De rol van de man en van de vrouw in het huwelijk

De rol van de man en van de vrouw in het huwelijk

In het eerste deel van de preekserie, genoemd: ‘Het Christelijk huwelijk als Gods geschenk’ hadden wij ontdekt dat het huwelijk inderdaad een geschenk van God is. En in het tweede en derde deel zijn wij bezig geweest om het geschenk uit te pakken. Ik denk dat wij slechts het tipje van de sluier hebben gelicht.

Tot slot gaan wij kijken naar wat wij met dit geschenk horen te doen. Want dit geschenk is niet zomaar iets dat je een speciale plek geeft in die mooie vitrinekast die je thuis hebt staan. Het is ook niet iets dat je in de koelkast legt om op een onbepaald tijdstip erop terug te komen.

Nee, voor ieder Christelijk echtpaar is het zaak om het huwelijk vruchtbaar te maken, om God ermee te verheerlijken. Dit hoort in ieder Christelijk huwelijk prioriteit te krijgen.

En zoals het met prioriteiten gaat, moet je er tijd en energie in steken. Je moet er moeite voor doen, je moet er samen voor knokken.

Toon volledige notities

Juist omdat God onze huwelijken wil gebruiken om een getuige te zijn van de liefde tussen Jezus en Zijn kerk, haalt de satan en zijn makkers alles uit de kast om Christelijke huwelijken te neutraliseren of kapot te maken.

Christelijke huwelijken staan onder vuur. Er zijn veel zaken die met opzet het Christelijk huwelijk wil ondermijnen. Er zijn veel zaken die met opzet het Christelijk huwelijke tracht te verlammen en om de effectiviteit te neutraliseren.

Vaak is het niet eens het doel van satan om Christenen te laten scheiden. Satan heeft er al baat bij als hij slechts één van de twee zover kan krijgen dat hij/zij hun door God gegeven rol niet oppakt. Want dan loopt alles vast!

Daarom moeten wij voor onze huwelijken knokken met de wapens die God ons gegeven heeft; namelijk door samen, als man en vrouw te bidden, door het Woord van God samen te lezen en te bestuderen, waardoor wij o.a. gaan begrijpen wat onze rollen zijn en wat God van ons verwacht.

Dit is waar de meeste Christelijke echtparen het verknallen. Man en vrouw bidden niet samen. Man en vrouw lezen de Bijbel niet samen. Man en vrouw weten niet wat hun rol is of hoort te zijn en zij weten niet wat God van hen verwacht. Ze doen maar wat!

Dus, als je deze dingen mist, dan ben je niet in staat om überhaupt voor je huwelijk te kunnen knokken. Je zult uiteraard knokken, maar dan met elkaar in plaats van voor elkaar.

Wij gaan tot slot dus kijken naar de rol van de man en de rol van de vrouw zodat wij weten hoe wij trouwe rentmeesters kunnen zijn van Gods geschenk.

In het eerste deel van deze preekserie hadden we in Genesis 1:31 gezien, nadat God Adam en Eva schiep en hun huwelijk voltrokken had, dat God zag dat het zeer goed was.

Letterlijk alles ging goed. Het leven was goed, hun huwelijk was perfect. Adam en Eva leefde in volledige harmonie met elkaar én met God. Het kon gewoon niet beter!

De Bijbel geeft ons geen details over hun relatie en hoe zij met elkaar omgingen, maar als God zag dat het zeer goed was, dan mogen wij aannemen dat het inderdaad zeer goed was.

Maar, zoals wij allemaal weten kwam het volmaakt leven, het volmaakte huwelijk abrupt ten einde toen de zonde in beeld kwam.

En sindsdien is ieder huwelijk, zoals God het in eerste instantie bedoeld heeft, gedoemd te mislukken. Dit klinkt hopeloos, maar ik heb goed nieuws!

Om ons, anno 2019 te helpen om onze eigen huwelijken beter te kunnen begrijpen, én om ons te helpen om terug te gaan naar Gods ideaal, is het noodzakelijk om terug te gaan naar Genesis 3 om te zien wat de oorzaak is van de hedendaagse huwelijksproblemen.

Wij gaan vanmorgen kijken naar twee zaken:

Wat was het effect van de zondeval op het huwelijk en op de rollen van de man en de vrouw binnen het huwelijk?

