Blijf in Hem, met alles dat je hebt

Blijf in Hem, met alles dat je hebt

Blijf in Hem; met alles dat je hebt

We zijn al 2 weken aan het kijken naar een kritieke eigenschap van ons christen zijn: in Christus blijven. We hebben gezien dat Hij de wijnstok is en wij de ranken, we hebben gezien dat we in Hem allerlei zegeningen van God krijgen. Dit onderwerp gaat echter nog veel verder dan dat.

 • Vandaag gaan we kijken naar: Blijf in Hem; met alles dat je hebt.

Efeze 2:10 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”

God heeft ons gered uit genade, door geloof (v8-9), niet uit werken van de mens. Het is Gods gave dat we gered zijn uit genade, dóór geloof. We mogen leren leven naar die gave, we mogen die gave leren waarderen voor wat het echt is.

 • Onderdeel van dat waarderen van die gave, is het beseffen dat God je niet alleen gered heeft om het gered zijn. Hij heeft je gered, “geschapen in Christus Jezus” met een specifiek doel: “om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”
Toon volledige notities

Gods doel met Zijn reddende genade, Gods doel voor jouw geloof, is o.a. dat je “goede werken” gaat doen. Werken die Hij klaargezet heeft, werken die matchen met de redding die je hebt ontvangen door Zijn genade, o.b.v. geloof.

 • Paulus zegt hier iets prachtigs; hij noemt ons “Zijn maaksel”. In het Grieks is poiēma, wij zijn Gods kunst, Gods poëzie. Hij heeft ons, de kerk, “geschapen in Christus Jezus”; wij zijn “in Christus Jezus” door Gods werk.
  • Paulus haalt hier weer aan dat we “In Christus” zijn, dat dat de plek is waar God ons gemaakt heeft. Door de wedergeboorte (Johannes 3), doordat we een nieuwe schepping zijn (2 Korinthe 5:17), hebben we ook een nieuwe locatie gekregen.
  • Je wordt allemaal ergens geboren; de wedergeboorte is “in Christus Jezus”. Doordat we daar zijn, doordat we daar “geschapen” zijn, kunnen we nu leren “om goede werken te doen”. En dat zijn werken die alles vragen dat je hebt.
   • Dit is niet iets dat je er even naast kan doen, dit vraagt alles van je dat je hebt en bent.

Galaten 2:19-20 “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

We horen nu voor God te leven, nu we geloven, nu we leven door genade. Mijn belang is niet langer het hoogste in mijn leven, Gods belang en Gods wil zijn nu het meest belangrijk. Zijn wil is wat we nodig hebben, Zijn wil is leidend in alles. We horen in Hem te zijn, met alles dat je hebt. Daarom moeten we kiezen voor ‘blijf in Hem, met alles dat je hebt’, dan zal je hier naar leven.

 • Als niet ík meer leef, maar Christus in mij, dan is alles dat ik heb en ben voor Hem. Als Hij goede werken voor mij heeft, die Hij al “van tevoren bereid heeft”, dan mag ik leren om daar naar te leven. Zijn wil hoort leidend te worden in alles; 100% voor Hem leven.

Dat is iets dat God elke dag voor je wil, elke dag mag je leren om die 100% aan Hem te geven. Elke dag mag je keuzes leren maken die matchen met Zijn wil voor jouw leven, keuzes waar Hij blij mee is. Het is daarom goed om stil te staan bij hoe we onze dag besteden, dat zegt of we ook in Hem leven.

