Door Hem Die ons heeft liefgehad

Door Hem Die ons heeft liefgehad

Romeinen 8:37 (16-1-2022) Door Hem Die ons heeft liefgehad

Vorige keer dat we in Romeinen waren, hebben we gezien dat we ‘meer dan overwinnaars’ zijn. We hebben gekeken naar wat de term ‘meer dan overwinnaars’ betekent, hypernikaō, en wat het betekent om te leven naar die overwinning.

 • Jezus overwon zonde, dood, gevangenschap, hopeloosheid en de toekomst. Hij heeft ons in al die dingen ‘meer dan overwinnaars’ gemaakt, waardoor we een geweldige toekomst voor ons hebben, geweldige zekerheid.

Vanochtend gaan we kijken naar de manier waarop we ‘meer dan overwinnaars’ zijn: door Hem Die ons heeft liefgehad (v37).

v37 Door Hem

De hele brief aan de Romeinen gaat over rechtvaardiging, recht voor God kunnen staan. Paulus maakt vanaf het begin duidelijk dat we niet zelf recht voor God kunnen staan, maar dat allen “doemwaardig” zijn voor God (Romeinen 3:19b). Dat is de situatie van elk mens (Romeinen 3:23).

 • Daarom is er geloof in Jezus Christus nodig om gered te worden, geloof in een plaatsvervanger, Die onze straf droeg aan het kruis. Dat is de enige Bijbelse manier van rechtvaardiging, van recht voor God kunnen staan.
Toon volledige notities

Romeinen 5:1 “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”

Rechtvaardiging, zegt God, is “uit het geloof”. Die rechtvaardiging geeft “vrede bij God”, wat ontzettend belangrijk is. Vrede met God, vrede bij God is niet zomaar mogelijk. Onze eigen daden maken scheiding tussen God en mens (Jesaja 59:2), alleen geloof in Jezus kan dat oplossen.

 • Heel erg belangrijk is wat Paulus hier zegt, de manier waarop deze rechtvaardiging en deze vrede tot stand komen: “door onze Heere Jezus Christus.” Geloof in Jezus levert echt iets op, namelijk rechtvaardiging en vrede.
  • Jezus is de weg naar recht voor God kunnen staan, Jezus is de weg naar vrede met God. Dat is wat we door de hele Romeinen brief zien, Jezus is de weg, Jezus is de manier. Zonder Hem hebben we niks, zijn we niks en hebben we een groot probleem.

Dat is ook precies wat Paulus ons leert door de rest van de brief heen. Ongeveer 100x gebruikt Paulus het woord ‘door’. Volgens VanDale betekent dit woord: ‘een reden of een oorzaak’ gevend. 100x geeft Paulus aan wat er gebeurd en vooral hoe dat gebeurd, de reden of oorzaak geeft hij aan.

 • Soms is zonde de reden dat dingen gebeuren, bijvoorbeeld het oordeel waar Romeinen 1-2 over spreekt. Dat is het gevolg van de eigen keuzes van mensen. God handelt rechtvaardig naar hun daden, geeft ze overeenkomstig hun eigen keuzes.

Romeinen 2:12 “Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.”

 • De wet zal oordelen, “door de wet”, o.b.v. de daden van de mensen die deze dingen gedaan hebben. God geeft hier aan dat Hij de wet gebruikt, uit de context weten we dat de daden van de mens de reden of oorzaak zijn.

Een andere veelgebruikte toepassing van ‘door’ zien we in Romeinen 8:37, waar Paulus spreekt over het ‘meer dan overwinnaars’ zijn. Hij zegt heel specifiek hoe dat komt: “door Hem Die ons heeft liefgehad.” De “Hem” is de oorzaak of reden van het ‘meer dan overwinnaars’ zijn.

 • Uit de context, v39, weten we dat het hier, “door Hem Die ons heeft liefgehad”, gaat om Jezus Christus. We weten dat Hij de reden en oorzaak is van de overwinning die we gekregen hebben van God. Dat is waar Paulus de christenen mee wil bemoedigen, hij wil dat we onze ogen op Jezus richten.
  • Ja, het is mooi dat we meer dan overwinnaars zijn; het is nog veel belangrijker hoe dat zo gekomen is. Als we namelijk verkeerd hebben hoe dit tot stand gekomen is, kunnen we dit verkeerd gaan zien, kunnen we er verkeerd mee omgaan.

