De worsteling van heilig leven

De worsteling van heilig leven

Romeinen 7:20-26 (11-4-2021) De worsteling van heilig leven

2 weken geleden hebben we gezien dat God wil dat we overeind blijven in de geestelijke strijd (Romeinen 7:15-19). We hebben gelukkig van God alles gekregen dat we nodig hebben, om die geestelijke strijd aan te kunnen gaan (Efeze 6:10-18).

Vanochtend pakken we onze studie weer op in Romeinen en zullen we gaan kijken naar de worsteling van heilig leven.

v20-21 Heilig leven

Paulus is de christenen in Rome de realiteit van heiliging aan het laten zien. Heiliging is het proces van meer heilig worden, meer op Jezus gaan lijken. Dit proces gaat van start direct nadat iemand tot geloof komt in Jezus Christus als Zoon van God, en dit proces duurt tot je sterft/opgenomen wordt.

 • Dit is niet een nieuw iets, dit is een opdracht van God die al vanaf het begin in Zijn Woord staat. Toen Mozes de Torah schreef, de 1e 5 boeken van de Bijbel, toen werd al duidelijk dat God een heilig God is, en dat heilig de standaard was.
  • In Exodus 3 ontmoet Mozes God in een brandende struik, hij moest toen zijn schoenen uit doen, want de grond waarop hij stond was “heilige grond.” Gods aanwezigheid maakte die grond heilig. God wilde dat Israël een heilig volk was (Exodus 19:6), zodat ze net als hun God zouden zijn.

Deze opdracht staat nog steeds voor de christen vandaag de dag, leven naar Gods standaard van heilig.

1 Petrus 1:15-16 “Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

Dat is het proces waar elke christen in zit, meer op Jezus gaan lijken, meer en meer heilig gaan leven. In dit proces van heiliging, zit ons vlees ons in de weg; ons vlees wil alleen zonde. Dat is ook wat Paulus in v20 zegt, de zonde brengt dingen in hem teweeg die niet heilig zijn.

 • Ons vlees wil dingen die lekker voelen, alleen op mijzelf gericht zijn, waar ik ‘beter van wordt’. Terwijl God wil dat ik Hem eer (Jesaja 43:7), dat ik mijn naaste liefheb als mijzelf (Mattheüs 22:39). Gods manier van leven, heilig leven, is zo anders dan het denken en willen van mijn vlees.

Dat leidt (v21) tot Paulus’ conclusie: “als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij mij.” Elke keer als je iets goeds wil doen, iets waar God blij van wordt, is het heel makkelijk en verleidelijk om iets anders te gaan doen.

 • I.p.v. bidden wil je tv kijken, i.p.v. de samenkomst bezoeken wil je slapen, i.p.v. een broeder of zuster helpen wil je je eigen ding doen. Geen van deze dingen is op zichzelf verkeerd, maar wel als ze ons afhouden van het doen van Gods wil.
  • Dat is waarom Petrus ook het volgende zegt vóór de opdracht om heilig te leven.

1 Petrus 1:13-16 “Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”

Barnes: “Het is een geweldige waarheid, dat mensen overal de God imiteren die ze aanbidden. Ze zullen hun karakter hiernaar vormen. Ze zullen goed vinden wat hun God doet. Ze zullen proberen om naar hetzelfde niveau van deugd te leven als de God die ze aanbidden, en ze zullen vrijelijk doen wat hij zou moeten doen of goedkeurt. Daardoor, door de eigenschappen te kennen van de goden die mensen aanbidden, kunnen we een juist beeld vormen van de karakters van de mensen; en aangezien de God die door de christenen aanbeden wordt perfect heilig is, hoort het karakter van hen die Hem aanbidden ook heilig te zijn.”

Paulus wil laten zien dat de lat op heilig ligt, maar dat de praktische realiteit van dit proces is dat het een worsteling is. De worsteling is met ons vlees, met de verleidingen van de wereld, met de vijand die ons wil afleiden van God. Maar gelukkig is Hij groter, gelukkig is Hij sterker, gelukkig is Hij Overwinnaar.

v22-23 Innerlijk veranderd, uiterlijk een worsteling

Als christen ben je een nieuwe schepping (2 Korinthe 5:17), het oude is voorbij gegaan, alle dingen zijn nieuw geworden. Dat betekent dat we vooruit mogen kijken, dat we naar boven, naar God mogen kijken. De psychologie wil dat we naar binnen en naar het verleden kijken, God wil iets heel anders.

