De Bijbel als Gods Woord

De Bijbel als Gods Woord

De Bijbel als Gods Woord

We gaan vanochtend niet verder in onze Route 66 serie. Vanochtend gaan we kijken naar iets dat fundamenteel is om überhaupt een serie als Route 66 te gaan doen, de Bijbel als Gods Woord. Het feit dat we dit geloven, of zeggen te geloven, is niet zomaar iets. De Bijbel als Gods Woord is een groot iets, iets dat veel impact hoort te hebben.

Vóór we kunnen kijken naar de mogelijke impact van dit statement, is het belangrijk om het te hebben over wat ik hiermee bedoel, ‘de Bijbel als Gods Woord’. Ik geloof dat ik hier in mijn hand hét boek heb, dat God Zelf aan de mens gegeven heeft. Hij heeft Zelf hierover gezegd in 2 Timotheüs 3:16 dat heel de Schrift door God ingegeven is. Alles is door God gegeven, letterlijk ingeblazen, bij de menselijke schrijvers die alles hebben opgeschreven.

 • God is de uiteindelijke auteur, God is Degene Die dit Woord aan de mens gegeven heeft. Hij is het Die de mensen gestuurd heeft om dit op te schrijven (2 Petrus 1:21).
 • God zegt over Zijn Woord dat alles zal vergaan, behalve Zijn Woord (Markus 13:31).
 • God legt de lat heel hoog voor de Bijbel, door het in Johannes 1:1 gelijk te stellen aan Hemzelf.
  • Hij zegt hiermee dat als Zijn Woord niet waar is, God Zelf niet waar is. Als God wel waar blijkt te zijn, is de Bijbel daarmee ook volledig waar.
Toon volledige notities

De Bijbel als Gods Woord is iets heel bijzonders. Want behalve de dingen die ik nu net noem, is het ook zo dat de God van hemel en aarde, de Schepper van het universum, een boek heeft laten opschrijven om met jou en mij te communiceren. Hij heeft ons iets gegeven waardoor we Hem kunnen leren kennen, waardoor we Zijn hart kunnen zien. Hij wil een relatie met ons opbouwen, met daarin een centrale rol voor dat Woord.

 • Gods Woord is bijzonder, Gods Woord is belangrijk. De Bijbel als Gods Woord hoort een levenveranderende impact te hebben op de mens, specifiek op de christen.

Als de Bijbel namelijk echt Gods Woord is, zitten daar gevolgen aan. Als de Bijbel echt Gods Woord is, heeft dat impact op ons, op ons leven. Specifiek op:

 1. De identiteit van het Woord in jouw leven
 2. De autoriteit van het Woord in jouw leven
 3. De noodzaak van het Woord in jouw leven
 4. De plek van het Woord in jouw leven
 1. De identiteit van de Bijbel als Gods Woord in jouw  leven

Dit klinkt misschien raar, maar de identiteit van de Bijbel in ons leven is heel belangrijk. Wat bedoel ik met ‘identiteit’? Het gaat erom dat we de Bijbel echt zien als Gods Woord, woorden van God aan jou persoonlijk gericht. God heeft moeite gedaan om jou een boek te sturen, een boek waarin Hij Zelf tot jou spreekt.

Johannes 1:1 “In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.”

 • Dit vers is bepalend voor hoe wij de identiteit van de Bijbel zien. Als wij de Bijbel echt als Gods Woord willen zien, moeten we eerst aannemen dat de Bijbel God is. Specifiek, dat we door de Bijbel heen Jezus kunnen leren kennen.

Johannes 1:14 “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”

 • Dit Woord is vlees geworden en heeft onder de mensen gewoond. Hiermee geeft de Bijbel aan dat de identiteit van het Woord Jezus Christus Zelf is, de Zoon van God.

Wiersbe: “Zoals onze woorden aan anders ons hart en gedachten laten zien, zo is Jezus Christus Gods ‘Woord’ om Zijn hart en gedachten aan ons te laten zien.”

Jezus is het Woord van God, het Woord waardoor wij God kunnen zien en leren kennen. Jezus zegt over Zichzelf in Johannes 14:9 dat wie Hem gezien heeft, God de Vader gezien heeft. Wie Jezus in het Woord gezien heeft, heeft daarmee God de Vader gezien.