Dat is waarom Paulus in dezelfde zin waarin hij aangeeft dat we meer dan overwinnaars zijn, ook aangeeft wie de reden of oorzaak hiervan is: “Hem Die ons heeft liefgehad.” Dat is zo ongelofelijk belangrijk, dat we zien hoe dit komt, door Wie dit komt.

 • Dat is wat God heel duidelijk wil maken aan ons, aan jou en aan mij: Jezus is de reden, Jezus is de oorzaak. Hij is Degene Die dit voor elkaar heeft gekregen, Hij is Degene Die dit kan geven, Hij is Degene door Wie wij dit kunnen ontvangen. Alle ogen moeten hierdoor op Jezus.

Wiersbe: “We zijn vrij van het oordeel, omdat Christus voor ons stierf en we Zijn rechtvaardigheid hebben. We zijn van de strijd verliezen, omdat Christus door Zijn Geest in ons leeft en we Zijn leven delen. We zijn vrij van ontmoediging, omdat Christus voor ons gekomen is en we Zijn glorie zullen delen. We zijn vrij van angst, omdat Christus voor ons pleit en we niet gescheiden kunnen worden van Zijn liefde.”

Alleen “door Hem Die ons heeft liefgehad” is het mogelijk om eeuwig te leven, om geliefd te zijn. Alleen “door Hem” kunnen we recht voor God staan, kunnen we genieten van Zijn werk in ons. Jezus is de reden, Jezus is de weg, alleen Hij kon dit mogelijk maken.

 • Jezus is Degene “Die ons heeft liefgehad.” Hij heeft Zijn leven voor ons gegeven (Romeinen 5:8), Hij toonde Zijn liefde voor jou, toen Hij stierf aan het kruis voor jouw zonde. Hij deed dat al vóór jij voor Hem koos. Niet alleen dat, Hij stond ook weer op uit de dood voor jou.
  • Dat is hoe groot Zijn liefde is, Hij “Die ons heeft liefgehad” is de reden dat jij en ik ‘meer dan overwinnaars’ zijn. Alles is door Jezus, al het goede dat we ontvangen als christenen heeft Jezus als reden en oorzaak.

Paulus laat zien dat we een geweldige zegen van God hebben ontvangen, ‘meer dan overwinnaars’ zijn, in Jezus. Maar door de hele brief heen maakt hij duidelijk dat we dingen ontvangen “door Hem Die ons heeft liefgehad”. En dat is een prachtig patroon om te zien.

 • Bewezen Gods Zoon te zijn, door Zijn opstanding

Romeinen 1:4 “Wat de Geest van heiliging betreft, is met kracht bewezen dat Hij de Zoon van God is, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere.”

Paulus opent de brief met de geruststelling dat we geloven in de Zoon van God. We geloven in “Jezus Christus, onze Heere.”, Hij is God. Dat heeft Jezus laten zien “door Zijn opstanding uit de doden”, Hij heeft daar doorheen duidelijk gemaakt dat Hij God is, dat Hij almachtig is.

 • Dat is Wie Hij is, dat is in Wie we geloven als christenen. Dat is op Wie wij vertrouwen, dat is op Wie ons geloof gebouwd is. Het is een geweldige zegen dat Hij “de Zoon van God” is, dat Hij is opgestaan uit de dood, dat Hij “onze Heere” is. Dit bewijst dat we in de juiste God geloven.
 • Oordeel door Jezus Christus

Romeinen 2:16 “Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn Evangelie.”

Jood en heiden zullen geoordeeld worden. We zullen door God geoordeeld worden naar wat we weten, als we Gods wet kennen zullen we met die wet geoordeeld worden. Als mensen die wet niet letterlijk kennen, zullen ze geoordeeld worden door wat aan ieder mens geopenbaard is van God.

 • Dat oordeel komt “door Jezus Christus”; Hij is niet alleen de Redder en Heere, Hij zal ook gaan oordelen. God is niet alleen maar 1 van Zijn eigenschappen; Hij is heel veel dingen tegelijk. Jezus is Redder, liefde, rechtvaardig, Hij zal ook oordelen.