Filippenzen 3:14 “maar één ding doe ik: vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus.”

 • Door terug en naar binnen te kijken, komt de psychologie eigenlijk altijd uit op het volgende: iets/iemand anders is de oorzaak van jouw gedrag. Iets in jouw verleden is er gebeurd, iets in jou zit niet helemaal lekker, daardoor doe jij X, Y, Z.
 • De Bijbel zegt, je bent een nieuwe schepping, vergeet wat achter je is, strek je uit naar wat voor je is. Jij bent een zondaar die niks in je verleden te zoeken hebt, niks in je eigen binnenste te vinden hebt dan zonde en dood. Daarom heb je Jezus nodig, strek je uit naar Hem.
  • Zie je het verschil? De psychologie zegt terug en naar binnen, God zegt vergeten wat achter je is, uitstrekken naar voren; naar boven, naar Jezus kijken.

Dat is hoe we als nieuwe schepping horen te leven, dat is de “innerlijke mens” (v22) waar Paulus het over heeft. Doordat Jezus zijn blik veranderd heeft, kan Paulus nu vooruit kijken naar God. Doordat Jezus voor hem gestorven is, kan Paulus zijn verleden vergeten en zich volledig op Jezus richten.

 • Zijn innerlijke mens wil de juiste dingen, zijn nieuwe mens is anders dan de oude mens. De nieuwe mens wil de dingen van God, de oude mens wil eigen dingen.

Efeze 4:22-24 “namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.”

 • Dit is de nieuwe mens, vernieuwd in denken, geschapen overeenkomstig het beeld van God, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Dat is wat er gebeurt op het moment van tot geloof komen, dat is waar we naar mogen leven.

Tegelijkertijd (v23) zien we de worsteling van heilig leven. Aan de ene kant willen we wel leven naar Gods wil, door de nieuwe schepping die we zijn; maar aan de andere kant hebben we de wereld, de vijand en onze zondige natuur die ons weg wil houden bij God.

 • Dat is het ultieme doel van alles dat Satan doet, dat is wat de wereld wil, dat is wat ons zondige vlees bereikt. We worden bij God weggehouden, we worden op onszelf gericht i.p.v. op God. We zijn bezig met onze eigen dingen, i.p.v. de dingen van God.

Paulus ziet deze strijd “in zijn leden”, oftewel in zijn eigen lichaam. Hij ziet de “wet”, dat zijn vernieuwde verstand dingen wil die Goddelijk en heilig zijn; de zondige natuur wil van ons een gevangene maken. Zoals er mensen gevangen genomen werden in oorlog, zo wil de zonde ons gevangen nemen.

 • Dat is het beeld dat Paulus aan het schetsen is, een oorlogsgevangene zijn van de zonde. Dat is de strijd die we zien, de worsteling van heilig leven. Deze worsteling is echt, deze worsteling is aanwezig bij iedere christen.
  • Deze worsteling kan heel ontmoedigend zijn, heel pijnlijk, heel verwarrend, heel ingewikkeld. Want als christen hoor je toch niet…? En als christen moet … toch geen probleem meer te zijn?
  • Ook kan je gaan denken ‘ik ben nou eenmaal zo’, of ‘je weet niet wat ik heb meegemaakt, en dat is waarom ik …’

Dat zijn tactieken die de vijand zeer succesvol op ons gaat toepassen. Dat zijn tactieken die hij geperfectioneerd heeft, waardoor we ons machteloos, waardeloos, vies, nutteloos, afgewezen, verslagen, etc. kunnen voelen.

 • En toch is geen van deze dingen hoe God over jou denkt, geen van deze dingen is de mening van de alwetende, niet-liegende God. Hij denkt heel anders over jou.

Jesaja 41:10 “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.”

Jeremia 31:3 “Van verre tijden af is de HEERE aan mij verschenen: Met eeuwige liefde heb Ik u liefgehad, daarom heb Ik u getrokken met goedertierenheid.”

Dat is hoe God over jou denkt, dat is Wie God voor jou is. Hij is de perfect liefhebbende Vader, de God Die Zijn kinderen liefheeft.

Psalm 147:3 “Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.”

Psalm 36:8 “Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels.”