Als Gods Woord voor jou Jezus is, de weg naar de Vader, dan krijgt het een heel andere waarde in je leven. Als Gods Woord voor jou de leidraad van je leven is, dan vereist dat iets heel anders. De identiteit van het Woord bepaalt wat jij ermee gaat doen.

 • De autoriteit van de Bijbel als Gods Woord in jouw leven

Nadat de identiteit van Gods Woord voor jou vastgesteld is, zal de autoriteit van het Woord ook duidelijk worden. Waarom is dit zo belangrijk? Omdat de identiteit van het Woord de geloofwaardigheid bepaalt, de autoriteit, de noodzaak, de plek die het in ons leven hoort te hebben. De identiteit van het Woord bepaalt hoe wij naar het Woord kijken en hoe wij naar het Woord kijken bepaalt hoe we op dat Woord reageren.

 • Jezus zegt in Johannes 14:15 dat als je echt van God houdt, je Zijn geboden doet.
 • Jakobus 1:22 roept ons op om daders van het Woord te zijn.
 • In Lukas 6:46 vraagt Jezus waarom mensen Hem Heere noemen, zonder Hem te gehoorzamen.
 • Door het hele OT wordt Israël opgedragen om Gods wil te doen, Zijn geboden te doen.

Dit hangt allemaal van hoe jij Gods Woord ziet, hoe jij de identiteit van de Bijbel ziet. Als het gewoon een boek is, zoals elk ander boek, dan zal je het niet doen zoals God dat wil. Als je de Bijbel ziet als Gods Woord aan jou, Jezus Die tot jou persoonlijk spreekt, God Die Zijn wil voor jou doorgeeft, dan ga je er heel anders mee om.

Een van de grootste zoektochten vandaag de dag is naar waarheid, echte waarheid. Vaak hoor je dat ‘iedereen zijn/haar eigen waarheid heeft’, de Bijbel is het hier fundamenteel mee oneens.

Johannes 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

 • Gods Woord, de Bijbel, wordt gelijkgesteld aan waarheid. Dit gaat om echte waarheid, onveranderlijk, eeuwig. Deze waarheid is goddelijk, is goed voor elke situatie, is wat ieder mens nodig heeft.

Het effect van deze waarheid is dat het ons heiligt, of meer apart zet voor Gods werk. Dit Woord haalt dingen uit je hart weg die niet van God zijn, zodat je meer en meer voor Hem zal leven. Dit Woord heeft de macht om te veranderen, te onderwijzen, te verbeteren, op te voeden in rechtvaardigheid (2 Timotheüs 3:16). Dit Woord heeft de kracht om mensen klaar te maken voor het werk dat God in en door hen heen wil doen (2 Timotheüs 3:17).

 • Maar dit Woord kan dit alleen doen, als wij het ook de autoriteit geven die het verdient. God zal niemand iets opdringen, Hij wil dat je de autoriteit van dit Woord accepteert. De vraag is of jij dat doet.

Te veel christenen, te veel kerken willen afdoen aan de autoriteit van de Bijbel en daarmee aan de Persoon en autoriteit van Jezus. Te veel mensen willen de Bijbel niet meer aannemen zoals die is, perfect in al haar God gegeven autoriteit. Dit Woord heiligt, dit Woord is waarheid, dit Woord is door de Heilige Geest Zelf gegeven (2 Petrus 1:21). De vraag is of wij dat Woord ook de autoriteit in ons leven geven die het toehoort.

 • Hoe weet je wat voor autoriteit de Bijbel in jouw leven heeft? De simpelste vraag is of je doet wat de Bijbel zegt. Als je iets leest in de Bijbel en je doet het, omdat de Bijbel het zegt, dan heeft de Bijbel autoriteit in je leven.
  • Jezus Zelf zei dat wie Hem liefheeft, doet wat het Woord zegt (Johannes 14:15)
 • Als je eerst wil weten wat mensen zeggen, of of dit nog wel relevant is voor deze tijd, dan heeft de Bijbel aan autoriteit verloren in jouw hart en gedachten.
  • Natuurlijk moeten we studeren, mogen we tijd doorbrengen in vragen stellen aan waarom de Bijbel bepaalde dingen zegt. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat de Bijbel ook gewoon eenvoudigweg gehoorzaamd moet worden, omdat het Gods Woord is, Gods Woorden aan jou en mij.

