Blijf in Hem, met alles dat je bent

Blijf in Hem, met alles dat je bent

Blijf in Hem; met alles dat je bent

We hebben nu al 3 weken gekeken naar het idee van ‘Blijf in Hem’, een kritieke eigenschap van ons christen zijn. Als we dit niet doorhebben, zullen we zelf als christen moeten leven en zelf de kracht moeten opbrengen om dit te doen. Blijf in Hem, zodat je alles van Hem kan verwachten.

 • We hebben gekeken naar Johannes 15, waar Jezus spreekt over de wijnstok en de ranken. In 1 Korinthe hebben we gezien dat we door Zijn liefde in Hem kunnen blijven. Efeze 2 heeft ons gewezen op dat we met alles dat we hebben in Hem horen te blijven.
  • Vandaag gaan we zien: Blijf in Hem, met alles dat je bent.

Dit is een belangrijke invalshoek, omdat dit ingaat op onze identiteit. Identiteit is een hot-topic van tegenwoordig, waarin er veel verwarring is. Heel veel mensen zijn verward over hun identiteit, over waar hun identiteit op gebouwd is. We mogen dan zien dat Hij vaststelt wie je bent.

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Toon volledige notities
 • Dit is wat God Zelf over hen zegt die in Hem zijn. Je bent “een nieuwe schepping”; alles dat je was, “het oude”, is niet meer, God heeft je nieuw gemaakt. Dat is een geweldige zegen, een fantastisch voorrecht. En dit is fundamenteel voor je identiteit.

Je identiteit kan je baseren op allerlei dingen: carrière, uiterlijk, geld, gezin, bediening, kleding, geslacht, etc. De wereld heeft hier tegenwoordig nog verschillende andere dingen aan toegevoegd, zoals seksuele gevoelens en gevoelens over je geslacht.

 • Dit zorgt ervoor dat identiteit een ‘fluïde’ begrip geworden is, waarbij er steeds meer opties zijn. We moeten ons afvragen of dit Bijbels juist is, want dat is de standaard van waarheid. En dan mogen we terugvallen op wat God over ons zegt, de God Die niet liegen kan (Numeri 23).
  • Als je identiteit niet vast staat, dan betekent het dat er allerlei redenen kunnen zijn om die te veranderen. Niet alleen verandert je identiteit, ook de invloeden die je identiteit beïnvloeden veranderen. Dat levert een onzeker bestaan op.

Je weet niet meer wie je bent, en áls je het weet, dan is het maar tijdelijk. Dat is niet hoe God de mens ontworpen heeft, dat is een mate van onzekerheid die niet past bij het zijn van Gods kind. God heeft ons zekerheid gegeven over zoveel dingen, zekerheid die er ook is over wie je bent.

 • Blijf in Hem, zodat Hij kan bepalen wat je identiteit is. Blijf in Hem, zodat Hij vast kan zetten wie jij bent. Dat levert rust op, zekerheid; een identiteit waar je niet aan hoeft te twijfelen. En als je toch twijfelt, is er Iemand die je de rust en bevestiging kan geven die je nodig hebt.

Veel van alles dat er over identiteit te zeggen is, heeft te maken met bevestiging, met gevoel, met twijfels en vragen. Het heeft te maken met dingen niet zeker weten en dan zelf een waarheid in elkaar zetten. Gevoelens worden verheven tot waarheid, losse gedachten worden ‘vaste grond’.

 • Om hierin helderheid te scheppen, om hierin echte vaste grond te vinden, hebben we God en Zijn Woord nodig. We hebben het nodig om te zien wat Hij zegt, wat Hij van ons vindt. We hebben het nodig dat Hij ons vastigheid en waarheid geeft over onze identiteit.
 • God is te vertrouwen

Johannes 14:6 “Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.”

Jezus is “de Waarheid”; dat is Wie Hij is. Waarheid is dus in Hem te vinden, over elk onderwerp. Wie jij bent, is een vraag die Hij met perfecte waarheid kan beantwoorden. Niet alleen is Hij waarheid, Hij is ook de Schepper van hemel en aarde, en van jou (Kolossenzen 1); Hij weet dus precies wie jij bent. 

Johannes 16:13 “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.”