Dit is hoe God omgaat met hen die pijn hebben, met hen die gebroken zijn. Dit is hoe God omgaat met wonden veroorzaakt door de strijd. De worsteling van heilig leven levert soms wonden op, God verzorgt die, God wil ons herstellen.

 • Dat is de God Die Zijn Zoon voor jou gaf, dat is de God Die het maximale gaf dat Hij kon. Dat is de God van de Bijbel. Dit is Zijn liefde en genade voor jou, dit is hoe Hij naar jou kijkt. Dit is Wie Hij is en wat Hij voor jou kan en wil doen.
  • Alleen de vraag is vaak of wij God Zijn gang laten gaan. We hebben allemaal bagage, we hebben allemaal dingen meegemaakt. Maar we kunnen ons (krampachtig) vasthouden aan het verleden, of dat aan God geven en van Hem een hoopvolle toekomst ontvangen.

Joël 2:25 “Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten,”

Dat is wat God bij Israël deed, Hij vergoedde jaren. Dat betekent dat God herstelde wat weggenomen was, en Hij deed dat op zo’n manier dat Israël niet eens meer dacht aan wat er weggehaald was. Gods herstelwerk was zo goed, zo mooi, dat ze eigenlijk niks meer mistten.

 • Dat is Wie God is, dat is wat Hij kan en wil doen. Dat is wat Hij o.a. doet in de worsteling van heilig leven. Alle dingen die we hebben meegemaakt hebben een effect op ons, Hij wil dat effect gebruiken om heilig en bruikbaar voor Hem te leven.

De worsteling van heilig leven is echt, is dagelijks. Maar gelukkig laat God je niet alleen in deze strijd.

v24-26 Wie zal mij verlossen?

Paulus legt zijn eigen hart hier bloot, hij laat heel veel zien van waar hij doorheen gaat in deze verzen. Hij laat zien dat hij een christen is als ieder ander, die worstelt met leven naar Gods wil. Daarom kan hij ook de vraag stellen (v24), “wie zal mij verlossen”? Hij weet dat hij verlossing nodig heeft.

 • Het is heel belangrijk dat we inzien dat Paulus vraagt “wie”. Hij is niet op zoek naar een methode, een formule, o.i.d. Hij is op zoek naar een persoon om hem te verlossen.

Het is heel ellendig om zelf te proberen te leven naar Gods wil. Het is heel ellendig om zelf de strijd te voeren om heilig te leven. Het is heel ellendig om zelf te proberen een goed christen te zijn. Dat is waar Paulus’ schreeuw vandaan komt, hij weet dat hij het zelf niet kan.

 • In Romeinen 7:18 heeft hij al aangegeven dat er niks goeds in zijn lichaam woont. Paulus weet dat zijn lichaam, zijn vlees, zijn zondige natuur, niks wil dat naar Gods wil is. Vandaar dat hij het uitroept met de vraag wie hem zal verlossen “uit het lichaam van deze dood.”

Het prachtige antwoord dat hij geeft op zijn eigen vraag (v25) is de Enige Persoon Die kan redden: Jezus Christus. Alleen Jezus kan ons in staat stellen om heilig te leven, om God te dienen en te eren. Jezus is het antwoord op alle vragen omtrent leven naar Gods wil.

 • In de worsteling om heilig te leven is Jezus de enige weg naar overwinning. Alleen Jezus is de weg naar verlossing, naar overwinning, naar leven zoals God dat wil. Geen ding, geen systeem, geen magische spreuk, etc. zal jou kunnen verlossen, alleen Jezus Christus.
  • Dat is het antwoord dat in elke situatie nodig is, Jezus alleen. Alleen Hij kan helpen in situaties die uitzichtloos lijken, alleen Hij kan overwinnen waar dat onmogelijk lijkt. We hebben Jezus nodig, in alles, altijd.

De vraag is of wij uitreiken naar Hem. Jezus staat klaar om ons te helpen met alles dat we nodig hebben.

Mattheüs 28:18 “En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.”

Hij heeft alle macht in hemel en op aarde, dat maakt Hem de perfecte Persoon om ons te helpen, ons te leiden in het leven naar Gods wil. Niet alleen dat, Hij heeft ook een actieve rol in ons heilig leven.

Hebreeën 13:12 “Daarom heeft ook Jezus, om door Zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden.”