 • Een dag bestaat uit uren, minuten en seconden. Je kan ervoor kiezen om die uren, minuten en seconden voor jezelf in te zetten, of je kan kiezen om die tijd aan Hem te besteden. Daar gaan we op inzoomen.
 • Om tijd aan Hem te besteden, heb je energie nodig. Als jij je energie inzet voor je eigen wil, of de dingen van de wereld, dan besteed je je energie en daarmee je tijd niet aan God. Je doet dan niet de dingen die Hij van te voren bereid heeft, de werken die horen bij genade.
 • En soms, om je tijd en je energie aan God te besteden, moet je geld uitgeven. Als je Bijbel wil lezen, moet je een Bijbel kopen. Als je wil eten met iemand, heb je eten nodig. Je kan je geld uitgeven aan jezelf, of aan de dingen van God; je keuzes hierin laten zien of je in Hem leeft.
  • Blijf in Hem, met alles dat je hebt; de keuzes die jij met je tijd, geld en energie maakt, laten zien of je dit ook echt leeft of niet. Waar jij je tijd, geld en energie aan besteed, zijn een goede graadmeter over welke dingen je echt belangrijk vindt.
 • Tijd

Efeze 5:15-16 “Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.”

Paulus, geleid door de Heilige Geest, draagt ons op om “nauwgezet” te wandelen. Volgens VanDale betekent dat ‘nauwkeurig’. God heeft goede werken voor ons bereid, daar horen we nauwkeurig naar te wandelen. Daarbij moeten de geschikte tijd uitbuiten.

 • Tijd kon in het Grieks met 2 woorden worden aangeduid: chronos, waar wij chronologisch van hebben, of kairos. Chronos is een algemene aanduiding van tijd, zoals wanneer je vraagt hoe laat het is. Kairos is een woord dat een specifieke, aangewezen tijd aanwijst.
  • Dat is waar Paulus het over heeft; we hebben een specifieke, afgemeten tijd van God gekregen. In die tijd heeft Hij goede werken voor ons, dus dat is waar we onze tijd aan horen te besteden, dat is waar we mee bezig horen te zijn.

Met alles dat je hebt in Hem blijven, betekent o.a. dat je zoekt naar hoe je de tijd die je hebt Goddelijk mag besteden. Je gaat zoeken naar welke daden God wil dat je doet, zodat je weet waar je je tijd aan moet ‘uitgeven’. Je hebt maar zoveel tijd gekregen, waar besteed je dat aan?

 • Gaat het om wat jij wil? Wat jij leuk en fijn vindt? Of gaat het om de dingen die God van je vraagt? Het is als christen heel erg belangrijk om jezelf af te vragen waar je je tijd aan besteed en hoe je je tijd besteed. Je kan je tijd namelijk goed besteden, op de verkeerde manier.
  • Als je Bijbel leest, iets goeds, met de houding dat het ‘moet’, dan is dat de verkeerde manier. Zo mogen we zoeken naar welke dingen God wil dat we doen, en dat leren op Zijn manier te doen.

Kolossenzen 3:23-24 “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.”

God heeft ons tijd gegeven, om uiteindelijk “de Heere Christus” te dienen. Dat is waarvoor je gemaakt bent. Blijf dus in Hem, vraag aan God hoe je Hem mag dienen, waar je je tijd aan mag besteden. Hij wil je daar namelijk in leiden.

 • Hij heeft ons geschapen “om goede werken te doen”, “opdat wij daarin zouden wandelen”; dat is waar we tijd voor vrij moeten maken. De “goede werken”, “die God van tevoren bereid heeft,”; dat is een nuttige besteding van onze tijd.

Dit is waar je mag leren zoeken in het Woord en in gebed naar Gods leiding. Je hebt Zijn algemene wil en Zijn specifieke wil. Zijn algemene wil is wat voor iedere christen in het Woord staat, Zijn specifieke wil is hoe Hij wil dat je dat specifiek uitvoert, waar Hij jou ook geplaatst heeft. Zoek daarnaar, blijf in Hem met alles dat je hebt; Hij zal je leiden.

 • Discipelen maken van alle volken

In Mattheüs 28:19 leert Jezus ons om discipelen te maken; dat is een opdracht voor elke christen. Dit gaat over mensen over Jezus vertellen, maar ook christenen verder op weg helpen. Beide zijn nodig, beide vragen jouw tijd. Dit is een algemene opdracht.

