De doop met de Heilig Geest – Diverse

De doop met de Heilig Geest – Diverse

De doop met de Heilig Geest

Diverse Bijbelgedeeltes

Afgelopen woensdagavond hebben wij het gehad over de doop met de Heilige Geest. Het was echt een bijzonder gezegende en leerzame avond.

Al vroeg in de studie riep het een aantal vragen bij verschillende mensen op. Het waren allemaal goede en terechte vragen, die trouwens allemaal beantwoord werden.

Maar, omdat ik merkte dat er vanuit het kleine woensdagavond groepje nogal wat vragen kwamen, heb ik sterk het vermoeden dat er onder ons in de rest van de gemeente dezelfde vragen zijn; goede vragen!

Dus vanmorgen wijken wij af van onze studie in 1 Timotheüs en gaan kijken naar de doop met de Heilige Geest.

Toon volledige notities

We zullen veel Bijbelteksten gaan opslaan, dus houdt je Bijbels goed vast. We zullen voornamelijk uit het Evangelie van Johannes en Handelingen gaan lezen.

In Mattheüs 3:11 zegt Johannes de Doper over Jezus: “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.

Nog voordat Jezus met Zijn bediening op aarde begon vertelde Johannes de Doper dat er een moment zou aanbreken dat Jezus Zijn discipelen zou gaan dopen met de Heilige Geest.

Het Grieks woord voor dopen is baptizo en het betekent onderdompelen, of gereinigd worden door onderdompeling. Het betekent ook bedolven te zijn oftewel overweldigd te zijn.

Wat de doop met de Heilige Geest simpelweg inhoudt is dat wanneer iemand met de Heilige Geest gedoopt wordt, hij/zij bedolven of overweldigd wordt door de Heilige Geest; en dit met een specifiek doel voor ogen.

Om de doop met de Heilige Geest uit te leggen kunnen wij leren van een Griekse dichter en arts, Nicander die rond 200 V.Chr. heeft geleefd.

Hij zegt: om augurken te maken moet de augurk-komkommer eerst in kokend water (bapto) gedoopt worden. Dit is de eerste stap in het proces en dat gaat vrij snel.

Vervolgens wordt de komkommer (baptizo) ondergedompeld in zuur.

Door de eerste stap het dopen van de komkommer in kokend water (bapto) is de komkommer nog steeds een komkommer, maar door de komkommer vervolgens onder te dompelen in zuur (baptizo) wordt de komkommer voor altijd veranderd in een augurk.

Het onderdompelen (baptizo) in zuur veroorzaakt een blijvende verandering en zo ook wanneer de Christen met de Heilige Geest ondergedompeld wordt, zal er een blijvende verandering plaats vinden.

Laten we ten eerste gaan kijken naar wat Jezus ons te zeggen heeft over de doop met de Heilige Geest.

Jezus leert Zijn discipelen en ons dat de Heilige Geest in principe drie verschillende typen relaties met de mens zou kunnen hebben, oftewel, dat de Heilige Geest op drie verschillende manieren met de mens omgaat.

Johannes 14:16-17 – “16En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, 17namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”

Het woord ‘andere’ dat Jezus hier gebruikt (in andere Trooster) betekent dat de Trooster wel een ander is, maar dat Hij precies hetzelfde is als Jezus.

Vergeet niet dat Jezus in Johannes 13-16 de discipelen Zijn afscheidsspeech geeft. Dus hier in dit stuk probeert Jezus de discipelen gerust te stellen dat ondanks dat Hij Zelf weg gaat, Hij een vervanger zal sturen die precies dezelfde is als Hij.

Het woord Trooster dat Jezus hier voor de Heilige Geest gebruikt betekent iemand die naast je komt staan om je te helpen.

Op dit moment trokken de discipelen al drie jaar lang, dag-in-en-dag-uit met Jezus op. Zij raakten eraan gewend dat zij 24/7 op Jezus konden rekenen en nu verteld Hij hun dat Hij terug gaat naar God de Vader.

Dus, Jezus troostte Zijn discipelen met de belofte dat de Heilige Geest komen zou.

Jezus zegt dat de Heilige Geest bij hun blijft, oftewel dat Hij bij hun is. Dit is de eerste type relatie dat de Heilige Geest met de mens heeft, dat Hij met de mens is.

De Heilige is met ieder mens om hem/haar te overtuigen van wie Jezus is, om hem/haar te overtuigen van zonde, gerechtigheid en het oordeel, Joh. 16:8.