Niet alleen alle macht, Hij heeft ons ook geheiligd door Zijn bloed. Alleen Hij kan ons alles geven dat we nodig hebben om te leven zoals hoort bij wat we geloven. Jezus alleen is de weg, Jezus alleen is de manier om te leven naar Gods wil.

 • Probeer het niet langer alleen, probeer het niet langer zelf. Ga naar Jezus toe, laat Hem de strijd strijden, laat Hem overwinnen. Frustreer jezelf niet, luister niet langer naar de wereld en de vijand die zeggen dat je het zelf moet kunnen/doen. Laat Jezus de strijd voeren, Hij verlost.

Alleen door Jezus kunnen we God danken, Hij is de weg naar God (Johannes 14:6). Alleen door Jezus kunnen we overwinning halen in de strijd die er elke dag is. Alleen Jezus kan ons in staat stellen om heilig te leven, Hij ging terug naar de hemel zodat de Heilige Geest Zijn werk in ons kon doen.

 • Zonder Jezus ben je nergens als christen. Zonder Jezus is er geen rust, geen vrede, geen liefde, geen overwinning over zonde, etc. Zonder Jezus is geloof leeg. Laat Jezus je leiden in je keuzes, in je denken, in je doen en laten. Laat Jezus je alles zijn, want alleen Hij verlost.
  • Dat is op Wie Paulus zich richt. Jezus is het doel van zijn uitroep; hij weet dat hij Jezus nodig heeft, niemand anders. Dat is het voorbeeld dat wij horen te volgen, alle dingen bij Jezus leggen, het uitroepen naar Hem alleen.

In v26 bevestigt Paulus nogmaals de strijd die er is, de strijd waarbij hij wel het juiste wil doen, maar zijn vlees tegenwerkt. Hiermee wil hij laten zien dat zelfs het uitroepen naar Jezus niet betekent dat de strijd weg is, dat de worsteling minder wordt, etc.

 • Als christen zal je elke dag voor Jezus moeten kiezen, elke dag je leven moeten toewijden aan Hem. Elke dag is de strijd er namelijk, dan moeten we ook elke dag naar de Redder gaan.

Lukas 9:23 “Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.”

 • Dagelijks je kruis opnemen, dat is waar Paulus het over heeft. Dagelijks achter Jezus aan gaan, dagelijks jezelf overgeven aan Hem. Dagelijks staat Jezus klaar om je te ontvangen, om je te geven wat je nodig hebt. Dat is hoeveel Hij van je houdt.

We vieren vandaag Heilig Avondmaal, wat betekent dat we vieren dat Jezus voor onze zonden gestorven en opgestaan is. We vieren dat Hij de weg vrij heeft gemaakt om bij God te komen. En dat is precies wat het belangrijkste is van vandaag: Jezus heeft de weg vrijgemaakt.

 • Als jij nog niet gelooft, is dit het moment om te geloven in Jezus. Hij houdt zo ontzettend veel van jou; Hij gaf Zijn leven voor jou. Hij deed dat terwijl jij Hem nog afwees, terwijl jij nog bewust voor zonde koos. Geloof in Jezus als Zoon van God, belijd dat je een zondaar bent die redding nodig hebt, vraag Hem om vergeving voor je zonde en je zal gered zijn.
 • Christen, is heilig leven voor jou een prioriteit? Is het iets dat je oprecht belangrijk vind?
  • Herken je de worsteling van heilig leven? Zo nee, vraag God om het verlangen om heilig te leven en om alles weg te halen wat dat in de weg zit. Zo ja, Jezus is de enige weg om heilig te leven. Roep het uit naar Hem, haal je hulp alleen bij Hem.
  • Laat alleen Jezus jouw uitweg zijn, haal je hulp in de dagelijkse worstelingen alleen bij Hem vandaan. Zoek het niet langer in de wereld, in psychologie, magazines, Youtube, etc. maar laat alleen Jezus jouw hulp zijn.

Avondmaal is voor iedereen die in Jezus gelooft als Zoon van God, voor iedereen die Jezus aangenomen heeft als Verlosser en Heere. We hebben geen lidmaatschap als eis, geen minimumleeftijd; het is tussen jou en God of je gelooft, als je gelooft, doe mee.

 • Vraag de Heere of er nog iets tussen jou en Hem in staat, zet dat recht vóór je avondmaal neemt.  

1 Korinthe 11:23-26 “Want ik heb van de Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt.”