 • Heilig leven

1 Petrus 1:15-16 laten zien dat we heilig horen te zijn, zoals Hij heilig is. Onze tijd moeten we heilig besteden, aan dingen die God blij maken. We moeten onze tijd niet verdoen aan zonde, aan dingen die afbreuk doen aan ons getuigenis als christenen.

 • Goed doen aan mensen op Gods manier

Er zijn meer dan 50 ‘elkaar’ verzen, over hoe we als christenen met elkaar horen om te gaan. Jakobus 1:27 spreekt over het zorgen voor wezen en weduwen. We horen voor mensen te zorgen, waarbij we vooral ook oog moeten hebben voor Gods huishouden (Galaten 6:10).

 • Naast je overige verantwoordelijkheden als huis, gezin, werk, familie, etc. is dit al meer dan genoeg om je tijd aan te besteden. God heeft voor iedereen een specifieke invulling voor deze algemene dingen; jij mag specifieke mensen dienen, op een door Hem geleidde tijd.

Christen, waar besteed jij je tijd aan? Zijn dat God-erende dingen? Bepaalt God waar jij je tijd aan besteed? Of bepaalt jouw vlees, de wereld of de vijand waar je je tijd aan besteed? Blijf in Hem, doe goede werken, “die God van tevoren bereid heeft”, laat God je besteding van tijd bepalen.

 1. Geld

Hebreeën 13:5 “Laat uw handelwijze zonder geldzucht zijn. Wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft Zelf gezegd: Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten.”

God zorgt voor ons, Hij geeft ons wat we nodig hebben. Zo ook op het gebied van geld; Hij zorgt voor jou, Hij laat je niet los. Ook al lijkt het misschien van wel, ook al heb je misschien niet het geld dat je zou willen; Hij is bij je en Hij zal je niet verlaten. Blijf daarom in Hem.

 • We mogen als christenen leren om tevreden te zijn met wat we hebben. We mogen leren om Gods leiding te zoeken in hoe we naar geld kijken en hoe we met geld omgaan. Als we ook “goede werken” willen doen met ons geld, dan moeten we in Hem blijven.

Geld is een goede dienstknecht, maar een heel slechte meester. Geld is wat mensen ertoe kan drijven om hele slechte dingen te accepteren of zelf te doen. Geld kan voor sommigen belangrijker zijn dan het doen van Gods wil, dan het doen van Zijn “goede werken”.

1 Timotheüs 6:10 “Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken.”

 • Waar je naar verlangt zal veel zeggen over waar je ‘jouw’ geld aan zal besteden. Als jij verlangt naar geld, naar status, naar mooie spullen; dan zullen jouw werken daarop gericht zijn. Als jij ernaar verlangt om Gods “goede werken” te doen, om in Hem te blijven, dan zie je wat anders.
  • Dan zal je zien dat iemand geld als een cadeau van God ziet, om daarmee te doen wat Hij wil. Je zal iemand zien die zoekt naar hoe God wil dat het uitgegeven wordt, i.p.v. naar eigen ideeën daarover.
  • Je kan als christen, God-erend mens, heel rijk zijn, heel arm of alles dat er tussen zit. En allemaal kan je precies daar zitten waar God je wil hebben. De vraag is wat jij met geld doet, wat geld met jou doet en of jij in Hem blijft als het op geld aankomt.

Mattheüs 6:24 “Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.”

Jezus legt uit dat je niet God én geld kan dienen; óf je dient God en geld is een middel, óf je dient geld en God is niet in de picture. De vraag is, christen, hoe jij geld ziet? Is geld voor jou een meester of een dienstknecht? Blijf jij in Hem, met alles dat je hebt, juist ook met het geld dat God jou gegeven heeft?

