Denken naar de wil van de Geest

Denken naar de wil van de Geest

Romeinen 8:5-8 (30-5-2021) Denken naar de wil van de Geest

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we Romeinen 8:1-4 behandeld. In dat gedeelte hebben we gezien dat we vrij zijn van de macht van de zonde. Paulus gaat verder in Romeinen 8, met kijken naar heiliging.

Vanochtend pakken we de studie op in Romeinen 8:5, we gaan zien dat we horen te denken naar de wil van de Geest.

v5-6 De dingen van de Geest bedenken

Paulus is de Romeinse christenen aan het onderwijzen over heiliging, het proces van meer op Jezus Christus gaan lijken. Nadat iemand tot geloof komt, is dat het levenslange proces waar je in terecht komt. God gaat dingen in je veranderen, zodat je uiteindelijk meer zal doen en laten zoals Jezus.

Toon volledige notities
 • Paulus heeft laten zien (v1-4), dat dit proces van heiliging alleen mogelijk is door Wie Jezus is en wat Hij voor ons gedaan heeft.
  • Er is nu geen verdoemenis meer voor de christen (v1), geen eeuwigheid waarin je zelf de consequenties draagt van je zonde. Jezus heeft die consequenties al gedragen.
  • De enige manier waarop dat mogelijk was, was door de wet van de Geest (v2); de wet dat Gods genade groter is dan de zonde, sterker is dan de zonde.
  • De wet (v3) kon dit niet doen, want de wet is gebaseerd op onze daden. En onze daden zijn nooit goed genoeg. Daarom kwam Jezus, daarom vervulde Hij (v4) de rechtvaardige eis van de wet.

Dit is de basis van heiliging, zonder Jezus’ offer, zonder geloof in Wie Jezus is, is dit niet mogelijk. Geen mens is uit zichzelf goed genoeg, want allen schieten tekort. Het gevolg hiervan, heiliging, is dat onze levenswandel, onze daden, anders worden. We gaan naar de Geest wandelen.

 • Paulus schetst hier een contrast tussen vlees en Geest. Dit zijn twee tegenpolen van elkaar, ze stoten elkaar af. Net zoals magneten elkaar afstoten als je de verkeerde kanten op elkaar richt, zo stoten vlees en Geest elkaar af.

Galaten 5:16-17 “Maar ik zeg: Wandel door de Geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de Geest in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen.”

 • Vlees en Geest gaan niet samen, ze willen allebei tegenovergestelde dingen. Onderdeel van het heiligingsproces is dan ook dat je meer en meer naar de wil van Gods Geest gaat leven, en daardoor minder en minder naar de wil van het vlees.

v6 laat zien dat het vlees de dingen van de dood bedenkt, terwijl de Geest dingen van het leven bedenkt. Dit betekent dat ons vlees dingen wil die zondig zijn, dingen die ons van God afhouden, dingen die volgens de Bijbel (God) de doodstraf verdienen.

 • Het Grieks voor ‘bedenken’ (v5) wijst op ‘iets achterna zitten, om een verlangen te bevredigen’. Dit kan zowel positief, het bedenken van de Geest, als negatief, het bedenken van het vlees, zijn. Het gaat erom wat hetgeen is waar je naar verlangt.

Ons vlees wil dingen die niet van God zijn:

Galaten 5:19-21 “Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woede-uitbarstingen, egoïsme, onenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen, en dergelijke; waarvan ik u voorzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het Koninkrijk van God niet zullen beërven.”

 • Dit zijn dingen die niet matchen met de Geest van God. Dit zijn dingen die ons gevoel bevredigen, dingen die uiteindelijk slecht voor ons zijn. Dit is wat de wereld wil dat we doen, dit is wat ons hart soms van ons wil.

Tegelijkertijd zegt God dat we hele andere dingen horen te denken, horen te willen, horen te doen:

Galaten 5:22 “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.”

Filippenzen 4:8 “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

Dat is wat de Geest wil dat we bedenken, dat is hoe Gods gedachten zijn. Heiliging gaat ervoor zorgen dat je op Gods manier gaat denken, i.p.v. denkt naar je vlees, denkt zoals de wereld.

