De volwassen waterdoop: achterhaald of juist actueel

De volwassen waterdoop: achterhaald of juist actueel

De volwassen waterdoop: achterhaald of juist actueel

Het dopen van mensen is voor ons als kerkgemeenschap altijd bijzonder, want d.m.v. de waterdoop verklaart men publiekelijk, oftewel, men komt ervoor uit dat hij/zij tot geloof in Jezus Christus is gekomen en Hem wil navolgen en dienen.

Misschien vraag je je af hoe het mogelijk is dat mensen anno 2021 überhaupt nog tot geloof komen in Iemand dat in de ogen van de seculiere wereld zo achterhaald is.

Toon volledige notities

Mijn gebed voor jou is dat deze vraag en wellicht andere vragen die je over het christelijk geloof hebt, vanmorgen beantwoord zullen worden. Sterker nog, mijn gebed voor jou is dat je zelf een ontmoeting zal krijgen met de levende God van de Bijbel, Jezus Christus.

De wereld waarin wij leven keert zich steeds meer af van Jezus Christus en het christelijk geloof. De gevestigde kerken vergrijzen en lopen leeg. Onze overheid en samenleving is van mening dat de Bijbel niet relevant is. En de Nederlandse meerderheid geloofd de leugen dat zij de God van de Bijbel simpelweg niet nodig hebben. Ze redden het allemaal zelf wel zonder enige bemoeienis van een in hun ogen ‘autoritaire God’.

Nu is het zo dat volgens het meest recente onderzoek (2016), zo’n 1,1 miljoen Nederlanders antidepressiva slikken. https://www.nrc.nl/nieuws/2017/04/13/ruim-een-miljoen-nederlanders-slikken-antidepressiva-8148105-a1554364

Maar toch blijft seculier Nederland beweren dat zij de God van de Bijbel niet nodig heeft. Hoe dan ook, de God van de Bijbel nodigt jou persoonlijk uit en zegt:

Mattheüs 11:28-30 –28Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. 30Want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (WV2012)

Wie van ons is in de rare tijden waarin wij leven niet toe aan innerlijke rust? Alleen Jezus Christus, de God van de Bijbel is ertoe in staat om de mens in het diepst van zijn wezen echte rust en vrede te geven.

Maar, als wij de media geloven, die zo anti-Jezus Christus is, waarom zou iemand ervoor uitkomen dat hij/zij in de Bijbel gelooft, dat hij/zij in een onzichtbare God gelooft, dat hij/zij in Iemand geloofd waarvan de meerderheid van onze maatschappij zegt dat een dergelijk geloof achterlijk is?

Hoe verklaart men dat weldenkende mensen, zelf een bewuste keuze hebben gemaakt om er publiekelijk voor uit te komen dat zij, de uit de dood opgestane Jezus Christus, de levende God, de Schepper van hemel en aarde willen navolgen en dienen?

Hoe verklaar je dat de dopelingen zichzelf willen identificeren met iemand die 2.000 jaar geleden gekruisigd werd, begraven werd, uit de dood opgestaan is, terug naar de hemel gegaan is en op een door God bepaald moment terug naar de aarde toe zal komen? Er is maar één verklaring mogelijk!

Beide dopelingen hebben op een gegeven moment een persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus gehad. Beide hebben zijn/haar uniek verhaal te vertellen hoe zij hun ontmoeting met Jezus hebben ervaren. Maar ondanks dat hun verhalen uniek zijn, hebben beiden een aantal fundamentele zaken gemeen.

Beide hebben de waarheid over Jezus Christus gehoord en God de Heilige Geest heeft die waarheid in hun harten bevestigd.

Beide hebben de waarheid over zichzelf gehoord, en ook hierin heeft God de Heilige Geest dat in hun harten bevestigd.

Beide hebben hun harten voor deze waarheden geopend.

Beide hebben zich afgekeerd van een leven zonder een bewustzijn van Gods genade, Gods onvoorwaardelijke liefde, Gods vergeving, Gods vrede, Gods vreugde, Gods zorg en bescherming, en Gods eeuwig leven.

