 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

De verlossing, de redding, het betalen van de prijs, is “in Christus Jezus”. Dat is iets waar we niet genoeg bij stil kunnen staan als christenen. We kunnen niet genoeg nadenken over de prijs die Jezus betaalde voor onze zonde, we kunnen niet genoeg stil staan bij het wonder van onze redding.

 • Nu is dat al een zegen, want we weten dat ons verleden vergeven is. We weten dat we nu recht voor God kunnen staan, gerechtigheid, dat Hij in ons bezig is, heiliging, en dat we een geweldige toekomst hebben om naar uit te kijken, de hemel.
 • Straks zal het helemaal een zegen zijn, wanneer we de eeuwigheid in gaan. Dan pas zullen we echt gaan zien hoe ongelofelijk groot de redding is die Hij gegeven heeft. Het wonder van Zijn verlossing zal dan pas echt groots zichtbaar worden.
  • Elke dag mogen we groeien in ons besef van en onze dankbaarheid voor deze verlossing. Alleen in Hem is er redding, alleen door Zijn bloed is er verlossing. Dat mogen we elke dag meer beseffen, elke dag meer dankbaar voor zijn.

Blijf in Hem, zodat je dichtbij het kruis zal blijven. Het is heel makkelijk om zelf dingen te gaan doen of te denken dat je toch niet goed genoeg bent; dan heb je het nodig om herinnerd te worden aan het kruis. Je hebt het nodig om dicht bij de verlossing te blijven die er “in Christus Jezus” is.

 • Zonder die verlossing, zonder dat kruis, zou je nog in je zonde leven. Zonder Zijn leven, dood, opstanding en hemelvaart zouden we nog steeds dood in onze overtredingen zijn.

Efeze 2:4-7 “Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus, opdat Hij in de komende eeuwen de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.”

Dit is wat “verlossing” is, dit is waar “verlossing”  naar uitkijkt: “in Christus Jezus” gezet zijn, door Zijn genade, om voor eeuwig “de allesovertreffende rijkdom van Zijn genade” te zien. Dat is wat je hebt “in Christus Jezus”. Blijf in Hem, door Zijn liefde, want dan kan je je vasthouden aan deze redding.

 • Blijf in Hem, dan heb je deze toekomst. Houd je vast aan wat het Woord zegt over jou, over jouw redding. Ga niet mee in de aanklachten van de satan, van je eigen vlees of wat de wereld over je zegt. Je hebt verlossing “in Christus Jezus”, eeuwig vrijgekocht om bij Hem te zijn.

Gods liefde is zo ongelofelijk groot, dat Hij ons dit allemaal geeft. Zijn wijsheid is zo nodig in onze levens, gerechtigheid kunnen we niet verdienen, heiliging kunnen we zelf niet en verlossing is totaal niet wat past bij onze daden. En toch is dit allemaal beschikbaar voor ons, “in Christus Jezus”.

 • Waarom zouden we dan kiezen om ergens anders te zijn dan “in Christus Jezus”? Waarom zou je ergens anders willen zijn? Blijf in Hem, door Zijn liefde. Laat Zijn liefde jouw leven leiden, jouw keuzes bepalen en alles sturen dat er op je afkomt.

Galaten 2:20 “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

 • Leef o.b.v. Zijn liefde, o.b.v. wat Hij voor jou gedaan heeft. Dat is de beste basis om vanuit te leven, dat is het beste wat je zal krijgen. Laat die liefde jou naar Hem drijven, jou alleen maar aanzetten tot meer in Hem willen blijven.

Als jij nog niet gelooft, mag je weten dat God net zoveel van jou als van mij houdt. Ieder mens is geliefd door Hem. In Zijn liefde laat Hij zien dat we zondaren zijn die Zijn redding nodig hebben. Zijn liefde is er, jij moet die liefde alleen wel aannemen. Geloof in Jezus als Zoon van God, en je bent gered.

Christen, blijf in Hem, alleen door Gods liefde. Laat Zijn liefde jou in Hem houden, naar Hem trekken.

 • In Zijn liefde wil Hij jou wijsheid geven; blijf in Hem en in Zijn wijsheid, vraag Hem hierom.
 • Uit liefde geeft Hij gerechtigheid; blijf in Hem, Die voor ons gerechtigheid is.
 • Door Zijn liefde is er heiliging; blijf in Hem en laat Hem jou veranderen naar Zijn evenbeeld.
 • Het is puur Zijn liefde dat er eeuwige verlossing is; blijf in Hem en houd je aan Hem vast.

2 Thessalonicenzen 3:5 “En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.”