Voordat ik tot geloof in Jezus Christus kwam was de Heilige Geest met mij om mij te overtuigen van wie Jezus is. Hij was met mij om mij te overtuigen van mijn zonde en mijn grote nood voor een Redder.

En zo is de Heilige Geest nu ook met mensen bezig om hun te overtuigen.

Daarom wil God dat wij er bewust op uitgaan en onze monden opendoen om het Evangelie met mensen te gaan delen, want de Heilige Geest is reeds met mensen bezig waardoor deze mensen op zoek zijn naar antwoorden. En wij zijn het die hun deze antwoorden kunnen geven.

Dus, de Heilige Geest is met de mens, God is hierin de initiatiefnemer!

Aan het einde van vers 17 zegt Jezus tegen hun en tegen ons dat de Heilige Geest ook ín de discipelen zal zijn, dit is de tweede type relatie die de Heilige Geest met de mens kan hebben, maar dit vereist een bewuste keus.

Dit vereist bekering en een bewuste keus om Jezus koste wat kost na te willen volgen.

Johannes 20:19-22 – 19Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeenwaren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en Hij stond in hun midden en zei tegen hen: Vrede zij u! 20En nadat Hij dit gezegd had, liet Hij hun Zijn handen en Zijn zij zien. De discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heere zagen. 21Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 22En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.”

Ik ben er heilig van overtuigd dat dit het moment is van de wedergeboorte van de discipelen.

Ten eerste moest Jezus eerst voor hun zonden gestorven zijn aan het kruis, en Jezus moest ook uit de dood opgestaan zijn voordat wie dan ook wedergeboren kon worden.

Ten tweede doet deze handeling van Jezus ons denken aan hoe God, in Genesis 2 de levensadem in de neusgaten van Adam blies om hem het leven te geven.

Jezus blies op Zijn discipelen om hun het eeuwig leven te geven d.m.v. hun wedergeboorte.

Dit is wat Jezus bedoelde toen Hij in Johannes 14:17 tegen Zijn discipelen zei dat de Heilige Geest ook in hun zal zijn.

Maar, hier laat Jezus het niet bij. . .

Handelingen 1:4-8 – “4En toen Hij met hen samen was, beval Hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei Hij, van Mij gehoord hebt; 5want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. 6Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? 7En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft,8maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.”

Tegen de discipelen waarop Jezus in Johannes 20 blies en zei: ‘ontvang de Heilige Geest’, zegt Jezus vervolgens in vers 4 en 5 dat zij in Jeruzalem moesten blijven wachten op de belofte van de Vader, d.w.z. de doop met de Heilige Geest.

In vers 8 legt Jezus uit dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen, die over hun heen zal komen, oftewel, dat zij gedoopt, bedolven of overweldigd zullen worden met de Heilige Geest om Jezus’ getuigen te zijn.

Het doel dat God voor ogen heeft met de doop met de Heilige Geest is om een getuige van Jezus te zijn en dit betekent veel meer dan alleen mondeling het Evangelie met mensen te delen.

Het woord getuige dat Jezus hier gebruikt komt van het Grieks woord martus. Dit woord betekent inderdaad getuige, maar het betekent ook dat men bereid is om omwille van zijn/haar getuigenis van Jezus, te sterven. Zo komen wij aan ons woord martelaar.

Maar goed. God heeft er niets aan als wij allemaal martelaar worden. Nee, God heeft de Heilige Geest aan mij, aan ons gegeven zodat wij levende getuigen van Jezus zullen zijn.

Jezus zegt hier dat door de doop met de Heilige Geest ik een getuige zal zijn. Hij zegt niet dat ik zal gaan getuigen.

M.a.w. ik zal gaan getuigen omdat ik door de doop met de Heilige Geest een getuige ben.

Waarom blaft een hond? Omdat ie een hond is. En zo ook zal ik in de kracht van de Heilige Geest van Jezus getuigen omdat de Heilige Geest mij een getuige heeft gemaakt.

Wat is de hoofdtaak van de Heilige Geest?

Johannes 15:26-27 – “26Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. 27En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij.”

Jezus zegt dat de hoofdtaak van de Heilige Geest is om van Jezus te getuigen.

De Heilige Geest doet dit op ontelbaar verschillende manieren en altijd volledig overeenkomstig met Gods Woord, de Bijbel.

Omdat de Heilige Geest van Jezus getuigd is het logisch dat wanneer men gedoopt wordt met de Heilige Geest hij/zij een getuige van Jezus zal zijn.

Johannes 7:37-39 – “37En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. 38Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. 39(En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden; want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.)”