En in ruil daarvoor hebben zij vrije en onbeperkte toegang gekregen tot Gods genade, onvoorwaardelijke liefde, vergeving, vrede, vreugde, zorg, bescherming en de zekerheid van het eeuwig leven in alle heerlijkheid na de dood.

Ook hebben zij zich overgegeven aan de heerschappij van Jezus Christus over hun leven, wat simpelweg betekent dat zij niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem. Zij hebben de touwtjes uit handen gegeven zodat Jezus Christus de regie over hun leven gaat voeren.

Misschien denk je wel: ‘Heeft een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus dan zo’n impact op de mens dat een weldenkend mens zich radicaliseert voor Jezus?’ Absoluut!

Het Evangelie, de blijde boodschap waarin Jezus Zichzelf aan de mens openbaart heeft zich voor ruim 2.000 jaar in stand weten te houden; en dit ondanks enorme tegenstand, bedreiging en de egoïstische fouten van mensen die kerkje spelen.

Sterker nog, Jezus Zelf heeft het in stand weten te houden. En door de millennia heen heeft Jezus op vele mensen dezelfde impact gehad als op degenen die zich vandaag laten dopen.

Dus ja, een ontmoeting met Jezus Christus heeft een diepgaande impact op een mens, het brengt veel teweeg in een mensenleven. Jezus doet nog steeds het onmogelijke!

Men vraagt zich vaak af hoe dit in z’n werk gaat, oftewel, hoe iemand tot het punt komt dat zij in Jezus gaan geloven, dat zij hun leven aan Jezus willen geven, dat zij zich willen laten dopen?

Nu hebben wij gelukkig het Woord van God, de Bijbel dat ons dit uitlegt. In het Bijbelboek Handelingen, wat de geschiedenis van de kerk beschrijft, komen wij in hoofdstuk 8 een man tegen die een dergelijke ontmoeting met Jezus Christus heeft gehad. Laten we lezen: Lees Hand. 8:26-38

Handelingen 8:26-38 –26En een engel van de Heere sprak tot Filippus en zei: Sta op en ga naar het zuiden, de weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. 27En hij stond op en ging op weg; en zie, een Ethiopiër, een kamerheer en een machtig heer van de kandakè, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde en gekomen was om in Jeruzalem te aanbidden, 28keerde terug, en hij zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. 29En de Geest zei tegen Filippus: Ga ernaartoe en voeg u bij deze wagen. 30En Filippus snelde ernaartoe, hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: Begrijpt u ook wat u leest? 31Maar hij zei: Hoe zou ik dat kunnen, als niemand mij de weg wijst? En hij verzocht Filippus op de wagen te klimmen en bij hem te komen zitten. 32En het Schriftgedeelte dat hij las, was dit: Hij is als een schaap naar de slachting geleid en zoals een lam stemloos is bij de scheerder, zo doet Hij Zijn mond niet open. 33In Zijn vernedering is Zijn oordeel weggenomen en wie zal over Zijn geslacht vertellen? Want Zijn leven wordt van de aarde weggenomen. 34En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem Jezus. 36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.”

In dit, door God geïnspireerd historisch verslag, zien wij twee personen: De eerste is Filippus, een discipel van Jezus, een Christen.

Hij was in Samaria bezig om mensen over de opgestane Jezus te vertellen en hij boekte daar grote successen.

Velen kwamen daar tot geloof in Jezus, en Jezus bevestigde wat daar over Hem verteld werd door kreupelen en zieken te genezen, door mensen te bevrijden van demonische machten, en door hen te vervullen met de Heilige Geest wat hen activeert om een Christen te kunnen zijn.

Dus, God werkte in Samaria op een bijzondere wijze door deze Filippus heen.

Maar ondanks alle succes, riep God hem daarvan weg omwille van één man. Een man die opzoek was naar God, maar Hem niet in Jeruzalem gevonden had.

De eerste persoon is deze Filippus, en de tweede is een man uit Ethiopië, de minister van financiën.

