De Geest leidt in ons lijden

De Geest leidt in ons lijden

Romeinen 8:26-27 (5-9-2021) De Geest leidt in ons lijden

Vanmorgen pakken we de studie op in Romeinen 8:26. Vorige keer hebben we samen een overzicht van Romeinen gehad, waarin we Gods weg naar rechtvaardiging zagen. God wil de mens redden, Hij wil de mens bij Zichzelf hebben; daar heeft Hij een manier voor gegeven, die voor ieder mens is.

 • Vanmorgen gaan we verder met kijken naar heiliging vanuit Gods perspectief, we gaan zien dat de Geest leidt in ons lijden.

v26 De Geest pleit voor ons

In Romeinen 8 is God ons aan het onderwijzen over heiliging, het proces van meer op Jezus gaan lijken. Onderdeel van dat proces is dat we mogen weten Wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft (v1-17). We zijn Gods kinderen geworden (v15), er is geen verdoemenis meer (v1); zegeningen alom.

 • Dit is de mooie kant van het heiligingsproces, dat we dingen mogen gaan inzien die we ons helemaal nooit gerealiseerd hebben. Er is zoveel moois dat God voor ons heeft, wat we pas gaan leren kennen wanneer we in Hem geloven.
  • Al deze zegeningen zijn eeuwig, zijn vast en zijn door God Zelf gegeven. Dit is allemaal uit genade en alleen in de Geest. Gods Geest is de Degene Die ons hierin leidt, Jezus is de reden dat we dit hebben, God de Vader geeft ons al deze zegeningen uit liefde.
Toon volledige notities

Niet alles aan het heiligingsproces is echter zo leuk; het is niet alleen maar zegeningen. Romeinen 18-28 wijzen erop dat er ook lijden is in het leven, lijden als onderdeel van het proces van meer op Jezus gaan lijken. We mogen leren om te gaan met dat lijden, het juiste perspectief in lijden te hebben.

 • Paulus heeft laten zien dat in ons lijden we uit kunnen kijken naar toekomst die voor ons ligt (v18), dat er altijd hoop is (v19-25). Wat voor situatie je ook in zit, God is altijd groter, God is sterker. Dat betekent dat er altijd hoop is, altijd een reden voor hoop.

En toch moeten we niet onderschatten wat lijden met de mens doet (v26). Door lijden weten we vaak niet hoe we moeten bidden, waarvoor te bidden. Door het lijden kunnen we uit het oog verliezen hoe belangrijk gebed is, juist in die situaties.

 • Door lijden wordt onze blik op situaties, op onszelf en op God vaak veranderd; we gaan niet meer helder zien hoe dingen echt zijn. Satan weet in ons lijden er zo vaak voor te zorgen dat we de moed verliezen, dat we gaan twijfelen, dat we het willen opgeven, etc.
  • En als die emoties, die vragen, die pijn, dat lijden gaat overheersen, dan zullen we niet meer weten hoe juist te bidden. We zullen dan voor de verkeerde dingen gaan bidden, stoppen met bidden, bidden als nutteloos zien, etc.

En juist in die situatie werkt de Heilige Geest; Hij wil juist dat we bidden zien voor wat het is, Hij wil dat we luisteren naar Gods stem. Hij wil dat we kiezen voor God en om Hem te gehoorzamen. De Geest wil ons leiden in het doen van dingen die misschien niet logisch voelen, maar wel goed zijn. De Geest leidt in ons lijden, de vraag is of wij geleid willen worden.

1 Thessalonicenzen 5:17-18 “Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u.”

 • In pijn en lijden is het zo belangrijk dat we Bijbelse keuzes maken, zo belangrijk dat we leren handelen naar Gods wil. Het is zo belangrijk dat we juist dan kiezen voor God, de bewuste keuze maken om te doen wat God zegt dat goed voor ons is.
  • De wereld wil juist dat we op deze momenten ‘voor onszelf kiezen’, ‘tijd voor onszelf maken’, ‘van onszelf houden’. God wil dat we met alles naar Hem toe gaan, Hij wil dat we Hem liefhebben boven alles.