Wat betekent dit voor ons, anno 2019, én wat voor invloed heeft het Christen zijn op onze huwelijken?

Genesis 3:16 – “Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.”

Op eerste gezicht lijkt de vervloeking van God op de vrouw niet eens zo slecht; vooral niet voor de man. ‘Naar uw man zal uw begeerte uitgaan’. Dit klinkt best wel oké, toch mannen?

Het Hebreeuws woord voor ‘begeerte’ kan betekenen dat het te maken heeft met het verlangen naar iemands liefde. Het wordt in de gehele Bijbel een keer op deze manier gebruikt:

Hooglied 7:10 – “Ik ben van mijn Liefste en Zijn begeerte gaat naar mij uit.”

Dit klinkt heerlijk en dat is het ook, want God heeft dit soort begeerte ontworpen voor man en vrouw binnen het huwelijk. Binnen het huwelijk mogen wij als het ware lust hebben voor elkaar.

Maar het betekent hier in Genesis 3:16 heel wat anders. Wat hier staat zal een hoop verklaren over wat er in onze huwelijken gebeurt.

Het Hebreeuws woord dat vertaald wordt in ‘begeerte’ is: tᵉshûwqâh

[tesh-oo-kaw’]

en het wordt slechts op een andere plek in de Bijbel gebruikt en dat is in Genesis 4:

Genesis 4:1-7 –1En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en zij werd zwanger en baarde Kaïn, en zei: Ik heb een man van de HEERE gekregen! 2En zij baarde opnieuw: zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kaïn werd bewerker van de aardbodem. 3En het gebeurde na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de HEERE een offer bracht. 4Ook Abel bracht een offer, van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De HEERE nu sloeg acht op Abel en op zijn offer, 5maar op Kaïn en op zijn offer sloeg Hij geen acht. Toen ontstak Kaïn in grote woede en liet hij zijn hoofd zakken. 6En de HEERE zei tegen Kaïn: Waarom bent u in woede ontstoken en waarom heeft u uw hoofd laten zakken? SLIDE 7 7Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar ú moet over hem heersen.

Hier laat de Bijbel ons zien dat de zonde op de loer ligt zoals een roofdier op zijn prooi loert. En zijn begeerte is om te verslinden, te domineren, de controle te hebben; de begeerte van de zonde in dit geval is om alles voor het zeggen te willen hebben, om de broek te willen dragen.

Nu ben ik me ervan bewust dat er mensen zijn die de betekenis van begeerte zien als iets romantisch vanuit de vrouw naar haar man toe, maar ik ben er persoonlijk heilig van overtuigd dat het te maken heeft met wat Genesis 4:7 ons leert over de zonde. Vooral ook omdat het in Genesis 3 een vloek genoemd wordt.

Dus, als de vloek: ‘Naar uw man zal uw begeerte uitgaan’ betekent dat de vrouw de controle in haar huwelijk wil voeren, dat de vrouw de huwelijksrelatie wil domineren, dat de vrouw de overhand wil voeren en de broek wil dragen, dan verklaart dit gedeeltelijk het conflict in onze huwelijken.

 ‘Hier wordt een conflict tussen man en vrouw aangekondigd, dat de menselijke geschiedenis zal bepalen.’ (Centrum voor Bijbelonderzoek)

Een passend citaat uit de film “My Big Fat Greek Wedding” is dit: ‘Laat me je iets vertellen, Toula: de man is het hoofd, maar de vrouw is de nek en zij kan het hoofd in elke richting draaien dat zij maar wil.’

Het gaat hier echt om controle, dames! Maar daar liet God het niet bij.

Genesis 3:16 – “Tegen de vrouw zei Hij: Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.”

Als God iets of iemand vervloekt, dan kan je erop rekenen dat het raak is. Het was blijkbaar niet erg genoeg om slechts de rol van de vrouw te vervloeken, want God doet daar een schep bovenop en zegt: ‘maar hij (uw man) zal over u heersen’.

Weten jullie nog dat vóór de zondeval alles perfect was? Man en vrouw waren elkaars gelijke, in het leven stonden zij naast elkaar. Er was totaal geen sprake van de een de ander domineren. Zij leefde in perfecte harmonie zoals God het bedoeld had.