 • De wereld wil dat je je gevoel achterna zit (volg je hart), de wereld wil dat je je intuïtie volgt, etc. Heiliging leert ons dat we alleen kunnen vertrouwen op God en Zijn Woord.
  • Betekent dat dat we gevoelens moeten uitschakelen, gevoel moeten negeren? Nee, het betekent dat elk gevoel getoetst moet worden aan de Bijbel. De Bijbel is Gods waarheid, is geschreven door de Heilige Geest (2 Petrus 1). Dat is wat ons hoort te leiden.

Als we gaan denken naar Gods Geest (v5), zullen we ook gaan wandelen naar de Geest (v4). Daarom zegt Paulus ook “Immers”, het logische gevolg van anders denken, is anders doen, anders wandelen. Dat is wat heiliging, de Heilige Geest, bewerkt. Paulus geeft ook aan wat die verandering precies is.

 1. Het bedenken van de Geest is leven

Leven is een contrast met de “dood” die Paulus eerder noemt als resultaat van het willen van het vlees. Het denken van, de daden van ons vlees leveren dood op. Het denken van de Geest levert leven op, eeuwig leven, maar nu ook al leven in overvloed.

Johannes 10:10b “Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”

 • Dit gaat niet over overvloed op aarde, dit wijst op geestelijke overvloed. God kan en wil ons alles geven dat nodig hebben in dit leven, vooral op geestelijk gebied.

Efeze 1:3 “Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,”

Dat is primair de overvloed waar Paulus het over heeft, het leven waar Paulus het over heeft. Leven in de overvloed van Gods liefde, Gods genade, Gods vergeving, Gods heilige rechtvaardigheid. Dat is echt leven, dat is leven zoals God het bedoeld heeft.

 • Als jij een leven van impact wil leiden, als jij het beste leven wil leiden dat mogelijk is, dan kan dat alleen door de Geest van God. Ik zeg niet dat dit een makkelijk leven is, het kan heel moeilijk, heel pijnlijk zijn; maar dit is het beste leven dat er voor je is.

Laat de Geest van God jouw leven leiden, zodat je leven zal hebben, leven in geestelijke overvloed.

 • Het bedenken van de Geest is vrede

Het 2e contrast dat Paulus geeft, is dood en vrede. Het bedenken van ons vlees levert dood op, maar zal ook zonder vrede zijn.

Jesaja 48:22 “Voor de goddelozen is er echter geen vrede, zegt de HEERE.”

 • Goddeloos betekent ‘zonder God’; zonder God is er geen vrede zegt God. Je zal nooit echt vrede in je hart hebben, vrede en rust in je gedachten, als je God niet kent. Alleen in en door God is er echte rust te vinden. Alleen in Jezus Christus is er rust.

Dit gaat om rust over je eeuwigheid, geen angst hoeven te hebben, niet ontevreden hoeven te zijn met je aarde omstandigheden. Dit is rust van God die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4), vrede die je in elke situatie kan ontvangen van God, vrede die situatie onafhankelijk is.

Handelingen 12:5-7 “Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heere en er scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af.”

 • Petrus is gevangen genomen, brengt de nacht door in de gevangenis; en wat doet hij, hij slaapt. Hij slaapt zelfs zo diep, dat het verschijnen van een engel hem niet wakker maakt; de engel moet hem wakker porren.
  • Dat is de vrede die de Geest voor je heeft, rust in en ondanks elke situatie. Vrede die je niet begrijpt en niet anders kan verklaren dan: ‘Gods Geest in mij’.
  • Dat is vrede die de wereld niet heeft, vrede die de wereld niet kent. Dit is vrede die er niet is als je naar je vlees luistert.

Dat is waarom Paulus ons oproept om te leven naar de Geest, om te wandelen naar de Geest, om te denken naar de wil van de Geest. Dat levert leven en echte vrede op.

 • Belangrijk is dan natuurlijk de vraag ‘hoe gebeurt dit?’ Als God namelijk wil dat ons leven heilig is, dat we meer en meer heilig gaan leven, dat we meer gaan denken naar Zijn Geest, dan is het antwoord op de vraag ‘hoe’ heel belangrijk.