1 Petrus 5:7 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

De profeet Elia was in 1 Koningen 19 net machtig door God gebruikt; God had laten zien dat Hij de enige, echte God was. Elia had alle profeten van Baäl vernederd, had een offer voor God gebracht en had zelfs alle profeten laten ombrengen, omdat zij Gods volk weghielden bij God.

 • Een geweldige overwinning, waarbij Gods volk zich zelfs opnieuw toe had gewijd aan God. Dit was een dag van grote vreugde, een dag waarin de jarenlange droogte opgeheven werd en het weer ging regenen.

1 Koningen 19:1-4 “Achab vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan, en hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: De goden mogen zó en nog erger met mij doen, als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. Toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Berseba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daar achter. Hijzelf liep echter een dagreis de woestijn in, ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: Het is genoeg. Neem nu mijn leven, HEERE, want ik ben niet beter dan mijn vaderen.”

Elia wist niks anders dan wegrennen toen Jezebel hem bedreigde; hij had net de Schepper van hemel en aarde vuur uit de hemel zien geven, en toch rende hij weg. Dat is hoe wij vaak reageren in het geval van lijden, in het geval van pijn. We rennen weg bij dat wat er op ons pad komt.

 • Menselijke wijsheid is om weg te rennen van iets dat groter en sterker lijkt dan wij. Menselijke wijsheid is om pijn te ontlopen en dat zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Al deze reacties zijn begrijpelijk en op een bepaalde manier zelfs logisch.
  • De vraag is of dit Gods manier is; God leert ons dat we onze zorgen op Hem moeten werpen en dat we zonder ophouden moeten bidden. Dat matcht niet met wat we Elia zien doen, wat wij vaak doen.

Gebed hoort onze eerste reflex te zijn, onze eerste reactie te zijn. Alle dingen bij God brengen, alle zorgen op Hem werpen. Door te bidden zien we in dat we de situatie zelf niet aankunnen en dat we Hem nodig hebben. Door gebed zullen we onszelf afhankelijk van Hem opstellen, i.p.v. zelf oplossen. De Geest leidt in ons lijden, door gebed leren we leven naar Zijn wil.

 • Gebed is een keuze; een keuze om jezelf afhankelijk op te stellen van God. Zeker in tijden van lijden, maar ook op momenten dat alles goed gaat, is dat de keuze waar we voor staan. Onderdeel van heiliging is meer leren leven in afhankelijkheid van God.

De Heilige Geest is er in onze momenten van diepste nood, Hij is bij je. Hij kan en wil je helpen; Hij is God Zelf, wat betekent dat Hij almachtig is. Het Grieks dat Paulus gebruikt heeft het idee dat de Geest langszij komt in onze zwakheden en ons helpt. Dat is wat de Geest doet in lastige tijden.

 • Er is zoveel troost bij God; er is eeuwige hoop, er is hulp. God geeft ons alles dat we nodig hebben, in elke situatie van het leven.

2 Petrus 1:3 “Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd.”

Alles voor leven en Godsvrucht, dat is wat we van God krijgen. Dat is wat we in Christus van Hem krijgen, dat is wat we nodig hebben.

In die momenten dat dingen zwaar zijn, dat we onze situatie, onszelf en God niet helder zien, pleit de Geest “voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.” De Geest helpt ons om te bidden, leidt ons om te bidden. De Geest leidt in ons lijden, juist ook in gebed. Hij komt langszij en doet wat wij nodig hebben om dingen bij God te brengen.

Henry: “Christus pleit voor ons in de hemel, de Geest pleit voor ons in onze harten; zo genadig heeft God voorzien in bemoediging voor het biddend overblijfsel. De Geest, als de verlichtte Geest, onderwijst ons waar we voor moeten boeten; als de heiligende Geest onderwijst Hij ons in werken en leidt Hij ons in genadige gebeden; als de troostende Geest stilt Hij onze angst en helpt over al onze ontmoediging heen.”

