De christen wandelt in liefde en licht – Efeze 5:1-14

De christen wandelt in liefde en licht – Efeze 5:1-14

Vorige week hebben we gekeken naar de oude mens en de nieuwe mens. Paulus legt in Efeze 4 uit wat het proces is dat we door moeten om van de oude naar de nieuwe mens te gaan. Vandaag gaan we kijken naar 2 soorten wandel die de Heere van de christen vraagt. 2 eigenschappen van onze wandel die aanwezig horen te zijn:

 • Wandel in de liefde (v2-7)
 • Wandel in het licht (v8-14)
Toon volledige notities

v1

Zoals vaker met een nieuw blok, begint Paulus met het woord “dan”. Hij trekt een conclusie die logisch volgt op wat hij daarvoor gezegd heeft. Hij is bezig om ons uit te leggen wat het effect hoort te zijn van wat we geloven, op de dingen die we doen. Wat we geloven bepaalt wat we doen. We horen navolgers te zijn van God.

 • Het woord dat Paulus hier gebruikt is imitator, volgeling. Het idee is dat je iemand gaat volgen door het positieve voorbeeld dat je van die persoon krijgt. Dat is wat Paulus’ opdracht voor de kerk, volg God. Imiteer God, doe wat God doet.
  • Dit kunnen we alleen als God in ons leven regeert, als God de touwtjes in handen heeft, niet ik zelf. Dit kan alleen door het werk van de Geest in ons.
 • We mogen ook weten dat we Gods geliefde kinderen zijn. God houdt van Zijn kerk. We zijn Hem niet opgedrongen, het is niet dat Hij verplicht van ons houdt. Hij houdt van ons met agape liefde, onvoorwaardelijke liefde. Liefde die je niet kan verdienen, liefde die je gewoon ontvangt.
  • Het is zo fijn om te weten dat we Gods kinderen mogen zijn, dat we op Hem mogen vertrouwen zoals een kind op een ouder vertrouwt. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders, zo horen wij afhankelijk te zijn van God. Het is dan zo fijn om te weten dat Hij de perfecte Vader is, Die niet te vergelijken is met onze aardse vader. Hij zal ons nooit in de steek laten, Hij houdt altijd van ons.

v2-7 1) Wandel in de liefde

In Efeze 4-6 spreekt Paulus over de wandel van de christen. Hij praat over wat we horen te doen, hoe en waarom. Dat is ook waar dit gedeelte over gaat. Paulus gebruikt 5x het woord “wandel” om de christen duidelijk te maken wat we horen te doen. We hebben 2 van deze stukken al behandeld, Efeze 4:1-16 en Efeze 4:17-32. Vandaag gaan we kijken naar nog 2 stukken over onze wandel, Efeze 5:2 en Efeze 5:8.

Paulus zegt, als navolgers van God, horen we in liefde te wandelen. Dit is iets dat vreemd is voor de wereld, want het gaat niet om liefde die de wereld kent. Dit gaat niet om liefde zoals in de film, o.i.d. het gaat hier om liefde zoals God die voor ons heeft. Het gaat hier om agape liefde.

 • Het gaat om hoe Christus in liefde wandelde. Hij was en is het perfecte voorbeeld van liefde. Hij was en is het perfecte voorbeeld van hoe de mens hoort te leven. We houden ervan als mensen om ons te vergelijken met anderen, laten wij ons leven naast de meetlat van Christus leggen. Hoe Hij leefde, hoe Hij handelde, hoe Hij dacht, etc.
  • Jezus’ liefde komt tot uiting in het feit dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor de mens. Hij heeft Zichzelf gegeven tot de dood is wat Paulus bedoelt. Jezus is ons offer geworden, onze verzoening met God.
  • In het Oude Testament stelde God de offerwetten in, wetten die het mogelijk maakten voor de mens om dingen recht te zetten met God. God weet namelijk dat wij zondaren zijn, mensen die Zijn standaard van perfectie overtreden. Hij weet dat wij een manier nodig hebben om dat te herstellen wat we kapot maken. In Zijn goedheid gaf God aan dat een offer de schuld kon dragen van de mens, een plaatsvervanger. Want de straf voor de zonde is de dood (Romeinen 3:23) en het leven zit in het bloed (Leviticus 17:11). Deze 2 dingen samen zorgen voor de conclusie dat het bloed van een plaatsvervanger moet vloeien voor onze zonden. Het gaat dan om al het bloed, je betaalt met je hele leven voor de zonde. Dat is het idee.
   • Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft de straf gedragen die jij en ik verdienen. Zijn bloed vloeide, Hij is de plaatsvervanger geworden voor jou en mij. Omdat Hij van ons houdt. Niet omdat we het verdienen, maar omdat Hij van ons houdt.
   • Dat is de liefde waarmee Jezus van ons houdt, dat is de liefde waarmee wij van elkaar horen te houden. Dat is de liefde waarin wij horen te wandelen. En dat is compleet onmogelijk. Daarom hebben we Efeze 5:18 nodig, de leiding van de Geest in ons.