Torrey: “wanneer de inwonende Geest de volledige controle krijgt over degene in wie Hij woont, wanneer wij inzien hoe slecht ons vlees is en in wanhoop het opgeven dat we ooit iets door eigen kracht kunnen bereiken, met andere woorden, wanneer we aan het einde van onszelf komen, en onszelf overgeven aan het werk van het ons maken wat we volgens de inwonende Geest horen te zijn, alleen dan zullen de heilige karaktereigenschappen die genoemd worden in Galaten 5:22 Zijn vrucht in ons leven worden.”

Hoe bedenken we de dingen van de Geest? Hoe wandelen we naar de Geest? Geef je leven over aan Hem, geef de Geest van God de touwtjes in handen.

Galaten 5:25 “Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

 • Door de Geest wandelen betekent overgegeven aan God wandelen; dingen doen waar de Geest van God je in leidt. Dingen doen die matchen met Gods Woord, dat doen waar de Geest van God je in leidt.

Dat is natuurlijk makkelijk gezegd, en is ook iets wat echt weer van dat christelijk jargon is. Het zijn van de termen die we goed moeten definiëren, zodat we weten waar we het over hebben. Wat is ‘luisteren naar de Geest’? En wat betekent ‘doen waar de Geest je in leidt’?

 1. Luisteren naar Gods Woord

De Heilige Geest is de schrijver, inspirator, van de Bijbel (2 Timotheüs 3:16-17, 2 Petrus 1:21). ‘Luister naar de Geest’ betekent dat we luisteren naar wat de Geest gezegd heeft/heeft laten opschrijven. Dat betekent dat we luisteren naar Gods Woord.

 • VanDale definieert luisteren als: ‘aandacht schenken aan (…) en er je gedrag op aanpassen’. Dat is wat wij horen te doen o.b.v. luisteren naar Gods Woord. Als wij willen denken naar de wil van de Geest, horen we te luisteren naar Gods Woord.
  • En luisteren betekent dan horen en doen; luisteren betekent lezen en doen. Luisteren betekent niet iets horen of lezen en dat intellectueel interessant vinden; luisteren betekent ook niet horen of lezen en dat van een ander verwachten.

Luisteren naar Gods Woord betekent dat jij Gods Woord tot je neemt en om te denken naar de wil van de Geest, ga je het ook doen. Jouw en mijn denken moet hervormd worden (Romeinen 12:2) door Gods Woord, zodat onze daden ook worden hervormd.

 1. Doen waar de Geest je in leidt

Soms zeggen christenen dat ‘God ze geleid heeft’ om iets te doen. Het lastige is dan soms dat dingen niet matchen met Gods Woord. Als God mensen ergens toe leidt, zal het altijd matchen met Zijn Woord, altijd matchen met wat de Geest in het Woord heeft laten schrijven.

Numeri 23:19 “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?”

 • Dit is Wie God is, Hij liegt niet, verandert niet, wat Hij zegt komt altijd uit. Alle dingen waar God jou daadwerkelijk toe leidt, is te toetsen aan Zijn Woord, spreekt Zijn Woord niet tegen.
  • Hij zal nooit iemand toestemming geven om te zondigen, als onderdeel van Zijn leiding. Hij zal nooit Zijn Woord tegenspreken, als onderdeel van Zijn leiding.

Geleid door de Geest betekent dat je dingen doet die matchen met Gods Woord, dat je doet wat de Bijbel zegt. Doen naar de wil van de Geest, betekent luisteren en denken naar de wil van de Geest. En dat betekent dat jouw gedachten vol moeten zijn van Gods Woord. Dat is hoe je toetst of wat je hoort ook echt de leiding van de Geest is.

Elke christen heeft de Geest in zich wonen (1 Korinthe 3), elke christen hoort te leren denken naar de wil van de Geest. Elke christen hoort meer en meer te gaan doen naar de wil van de Geest; dat bewerkt Hij vooral door ons te leiden in Zijn Woord.

v7-8 Het vlees als contrast

Waar het denken naar de wil van de Geest leven en vrede is (v6), is het denken van het vlees vijandschap t.o.v. God (v7). Ons vlees, onze zondige neigingen, staat lijnrecht tegenover de dingen van God, lijnrecht tegenover Gods Woord.