Wiersbe: “Het is niet genoeg om de Bijbel te bestuderen en veel doctrinale waarheid te leren. We moeten ook Jezus Christus meer gaan liefhebben wanneer we zien Wie Hij is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Leren en liefhebben zouden moeten leiden tot leven, waarin de Heilige Geest ons in staat stelt om Zijn Woord te gehoorzamen.”

De Bijbel de juiste autoriteit geven leidt tot een juiste houding richting Jezus, en daarmee richting mensen. De Bijbel juist zien leidt tot heiliging in je hart, meer liefde in je hart, meer liefdevolle rechtvaardigheid in je gedachten en daden. Dat is allemaal alleen mogelijk als de Bijbel de autoriteit van Gods Woord heeft, als je de Bijbel ziet als Gods Woorden persoonlijk aan jou gericht; Jezus Die persoonlijk met en tegen jou praat.

 • De noodzaak van de Bijbel als Gods Woord in jouw leven

Als de Bijbel dan Gods Woord is, de juiste identiteit en autoriteit heeft, zou dat een reactie in ons moeten veroorzaken. Het zou een noodzaak moeten laten zien voor de Bijbel, een noodzaak om iets met die Bijbel te doen. Deze noodzaak is op te delen in een aantal categorieën: I. redding, II. prediking, III. heiliging. Al deze dingen worden ons opgedragen in het Woord, alle 3 deze dingen zijn noodzakelijk, zowel voor onszelf als voor de mensen om ons heen.

 1. Redding

Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”

Redding is van groot belang voor mensen, het gaat om hun eeuwigheid. Een eeuwigheid in de hemel of in de hel. Dit gaat om leven en dood. En in die strijd gaat slimmigheid, overtuigingskracht, smeken, etc. allemaal niet helpen. Het enige dat iemand tot geloof kan brengen is ‘het Woord van God.’

 • God spreekt door dat Woord tot het hart, tot het hart dat zichzelf vrijwillig aan Hem hoort te geven. Jezus is de Weg die mensen door de Bijbel heen moeten horen, de Jezus in Wie ze moeten geloven.
 • Door dat Woord overtuigt God van zonde; het Woord laat zien dat iemand zondig is en een Redder nodig heeft. Jezus is de Redder Die beloofd wordt, komt en doet wat beloofd is.
 • Dit Woord wijst op de noodzaak van redding, maar ook van de urgentie ervan. Je weet niet of je nog een dag, week, jaar hebt om hiervoor te kiezen. Vandaag is de dag (2 Korinthe 6:2).

Wat gebeurt er namelijk op het moment dat het Woord tot een nog-niet-gelovige komt? De Heilige Geest spreekt door dit Woord heen. Hij is het Die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8). De Heilige Geest is de Geest van waarheid (Johannes 14:17), Gods Woord is ook de waarheid (Johannes 17:17).

 • Een van de belangrijkste manieren waarop de Geest werkt, is door het Woord, de Bijbel. Zeker in het geval van redding. Geloof is door het horen van het Woord van God. Dat is wat de mens nodig heeft, dat is wat de mens kan overtuigen van de noodzaak voor Jezus als hun Redder en Heere. Alleen de Geest kan dat door het Woord, niet wij.
 • Prediking

2 Timotheüs 4:1-2 “Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.”

De wetenschap dat redding alleen door het horen van het Woord van God komt, hoort de christen aan te zetten tot prediking. Het prediken van het Woord van God, de Bijbel. Elk mens, zowel gelovig als nog-niet-gelovig, heeft dit Woord nodig. Ieder mens moet dit Woord tot zich gepredikt horen.

 • Dit betekent niet dat iedereen een preek moet geven, dat iedereen die je tegenkomt een preek van 45 minuten moet horen. ‘predik het Woord’ in 2 Timotheüs 4:2 gaat om het doorgeven van een boodschap van je meester, iets openlijk verkondigen.
 • Dit is ook geen pleidooi voor op een zeepkist staan en het Evangelie naar mensen schreeuwen.

Waar Paulus het over heeft is dat in alles dat we doen, in alles dat we zeggen in het dagelijks leven Jezus terugkomt. Alles wie we zijn, alles wat we doen en zeggen is terug te herleiden naar Jezus’ werk, naar Gods Woord.

