De kenmerken van neppe vs echte christenen – 1 Johannes 2:18-29

De kenmerken van neppe vs echte christenen – 1 Johannes 2:18-29

De kenmerken van neppe vs echte christenen

1 Johannes 2:18-29

1 Johannes 2:18-29 (29-4-2018)

We zitten midden in de brief van Johannes aan de kerk. In zijn brief is Johannes de kerk aan het leren wat de kenmerken zijn van een echte christen. Vorige week hebben we gekeken naar kenmerken van het leven van een echte christen. We hebben toen gezien dat het ging om omgaan met zonde, omgaan met Gods geboden en omgaan met de wereld.

Vandaag gaan we kijken naar wat Johannes zegt over de kenmerken van nep vs echte christenen. Dit is een stuk dat best lastig is, omdat Johannes een aantal dingen vrij duidelijk gaat neerzetten. We zullen ook gaan zien waarom Johannes zo duidelijk is. Het gedeelte van vandaag is in 2 delen op te delen: 1) de nep-christen (v18-23), en 2) de echte christen (v24-29).

 1. De nep-christen (v18-23)
Toon volledige notities

Om dingen in het juiste perspectief te plaatsen, moeten we even terug naar de historische context van de brief van Johannes. Toen Johannes deze brief schreef, was er veel valse leer in opkomst. Er kwam veel onzin de kerk binnen die christenen afleidde, deed twijfelen, etc. Het bracht verdeeldheid, onrust en allerlei andere dingen die niet goed of gezond zijn. Johannes schrijft deze brief om zijn “lieve kinderen” (v12) te vertellen wat wel en niet te doen, maar vooral ook waar ze een echte christen aan kunnen herkennen.

 • We zijn nu in het gedeelte van de brief beland waar Johannes zijn betoog uitbreid naar hoe we valse leraren kunnen herkennen, zelfs valse leraren die in de kerk zitten. Ook gaat Johannes uitleggen hoe wij ervoor kunnen zorgen dat we niet misleid of meegesleept worden. Dit was belangrijk, want het gaat hier om dingen met eeuwigheidswaarde.

Om dit punt duidelijk te maken, vliegt Johannes er direct in (v18). Hij spreekt over “het laatste uur” en “de antichrist”. Het is belangrijk dat we doorhebben waar Johannes het over heeft, voor we kunnen snappen wat hij de kerk wil leren.

 • Het “laatste uur” spreekt over de laatste periode van tijd vóór Jezus Christus terugkomt. De Bijbel leert ons zowel in het Oude als het Nieuwe Testament dat Jezus Christus terug zal komen. Hij is de eerste keer gekomen om de zonde van de mens te vergeven, door Zijn offer aan het kruis. De tweede keer zal Hij terugkomen om Zijn erfenis in te nemen, deze wereld.
  • Besef goed, wij zijn de generatie van de kerk die hier dichterbij is dan ooit. We geloven dat vóór Jezus terug komt er 1 ding moet gebeuren, daar kan je meer over horen in onze studies over het boek Openbaring. Deze gebeurtenis is dat de kerk wordt weggenomen van deze wereld, de “ons” waar Johannes het over heeft.
   • Profetisch gezien hoeft er niks meer te gebeuren voor God Zijn kerk weg zal nemen, dus het zal niet lang meer duren voor God dit gaat doen.

Waarom noemt Johannes dit ‘laatste uur’ tegen de kerk?:

 • In Mattheüs 24 waarschuwt Jezus ons voor dit ‘laatste uur’ en wat ons te wachten staat in die periode. Hij zegt:

Mattheüs 24:4-5 “Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.”

In dit laatste uur, de laatste periode vóór dat Jezus Zijn kerk wegneemt en daarna Zelf terug komt, moeten we waakzaam blijven. Waakzaam op wat we horen, zien, maar vooral wat we geloven. Komt ons geloof overeen met het geloof waar Jezus Zelf, maar onder andere ook ooggetuige Johannes het over heeft? De valse leraren uit de tijd van Johannes zeiden dingen die niet hiermee overeenkwamen, ze voegden eigen dingen toe. Daar moeten we waakzaam op zijn.