Maar nu, na de zondeval wordt de man ineens dominant, hij wordt macho. Zijn kijk op zijn huwelijk is nu meer zoiets als: ‘doe wat ik zeg of donder op’, of ‘ikke, ikke, de rest kan stikke’.

Typerend was een Amerikaanse T.V.-personage uit de jaren ’70 die heette: ‘Archie Bunker’. Hij was de belichaming van de vloek op de man. Als je interesse hebt, zoek online op naam van de serie ‘All in the Family’ of op ‘Archie Bunker’. Dit, mannen is hoe het absoluut niet moet!!

Hoe dan ook, deze macho, het kan mij niets schelen wat jij vrouw vindt, houding dat in elke man aanwezig is, is het gevolg van de zondeval.

Dit is wat de zondeval heeft gedaan met het huwelijk als Gods geschenk. Nu de vrouw de controle over het huwelijk wil voeren en de man die nu dominerend als macho over de vrouw wil heersen, is het huwelijk zoals God het bedoeld heeft, gedoemd te mislukken.

De zonde produceert een conflict, maar in Christus worden de verhoudingen hersteld.’ (Centrum voor Bijbelonderzoek)

De Bijbel leert ons wie één geworden is met Christus door de wedergeboorte, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthe 5:17 GNB)

Op zo veel vlakken is dit geweldig nieuws! Vooral voor het Christelijk huwelijk is dit goed nieuws omdat dit betekent dat onze huwelijken niet langer bepaald hoeven te worden door de vloek uit Genesis 3.

Nu, in Christus hebben wij de mogelijkheid om een keus te maken. Nu kunnen wij kiezen om niet de controle over elkaar uit te oefenen.

Dus, laten wij de rest van onze tijd besteden aan wat wij kunnen doen om het prachtige van het huwelijk terug te winnen; het prachtige waarvan God zei dat het zeer goed was.

Efeze 5:15-33 –15Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, 16en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. 17Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. 18En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, 19en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, 20en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. 21Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. 22Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. 25Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. 30Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. 31Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. 32Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. 33Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Bij voorbaat wil ik zeggen dat dit Schriftgedeelte dé sleutel bevat om het huwelijk in z’n oude glorie te herstellen. Ook wil ik nu zeggen dat alles in jou, namelijk in jouw vlees, in jouw oude zondige natuur zal schoppen tegen het gehoorzamen en het toepassen van deze geboden.

Alleen het simpele feit dat jullie hierin nalatig zijn is het bewijs daarvan!

Maar goed, wat God ons opdraagt is eigenlijk vrij eenvoudig, omdat een gehuwd echtpaar slechts twee dingen moet doen: 1) de vrouw moet zich onderwerpen aan haar man, en 2) de man moet zijn vrouw liefhebben zoals Jezus Christus Zijn bruid, de kerk liefheeft.

Trouwens, ná Genesis 3:16 is het voor ieder niet wedergeboren persoon onmogelijk om deze twee dingen te kunnen doen. Het is dus belangrijk dat wij deze twee geboden lezen en zien in de context waarin zij geschreven staan. Het is niet bedoeld voor niet-wedergeboren mensen.

Vers 18b – “Word vervuld met de Geest”. Zowel de man alsook de vrouw moet een wedergeboren Christen zijn vervuld met de Heilig Geest, oftewel gedoopt zijn met de Heilige Geest, en moet in de Geest wandelen om deze geboden te kunnen vervullen.

Dit betekent simpelweg dat je bezet bent met de Heilige Geest, de Geest van Jezus Christus; Jezus bezit jou. Het betekent dat je je eigen ideeën, idealen en voorkeuren over jouw huwelijk en over jouw partner hebt onderworpen aan Jezus Christus en aan Zijn wil en Zijn ideaal.

Het betekent dat je jezelf verloochend, je kruis opneemt, d.w.z. dat je aan jezelf sterft en Jezus koste wat kost navolgt en gehoorzaamt. Het betekent dat jij hetzelfde wil wat Jezus wil. En het betekent dat je de bovennatuurlijke kracht toe-eigent zodat je in staat gesteld wordt om deze geboden te kunnen gehoorzamen.

Vervuld te zijn met de Heilige Geest is een voorwaarde, een eerste vereiste voor ieder Christelijk echtpaar die hun huwelijk wil laten zijn naar Gods blauwdruk.