 • We zien in het Woord mensen die bidden waarbij er geen woord te horen was, zoals bij Hanna in 1 Samuël 1. God weet wat er gebeden wordt, God weet wat de persoon wil zeggen. God zal ons ook helpen in die momenten, dat we het niet weten. Hij zal ons helpen bidden.
  • Dit lijkt dus niet te gaan over de Geest die voor ons bidt, dit lijkt te gaan over de Geest Die ons helpt in het bidden. De Geest die langszij komt en ons helpt in de momenten dat we het zelf niet meer weten, om toch de Heere aan te roepen.
   • Wat mooi is (v26), is dat Paulus hier zelf ook last van heeft. Hij zegt “wij weten niet wat wij bidden zullen”. De apostel Paulus had hier last van, had Gods hulp en leiding nodig in zijn gebeden.
   • Dat betekent dat wij zeker niet beschaamd moeten zijn om deze hulp van God aan te nemen. Het is juist een geweldige zegen dat God ons wil helpen met bidden, een zegen die we mogen aanvaarden.

In dit proces van helpen, onderzoekt Hij ons hart (v27). God weet alles dat er in onze harten gebeurd (Jeremia 17:10), Hij weet precies wat jij denkt, wil en voelt. Hij weet wat er wel en niet naar Zijn wil is van de dingen die er in onze harten zijn.

 • Hij legt ook dingen in onze harten neer, dingen die naar Zijn wil zijn. Dingen waar wij naar mogen verlangen, dingen die passen bij Wie God is. Dit is onderdeel van het heiligingsproces, de dingen gaan willen die naar Gods wil zijn, de dingen die passen bij Wie God is. De Geest leidt in ons lijden, ook door dingen in onze harten te leggen.
  • Dat is juist ook belangrijk op de momenten dat je het zwaar hebt, de momenten dat je dingen niet meer helder ziet. Juist dan is het belangrijk dat God dingen in ons hart legt die naar Zijn wil zijn.

Psalm 119:11 “Ik heb Uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen U niet zondig.”

Op dit soort momenten is het ‘voorwerk’ van structureel Bijbel lezen en bidden ontzettend belangrijk; door dat structureel te doen zit Gods Woord opgeborgen in je hart. Dat kan God dan naar boven halen, om je te laten denken, willen en voelen naar Zijn wil.

 • Dagelijks, structureel Bijbel lezen is niet alleen goed voor dat moment en die dag; het is een investering voor de lange termijn. Het is een investering die altijd zal uitbetalen, omdat het gaat om dingen van eeuwigheidswaarde die opgesloten zitten in je hart.

Dit “denken van de Geest”, als schrijver van het Woord, is wat God in onze harten wil planten. Dat is het denken waarmee de Geest (v27) ons wil helpen, waarin Hij ons wil leiden. Ook hier gaat het erom dat de Geest ons helpt om te bidden, dat Hij ons woorden, gedachten, etc. geeft.

 • Woorden die uitgesproken worden, woorden die stil zijn. Dit kan tongentaal zijn, zoals we zien in 1 Korinthe 14, een taal die gesproken wordt richting God.

1 Korinthe 14:2 “Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen.”

 • Tongentaal is nooit door God gegeven als middel om te zien of iemand gered is, of iemand genoeg geloof heeft, om door mensen gezien te worden. Tongentaal is ten eerste iets tussen jou en God, waarmee jij Hem zoekt.
 • God kan je ook leiden in het bidden in je eigen taal, wat de meest gangbare manier is van Zijn leiding. Hij helpt je om te bidden, Hij geeft je mensen en situaties om voor te bidden. In je nood geeft Hij je vragen om aan God te stellen.
  • Ook dat is de leiding van de Geest, ook dat is Gods wil voor de christen. Onderdeel van het heiligingsproces is dat we leren om meer en meer te bidden naar Gods wil, niet langer naar onze eigen wil.

De Geest pleit “naar de wil van God voor de heiligen”. Dat betekent dat de Geest ons zal leiden om te bidden “naar de wil van God” We zullen nog vaak genoeg dingen bidden die niet naar Gods wil zijn, we zullen vergeten wat Gods wil is en onze eigen wil doen. Als we geleid worden door de Geest, zullen we bidden naar Zijn wil.