 • Alles is door God gegeven

Alle goede dingen komen van God (Jakobus 1:17); geld is zeer nuttig om dingen mee te kopen. Men moet eten, drinken, een huis hebben, etc. Voor al die dingen is geld nuttig en goed. God geeft ieder mens geld en daar mogen we goede rentmeesters van zijn. We mogen trouw zijn in wat Hij geeft.

 • Ik zeg hier niet dat als je trouw bent met een beetje, dat je dan veel meer krijgt. God zal je het geld geven dat Hij wil dat je hebt. En dan mag je trouw zijn, de “goede werken” doen, in Hem blijven, met het geld dat Hij geeft.
 • Geef aan de Heere

Een van de dingen die de Geest ons leert, is dat we geld mogen geven aan de kerk (2 Timotheüs 9:7). Het Woord leert dat een oudste die in de kerk dient, zijn salaris waard is (1 Timotheüs 5:18). Iedereen moet biddend met de Heere worstelen over hoe geld uit te geven, inclusief geven aan de kerk.

 • Dit is een ‘hot-topic’, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. God is heel duidelijk in Zijn Woord over van alles, inclusief geld. Hij voorziet naar iedereen wat hij/zij nodig heeft, ook naar oudsten en voorgangers. Laat Hem bepalen hoe Hij jou daarin wil gebruiken.
  • Blijf in Hem, juist ook met geld en geven. Laat je niet leiden door wat je ‘in de kerk’ gehoord hebt, doorzoek het Woord. We hebben op de site een 4-delige serie genaamd ‘Moet ik tienden geven?’; luister die om veel meer te horen over Bijbels geven.
 • Geld als dienstknecht of als meester

In Mattheüs 6:21 zegt Jezus dat waar onze schat is, daar ook ons hart zal zijn. Als geld jouw schat is, zal jouw hart uitgaan naar geld en is geld jouw meester. God wil dat je Zijn werken doet, dat je luistert naar Zijn advies ‘Blijf in Hem’. Dat heb je nodig om Zijn wil, op Zijn tijd en op Zijn manier te doen.

Christen, waar gaat Gods geld heen, dat Hij jou in bruikleen heeft gegeven? Besteed je dat aan Zijn “goede werken”? Of gaat het alleen naar wat jij wil? Blijf in Hem, juist ook met geld. Blijf in Hem, zodat je het geld dat je hebt gekregen op een God-erende manier zal besteden.

 1. Energie

Als we God echt willen dienen met alles dat we hebben, dan zullen we Hem ook onze energie moeten geven. Je kan namelijk tijd en geld pas echt gaan inzetten, als je ook energie spendeert. En dan is het natuurlijk de vraag, waar je energie aan moet uitgeven.

Kolossenzen 3:23-24 “En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen, in de wetenschap dat u van de Heere als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heere Christus.”

 • Waar je ook je energie aan besteed, “doe dat van harte, als voor de Heere en niet voor mensen,” Zo horen we als christenen alles te doen dat we doen. Alles dat we doen, hoort uiteindelijk voor Hem te zijn.

Als we dat als basis nemen voor het spenderen van onze energie, dan komen er soms heel andere dingen uit dan voorheen. Ook zullen we tijd en geld anders gaan besteden, als we onze energie “voor de Heere” willen besteden. Dit hoort ons hart en ons denken te leiden in alles.

 • De “goede werken” die God voor ons heeft, zijn dingen die energie kosten. We mogen die werken “als voor de Heere” doen, door juist ook de keuze te maken om de energie die we van Hem krijgen, voor Hem in te zetten. We zullen in Hem moeten blijven om die keuze te maken.
  • Er zijn namelijk ontzettend veel dingen waar we energie in kunnen stoppen, de vraag is alleen of dat de juiste dingen zijn. We kunnen onszelf erg goed bezig houden, zonder de gegeven energie voor God in te zetten.