Paulus roept ons op om te wandelen in deze perfecte liefde, om te handelen naar die perfecte liefde. Hij weet dat dit onmogelijk is, daarom verwijst hij ons door naar de God Die liefde is (1 Johannes 4:8).

 • Christen, hoe goed ken jij deze liefde? Hoe dankbaar ben jij voor deze liefde? Vraag God je ogen te openen voor Zijn liefde, vraag Hem de liefde jouw uitgangspunt te maken.
 • Niet-gelovige, Jezus heeft dit voor jou gedaan. Hij houdt zo ontzettend veel van jou, Hij stierf voor jou toen jij nog niet eens wist dat Hij bestond. Hij staat klaar met vergeving, met oneindige liefde, met alles dat we nodig hebben. Hij wil jou bij Zich hebben, i.p.v. gescheiden zijn van jou. Accepteer Zijn aanbod, accepteer Zijn offer. Geloof dat Jezus de Zoon van God is en dat wat Hij zegt waar is, vraag Hem om vergeving voor je zonden zodat je bij Hem kan zijn.

v3-5

Tegenover de daden van liefde van Jezus, staan de daden uit v3-4. Paulus omschrijft daden die lijnrecht staan tegenover de perfecte liefde die Jezus liet zien.

 • Ontucht = porneia. Dit gaat specifiek over seksuele relaties die buiten Gods instelling van het huwelijk zijn. God heeft seks gegeven aan de mens om van te genieten, binnen het huwelijk. Het huwelijk tussen 1 man en 1 vrouw. We komen hier verder op terug in Efeze 5:22-33.
  • Dit is niet liefde zoals Jezus die voor ons had, Hij had agape liefde voor ons. Onvoorwaardelijke liefde, die gebaseerd is op een keuze. Porneia is gebaseerd op lichamelijke aantrekking en eigen verlangens.
 • Dit woord betekent dat er dingen gemixt zijn die niet bij elkaar horen. Het gaat hier om morele onreinheid, losbandigheid. Gods liefde is oneindig groot, maar ook perfect puur.
 • Het verlangen om altijd meer te hebben. John D. Rockefeller, door velen beschouwd als “de rijkste man ooit”, werd ooit gevraagd naar hoeveel geld genoeg was. Zijn beroemde antwoord: nog een beetje meer. Dat is hebzucht, dat is alles voor jezelf willen hebben. Dat is niet hoe Gods liefde was en is.
  • Jezus gaf alles voor ons, Jezus legde Zijn Goddelijke glorie af voor ons. Hij had alles in perfectie in de hemel, en toch kwam Hij naar de aarde voor jou en mij. Hebzucht was compleet vreemd voor Jezus, Hij gaf alles van Zichzelf volledig.

v4

 • Dit gaat over obsceen gedrag, dingen doen en laten zien die niet passen, dingen die geen eer aan God brengen.
  • In alles bracht Jezus eer aan God, alles wat Hij deed was gemotiveerd door Gods liefde.
 • Dwaze praat. Dit zijn woorden die God geen eer brengen, woorden die dwaas zijn, dwaze daden voortbrengen, woorden die niet gesproken horen te worden.
 1. Trench: “het gepraat van dwazen, men betrekt elkaar in dwaasheid en samen zondigen”
  • Alles wat Jezus zei was gericht op de opbouw van de ander. Jezus was alleen bezig om de mens op God en reinheid te wijzen; Hij sprak geen dwaas woord.
 • Lichtzinnige taal. Dit gaat specifiek over schuine grappen, seksuele grappen. Grappen die eigenlijk net niet kunnen, maar toch gemaakt worden.
  • Jezus zal nooit dit soort grappen maken. Hij zal nooit met “humor” mensen neer hebben gehaald. Hij sprak alleen woorden van leven, woorden van opbouw.