 • En dat is precies het punt dat Paulus maakt; in ons lijden, in onze moeite, moeten we juist onszelf overgeven aan de Geest. We moeten volledig onderworpen aan Hem leven, zodat Hij zelfs onze gebeden kan leiden, zodat die naar Gods wil zijn.

Efeze 5:18 “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest,”

Het kan zo makkelijk zijn om in tijden van lijden te vervallen in ‘oude gewoontes’, de dingen die we deden vóór we tot geloof kwamen. Het kan zo makkelijk zijn om überhaupt terug te vallen in de dingen die niet van God zijn; de enige manier om dat niet te doen, is door vervuld te zijn met Gods Geest.

 • Hij kan en wil ons leiden in de waarheid (Johannes 16:13), Hij zal de dingen van God naar boven halen in onze gedachten (Johannes 14:26). Geleid door de Geest zullen we de lust van het vlees niet vervullen (Galaten 5:16).
  • Dit vraagt complete overgave van onze wil aan Hem, niet langer voor jezelf leven, maar voor Hem. Dat is de manier waarop we als christenen geleid horen te worden, hoe we als christenen horen te leven. In volledige overgave aan Gods Geest.

De Geest leidt in ons lijden, Hij wil jou leiden in alles dat er op je af komt. Specifiek wil Hij jou leiden in het bidden, om te bidden naar Gods wil. Dat is waar we nu naar zullen kijken, wat is bidden naar Gods wil? En hoe ziet dat er uit?

 • Vaak denken we dat als we een gebed afsluiten met ‘in Jezus Naam’, dat we het dan zullen krijgen en dat we dan naar Zijn wil gebeden hebben. Dat is niet waar. Gebed geleid door de Geest is heel anders dan alleen afsluiten met ‘in Jezus Naam’.
 • Bijbels bidden, geleid door de Geest

Johannes 15:7 “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen.”

Jezus zegt hier dat Zijn woorden in ons horen te blijven en dat we dan zullen krijgen waar we om vragen. Jezus maakt hier duidelijk dat we Bijbels horen te bidden, we horen te bidden wat matcht met Zijn Woord. Door Zijn Woord in ons te laten blijven, door daar continu mee bezig te zijn, is dit mogelijk.

 • Door structureel, elke dag de Bijbel te lezen, zullen we veranderd worden in ons denken (Romeinen 12:2). We zullen dan de dingen gaan willen die God wil, omdat Zijn Woord in ons woont. Als we dat blijven doen, zullen we steeds meer gaan willen wat God wil en dat vragen.

Dat is bidden geleid door de Geest, de dingen vragen in gebed die overeenkomen met Zijn Woord. De Geest leidt, juist ook in ons lijden, wanneer wij onszelf vullen met Gods Woord. Dan zullen we de juiste dingen kunnen vragen, de juiste dingen bij Hem neerleggen.

 • In Christus bidden, geleid door de Geest

Johannes 15:7 “Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zsal u ten deel vallen.”

Het is niet alleen bidden o.b.v. Zijn Woord, het is ook bidden o.b.v. een echte relatie met Jezus. ‘In Hem blijven’, dat is wat Jezus aangeeft als voorwaarde voor beantwoordt gebed. Dat heeft het idee van een relatie met Hem hebben en die onderhouden.

Barnes: “Blijf verenigd met mij door een levend geloof. Leef een leven van afhankelijkheid van mij, gehoorzaam Mijn Woord, volg Mijn voorbeeld en leef continu in geloof in Mij.”

 • Dat is wat bij het christen zijn hoort, dat is hoe we geleid kunnen bidden. Dat is waar de Geest ons in wil leiden, juist in lijden. Afhankelijk van Jezus leven, Hem gehoorzamen, Hem navolgen, Hem geloven. Als we dat doen, zullen we kunnen leven naar Gods wil, bidden naar Zijn wil.