Jezus belooft dat wanneer iemand van Zijn bron zal drinken dat hij/zij zo overvloedig geestelijk gezegend zal zijn dat die zegen vanuit zijn/haar leven zal overvloeien naar anderen toe.

Jezus spreekt over stromen van levend water die uit zijn/haar binnenste zal vloeien wanneer hij/zij gedoopt is met de Heilige Geest.

Jezus heeft het hier niet over een paar druppeltjes, maar stromen. M.a.w. wanneer je gedoopt bent met de Heilige Geest zal je overvloeien met het Jezus.

Je zal overlopen met Jezus en iedereen om je heen zal dat op een of andere manier gaan merken.

Dit zijn dan de drie verschillende relaties die de Heilige Geest met de mens zou kunnen hebben; Hij is met ons, Hij zal in ons zijn en Hij zal over ons heen komen.

Nu is de vraag, hoe wordt men gedoopt met de Heilige Geest? Wanneer wordt men gedoopt met de Heilige Geest? Hoe gaat dat in zijn werk?

Laten we gaan we kijken naar vijf voorbeelden van de doop met de Heilige Geest in het Nieuwe Testament. We gaan er snel doorheen:

Handelingen 2:1-11 – 1En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. 2En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. 3En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. 4En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. 5Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. 6Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. 7En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich, en zij zeiden tegen elkaar: Zie, zijn het niet allen Galileeërs die daar spreken? 8En hoe kunnen wij hen dan horen, eenieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? 9Parthen, Meden en Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Kappadocië, Pontus en Asia, 10Frygië, Pamfylië, Egypte, en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, alsook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, 11Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken.”

Met Pinksteren, de geboorte van de kerk, de geboorte van de Gemeente van Jezus Christus kwam er als eerste een geluid als van een geweldige windvlaag.

Ten tweede waren er tongen als van vuur, die op eenieder van hen neerkwam.

Ten derde spraken zij allen in andere tongen, oftewel in voor hen vreemde talen.

Handelingen 8:14-17 – 14Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, 15en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. 16(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) 17Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.”

Petrus en Johannes legden hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.

Handelingen 9:17-18 – 17En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u gekomen bent, opdat u weer ziende zou worden en met de Heilige Geest vervuld zou worden. 18En meteen vielen hem als het ware schellen van de ogen, en onmiddellijk werd hij weer ziende, en hij stond op en werd gedoopt.”

Ananias legde Paulus de handen op.

Als het ware vielen schubben van Paulus z´n ogen en hij kon meteen weer zien. Vervolgens werd hij gedoopt door onderdompeling in water.

Handelingen 10:44-48 – 44Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. 45En de gelovigen die van de besnijdenis waren, zovelen als er met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de gave van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd, 46want zij hoorden hen spreken in vreemde talen en God grootmaken. Toen antwoordde Petrus: 47Kan iemand soms het water weren, zodat deze mensen, die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden? 48En hij beval dat zij gedoopt zouden worden in de Naam van de Heere. Toen vroegen zij hem enkele dagen bij hen te blijven.”

Terwijl Petrus het Evangelie verkondigde viel de Geest op hen.

Zij spraken in tongen en maakte God groot.

Vervolgens werden zij in water gedoopt.

Handelingen 19:1-7 – 1En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hoger gelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan 2en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. 3En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. 4Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, 5en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus. 6En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden. 7En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.”

Paulus legde hun de handen op.

Zij spraken in tongen en profeteerden.

In deze voorbeelden zien wij dat God Zijn discipelen niet per se op één manier doopt met de Heilige Geest. Ook wat er vervolgens gebeurde is verschillend.

De eerste keer waren ze met z’n allen aan het bidden en ineens hoorde ze het geluid van een windvlaag, ze zagen iets wat op vlammen leek neerdalen op de mensen én 120 mensen spraken in voor hen vreemde talen.

Sommigen werden gedoopt met de Heilige Geest terwijl het Evangelie nog verkondigd werd, en deze maakten God groot door in tongen te spreken.

Paulus kreeg d.m.v. gebed en handoplegging zijn zicht vermogen weer terug, maar verder gebeurde er niets.

Sommigen werden gedoopt met de Heilige Geest door gebed en handoplegging en zij spraken in tongen en profeteerden.

Anderen werden gedoopt met de Heilige Geest door gebed en handoplegging en verder gebeurde er helemaal niets.

Ik geef dit aan omdat er vandaag de dag in de hyper-charismatische kringen te veel nadruk gelegd word op het per se MOETEN spreken in tongen wanneer men gedoopt wordt met de Heilige Geest.