 • De 2e term om te definiëren is de “antichrist”. In films wordt deze term gebruikt, maar ook op andere plekken. Het Griekse woord voor antichrist, bestaat uit 2 delen. Het betekent “de in plaats van, of tegenovergestelde van” Christus. De antichrist is dus iemand die zichzelf in plaats van Christus zal stellen en het tegenovergestelde zal zijn van Christus.
  • Als we kijken in Openbaring waar dit figuur ook naar voren komt, maar ook in Mattheüs 24 en 2 Thessalonicenzen 2, dan zien we deze persoon dit ook doen. In 2 Thessalonicenzen 2:4 wordt omschreven dat de antichrist zichzelf tot God zal verklaren. Hij is het niet, maar hij zal het wel van zichzelf zeggen. Deze persoon zal de ‘redder’ zijn waar iedereen op wacht, hij zal ‘vrede’ brengen. Hij zal alle dingen brengen waarvan de Bijbel zegt dat Jezus ze zou brengen aan de wereld. Dat is precies wat Johannes ons omschrijft, de antichrist, de persoon die zichzelf in de plaats van Christus neerzet.
   • Het grootste dat de antichrist zal doen is mensen afhouden van Jezus Christus, de Enige Die echte en eeuwige redding biedt. En dat doet deze antichrist door mensen te doen geloven dat Jezus niet belangrijk is, dat Jezus niet bestaan heeft, dat Jezus niet de Zoon van God is, etc. (v22-23)

Het is aan ons, vandaag de dag, de taak om Gods Woord te kennen. Wij moeten weten wat Gods Woord echt zegt. We moeten weten wat de Bijbel over Jezus Christus zegt, zodat we weten Wie Hij echt is. We moeten zeker weten Wie Hij wel is, zodat we ook zeker zullen weten Wie Hij niet is.

We moeten waakzaam zijn, elkaar scherp houden. We mogen niet verslappen in de strijd tegen zonde, want de tijd is nabij dat Jezus ons komt halen. We horen te getuigen naar de wereld, niet weg te zakken in zonde.

In v19 maakt Johannes een lastig statement. Hij zegt dat er in de kerk waar hij aan schrijft mensen waren die christen zeiden te zijn, maar toch ‘antichrist’ waren. Hij heeft het over mensen die in de kerk kwamen, christen zeiden te zijn, maar toch zichzelf op de plek van Christus zetten. Het gaat om “zij” en “ons”.

 • Tegenwoordig zien we dat in mensen die ‘speciale openbaring’ van God hebben, die buiten de Bijbel omgaat. Woorden die God alleen tegen hen gezegd heeft, i.p.v. het Woord van God de Bijbel, dat voor iedereen is.
  • God laat Zichzelf aan ieder mens zien, Hij is niet exclusief voor ‘speciale mensen’. God zoekt mensen die Hem willen kennen, mensen die Hem oprecht zoeken en die mensen laat Hij zien Wie Hij is.
 • Johannes maakt het punt dat als deze mensen echt christenen waren, dat dit dan niet gebeurd zou zijn. De “zij” in dit vers zijn mensen die er echt uit zien, maar niet echt christenen blijken te zijn.

Warren Wiersbe: “De mensen die in beeld zijn in 1 Johannes 2 hebben de kerk verlaten omdat ze niet het echte leven hadden en de liefde van Christus was niet echt in hun harten.”

Dat is de situatie, deze mensen, de “zij” hadden Christus niet in hun hart, in hun leven. Dat kunnen we zien aan de vrucht van hun leven, ze verlaten Gods kerk. Liefde voor God en voor Zijn kerk gaan hand in hand (1 Johannes 3:14). In Zijn kerk blijven en van de broeders en zusters houden is een belangrijk kenmerk van Gods echte kinderen.

 • God zal dit openbaar maken, is ook wat Johannes ons leert. Het is Gods kerk, het is aan Hem om de kerk te reinigen. Het is aan ons om ondergeschikt te zijn aan wat God wil doen.
 • De “ons” in dit vers gaat over de echte christenen, de mensen die hun leven daadwerkelijk aan God hebben overgegeven. Dit gaat om de christenen die de zalving (v20) hebben, mensen die Jezus Christus volledig erkennen (v22). Dit zijn de mensen die de waarheid in zich hebben (v24), zij die echt eeuwig leven hebben (v25). Samengevat zijn dit mensen die in Gods kerk zijn en blijven, mensen die in Hem blijven (v28).

Hoe kunnen we de “zij” herkennen? We hebben de Heilige Geest gekregen (v20). De zalving met de Geest van God zal ons hierbij helpen. Een van de gaven van de Geest is onderscheidingsvermogen, of “het onderscheiden van geesten” (1 Korinthe 12:10).