De genoemde dingen horen niet thuis in het leven van de christen. Ze horen onder ons niet eens genoemd te worden. Onze levens horen gekenmerkt te worden door Gods liefde, niet door eigen kunnen, eigen daden, eigen wat dan ook. Jezus’ liefde is de standaard.

De woorden en daden van de christen horen dankbaarheid naar God toe te laten zien. Dankbaarheid voor wat Hij gedaan heeft. Dankbaarheid voor het kruis van Jezus Christus. Dankbaarheid voor Zijn werk in, voor en door ons. Dankbaarheid gebaseerd op Jezus’ liefde, die zich ook weer uit in een wandel in liefde.

 • Christen, wat zijn jouw daden? Wat voor woorden komen er over jouw lippen? Zijn dat woorden en daden die passen bij onze Redder? Zijn dat dingen die passen bij het wandelen in de liefde? Wandelen zoals Jezus dat deed? Als niet, bekeer je van deze dingen. Leg je leven opnieuw bij God neer, vraag vergeving en vraag Hem je leven te veranderen naar Zijn wil.
 • Niet-gelovige, zijn dit jouw daden, maar knaagt er iets? God heeft vergeving voor jou. Jezus is voor jouw zonden gestorven, omdat Hij van jou houdt. Hij houdt van jou zoals je bent, Hij wil je aannemen zoals je bent. Accepteer Zijn offer aan het kruis, geloof in Hem en je zal vergeven worden.

v5-7

Als deze dingen jouw leven definiëren, als deze dingen standaard zijn voor jou, dan heeft de Bijbel een heftige, maar duidelijke boodschap voor je. Je hebt geen erfdeel in Gods koninkrijk.

Wat dit betekent is dat mensen die niet Gods vergeving aangenomen hebben en die niet veranderd worden door de Heilige Geest, niet de hemel in zullen gaan. De enige weg naar de hemel is door Jezus en Zijn werk aan het kruis. Als je Hem aanneemt, zal Hij jou gaan veranderen naar Zijn evenbeeld. Jouw daden zullen anders worden, gebaseerd op Gods liefde.

 • De hoop die er voor elk mens is, is dat God van de mens houdt. Hij heeft Jezus naar de aarde gestuurd voor de hele wereld (Johannes 3:16). Zijn redding en vergeving zijn beschikbaar voor ieder mens, dus ook voor jou.
 • De kinderen van de ongehoorzaamheid zijn de mensen die niet geloven in Jezus, die niet doen wat Jezus deed. Over deze mensen komt de toorn van God, omdat zij niet Gods aanbod van vergeving door Jezus heen geaccepteerd hebben.

Christenen horen niet misleid te worden, omdat we een bepaald fundament hebben, Gods Woord. Dat is onze basis, dat is van waaruit we horen te denken en te doen. De inhoudsloze woorden zijn woorden zonder geestelijke waarde. Als wij alleen maar bezig zijn met dingen zonder geestelijke waarde, gaat dat een effect op ons hebben. We horen niet de metgezellen te zijn van mensen die alleen maar geestelijk waardeloze dingen zeggen en doen.

 • Paulus zegt dat we geen deelnemer aan de levens van deze mensen moeten zijn, deelnemer aan de daden van deze mensen. Paulus zegt hier niet dat we geen ongelovige vrienden mogen hebben of dat we nooit met ongelovigen mogen omgaan. Hij zegt dat we niet deel moeten nemen aan de dingen die ze doen, aan hun zonde.
  • We horen een licht te zijn van God, we horen Zijn liefde te tonen. Hoe liefdevol is het om mensen niet te vertellen dat ze richting een ravijn rennen? Hoe liefdevol is het om mensen niet te waarschuwen voor de dingen die ze doen en de gevolgen? Hoe liefdevol is het om mensen in de waan te laten dat alles wel goed komt als dat eigenlijk niet zo is?
  • Wij horen de wereld te vertellen over Jezus Christus, over het probleem dat Hij op kwam lossen. Over de fantastische toekomst die er bij God is. Over de liefde die Hij uitgestort heeft over de mens, over de liefde die elke dag klaar staat voor ons.

Christen, luister naar de woorden van Paulus. Wordt niet misleid door inhoudsloze woorden, maar wordt bepaald door het Woord. Haal je richting uit wat het Woord zegt, niet uit wat mensen zeggen. Heb geen deel aan de zonden van de mensen om je heen, wandel in liefde. Vraag de Heere wat in jouw leven niet overeenkomt met die liefde en bekeer je daarvan. Vraag God je leven op te schonen, zodat je heilig en puur voor Hem kan leven.