Vers 21 – “Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.” Oftewel, “Onderwerp u aan elkaar uit eerbied voor Christus.” (GNB)

Dit is ook een voorwaarde. Voordat de vrouw zich aan haar man gaat onderwerpen en voordat de man zijn vrouw gaat liefhebben zoals Christus de gemeente liefheeft, moet er eerst een wederzijdse onderwerping aan elkaar zijn uit eerbied voor Jezus Christus.

Deze wederzijdse onderwerping in het huwelijk betekent dat beiden zich vrijwillig toeleggen op een samenwerking, oftewel dat beiden meewerken aan het huwelijk. Het betekent dat beiden hun verantwoordelijkheid op zich nemen en dat beiden de last van het huwelijk dragen.

Het betekent dat beiden team players zijn, niet alleen aan jezelf denkend, niet alleen individualistisch, maar vooral gericht op de ander en op het geheel.

Deze wederzijdse onderwerping uit eerbied voor Christus is trouwens een duidelijk teken dat je vervuld bent met de Heilige Geest.

Het is jammer dat sinds de vorige eeuw, het idee van het onderworpen zijn aan een ander een slechte naam heeft gekregen. In de huidige maatschappij is het onderworpen zijn aan een ander een teken van zwakheid. Mensen verzetten zich dan ook tegen onderwerping omdat men denkt dat het zijn/haar positie verzwakt.

Niets is minder waar want wij zien Jezus Christus, die 100% God is, Zichzelf volledig onderwerpen aan God de Vader.

Dus, een wederzijdse onderwerping aan elkaar door twee Geest vervulde Christenen in een Christelijk huwelijk is goed, en het is onmisbaar.

Vers 22-24 –22Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. 24Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn.”

Ja, maar Stan, dit is makkelijk praten, jij kent mijn man niet. En totdat hij mij gaat liefhebben zoals Jezus Zijn bruid, de kerk liefheeft, is er geen schijn van kans dat ik me aan hem onderwerp!

Nogmaals, het idee dat een vrouw zich anno 2019 aan haar man onderwerpt is uit den boze. Vooral omdat vrouwen zich geëmancipeerd voelen wil de vrouw zich pertinent niet aan een man schikken.

Maar nogmaals, het onderwerpen aan je man betekent niet dat je zijn slaafje bent of dat hij alleen alles voor het zeggen heeft. Het betekent wel dat je zijn door God gegeven rol aanvaard, wetende dat hij rekenschap bij God moet afleggen voor zijn verantwoordelijkheid in het huwelijk.

We hebben geen tijd om te kijken naar hoe deze onderworpenheid zich in de praktijk uit, dus hoop ik dat jullie i.i.g. de essentie ervan meekrijgen uit dit stuk uit 1 Petrus:

1 Petrus 3:1-6 –1Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woorden gewonnen mogen worden, 2doordat zij uw reine levenswandel in de vreze des Heeren waarnemen. 3Uw sieraad moet niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kleren; 4maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. 5want zo tooiden zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen mannen onderdanig waren; 6zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem heer noemde. U bent kinderen van haar geworden, als u goeddoet en niet bevreesd bent voor enig ding dat u angst zou kunnen aanjagen.”

Petrus geeft ons inzicht tot hoe de onderworpenheid van een vrouw er in de praktijk uitziet. Petrus noemt zaken zoals:

De levenswandel van de vrouw

Zonder woorden haar man winnen tot gehoorzaamheid aan het Woord van God

Een rein levenswandel in de vreze Gods

De sier van de verborgen mens van het hart

Onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige en stille geest

Zonder vrees of angst dat je man misbruik van je maakt, jezelf aan hem onderwerpen en hem gehoorzamen

Waarom? Omdat deze dingen kostbaar zijn voor God.

Het is goed als jullie dames dit onderwerp met dames onder elkaar bespreken; vooral om van elkaar te leren hoe dit in de praktijk eruit hoort te zien.

Vers 25-29 –25Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, 26opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, 27opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 28Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. 29Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente.”

Het is opvallend dat de Bijbel alleen de man opdraagt om zijn vrouw onvoorwaardelijk lief te hebben. Dit betekent niet dat de vrouw haar man niet moet liefhebben, het betekent gewoon dat de man hierop nadrukkelijk geattendeerd moet worden.