 • Dat is wat wij allemaal nodig hebben, dit is waar we God om mogen vragen. Het onderscheiden van mensen, van de geest in die mens. Dat hebben we nodig als kerk, want we horen rein en heilig te zijn als kerk. We horen elkaar lief te hebben, etc. dan is het nodig dat we dit kunnen onderscheiden.
 • Deze zalving met de Geest van God is een bijzonder iets, het is een cadeau van God Zelf. Iedere christen heeft de Heilige Geest in zich wonen (1 Korinthe 3:16), wat betekent dat God Zelf in ons woont. Deze zalving met de Geest gaat specifiek over de doop met de Geest. Dit is een tweede gebeurtenis in het leven van de christen.
  • De eerste keer dat we dat zien is in Handelingen 2, waar de eerste kerk gedoopt wordt in de Geest. Hij komt over hen (Handelingen 1:8) en geeft hun bovennatuurlijke gaven, zoals het onderscheiden van geesten.
   • Deze doop met de Geest is niet voor speciale mensen, alleen voor de apostelen, of alleen voorgangers, o.i.d. Johannes zegt tegen de kerk dat zij, hij noemt niemand specifiek, die zalving hebben.
  • Het gevolg van deze zalving is dat ze ‘alles’ weten. Dit alles ‘weten’ gaat over intuïtieve kennis, specifiek een intuïtie die God in Zijn kinderen legt. De Heilige Geest spreekt tot de christen om de dingen te ontmaskeren die niet van God zijn. De Heilige Geest weet wat wel en niet waar is, Hij zal de christen daarover inlichten wanneer nodig.
   • Het betekent dus niet dat een christen letterlijk ‘alles’ weet dat er te weten is. Vanuit de context kunnen we zien dat het gaat om het herkennen en ontmaskeren van leugens.

Johannes wil dat zijn “kinderen” de waarheid kennen en die waarheid volgen (v21). Johannes weet dat deze mensen de waarheid kennen en niet de leugen volgen. Deze waarheid kennen ze, doordat God die aan hen geopenbaard heeft. Dit is waarheid die ze ook intuïtief weten, waarheid die God in hen gelegd heeft.

 • Recht tegenover deze waarheid staat de leugen van de antichrist (v22). De leugen van de antichrist is dat Jezus niet de Christus is, dat Jezus niet de Messias, de Redder, is. Dat is de leugen van antichrist, de leugen die we kunnen herkennen.
  • Het gevolg van Jezus niet erkennen, is heel groot. Johannes maakt duidelijk dat je dan gelijk God de Vader niet erkent (v23). Dat is nog al wat, maar het is de waarheid.

Het is aan ons om waakzaam te zijn dat wij zelf dicht bij God blijven wandelen. Wij moeten God vragen ons elke dag opnieuw te vullen met Zijn Geest, zodat we Hem kunnen dienen zoals Hij verdient. En dan zal Hij ons openbaren wat waarheid en wat leugen is. God zal ons openbaren wie de nep-christenen zijn, de mensen die Hem eigenlijk helemaal niet kennen. We mogen dan voor hen bidden en hen laten zien Wie God echt is.

 1. De echte christenen (v24-29)

Tegenover de groep waar de antichrist toe behoort, staat de echte christen. De echte christen is niet vol van de leugen, maar van iets heel anders. De echte christen zal vol zijn van wat ze “vanaf het begin gehoord” hebben (v24).

 • Gods Woord staat vast, het veranderd niet. God Zelf veranderd niet. De boodschap die wij horen, het simpele Evangelie, zal nooit veranderen. Dat is de boodschap die elk mens nodig heeft, de boodschap die de christen ook elke dag nodig heeft.
  • Wij hebben het nodig om elke dag het Evangelie tegen ons zelf te prediken. Er zal geen dag zijn dat ik Jezus’ redding niet meer nodig heb, dat ik het zelf allemaal kan. God belooft ons dat als wij ons vastklampen aan die boodschap, die we vanaf het begin gehoord hebben, dat we dan ook Hem zullen hebben.

Een stap verder, we zullen ook het eeuwige leven hebben (v25). Voor eeuwig in Gods aanwezigheid zijn, voor eeuwig genieten van Wie Hij is. Dit is iets dat bijna niet voor te stellen is. Paulus kon niet eens omschrijven wat hij in de hemel gezien en gehoord had (2 Korinthe 12). In Openbaring doet Johannes een poging om voor ons te omschrijven wat hij gezien heeft.