We mogen weten dat Jezus God is, wat betekent dat Hij veel groter is dan wij kunnen snappen. Hij zal de mens rechtvaardig oordelen, Hij zal doen wat juist is, omdat Hij God is. En dat geeft rust; we ook hier zien dat we geloven in de echte God, de God Die rechtvaardig zal oordelen.

 • Gerechtigheid van God, door geloof in Jezus

Romeinen 3:21-22 “Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de Wet en de Profeten is getuigd: namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.”

Jezus zal rechtvaardig oordelen, wat betekent dat ieder mens de doodstraf verdient. Maar, geloof in Jezus Christus geeft de mens die in Hem gelooft Jezus’ rechtvaardigheid. Door in Hem te geloven kunnen we recht voor God staan, omdat God dan Jezus’ perfectie op ons ziet.

 • “door” Jezus, Hij is weer de reden en de oorzaak voor allerlei prachtige dingen. Jezus is de reden voor redding, de oorzaak van “gerechtigheid van God”. Door Hem alleen kunnen we bij God komen, kunnen we voor Hem leven. Door Hem alleen kunnen we eeuwig leven.
 • Gerechtvaardigd door Zijn genade

Romeinen 3:23-24 “Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.”

Jezus geeft ons genade; Hij geeft ons iets dat we niet verdienen. Hij doet voor ons waar we geen aanspraak op maken. En de enige reden is dat Hij van jou houdt. De reden zit in Hem, niet in jou. Zijn liefde komt vanuit Hem, niet vanuit iets dat jij bent of doet. Dat is Zijn reddende genade.

 • Dat is wat Hij geeft, maar vooral Wie Hij is. Geloof in Jezus zorgt ervoor dat we “om niet gerechtvaardigd [worden] door Zijn genade”. Dat is ongelofelijk, dat is onwaarschijnlijk mooi, dat is zo geweldig groot. Dat is wat Jezus voor jou gedaan heeft, dat is Wie Hij is.
 • Vrede bij God, door Jezus

Romeinen 5:1 “Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.”

Uit onszelf hebben we vijandschap met God (Romeinen 8:7), Jezus geeft ons vrede. Er is nu vrede met God, vrede bij God voor ons; alleen door wat Jezus voor jou gedaan heeft. We hoeven niet bang te zijn dat dit een tijdelijke vrede is, het is een eeuwige, zekere vrede die Jezus ons geeft.

 • Jezus geeft ons vrede, Jezus rechtvaardigt ons. Hij heeft het werk gedaan, wij mogen ervan genieten. Wij mogen genieten van Wie Hij is, van wat Hij gedaan heeft. Het is zo’n zegen om te kunnen zeggen dat we deze dingen “door onze Heere Jezus Christus” hebben.
 • Door Jezus’ lichaam gedood, om vrucht te dragen

Romeinen 7:4 “Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een Ander zou toebehoren, namelijk aan Hem Die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God.”

Toen Jezus stierf aan het kruis, maakte Hij het mogelijk voor jou en voor mij om met Hem te sterven, te sterven voor de zonde. Hij maakte het mogelijk om niet langer voor onszelf en de wereld te leven, maar om voor Hem te leven, “opdat wij vrucht zouden dragen voor God.”

 • Voorheen wilden we alleen onze eigen wil doen, Jezus maakt het mogelijk om Gods wil te doen en daarvan goede dingen, vrucht, te zien. Jezus’ dood aan het kruis opent de deur naar leven tot Gods eer, leven dat Hem blij maakt, leven zoals God het bedoeld heeft; voor Hem.
 • Geloof door het Woord

Romeinen 10:17 “Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.”

Uit Johannes 1 weten we dat Jezus Zelf het (levende) Woord is. Door Hem alleen kan er geloof komen, Hij moet laten zien dat dingen echt waar zijn. Geloof komt door Zijn Woord, en daarmee alleen door Jezus Christus. Hij is de weg naar redding, de weg naar geloof. Iedereen heeft Hem nodig.

 • Dat is ook Wie we moeten delen met mensen. Mensen hebben de Persoon Jezus nodig, Zijn liefde, Zijn rechtvaardigheid, Zijn genade. Dat is Wie hen over de streep kan trekken, dat is in Wie iedereen mag gaan geloven.
 • Voor elkaar strijden in het geloof, door Jezus

Romeinen 15:30 “En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij,”

De oproep van Paulus komt “door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest” te strijden in gebed. Specifiek vraagt hij om gebed voor zichzelf en zijn situatie, maar het principe hiervan is breder toe te passen. God geeft ons de mogelijkheid om te strijden in gebed, voor elkaar.