Niet-gelovige, God is heel duidelijk richting elk mens. Hij is heel duidelijk over onze keuzes en de gevolgen daarvan. Als jij in je zonden blijft, heeft dat een gevolg. Als jij God afwijst, heeft dat eeuwige gevolgen. Geef je leven aan de almachtige God Die oneindig veel van je houdt. Vraag vergeving aan de God Die alles ziet wat jij ooit gedaan hebt. Geloof dat Jezus de Zoon van God is.

v8-14 2) Wandel in het licht

v8

Paulus schetst hier een contrast, “voorheen” vs “maar nu”. Hij gebruikt dit om de volgende stap aan ‘wandel’ van de christen te laten zien. We horen niet meer in duisternis te leven, maar in het licht van God.

 • Onze daden vóór we in God geloofden, konden Gods licht niet verdragen. Gods licht laat alles zien dat niet juist is, alles dat niet perfect is. Jezus zelf vat het mooi samen in Johannes 3

Johannes 3:19-21 “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.”

Op het moment dat we tot geloof komen, dat we Jezus aannemen als Verlosser en Heere, worden we overgezet van het koninkrijk van de duisternis naar het koninkrijk van het licht (Kolossenzen 1:13). Daarbij hoort dan ook, volgens Paulus, dat we gaan handelen naar het koninkrijk waar we in zijn, namelijk het licht. Paulus draagt de gemeente op om in het licht van de Heere te wandelen.

v9-10

Onze daden horen geleid te worden door de Heilige Geest. Efeze 5:18 spreekt over gevuld worden met de Heilige Geest, dat is wat we nodig hebben om te wandelen in liefde en te wandelen in het licht van God. Alleen door Zijn werk in ons is dit mogelijk, alleen doordat Hij ons gaat veranderen naar Zijn evenbeeld.

 • Galaten 5:22 leert dat de vrucht van de Geest liefde is, die bestaat uit blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is wat de Heilige Geest in ons wil bereiken, Hij wil dat wij zo gaan handelen in elke situatie. Dit is namelijk hoe Jezus altijd handelde en wij mogen meer worden zoals Hij.
  • Denk je eens in dat ieder mens zou handelen in liefde, liefde zoals de Bijbel dat definieert. Hoe anders zou de wereld zijn, hoe geweldig zou het zijn om op aarde rond te lopen? Denk je eens in dat iedereen in de kerk dit doet? Denk je eens in dat iedereen vol liefde richting elkaar reageert, in plaats van vol woede? Denk je eens in dat Gods liefde de drijvende factor is, niet onze eigen wil.
 • Paulus zegt dat de vrucht van de Geest in goedheid, rechtvaardigheid en waarheid is.
  • Goedheid: Dit gaat over de goedheid die van God komt en die zichzelf uit in geestelijke en morele uitmuntendheid. Je zal goede daden doen, die geestelijk en moreel goed zijn. Men zal dit herkennen.
  • Rechtvaardigheid: daden die rechtvaardig zijn verklaard door God. De vrucht van de Geest is dat je dingen zal doen rechtvaardig zijn in Gods ogen. Dingen die naar Gods mening juist zijn.
  • Waarheid: daden die naar Gods waarheid zijn. Daden die gebaseerd zijn op de waarheid van Gods Woord. Ook dit is iets wat alleen door het werk van de Geest in ons kan gebeuren, want de Geest wil andere dingen dan mijn vlees.

Om te weten wat dit voor jou praktisch betekent, zegt Paulus dat we moeten onderzoeken (v10) wat de Heere welbehaaglijk is. We moeten zoeken, graven, spitten in Zijn Woord om erachter te komen wat de Heere welbehaaglijk is. Dat kost tijd, energie, inzet; dit is wat de Heere van ons vraagt.

Matthew Henry: “Let op. We moeten niet alleen vrezen en vermijden dat wat de Heere niet behaagt, maar we moeten zoeken naar en overwegen wat Hem wel plezier geeft, de Schriften doorzoeken met dit in ons achterhoofd, en daarmee de grootst mogelijke afstand tot de zonde bewaren.”