Openbaring 4:2-5 “En zie, er stond een troon in de hemel, en op de troon zat Iemand. En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd. En rondom de troon stonden vierentwintig tronen. En op de tronen zag ik de vierentwintig ouderlingen zitten, bekleed met witte kleren, en met gouden kronen op hun hoofd. En uit de troon kwamen bliksemstralen, donderslagen en stemmen. En er stonden zeven vurige fakkels te branden vóór de troon. Dit zijn de zeven Geesten van God.”

 • Johannes probeert hier met menselijke woorden dingen van God te omschrijven. Hij slaagt daar vrij goed in, maar wat hij nou precies gezien heeft is nog steeds heel lastig te snappen voor ons. De glorie die daar is, het licht, de genade, de liefde; het is onbegrijpelijk groot. En dat is de belofte die God heeft voor hen die Hem geloven, voor hen die Zijn eenvoudige Evangelie vasthouden.

Het was en is belangrijk dat de kerk dit weet, want er is altijd veel valse leer die rondgaat in de kerk. Specifiek de leer van de gnostieken, die zei dat eeuwig leven en redding maar voor een kleine groep mensen was. Je moest onderdeel zijn van de ‘speciale’ mensen, anders had je pech.

 • God kijkt er heel anders naar, Hij zegt hier via Johannes tegen ons dat we redding kunnen ontvangen, wij allemaal. God zegt dat wij vergeven moeten worden van onze zonden, dat wij Jezus Christus nodig hebben. Hij zegt dat wij Hem boven alles horen te eren, God zegt dat wij ons vast moeten houden aan de beloftes die Hij ons gegeven heeft. En Hij zegt dat we ons vast moeten houden aan het simpele Evangelie, dat wat we vanaf het begin gehoord hebben.
  • Geen nieuwe openbaring, geen nieuwe dingen die Johannes niet van Jezus gehoord heeft, het eenvoudige Evangelie van God.

Als dat eenvoudige Evangelie in ons blijft, zal je een echte christen kunnen herkennen en zijn. De zalving die we van God krijgen, de Heilige Geest van God, die blijft dan in ons (v27). De Heilige Geest, onderdeel van God Zelf, is de aanbetaling die we van God krijgen (Efeze 1:14), als bevestiging dat we gered zijn.

David Guzik: “Zalving heeft het idee van gevuld en gezegend zijn met de Heilige Geest. Dit is een algemene eigenschap van alle christenen, maar iets waar we meer onderworpen en gevoelig voor kunnen en moeten worden.”

 • Deze zalving, de Geest van God, onderwijst ons over God. De Heilige Geest laat ons de diepe dingen van God zien (1 Korinthe 2:10). Hij leert ons hoe ver het eenvoudige Evangelie gaat, hoe veel Jezus gedaan heeft. Hij laat ons zien hoe groot Gods liefde voor jou en mij is, ondanks de zonde die wij elke dag begaan. De Geest laat ons zien wat waarheid en wat leugen is.
  • Doordat de Geest Zelf ons onderwijst, is het niet nodig dat mensen ons onderwijzen. De valse leraren wilden dingen toevoegen aan Gods Woord, of zij hadden ‘speciale kennis’ die we alleen van hen konden ontvangen. Johannes zegt tegen de kerk dat we geen mensen nodig hebben, maar God en dat Hij tot ons allemaal spreekt. Daarom is het niet nodig dat “iemand u onderwijst”, God Zelf onderwijst ons.
 •  De oproep aan ons is om in Hem te blijven. Dat betekent simpelweg dat we ons leven aan God blijven overgeven. Dat betekent dat God de Leidsman van ons leven is; Hij bepaalt, niet ik. Dat betekent dat je actief Zijn Woord leest en Hem vraagt jou dat uit te leggen. Het betekent dat je actief bidt en Hem vraagt daarin te leiden. Het betekent dat je, onder leiding van Gods Geest, meer en meer gehoorzaam wordt aan Gods Woord.
  • Allemaal dingen die je zelf niet kan, maar waar we Gods Geest voor nodig hebben. Allemaal dingen die de nep-christen niet zal en kan doen, want dit is Gods werk in ons. Dit is iets waaraan we de echte christenen kunnen herkennen, het werk van de Heilige Geest in hun leven, in ons eigen leven.

Vandaar ook de oproep om in Hem te blijven (v28), dat is de beste plek waar we kunnen zijn. In Hem blijven betekent ook dat vrijmoedigheid hebben, het Grieks wijst op ‘vrijheid in spreken, vertrouwen zonder angst, vrolijke moed’. Dat is wat wij mogen hebben, horen te hebben, door de zalving die we ontvangen. Dat is waarmee we de wereld horen te vertellen over God, omdat wij die zeker en vaste toekomst hebben, eeuwig bij Hem.