 • Dat kan in geval van zonde, zware tijden, moeilijke keuzes, etc. In al die gevallen hebben we elkaar nodig, hebben we het nodig dat onze broeders en zusters ons dragen in gebed. En dat is alleen mogelijk doordat Jezus voor ons de weg naar de Vader geopend heeft.
  • Door Zijn sterven en opstaan kunnen wij bij de Vader komen. Door Zijn werk kunnen wij bidden, door Zijn liefde kunnen wij alle dingen bekend maken aan God (Filippenzen 4:6). Dus ook dit is afhankelijk van Jezus, ook hier is Hij de reden en oorzaak.

Wat dit korte overzicht uit de hele Romeinen brief laat zien, is dat we zeer veel te danken hebben aan Jezus. Er is zoveel dat we hebben “door Hem Die ons heeft liefgehad”; zoveel om dankbaar voor te zijn, zoveel om blij van te worden.

Alles dat Hij gedaan heeft, al deze “door” verzen laten God zien. Ze laten zien Wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, hoe groot en hoe goed Hij is. En dat hoort een reactie van ons te krijgen; misschien niet altijd bewust, maar in ons hart hoort er wel iets te gebeuren.

 1. Dankbaar

Efeze 5:20 “en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus.”

Hoe meer we gaan zien Wie God is en wat Hij in en voor ons gedaan heeft, hoe meer we dankbaar horen te zijn. Dankbaar voor Wie Hij is, voor wat Hij gedaan heeft. Dankbaar voor wat Hij nu doet, voor Zijn Woord. Dankbaarheid die zich uit in een hart vol dankbaarheid naar Hem.

 • Door die dankbaarheid ga je God anders benaderen, namelijk niet met de houding van dat je dingen van Hem eist. Nee, je gaat nederig en klein naar Hem toe, omdat je ziet wat Hij allemaal al gedaan heeft. Je gaat nederig en klein, omdat je weet dat je dit allemaal niet verdient.

Dankbare mensen zijn zo fijn om om je heen te hebben, ze zijn blij met alles dat ze krijgen. Zo horen wij te zijn naar onze hemelse Vader; dankbaar voor alles dat Hij geeft. Dankbaar, ook als wat Hij geeft misschien niet matcht met wat wij verwachten, hopen of denken.

 • Dankbaarheid uit zich o.a. in acceptatie van wat God geeft, onderwerpen aan Hem en aan Zijn Woord. Jezelf ondergeschikt maken aan Hem en wat Hij zegt en geeft. Dankbaarheid hoort jouw relatie met God te kenmerken.

En dat wordt dan zichtbaar naar de mensen om je heen. Als jij God echt dankbaar bent, zal dat ook jouw woorden regeren. Je hart stroomt ervan over, dus je lippen ook (Mattheüs 12:34). Deze dankbaarheid is een geweldig getuigenis in een ondankbare, egoïstische wereld.

 1. Lofprijs

Hebreeën 13:15 “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.”

God aanbidden, “door Hem”. Dat is wat God zien, “door Hem Die ons heeft liefgehad”, in ons hoort te doen. God aanbidden, in woord en in daad; dat is een logisch gevolg van Hem zien. Hem een “lofoffer” brengen, wat je iets mag kosten. Dat is een logisch gevolg van Gods werk zien.

 • Jezus gaf alles van Zichzelf, Jezus wilde in alles God de Vader eren (Johannes 5:23). Dat is wat ons leven hoort te kenmerken; alles voor God doen, tot Zijn eer. Zo hoort een christen te denken en te leven; we horen alleen die dingen te doen die God eren.

Dat betekent dat je mag leren keuzes te maken die God eren, ook als dat ingaat tegen de logica van de wereld. De wereld leeft voor zichzelf, wij horen voor God te leven. We horen God te aanbidden, ook als dat ons iets (dierbaars) kost. Dat is het voorbeeld van Jezus navolgen.

 1. Ontzag voor God

Psalm 111:10 “De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht;”

Door te zien Wie God is en wat Hij gedaan heeft, zal je ook gaan zien hoe groot Hij is. Dat geeft ontzag voor Wie Hij is en wat Hij aan het doen is. “vreze des HEEREN” is nodig in de christen, omdat dat goede richting aan ons leven zal geven.