 • Het vlees kiest ervoor om zich niet te onderwerpen aan God, aan Zijn wet; “want het kan dat ook niet.” Ons vlees is niet in staat om geestelijk goede dingen te doen, om dingen te doen waar God blij van wordt. Daarom is het ook zo nodig dat we door de Geest leven.

De mensen die in het vlees zijn (v8), de mensen die niet in Jezus geloven en daardoor geleid worden door hun vlees, kunnen God niet behagen. God wordt blij van geloof (Hebreeën 11); God wordt blij van mensen die in Jezus geloven als Zoon van God (Johannes 20:31), overgegeven aan Hem.

 • Ons vlees, onze zondige neigingen, zitten in de weg. Door het Woord heen zien we mensen die hun hele leven worstelen met hun zondige neigingen, David, Paulus, Petrus, etc. Is dit dan een verloren strijd? Hoe moeten we omgaan met ons vlees?

Galaten 5:24-25 “Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”

Dat is hoe we denken naar de wil van de Geest, door ons vlees te kruisigen. Nu is dat ook weer christelijk jargon voor iets, wat betekent dat nou?

Romeinen 6:11 “Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere.”

 • Dit ‘kruisigen’ van je vlees, is denken naar de wil van de Geest. Het gaat erom dat je denkt zoals de Geest denkt over je vlees, als gekruisigd met Jezus. Ons vlees hoort niet te regeren, Jezus hoort te regeren. Het kruisigen van je vlees is kiezen voor Jezus’ wil, i.p.v. je eigen wil.
  • En dit is een dagelijkse keuze, een keuze van moment tot moment. Het vlees is erg sterk en wil ons steeds verleiden om verkeerde dingen te doen. Het is een continue keuze om door Jezus geleid te worden, i.p.v. door het vlees.

Dit is een strijd waar je niet alleen in staat, God wil je hierin leiden. Het kan soms voelen als een verloren strijd, als moeilijk, lastig, pijnlijk, vermoeiend, etc. Romeinen 8 is heiliging vanuit Gods perspectief, daarom mogen we juist in deze strijd weten dat God met ons is.

1 Korinthe 15:57 “Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus.”

Romeinen 8:37 “Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.”

 • Dit is Wie God voor ons is, in de strijd, in de pijn, in de moeite, in het verdriet. Dit is Wie God voor jou wil zijn, elke dag weer. Wees ajb niet de christen die vast zit in Romeinen 7, met alleen strijd en moeite; er is juist ook Romeinen 8, waarin God ons de weg wijst naar overwinning.
  • De enige manier om die overwinning te vinden, is door naar God te rennen. Laat de vijand je gedachten niet beïnvloeden, maar ren juist naar Jezus toe. Denk naar de wil van de Geest, de Geest Die spreekt over overwinning in Christus.
   • Ren met al je strijd, al je pijn, al je vreugde, al je verdriet, vragen, twijfels, moeite, etc. naar Jezus toe. Hij is er voor je, Hij wil je het denken van de Geest geven, zodat je leven en vrede zal hebben.

In deze wereld is er moeite, is er verdriet, is er pijn, maar in God is er vreugde, rust, liefde, genade, leven en vrede. God wil dat we zien dat in het heiligingsproces we die dingen gaan leren kennen, in Hem; als we gaan denken naar de wil van de Geest.

Als jij nog niet gelooft, is vandaag je kans om te geloven. Nu is het moment om je leven aan Jezus te geven, zodat ook jij vergeven bent, eeuwig leven hebt en mag genieten van alles dat God je geeft. Geloof in Jezus als Zoon van God en je bent gered (Johannes 20:31).

Christen, is jouw denken naar de wil van de Geest?

 • Regeert jouw vlees nog? Of regeert de Geest van God steeds meer in jou? Wees eerlijk naar God toe, Hij weet het antwoord toch wel.
 • Bedenk jij leven en vrede, het denken naar de wil van de Geest?
 • Luister jij naar Gods Woord en wordt jij geleid door de Geest?
 • Ren met al je moeite, pijn, vragen, verdriet, vreugde, etc. naar Jezus toe, geleid door de Geest.

Romeinen 15:13 “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”