Deze mensen zijn er stellig van overtuigd dat het spreken in tongen hét bewijs is van gedoopt te zijn met de Heilige Geest. Maar dat is gewoon niet Bijbels!

Maar, wat is dan wél het bewijs? Hoe kan je weten of je nu wél of niet gedoopt bent met de Heilige Geest? Ik zal een aantal voorbeelden geven vanuit Handelingen. Nogmaals, we gaan er snel doorheen.

Handelingen 4:8-13 – “8Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! 9Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, 10laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. 11Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 12En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. 13Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.”

Door gedoopt/vervuld te zijn met de Heilige Geest werden Petrus en Johannes vrijmoedig in het verkondigen van het Evangelie.

Handelingen 4:29,31 – 29Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 31 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid.

Precies hetzelfde, omdat zij gedoopt/vervuld waren met de Heilige Geest spraken zij het Woord van God met vrijmoedigheid.

Handelingen 8:29 – “En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen.”

De Heilige Geest sprak heel duidelijk tot Filippus om iets specifiek te doen.

Handelingen 10:19-20 – 19Terwijl Petrus nog over dat visioen nadacht, zei de Geest tegen hem: Zie, drie mannen zoeken u; 20sta daarom op, ga naar beneden en reis met hen mee. Twijfel niet, want Ik heb hen gestuurd.”

Tot nu toe verkondigde Petrus het Evangelie alleen nog aan de Joden, maar nu zei de Heilige Geest tegen hem dat hij naar de heidenen (de niet Joden) toe moest gaan.

Handelingen 11:12 – “En de Geest zei tegen mij dat ik met hen mee moest gaan en niet moest twijfelen. En met mij gingen ook deze zes broeders mee en wij zijn het huis van de man binnengegaan.”

Hier verteld Petrus het verhaal na aan de kerkleiders in Jeruzalem.

Handelingen 13:1-4 – “1En er waren in Antiochië, in de gemeente aldaar, enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Simeon, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen, die met Herodes, de viervorst, opgegroeid was, en Saulus. 2En terwijl zij de Heere dienden en vastten, zei de Heilige Geest: Zonder voor Mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb. 3Toen vastten en baden zij, en nadat zij hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. 4Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.”

Hier zien wij dat de Heilige Geest werkzaam was in de kerk in Antiochië om Barnabas en Saulus uit te zenden.

Handelingen 16:6-7 – “6En nadat zij door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het Woord in Asia te spreken. 7En bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe.”

Hier zien wij iets heel apart. Paulus en Silas waren op zendingsreis en de Heilige Geest verbood hun om het Woord van God in Asia te spreken én de Heilige Geest verbood hun om naar Bithynië te reizen.

Dit is toch wel een zeer duidelijke vorm van leiding.

Het bewijs van het gedoopt/vervuld te zijn met de Heilige Geest zien wij o.a. in de vrijmoedigheid om het Woord van God te spreken.

Wij zien het in het feit dat de Heilige Geest tot Gods discipelen sprak: “En de Geest zei. . .”

Wij zien het in het feit dat de Heilige Geest leiding en instructies gaf om dingen wél en niet te doen.

Kortom, door gedoopt/vervuld te zijn met de Heilige Geest betekent dat je persoonlijk door Hem kracht ontvangt om Gods Woord te snappen en te gehoorzamen.

Het betekent dat je het Woord van God met vrijmoedigheid met mensen deelt, zelfs in vijandige omstandigheden.

Het betekent dat God je duidelijk leidt door tot je te spreken; door je dingen wel of niet te laten doen.

Nu de million dollar question, oftewel de hamvraag: Hoe kunnen wij of horen wij de doop met de Heilige Geest te ontvangen? Jezus legt het ons uit:

Lukas 11:9-13 – “9En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 10Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden. 11Welke vader onder u zal aan zijn zoon, als hij hem om brood vraagt, een steen geven, of ook als hij om een vis vraagt, hem in plaats van een vis een slang geven, 12of als hij ook om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? 13Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot Hem bidden?”

Als je niet zeker weet of je nu wél of niet gedoopt bent met de Heilige Geest, of als je je op dit moment geestelijk leeg of krachteloos voelt, als je God niet op de manier ervaart zoals we net in Handelingen gelezen hebben, dan wil ik voor je bidden.

Aangezien wij de komende periode geen plenaire samenkomsten kunnen houden gaan wij onze zondagsdiensten aanbieden via livestream. Klik op de ‘livestream’ knop voor de YouTube channel van CC Haarlemmermeer en klik op de actuele livestream.