 • De uitdaging van Johannes aan ons is om niet beschaamd te zijn wanneer Hij geopenbaard wordt, maar juist vrijmoedigheid te hebben. Te veel christenen zijn bang om over hun geloof te praten, te veel christenen leven niet naar Gods standaard. Dat is niet hoe God ons bedoeld heeft. Hij wil dat we vrolijke moed hebben, vertrouwen zonder angst om over Zijn geweldige werk voor ons te kunnen praten. Hij wil dat we mensen vertellen over Wie Hij is, omdat Hij zo geweldig is.
  • Jezus zegt in Mattheüs 7 dat velen die Hem met Heere, Heere aanspreken, toch niet de hemel in zullen gaan. Dat zijn mensen die misschien wel uiterlijk dingen goed deden, de juiste woorden gebruikten, maar niet hun hart aan Jezus hadden overgegeven.
  • Johannes daagt de kerk, jou en mij, uit om voor Jezus te leven, om Jezus overal te verkondigen, om te vertrouwen dat Hij alles onder controle heeft. Johannes daagt ons uit om niet alleen in Hem te geloven, maar ons hele leven continue aan God te onderwerpen, in Hem blijven.
  • Dan zullen we bij Zijn openbaring niet beschaamd staan, maar juist blij zijn met Zijn komst. Dan zullen we met Hem meegaan, i.p.v. van Hem gescheiden zijn.
   • Het zondaarsgebed bidden is niet wat een mens eeuwig leven geeft. Je hart, je alles overgeven aan God geeft eeuwig leven.

Johannes legt aan ons voor: als je bij God wil zijn, weet dan Wie God is. God is rechtvaardig, iedereen die bij Hem is is rechtvaardig. Ons leven hoort dus ook rechtvaardig te zijn naar Gods maatstaven. Alleen dan zullen we eeuwig leven hebben. Niet door een ‘geestelijke vonk’, niet door ‘verheven kennis’, ‘speciale openbaring’ of eigen performance.

 • Het gaat om het offer van Jezus Christus, wat Hij voor de mens gedaan heeft. Johannes wil dat wij bij het simpele, eenvoudige Evangelie blijven. De mens is zondig, ieder mens, alleen Jezus heeft perfect geleefd. Hij deed dat, zodat Hij voor onze zonden kon sterven. Hij droeg jouw en mijn straf aan het kruis, waardoor wij niet de straf krijgen die we eigenlijk hadden verdiend. De enige weg naar de hemel is dat offer accepteren, vergeving vragen aan God en je leven aan Hem overgeven.
  • Dat is wat Johannes tegen de kerk zegt, dat is waar de “ons” zich aan vast moest houden. Dat is waar wij ons vandaag de dag aan vast kunnen houden, moeten houden. Waar steun jij op? Is jouw leven gebouwd op wat mensen zeggen? Je eigen performance? Of is jouw leven gebouwd op Jezus Christus?

Johannes heeft ons vandaag laten zien dat er echte en neppe christenen zijn. De neppe christenen zullen niet vasthouden aan het simpele Evangelie, niet in de kerk blijven, maar vooral Jezus niet erkennen. De echte christen wordt opgeroepen om in God te blijven, om gezalfd te zijn met de Geest van God, om waakzaam en vrijmoedig te zijn.

De belangrijkste vraag op basis van deze studie, is ben jij een nep christen of ben jij een echte christen? Zeg je een christen te zijn terwijl je er niet naar leeft? Leg je leven vandaag bij God neer. Leg je alles bij Hem neer, Hij wil je rust geven, genade, vergeving, eeuwig leven.

 • Besef dat jij, net als ik, een zondaar bent. Iemand die God ontzettend hard nodig heeft. Leg je leven bij Hem neer, dat doe je door dat tegen God te zeggen in gebed. Accepteer wat Hij voor je heeft en laat je zonde achter. Dan krijg je de zekere en vaste belofte van eeuwig leven.

Misschien geloof je dit al jaren, maar heb je nog nooit de zalving van de Geest gehad. Vandaag kan je daar om vragen. Misschien ben je afgestapt van het eenvoudige Evangelie en heb je dingen een stuk ingewikkelder gemaakt, ook jij kan terug naar God. Misschien besef je je niet dat we in het “laatste uur” bevinden en heb je geen bewogenheid voor de verloren mensen om ons heen. Leg dat in gebed bij God neer. Keer terug naar Hem, leg je leven bij Hem neer vandaag. Hij is het waard.

1 Petrus 4:7-11