 • Dat betekent dan dat jouw advies, jouw woorden, jouw omgang met mensen, jouw alles God-erend is. Jouw advies, woorden en omgang horen mensen naar Jezus te wijzen.
 • Ook dat jij mensen Gods Woord geeft, zonder het misschien per se Gods Woord te noemen. Er staat veel wijsheid in het Woord, die je niet als zodanig hoeft aan te wijzen.
 • Prediking betekent ook dat je, geleid door de Geest, mensen wijst op het Evangelie, hun noodzaak voor een Redder.
  • Als mensen dit afwijzen, of voor nu afwijzen, wijzen ze jou niet persoonlijk af. Ze wijzen uiteindelijk Jezus af. Dat is het issue, niet jij.

God draagt ons op om altijd het Woord te prediken, dit zegt Hij tegen elke christen. Deze prediking is tot redding voor nog-niet-gelovigen en tot heiliging voor gelovigen. Allemaal hebben we dit Woord nodig, Jezus nodig, de vraag is of wij ook allemaal prediken.

 1. Heiliging

Johannes 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.”

Gods Woord heiligt de mens, Jezus Zelf vraagt God de Vader hierom in dit Hogepriesterlijk gebed. Heilig hen, de kerk, door Uw waarheid, het Woord. Heiliging is het proces van meer op Jezus gaan lijken, veranderd worden van je eigen gedrag, gedachten en verlangens naar Jezus’ gedrag, gedachten en verlangens.

Dit is een proces dat in het leven van elke christen begint op het moment van tot geloof komen. Dit proces gaat ook je hele leven door, tot je overlijdt of opgenomen wordt. De vraag is of jij dit heiligingsproces helpt of in de weg zit.

 • Je kan het proces helpen door jezelf elke dag te vullen met Gods Woord. Als je elke dag je Bijbel biddend leest, gaat God met je aan de slag, gaat Hij jou veranderen naar het evenbeeld van Jezus.
 • Als jij je Bijbel niet leest, geef je God weinig tot geen ruimte om jouw leven te veranderen. Je vult jezelf namelijk met andere dingen.
  • Dit gaat om een relatie met God, door Jezus. In die relatie, gaat God met jou aan de slag. Door de Bijbel heen kan je Gods Vaderhart beter leren kennen, zal je Jezus’ liefde voor jou zien, het werk van de Heilige Geest.

De Bijbel moet voor jou een noodzakelijk iets zijn, iets waar je niet zonder kan, omdat het Gods Woord aan jou is. Omdat je weet dat God door dat Woord heen spreekt, en door dat spreken heen jou gaat veranderen.

De vraag is of jij het Woord van God noodzakelijk vindt of niet, of jij Jezus noodzakelijk vindt of niet. Daarom hebben we het ook zo vaak over ‘Lees je Bijbel, bidt elke dag, dat je groeien mag’. Dat is niet omdat we dat liedje zo leuk vinden, of commissie krijgen op Bijbels. Dit heeft met iets essentieels te maken als christen, wordt jij veranderd door Gods Woord of wordt jij veranderd door iets anders? Laat Gods Woord jou heiligen, jou vormen.

 • De plek van de Bijbel als Gods Woord in jouw leven

Al dit gezegd hebbende, wat is jouw reactie hierop? Wat is de plek van de Bijbel in jouw leven?

 • Zie jij de Bijbel als Gods Woord, Gods woorden aan jou persoonlijk? Wat is voor jou de identiteit van de Bijbel, gewoon een boek of Gods Woord, Jezus Zelf?
 • Wat is de autoriteit van de Bijbel in jouw leven? Zijn de woorden in de Bijbel mooie lessen, of is het God Zelf Die tegen jou praat?
 • Hoe noodzakelijk is de Bijbel voor jou? Vind jij dat je de Bijbel elke dag nodig hebt, of niet? Vul jij je leven met de Bijbel?

De antwoorden die je geeft op deze vragen, laten zien wat de plek van de Bijbel in jouw leven is. Jouw antwoorden laten zien wat jouw beeld van de Bijbel is, wat jouw beeld van God is. Hoe je God ziet, bepaalt hoe je Zijn Woord ziet. Hoe je met God omgaat, bepaalt hoe je omgaat met Zijn Woord. Jezus had groot ontzag voor God de Vader, Jezus was veel met de Bijbel bezig.