 • De Heilige Geest, “de Geest van de waarheid”, wil ons leiden “in heel de waarheid”. Die vaste grond ontvangen we ook van Hem, kunnen we ook van Hem verwachten. Hij zal niks anders doen dan ons op waarheid wijzen. Dat is wat we nodig hebben, dat is wat Hij geeft.

Jakobus 1:17-18 “Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij Wie er geen verandering is, of schaduw van omkeer. Overeenkomstig Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van Zijn schepselen zouden zijn.”

God de Vader verandert niet (v17) en Hij heeft ons tot leven gebracht “door het Woord van de waarheid” (v18) We zien hier dus dat Vader, Zoon en Geest waarheid zijn, bekend maken en hebben. God kan niet liegen, God kan niet anders dan ons waarheid geven. Dat maakt Hem betrouwbaar.

 • En dat is een belangrijk uitgangspunt; zonder dat uitgangspunt kunnen we niet vaststellen of we Gods woorden kunnen vertrouwen. We hebben objectieve waarheid nodig, om tot een zekere identiteit te komen. Anders verandert alles continu weer en dan zijn we terug bij af.
 • Aangenomen als Zijn geliefde kind

Efeze 1:5-6 “Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.”

Als jij in Jezus Christus gelooft als Gods Zoon, ben jij Gods kind. Niet alleen dat, dat is “overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil” (v5). God wil dit echt, het is Zijn bewuste keuze om dit te doen. Hij wordt hier niet toe gedwongen, het is ook niet met ‘frisse tegenzin’; dit is Zijn keuze, o.b.v. Zijn liefde.

 • Wat mensen, jouw gedachten of geestelijke aanklagers ook zeggen, je bent Gods kind, je bent geliefd. Je bent zelfs zo geliefd, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde zond voor jou, vóór jij in Hem geloofde. Zo groot is Zijn liefde voor jou.
  • God gaf maximaal van Zichzelf, Hij gaf Zichzelf, omdat Hij van jou houdt (Johannes 3:16). Dat is Wie Hij is, liefde, en dat is wat Hij voor jou heeft, liefde. Die liefde is de basis van jouw identiteit. Deze liefde staat vast en verandert niet.

Mattheüs 24:35 “De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen zeker niet voorbijgaan.”

Alles dat Gods Woord over jou zegt, zal “zeker niet voorbijgaan.” Alles dat Hij zegt is blijvende waarheid. Daar kan je je aan vasthouden, daar kan je op staan. Het feit dat je Zijn kind bent, is voor eeuwig door God vastgelegd in Zijn Woord; dat is vaste grond voor wie jij bent.

 • Je bent aangenomen om Zijn kind te zijn, “door Jezus Christus”, “in de Geliefde”. Paulus legt hier uit dat deze waarheid er is ‘in Jezus’. Daardoor roept hij ons: Blijf in Hem, met alles dat je bent. Dat is namelijk de plek waar Gods liefde zichtbaar wordt, waar je identiteit vast staat.

Daarom kan je staan op het feit dat je Gods geliefde kind bent. Dat is iets dat niemand je afneemt, dit is waarheid die eeuwig is. Je mag dus genieten van het feit dat je Zijn kind bent, dat Hij de perfecte Papa is. Het feit dat je Zijn kind bent, is niet door jou, het is “door Jezus Christus, in Zichzelf”.

 • Daardoor kan je vasthouden aan het feit dat dit een eeuwige situatie is, dat dit niet veranderen zal als je een keer zondigt. Jouw identiteit ligt vast “in Zichzelf”, in Christus. Daarom mag je in Hem blijven, met alles dat je bent. In Hem ligt vast wie jij bent.

Geen gevoel, aanklacht of werelds idee kan jouw identiteit veranderen. Geen opwelling, suggestie van buitenaf of eigen ideeën kunnen veranderen wat God over jou zegt. Hij heeft jou gemaakt, Hij weet precies wie jij bent, Hij wil dat jij als Zijn geliefde kind leeft in deze wereld.

 1. Aangenomen

Het idee van “aangenomen”, is dat we geadopteerd zijn. God heeft dus de bewuste keuze gemaakt om jou tot Zijn kind te maken. Hij zit niet met jou opgescheept, Hij koos jou echt uit. Hij wilde dat jij, specifiek jij, Zijn kind zou worden. Hij houdt specifiek van jou, dat is waarom Hij jou koos.