 • Christen, wat kenmerkt jouw leven? Is dat de vrucht van de Geest? Is dat de liefde die zich uit in goedheid, rechtvaardigheid en waarheid? Of is dat jouw eigen gedachten, wil, etc.?
 • Niet-gelovige, God wil dat ook jij in het licht komt wandelen. In het licht is vrijheid, is rust, is vrede. In het licht is Gods aanwezigheid, is Zijn liefde, Zijn acceptatie, etc. Leg je leven bij Hem neer, vraag Hem om vergeving voor je zonden. Geloof dat Jezus de Zoon van God is.

v11-14

Als christen hoor je aan de ene kant te wandelen als een kind van het licht, aan de andere kant hoor je niet in de duisternis te wandelen. Duisternis is de afwezigheid van licht, duisternis is niet iets op zichzelf. De christen hoort niet in het duister te wandelen, maar juist in het licht. Paulus gaat nog een stap verder, we horen de werken van de duisternis te ontmaskeren. Zowel in ons eigen leven, als in het leven van christenen om ons heen, als bij de ongelovige wereld.

 • Het begint bij het in het licht houden van je eigen leven. Alle zonde die we doen, die zit in het duister. Alle schaamte over die zonde, houdt de duisternis intact. Wat je dan krijgt is een gedeelte van ons hart dat niet overgegeven is aan God, een stuk van ons hart dat rebelleert tegen God.
  • In jouw en mijn hele hart hoort het licht van Christus te schijnen, onze daden horen ontmaskerd te worden (v13). Waarom? Omdat de christen meer op Christus hoort te gaan lijken en Hij leefde perfect, volledig en altijd in het licht van God. Ook is in het licht vrijheid, rust en vooral Gods aanwezigheid. Dat is de plek waar de mens hoort te zijn, bij God.
 • We hebben ook de taak om bij andere christenen dingen te ontmaskeren die duister zijn. De daden van Efeze 4-6 staan in de context van eenheid binnen de kerk, dus ook het wandelen in het licht. Ik heb het nodig dat jullie in het licht wandelen en jullie willen geen voorganger die zelf in het duister wandelt. Om elkaar te helpen, te ondersteunen, op God te wijzen, etc. hebben we het nodig om elkaar op God te wijzen.

Galaten 6:1 “Broeders, ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, moet u die geestelijk bent, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest van zachtmoedigheid. Houd intussen uzelf in het oog, opdat ook u niet in verzoeking komt.”

 • Dit is de Bijbelse standaard voor het corrigeren van een broeder of zuster. We horen dingen te observeren, niet op te zoeken. Het gaat er niet om dat we iemands leven proactief gaan uitpluizen om te zoeken naar de zonde die we gaan corrigeren. Als je iets ziet gebeuren dat niet overeenkomt met het Woord van God, dan ga je iemand “in een geest van zachtmoedigheid” weer terecht proberen te brengen.
 • We horen de broeder of zuster dan Bijbels terecht te wijzen, in liefde, om de ander terug te brengen bij Jezus. Nooit vanuit de houding om iemand wel even te laten zien hoe dingen werken. Altijd vanuit de houding om een broeder of zuster te winnen voor de Heere.
  • In al onze levens is het licht van Christus nodig. We hebben het zo nodig dat God de donkere kamers van ons leven opengooit en met Zijn licht schijnt. In het donker groeit mos, schimmel en allerlei andere dingen die je niet wil hebben. In het licht zal ons leven groeien zoals God dat wil.
 • Ook hebben we de taak om de ongelovige wereld om ons heen, in liefde, op hun zonde te wijzen. We horen de mensen om ons heen duidelijk te maken dat er een God is, Die van hen houdt. We horen mensen uit te leggen dat er een probleem is, met een geweldige oplossing. Het probleem is onze zonde en de straf die daar voor betaald moet worden, de oplossing is Jezus’ offer aan het kruis, Zijn bloed, Zijn genade.
  • Dat horen wij als christenen aan de wereld te vertellen. Dat is wat Jezus ons opdroeg in Mattheüs 28, toen Hij de opdracht gaf om de wereld Zijn Woorden duidelijk te maken. Jezus sprak altijd, tegen iedereen de waarheid. Hij verbloemde dingen nooit. Dat is ook onze taak, de onverbloemde, liefdevolle waarheid vertellen.

v14

Paulus spreekt in de Efeze brief tegen christenen. Christenen zijn Gods volk geworden, die uit de geestelijke dood zijn opgewekt. En toch zegt Paulus in v14 dat we slapen en wakker moeten worden, en dat we uit de dood moeten opstaan. Wat bedoelt hij hiermee?