Daarom moeten we ons beseffen dat wij “Zijn maaksel” zijn, Zijn werk. Hij heeft ons een doel meegegeven voor dit leven, “goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft”. Dat is waar we ons op mogen leren richten, dat is waar we Zijn leiding in mogen zoeken.

 • Discipelen maken

Spendeer jij je tijd aan het maken van discipelen? Denk je daar überhaupt over na? Dit is Gods (algemene) opdracht aan Zijn kinderen, dat maakt het onze energie waard. Vraag God hoe jij Hem mag dienen, wie jij mag discipelen, en spendeer daar energie aan.

 • Dat is een keuze, een die betekent dat je andere dingen moet laten. Je kan niet alles doen, zeker niet als je ervoor gaat kiezen om Gods wil boven die van jezelf te zetten. Daarom is het belangrijk om God te laten bepalen waar je je energie aan moet uitgeven.
 • Heilig leven

Als christenen mogen we leren meer te leven naar Gods standaard, heilig. We mogen leren om te leven naar Wie Hij is, o.b.v. Zijn kracht. Ook dat vergt keuzes, vraagt energie als investering. Je zal bepaalde dingen wél en bepaalde dingen niet meer doen; daarin mag je vragen om Zijn leiding.

 • Heilig leven op je werk, thuis, in je gezin, richting je partner, familie, vrienden, etc. Allemaal vraagt dat energie van je. Het is een investering van je energie om hen te benaderen vanuit Gods heiligheid. Ook in de momenten dat je alleen bent is de standaard heilig. Laat hem leiden.
 • Goed doen aan mensen op Gods manier

Zeker deze kost energie, want dit betekent dat je tijd moet vrijmaken om een ander te gaan dienen. Dat is keuze, dat kan je helemaal slopen. En toch kan het zijn wat God van je vraagt. Mag God bepalen wie jij dient en hoe? Mag God jou leiden om dingen te doen die buiten je comfortzone liggen?

 • Dat is vaak wel waar Hij ons wil hebben, want dat is waar we Hem nodig hebben. Als jij alles zelf kan behappen, waarom heb je God dan nodig? Vraag Hem om jou te leiden in het dienen van mensen. Vraag Hem hoe, waar en wanneer jij mag dienen.

Blijf in Hem, met alles dat je hebt; dat is Zijn wil voor jou als Zijn kind. Tijd, geld en energie laten zien wat we echt belangrijk vinden; jouw besteding van tijd, geld en energie moeten dus geleid worden door Jezus Christus. Dat geeft ook veel rust, want Hij leidt, Hij geeft wat nodig is, jij mag gehoorzamen.

 • Het leven als een christen is gebaseerd op afhankelijkheid, afhankelijk zijn van Jezus. Blijf in Hem, met alles dat je hebt. Voor de volle 100%, blijf in Hem; dat is het beste. Laat Hem jouw keuzes leiden als het aankomt op besteding van tijd, geld en energie.
  • Leer ook om afhankelijk te zijn van Hem voor al die dingen. Dat geeft zoveel rust, want je mag dan zien dat Hij zal voorzien in wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. Hij heeft “goede werken” voor jou, doe wat Hij wil met je tijd, geld en energie.

Als jij nog niet gelooft, God is er ook voor jou. Hij wil dat jij leeft naar wat écht goed voor je is, dat is Zijn wil. Hij heeft jou gemaakt met een specifiek doel. Geloof in Jezus Christus als Zoon van God, dan ben je gered. En dan mag ook jij gaan leven naar de goede werken die God voor jou bereid heeft.

Christen, blijf in Hem, met alles dat je hebt.

 • Is ‘jouw’ tijd voor Hem om in te delen, of bepaal jij?
 • Staat ‘jouw’ geld tot Zijn beschikking, of dient het alleen jouw doelen?
 • Mag God ‘jouw’ energie richting geven? Of is het jouw wil die regeert?

Jesaja 48:17 “Zo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.”