 • Dat is een fantastisch voorrecht, dat is tegelijk zo ontzettend belangrijk. Dit laat namelijk zien dat God vrijwillig, bewust en vol liefde de keuze maakte voor jou en mij. Hij wil jou echt bij Zich hebben, Hij wil echt dat jij bij Hem komt.

Romeinen 8:15-16 “Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.”

God Zelf, de Geest van God, getuigt naar ons dat we ook echt Zijn kinderen zijn. Hij wil ons continu gerust stellen over onze aanneming tot kinderen. Hij wil echt dat we leven in de rust die er is in deze adoptie. Je bent geliefd, Hij koos bewust voor jou, Hij wil écht dat jij bij Hem bent.

 • Door geloof

Galaten 3:26 “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.”

De aanneming is o.b.v. geloof, want je bent “in Hem” “door het geloof in Christus Jezus”. Dat betekent dat deze genade, het zijn van Zijn kind, open is voor allen die geloven. En dat is een geweldig feit, want dat betekent dat dit open is voor allen; als je gelooft ben je Zijn kind.

 • Dat is hoe groot Gods liefde is, Hij houdt van zondaren (Romeinen 5:8). Hij wil dat allen tot bekering komen (1 Timotheüs 2:4), Hij wil dat allen deze aanneming tot Zijn kind ondergaan. Allen die geloven, zijn “kinderen van God”. Dat is wie jij bent in Christus.

Het gaat dus niet om ‘goed genoeg zijn’, ‘genoeg voor God doen’, o.i.d. We mogen allemaal leren dat we aangenomen zijn, “in de Geliefde”, in Christus. Dat betekent dat Hij het werk gedaan heeft, het werk dat goed genoeg is, en dat wij, door geloof, mogen genieten van de zegen die daaruit voortkomt.

Efeze 1:13 “In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte,”

 • Zie de volgorde die Paulus aangeeft: je bent “In Hem”, “toen u tot geloof kwam”. Degenen die tot geloof gekomen zijn, de “ons” van Efeze 1:5, zijn degenen die geloven; die zijn voorbestemd tot kinderen. Geloof in Christus, dat is wat iemand “in Christus” zet, dat maakt jou Zijn kind.
  • We zijn “In Hem” door geloof, ná het horen van het Evangelie. Dat is wat Paulus laat zien. Je bent Zijn kind, “In Hem”, o.b.v. geloof, de keuze om te accepteren wat Hij voor jou heeft. Dat is de volgorde die Paulus laat zien, dit is nodig om Zijn kind te zijn.

Christen, Gods liefde is zo geweldig; in Zijn liefde neemt Hij ons aan als Zijn kinderen. Hij houdt van de wereld, daarom zond Hij Zijn Zoon (Johannes 3:16). Hij houdt van jou en Hij wil dat je Zijn kind bent, Hij wil dat je leeft als Zijn kind. Blijf in Hem, met alles dat je bent; laat God jouw identiteit bepalen.

 1. Lichaam van Christus

Romeinen 12:4-5 “Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.”

Onderdeel van wie jij nu bent, als christen, is “één lichaam in Christus”. Hij is het Hoofd van het lichaam (Kolossenzen 1), jij bent onderdeel van Zijn lichaam. God heeft je niet alleen gered, Hij heeft je ook deel gemaakt van iets prachtigs, Jezus’ lichaam, de kerk. Je bent nu deel van een nieuwe familie.

 • Ook dit is alleen “in Christus”, ook dit is alleen door wat Hij voor ons gedaan heeft. Zijn werk aan het kruis heeft ervoor gezorgd dat we nu niet langer naar eigen doelen hoeven te leven, maar dat Hij ideeën en doelen voor ons heeft.
  • Het hoofd bepaalt wat het lichaam doet; laat Jezus dus bepalen waar Hij jou voor gemaakt heeft. Je eigen kunnen, karakter, opleiding, etc. bepaalt niet wie jij bent. Jezus bepaalt wie je bent, Jezus wil jou leiden in doen van Zijn wil.

Nu je “in Christus” bent, mag je Hem ook vragen om jou te leiden in het leven naar Zijn wil. Je mag Hem vragen om jou de leiding te geven die je nodig hebt, zodat je het hoofd kan dienen. Nu je deel bent van een groter iets, mag je Hem vragen om jou te helpen de rest te dienen.