Ik geloof dat God de vrouw dusdanig geschapen heeft dat zij diep in haar ziel moet weten dat haar man haar liefheeft boven alles. Niet boven God, maar zeker boven de kinderen, familie, werk, hobby’s, enz.

Om de vrouw hierin van dienst te zijn schreeuwt de Bijbel als het ware uit: ‘Mannen heb uw eigen vrouw lief’. Want helaas slaan te veel mannen op dit gebied de plank volkomen mis.

‘Ja, maar schat, je weet toch dat ik van je houd. Ik had het toch op onze bruiloft tegen je gezegd?’ Mannen, zoals Jezus elke dag tegen Zijn bruid, de kerk zegt dat Hij onvoorwaardelijk van haar houdt, moeten wij elke dag tegen onze vrouwen zeggen dat wij van haar houden.

Jezus houdt van ons, van Zijn bruid, de kerk. En Hij houdt hoe dan ook onvoorwaardelijk van ons. Jezus heeft ons niet zo lief omdat wij zo beminnelijk zijn. Nee, Jezus houdt van ons omdat Hij ervoor gekozen heeft om van ons te houden. Zijn agape liefde, Zijn onvoorwaardelijke liefde is een keus.

Deze keus heeft ertoe geleid dat Jezus, die voor eeuwig al bestond en van de heerlijkheid samen met God de Vader genoot had deze heerlijkheid afgelegd en is een kwetsbaar mens geworden om ons te redden.

Jezus had onvoorstelbaar veel voor jou en voor mij opgegeven. Jezus heeft jou en mij, Zijn bruid, Zijn prioriteit gemaakt. Jezus heeft letterlijk alles opgegeven voor Zijn bruid.

En als wij mannen hier in Efeze 5 door God de expliciete opdracht krijgen om onze eigen vrouwen lief te hebben zoals Christus de gemeente liefheeft, dan moeten wij onze eigen vrouwen onze prioriteit maken. Dit betekent dat in het belang van onze eigen vrouwen jij en ik bepaalde dingen in ons leven moeten opgeven.

Als jij wacht totdat zij verandert voordat je haar onvoorwaardelijk lief kan hebben, vergeet niet dat 1 Johannes verklaart dat wij van Jezus houden omdat Hij eerst van ons hield.

Kies er bewust voor om haar lief te hebben, kies er bewust voor om haar dagelijks te vertellen dat je van haar houdt. En voordat je het weet zal je haar en jezelf voor eigen ogen zien veranderen.

Helaas hebben wij er vanmorgen niet genoeg tijd voor, maar in een notendop komt de liefde van de man naar zijn vrouw tot uiting door haar te heiligen en te reinigen met het waterbad door het Woord.

Waar dit op neer komt, mannen, is dat God jullie verantwoordelijk stelt om de Bijbel met jullie vrouwen te openen en het samen te lezen. Ik denk dat ik hier meer over ga zeggen tijdens de Q&A. .

Vers 33 – “Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man.”

Kijk, ik weet dat dit allemaal in sommige van jullie huwelijken zeer lastig is, en misschien denken jullie dat omdat het altijd al zo geweest is, er geen verandering in mogelijk is.

Vooral als jullie huwelijk op dit moment en misschien al jarenlang gewoon slecht is, dan kan dit lijken als een soort utopie. Vooral als je pijn lijdt in je huwelijk, vooral als je niets ten goede ziet veranderen kan dit overweldigend en zwaar demotiverend zijn.

Hoe dan ook, de enige hoop dat wij hebben voor onze huwelijken is Jezus Christus. Hij houdt onvoorwaardelijk van jou en van je partner. Hij houdt van jullie huwelijk en wil dat het floreert.

Hij is de enige die bij machte is om jullie huwelijk te redden. Hij is bij machte om de liefde te herstellen, Hij is bij machte om die vlam in jullie harten opnieuw aan te wakkeren, Hij is bij machte om iets moois van jullie huwelijk te maken.

En al gaat het in je huwelijk naar jouw idee goed, praat hier met elkaar over. Vraag aan elkaar of je het goed doet of niet. Luister vooral naar elkaar. Ik weet zeker dat het nog beter in jullie huwelijken kan.