 • Als je slaapt, weet je vaak niet dat je slaapt. Tijdens je slaap kan je veel doen en toch slapen. Praten, reageren op dingen die gezegd worden, lopen, zingen, etc. Je kan veel doen, ook jezelf pijn doen, terwijl je slaapt. En toch ben je je niet bewust van de gevaren om je heen. Zo is het soms ook met de christen. Soms zijn we in slaap gesukkeld en zien we het gevaar niet meer van de dingen waar we mee bezig zijn. Soms zijn delen van ons zelfs dood, gevoelloos voor God, waardoor we Zijn roepstem niet horen en er naar handelen.
  • We kunnen in slaap gevallen zijn voor het feit dat bepaalde dingen zonde zijn. Voor het feit dat wij de wereld horen te vertellen over Wie God is. Voor het feit dat Jezus voor jouw zonde gestorven en opgestaan is. Voor het feit dat de Grote Verdrukking er voor de wereld aan komt.

Spurgeon: “De mens die slaapt bekommert zich niet om wat er met zijn naaste gebeurt; hoe kan hij ook als hij slaapt? En oh! Voor sommigen van jullie christenen maakt het niet uit of zielen gered of verdoemd zijn… Het is genoeg voor hen om comfortabel zijn. Als zij een respectabele plek kunnen bezoeken voor aanbidding en met anderen naar de hemel gaan, zijn ze onverschillig over al het andere.”

 • Dat is hoe wij christenen te vaak zijn. In slaap gevallen voor onze eigen zonde, dood voor de geestelijke staat van de wereld om ons heen. We moeten opstaan uit de dood, door het werk van Christus in ons. We horen wakker te zijn, oplettend, bezig om de opdracht van Christus uit te voeren.
  • Christen, slaap jij? Zijn er delen van jou dood voor de stem van God? Vraag aan Hem om je ogen te openen. Vraag Hem om je te laten zien wat Zijn wil voor jouw leven is. Vraag Hem jou een hart te geven voor de ongelovige wereld om je heen.
  • Niet-gelovige, God wil dat jij leeft. God wil dat jij de eeuwigheid bij Hem doorbrengt, niet gescheiden van Hem. Jouw zonde staat nu in de weg. Jouw zonde zorgt ervoor dat je nu gescheiden bent van God. Jezus heeft de prijs betaalt waardoor jij nu bij God kan zijn, accepteer Zijn aanbod. Geloof dat Jezus de Zoon van God is, vraag vergeving voor je zonde en bekeer je.

Paulus heeft ons vandaag laten zien hoe onze daden horen te zijn als christenen. Hij zei dat we in de liefde van Christus moeten wandelen en dat we in het licht van God moeten wandelen. Liefde die alle verstand te boven gaat, liefde die Zichzelf volledig voor de ander gaf. Licht dat alles gaat ontmaskeren in onze levens dat niet van God is, licht dat alles openbaar maakt waar God mee aan de slag wil. De vraag is wat jouw daden zijn. Waar zijn jouw daden op gebaseerd? Waar zijn jouw daden op gericht?

 • Christen, zijn Gods liefde en licht de dingen die jouw daden bepalen? Of zijn dat de dingen van de wereld, je eigen wil, mensen om je heen, etc.? Ga met God in gesprek, want Hij heeft betere dingen voor je. Gods wil voor jouw leven is dat je meer als Jezus wordt, Hij deed alles perfect. Hij handelde altijd vanuit liefde, altijd vanuit Gods licht. Jezus is het perfecte voorbeeld van wat en hoe we dingen horen te doen. Leg je leven naast de lat van Jezus.
  • Ben je in slaap gevallen? Ben je in slaap gesust door iets of iemand? Vraag de Heere om je wakker te maken, om je weer vol vuur te maken voor Hem. Vraag de Heere om je weer als een wakker christen de wereld in te sturen.
 • Niet-gelovige, God is hier vandaag. De God Die hemel en aarde gemaakt heeft, de God Die de wateren in Zijn hand kan houden, Die God is hier. Hij kent jou door en door, Hij weet alles dat jij ooit in je leven gedaan hebt; en toch wil Hij een relatie met jou en met mij. Hij wil dat jij en ik Hem leren kennen. Het enige dat nu tussen God en jou in staat, is je zonde. Alle dingen die je gedaan hebt die niet voldoen aan de standaard van perfectie. Jezus heeft de straf gedragen voor die dingen, Hij heeft Zijn leven gegeven om jou en mij weer bij God te kunnen brengen. Het enige dat jij hoeft te doen is in Gods Zoon geloven, Jezus Christus. Vraag Hem om vergeving en leg je leven bij Hem neer.