 • Als christen sta je er nooit alleen voor; elk lichaamsdeel helpt de andere delen. Je hebt een hoofd dat je leidt; je staat er nooit alleen voor. Christen, je hebt broeders en zusters gekregen, ga naar hen toe; open je hart en je leven. Je hebt Jezus als hoofd, ren met alles naar Hem.

Hij is het hoofd, jij bent onderdeel van Zijn lichaam. Als Zijn kind, mag je ook gaan leven naar het feit dat je deel bent van Zijn lichaam. Je mag gebruik maken van het lichaam, je mag de bescherming opzoeken die het lichaam biedt. Jij bent deel van Jezus’ lichaam, daar mag je naar leren leven.

 1. Nieuwe schepping

2 Korinthe 5:17 “Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.”

Wat je ook van jezelf vindt, “in Christus” ben je een nieuwe schepping. Dit is geweldig! Want dit betekent dat God iets compleet nieuws heeft neergezet in ons. Hij heeft ons veranderd van wie we zijn naar wie Hij wil dat we zijn.

 • Wat de wereld ook van jou vindt, wat de vijand ook tegen je zegt, “in Christus” ben je echt een nieuwe schepping. Wat er ook gebeurd is, waar je ook vandaan komt; Jezus heeft je nieuw leven gegeven. Dat is een prachtige, verantwoordelijke waarheid die God over jou zegt.

Guzik: “Leven als een nieuwe schepping is iets dat God in ons bewerkt, door onze wil en onze keuzes heen. We moeten dus zowel het cadeau ontvangen van een nieuwe schepping zijn, als uitgedaagd worden om het leven van een nieuwe schepping te leven. Dit is Gods werk in ons leven, waar we ons aan moeten overgeven. Dat herinnert ons er aan dat het christen zijn, fundamenteel gaat over wat voor ons deed, niet wat wij kunnen of zouden moeten doen voor God. ”

Je bent niet alleen nieuw, je mag ook gaan leven naar die nieuwe schepping. Oud gedrag, naar je eigen wil, hoort niet meer; je mag nu leren willen wat Hij wil. Je mag leren wat Hij niet wil, zodat ook dat voor jou normaal wordt. Dat hoort allemaal bij die nieuwe natuur.

 • Je hebt nu Jezus Christus Zelf, want je bent “in Christus”. Door het geloof, zoals gezien in Efeze 1, ben je nu “nieuw geworden”. Dit heeft het idee van dat er iets is, dat er voorheen niet was. Dat is wat God gedaan heeft, Hij heeft iets compleet nieuws geschapen.
  • De wedergeboorte is het ontstaan van een nieuwe schepping, het ontstaan van een nieuwe identiteit. Die identiteit is “in Christus”, in wat Hij voor jou gedaan heeft, in wat Hij over jou zegt, in Wie Hij is.

Openbaring 21:5-6 “En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens.”

God laat hier zien hoe Hij werkt; Hij maakt “alle dingen nieuw”. Hoe ver jij ook weg bent van Hem, hoe zeer jij misschien ook (tijdelijk) weggelopen bent als christen, Hij kan alle dingen nieuw maken. Als jij dat bent, als je dorst hebt, je “voor niets te drinken” krijgt “uit de bron van het water des levens.” (v6)

 • Je kan altijd terug naar Hem, je mag altijd terug naar deze bron. Dit terug gaan, is o.a. wat het is om in Hem te blijven. Je gaat falen, je gaat zondigen; je mag dan kiezen om terug te gaan, o.b.v. Zijn genade en liefde. Ren terug naar de bron, naar Jezus Christus; blijf in Hem.     
  • Dit is o.a. waarom het zo geweldig is om Zijn kind te zijn; er is zoveel genade, zoveel liefde. Er is zoveel geweldigs om op terug te vallen, “in Christus”. God is zo geweldig goed, dat is de God Die jou nieuw maakt, Die jou een nieuwe identiteit geeft.

Deze identiteit staat vast, is onveranderlijk en is er “in Christus”. Blijf dus in Hem christen, blijf je vasthouden aan Hem. Hij is de Enige Die jou nieuw kan maken, die jou een nieuwe identiteit kan geven. Blijf in Hem, blijf je leven aan Hem overgeven, blijf de keuze maken om voor Hem te leven.