Kolossenzen 3:16 “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.”

 • ‘Laat het Woord van Christus in rijke mate in u wonen,’ dat is wat God, door Paulus heen, tegen jou en mij zegt. Gods Woord moet rijkelijk in ons wonen, we moeten gevuld zijn met dit Woord.
  • Dat betekent o.a. lezen, studeren, preken luisteren, het er met broeders en zusters over hebben, naar de samenkomst(en) gaan, je kinderen de Bijbel voorlezen, met je kinderen de Bijbel bestuderen, als man en vrouw de Bijbel lezen.

Dat Woord gaat je heiligen, dat Woord gaat je vormen, dat Woord is waar de Heilige Geest doorheen gaat spreken. Door dat Woord gaat God je veranderen naar het evenbeeld van Zijn Zoon.

Hebreeën 4:12 “Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.”

 • Dat is wat het Woord kan en zal doen in jouw leven, als jij het Woord de juiste plek gaat geven. Als jij de Bijbel ziet/gaat zien als het Woord van God, dan gaat dit werkelijkheid worden in je leven.

Dit Woord is zo nodig in onze levens, zonder dit Woord zijn we verloren. Het leidt ons, heiligt ons, is ons zwaard in de geestelijke strijd, het geeft ons antwoorden, houdt ons dicht bij God, geeft ons de weg naar een relatie met de God van hemel en aarde. Dit Woord is zo ontzettend belangrijk, daarom is het zo bijzonder dat het God gegeven heeft, dat we het mogen lezen en dat de Geest het aan ons wil uitleggen.

 • Welke plek heeft dit Woord in jouw leven? Lees je het überhaupt? De manier om het Woord rijkelijk in je te laten wonen, is vooral door het zelf te lezen en God te vragen om het aan je uit te leggen.

Spurgeon: “O mijn broeders, wat is er beter voor het vormen van ons begrip dan het Woord van God? Wil je God kennen? Wil je jezelf kennen? Onderzoek dan dit Boek. Wil je tijd kennen en hoe het te spenderen? Wil je de eeuwigheid kennen en hoe je daarop voor te bereiden? Onderzoek dan dit Boek. Wil je het kwade van de zonde inzien en hoe daarvan bevrijd te worden? Wil je het plan van redding kennen en hoe je daar deel van kan zijn? Dit is het boek dat je in al deze dingen zal onderwijzen. Er is niets dat een mens nodig heeft voor de dingen van de ziel, waar dit Boek niet over vertelt. ”

God Zelf geeft aan hoe belangrijk dit Woord is, mensen zijn door de eeuwen heen gestorven voor dit boek. Mensenlevens worden tot op de dag van vandaag veranderd door dit boek te lezen. Dit boek is van levensbelang, omdat het Gods Woorden zijn. Gods woorden aan jou en mij, Gods Woord waar Hij Zichzelf doorheen aan ons laat zien.  Het boek waardoor wij Jezus kunnen leren kennen.

 • De Bijbel is Gods Woord, Gods brief aan de mens. Hij laat hierin zoveel van Zichzelf zien, zoveel van Zijn liefde en genade. Als jij deze God wil kennen, vraag Hem vandaag in gebed om Zichzelf aan jou te laten zien. Vraag Hem om jou te laten zien hoe groot Zijn liefde is, hoe hard je Hem nodig hebt, hoe hard je Jezus en Zijn leven, dood en opstanding nodig hebt. Vraag Hem om jou te laten zien dat je een zondaar bent, die Zijn redding nodig heeft. Hij wil en zal dit laten zien.
 • Als je God al kent, hoe zie jij de Bijbel? Is de Bijbel Gods Woord voor jou, of iets anders? Misschien ben je afgezwakt in hoe je de Bijbel ziet, misschien ben je de weg even kwijt geraakt. Ga vandaag, in gebed, terug naar God, vraag Hem om je opnieuw te laten zien hoe hard je Zijn Woord nodig hebt en om je weer in vuur en vlam te zetten voor Hem en Zijn Woord.
  • Laat God je veranderen door Zijn Woord, door de identiteit, autoriteit en noodzaak van het Woord aan te nemen, zoals Hij dat Zelf omschrijft. Laat God je denken, je willen en je doen veranderen, zodat je het Woord rijkelijk in je zal laten wonen.

Kolossenzen 3:16 “Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.”