 • Door Jezus, door “Hem Die ons heeft liefgehad”, door Zijn werk, door Zijn liefde en rechtvaardigheid die zichtbaar worden hoort ons ontzag voor God te groeien. En daarmee dat we voor Hem willen leven, dat we naar Zijn wil willen leven. Omdat Hij de grote God is.
 • Nederigheid

Micha 6:8 “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (NBV)

God zien, Zijn handelen zien hoort ons nederig te maken. Er is geen ruimte voor ego als we Gods werk zien. Er is geen ruimte voor iets of iemand anders dan God; en dat hoort ons klein te maken. We horen onszelf te gaan zien in het licht van Wie Hij is; hoe oneindig groot Hij is.

 • Hem zien verandert alles. In het Woord zien we verschillende mensen die veranderd werden door Hem te zien: Jesaja, Daniël, Johannes, Saulus, etc. Allemaal mensen die God zagen en daardoor heel klein werden. Ze zagen Wie God is en daardoor zichzelf.

Door “Hem Die ons heeft liefgehad” te zien, gaan we zien hoe groot Zijn liefde is, hoe groot Zijn werk is. En dat gaat jouw hart veranderen. Je gaat dan zien dat Hij regeert, dat Hij de ontzagwekkende God is. Je mag dan zien hoe klein jij bent en hoe zeer Hij alle eer van jouw lippen en leven waard is.

 • Voor Hem leven

2 Korinthe 5:15 “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.”

“Hem Die ons heeft liefgehad” liet Zijn liefde zien door voor ons te sterven (Romeinen 5:8). Hem zien, Zijn werk zien, hoort ons Bijbels gezien aan te zetten tot leven “voor Hem die voor hen gestorven en opgewekt is.” Dat is wat Jezus wil zien in jouw leven.

 • In de wereld draait het om wat jij wil, wat jij hoopt, wat jij droomt, etc. Bij God draait het om wat Hij wil, wat Zijn Woord zegt. Hij kan jouw hoop en dromen gebruiken, maar het gaat primair om Wie Hij is en wat Hij zegt. Dat is het belangrijkste.

Door Jezus te zien, “Hem Die ons heeft liefgehad”, door Gods liefde te zien, ga je inzien dat voor jezelf leven niet langer logisch is. Het is onze logische eredienst (Romeinen 12:1) om jezelf volledig over te geven aan Hem, om volledig voor Hem te leven. Dat is waarvoor je gemaakt bent, dat is wat je echt gelukkig zal maken, dat is nodig.

Guzik: “Het denken van onze tijd is dat ons lichaam onze wil moet vertellen wat het moet doen; maar de Bijbel zegt dat onze wil ons lichaam als levend offer bij God moet brengen. Het lichaam is een prachtige dienstknecht, maar een verschrikkelijke meester. Door het lichaam bij Gods altar te houden als een levend offer, houden we het lichaam waar het moet zijn.”

Jezus, “Hem Die ons heeft liefgehad”, deed wat Hij deed voor ieder mens. Hij houdt van jou en heeft dat laten zien door voor jou te sterven aan het kruis. Jezus ging de weg van het kruis, van marteling, van gescheiden zijn van God; voor jou! Dat is Wie Hij is, Hij is de reden en de oorzaak. Geloof in Hem, accepteer Zijn liefde.

Christen, “door Hem Die ons heeft liefgehad” is er zoveel zegen. Er is zoveel om dankbaar voor te zijn, om God voor te eren. Er is zoveel om naar uit te kijken, om op terug te vallen. We hebben nog zoveel van God dat we mogen leren kennen, zoveel dingen die we beter mogen gaan kennen.

 • Zie jij in dat je alles “door Hem” hebt?
 • Zoek in het Woord, maar specifiek ook in Romeinen, naar alles dat we “door Hem” hebben. Het zal je hart zegenen om dat allemaal te zien.
 • Ben jij dankbaar “voor Hem”, maakt het “door Hem” jou nederig en zet het “door Hem” jou aan om te leven voor Hem? Als niet, vraag God om je hart te doorzoeken en te laten zien waar je je van moet bekeren.

Romeinen 12:1 “Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.”