Het ‘in Hem blijven’ is kritiek voor jouw christen zijn. Als je niet in Hem blijft, ga je dingen o.b.v. eigen kracht doen, gaan dingen afhangen van wat jij wel en niet kan. Dat is een ongelofelijke last om te dragen, om zelf te dragen.

 • “in Christus” is alles anders, “in Christus” draait het niet meer om jou. Het gaat om Hem, om Wie Hij is, om wat Hij gedaan heeft, om wat Hij kan. Dat geeft rust, dat geeft (eeuwige) zekerheid. Dat is wat er voor jou klaarligt “in Christus”.
  • In Hem blijven is een keuze van de wil; niet een waar je gevoel het altijd mee eens is. Je gevoel kan zeggen dat je het niet verdient, dat het nu klaar is, dat je te ver bent gegaan en dat God je zal afwijzen. Dat zijn leugens; blijf in Hem, ga terug naar Hem.
  • Ook kan de vijand zeggen dat je nu echt niet meer terug kan. Ook dat is een leugen, dat matcht niet met wat de Bijbel ons leert. Jezus zegt dat “allen die vermoeid en belast zijn” (Mattheüs 11:28); “allen”, niet zij die alles op orde hebben.
   • Ga dus naar Jezus toe, laat je niet afleiden. Laat je niet ompraten, zodat je niet gaat, terwijl het wel kan. De vijand wil je van God afhouden, je vlees en de wereld ook; blijf in Hem, met alles dat je bent, met je nieuwe identiteit.

Dit is vaste grond, dit is zekerheid. Dit is wat Gods Woord zegt over jou, over wie jij bent en waar jij je leven op kan en mag bouwen. Gevoel, trends, de wereld; het is allemaal tijdelijk. Het is niet blijvend, het is niet eeuwig. En dat hoort niet bij een identiteit, die hoort vast te staan.

 • “in Christus” staat vast wie jij bent, “in Christus” is er zekere, eeuwige, vaste grond als het op identiteit aankomt. God heeft, “in Christus”, vastgezet wie jij bent. Hij heeft jou een identiteit gegeven o.b.v. wat Hij gedaan heeft en Wie Hij is. Vaster dan dat wordt het niet.
  • Zoals een rank de wijnstok nodig heeft, blijf in Hem. Alleen door Zijn liefde kan je in Hem blijven, val daarop terug. Blijf in Hem met alles dat je hebt, zodat wie jij bent gebouwd is op Hem, niet op jou of jouw gevoelens en ideeën.

Hebreeën 13:8 “Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.”

In Die Christus mag jij blijven, kan jij blijven. Je mag elke dag de keuze maken om te leven vanuit Hem, of vanuit eigen kracht, je eigen identiteit. Maak elke dag de keuze om jezelf verwachtend over te geven aan de God Die jouw identiteit vast zet “in Christus”; de God Die jou Zichzelf gaf.

 • Verwacht van Hem de kracht voor de dag, de overtuiging om te wandelen naar Zijn wil, de zekerheid dat je bent wie Hij zegt dat je bent. Geef jezelf over aan wat Hij over jou zegt, i.p.v. wat je zelf denkt, zegt of vindt.

Christen, blijf in Hem, met alles dat je bent. Laat je identiteit in niets anders zitten dan wat Hij over jou zegt. Laat je identiteit vastgezet worden door Jezus, in Zichzelf. Laat je identiteit niet afhangen van wat jij kan bereiken, maar wat de eeuwige God bereikt heeft. Blijf in Hem.

Als jij nog niet gelooft, de wereld om je heen is veranderlijk, ook wat men over identiteit zegt. Vaste grond is er “in Christus”, ook voor jou. Geloof in Jezus als Zoon van God (Johannes 20:31), dan ben jij gered, ben jij een nieuwe schepping en kan je je leven bouwen op zekere, vaste grond.

Christen, blijf in Hem, met alles dat je bent. Probeer niet zelf je leven ergens op te bouwen.

 • Sta op wat Gods Woord over jou zegt
 • Besef je dat je Gods geliefde kind bent; vraag Hem om dat (meer) aan jou te laten zien
 • Leef als het lichaam van Christus, als een nieuwe schepping

Hebreeën 13:20-21 “De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.”