Zonder in Hem te blijven, zullen we dingen gaan willen die passen bij onze wil. Als we in Hem blijven, zullen wij meer op Hem gaan lijken, waardoor we hele andere dingen gaan willen. Laat de Geest je leiden in het doen van Zijn wil, i.p.v. je eigen wil.

 • Vrees God, geleid door de Geest

Psalm 145:18-19 “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen. Hij vervult het verlangen van wie Hem vrezen, Hij hoort hun hulpgeroep en verlost hen.”

Vrees voor God is gebaseerd op kennis van Wie Hij is. God is liefde, genade, barmhartig en trouw; tegelijk is Hij almachtig, rechtvaardig, wraakzuchtig en heilig. Door te zien Wie Hij echt is, door Hem in en door Zijn Woord te gaan leren kennen, zullen onze gebeden veranderen.

 • Je gaat anders om met iemand voor wie je ontzag hebt, dan met iemand die je niet respecteert. God verdient al ons ontzag, al ons respect; Hij is God. De Geest wil jou en mij leiden in heilig ontzag voor God, om onze gebeden ook heilig en vol ontzag te maken.

Door God te kennen zullen we Hem vrezen, door God te vrezen zullen we Hem juist zien en zullen we juist gaan bidden. De Geest weet als geen ander Wie God is, Hij is God; daarom kan Hij ons juist leiden in vrees voor God. En de Geest kan ons dan juist leiden in het leven, en bidden, naar Zijn wil. De Geest leidt in ons lijden, jij mag leren luisteren.

De Geest leidt in ons lijden, specifiek ook in onze gebeden. De vraag is niet of Hij leidt, de vraag is of wij luisteren. God is bij je, altijd en in elke situatie; Hij wil je leiden op Zijn weg, de Geest staat altijd klaar om je te helpen. Wij mogen leren luisteren naar Zijn leiding, naar Zijn stem.

 • Vooral in gebed is dit heel belangrijk; in lijden zijn we heel snel geneigd om te gaan klagen, zeuren, alleen op onszelf gericht te zijn, etc. Allemaal dingen die menselijk gezien te begrijpen zijn, maar niet waar gebed voor is. De Geest wil ons leiden om naar Gods wil te bidden.

Dat is alleen mogelijk doordat Jezus voor ons aan het kruis ging. Hij kwam, stierf, stond op uit de dood en ging terug naar God de Vader; doordat Hij terug ging naar de hemel kwam de Heilige Geest op aarde (Johannes 16:7). God zonde de Geest, omdat Hij overal en bij iedereen tegelijk kon zijn.

 • Dat is Wie bij jou is, doordat Jezus stierf en opstond. Dat is Wie jou nu kan en wil leiden, dat is Wie de Geest in en voor jou wil zijn.

Als jij Jezus nog niet kent, nog niet in Hem gelooft, dan is vandaag het moment. Geloof in Hem, accepteer dat je een zondaar bent die Zijn genade nodig heeft. Geloof dat Jezus de Zoon van God is, vraag vergeving voor je zonde en je bent eeuwig gered.

Christen, in hoeverre laat jij je leiden door Geest van God, juist ook in lijden? De Geest leidt in ons lijden, juist in ons lijden.

 • Luister jij naar de leiding van de Geest? Ook als dingen tegen zitten?
 • Bid jij naar je eigen wil, of bid je geleid door de Geest?
 • Bid jij Bijbels, o.b.v. je relatie met Jezus, vol ontzag voor God? Of bid jij anders?

We vieren heilig avondmaal vandaag, wat betekent dat we vieren dat Jezus voor onze zonde is gestorven en opgestaan. We vieren dat het mogelijk is dat de Geest naar ons toe kwam, zodat wij vrij konden zijn. We vieren dat we eeuwig leven hebben, dat we nu geleid kunnen worden door de Geest.

 • Dit is voor iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Vraag God of er dingen tussen jou en Hem in staan, zodat dat dat rechtgezet kan worden. Neem Avondmaal, vol dankbaarheid over wat Hij gedaan heeft voor jou.

Lukas 22:19-20 “En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.”

1 Thessalonicenzen 5:16-23 “Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. Blus de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.”