Kennelijk had deze Ethiopiër het Joods geloof aangenomen en ging naar Jeruzalem toe om God daar te zoeken en te aanbidden. Voor hem was het een reis van zo’n 2.000 km. En op dit moment in het verslag was hij op weg naar huis.

Het gaat in dit verslag voornamelijk om de Ethiopiër, die blijkbaar godsdienstig was, die opzoek naar God was, maar die God niet in Jeruzalem heeft kunnen treffen.

Dit had hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat het centrum van het Joods geloof, Jeruzalem geleid werd door religieuze mensen die uit eigenbelang de ware God van de Bijbel niet langer uitdroegen. In plaats van de ware God van de Bijbel uit te dragen hielden zij zich aan een systeem van zeer zware geboden en verboden, waar niemand aan kon voldoen.

Vandaag de dag zijn er nog steeds dit soort religieuze centra die onder de noemer kerk actief zijn. En alhoewel deze beweren de kerk van Jezus Christus te zijn, worden ook deze groepen geleid door religieuze mensen die uit eigenbelang de ware God van de Bijbel niet uitdragen.

En het gevolg hiervan is dat mensen die God zoeken, Hem in deze kringen niet zullen vinden. Sterker nog, al te vaak worden mensen in deze kringen dusdanig beschadigd waardoor zij voornemen nooit meer een kerkdienst in te willen stappen.

Maar God, die het hart van de mens ziet, zag in het hart van deze Ethiopiër dat hij oprecht opzoek naar God was, naar de God van de Bijbel, naar de waarheid. En wat gebeurt er?

God stuurt Filippus naar hem toe om hem de weg naar God te wijzen.

Misschien zit je hier vanmorgen met hetzelfde verlangen als deze Ethiopiër, om de waarachtige God te leren kennen? Als jij dat bent, dan zal God iets van Zichzelf d.m.v. dit verslag aan jou laten zien!

Toen Filippus daar aankwam en deze Ethiopiër zag, was hij de Bijbel hardop aan het lezen, wat destijds gebruikelijk was.

Hij las niet zomaar op een willekeurige plaats in de Bijbel, nee, hij las ‘toevallig’ uit het boek Jesaja waarin veel voorspellingen over Jezus Christus gedaan worden.

Trouwens, in het Oude Testament, de eerste 39 boeken van de Bijbel, staan meer dan honderd voorspellingen over Jezus Christus, die met 100% nauwkeurigheid in vervulling zijn gegaan bij Zijn eerste komst zo’n 2.000 jaar geleden.

De voorspelling waarover de Ethiopiër las werd zo’n 700 jaar voordat Jezus op aarde kwam door de profeet Jesaja vastgelegd.

En op de vraag van de Ethiopiër: ‘over wie de profeet Jesaja het heeft’, antwoordde Filippus en legde het gehele Evangelie, het goede nieuws over Jezus aan hem uit.

Op dit moment, toen Filippus het Evangelie uitlegde kreeg de Ethiopiër zijn persoonlijke ontmoeting met Jezus Christus.

Hij had van Filippus de waarheid over Jezus Christus gehoord en de Heilige Geest liet de Ethiopiër inzien dat Filippus hem inderdaad de waarheid over Jezus vertelde.

Hij had ook van Filippus de waarheid over zichzelf gehoord, namelijk dat zijn diepste nood vergeving van zonden en verzoening met God was.

Zijn hart stond open voor deze waarheden waardoor de Heilige Geest Zijn werk in deze man kon doen.

En het logisch gevolg was dat hij zich in gehoorzaamheid aan het Evangelie, zich wilde laten dopen. Er staat.

Hand. 8:36-38 –36En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. En hij antwoordde en zei: Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. 38En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem.”

Wat was toen en wat is nu, anno 2021 de voorwaarde om gedoopt te kunnen worden?

“Indien u gelooft met heel uw hart, is het toegestaan.”

Geloof is dus een kwestie van het hart. Wat is het hart?  “Het hart is de zetel (plaats) van denken, willen en voelen, het innerlijk van de mens.” (CvB)

Dus, om te kunnen geloven met heel ons hart, is het noodzakelijk dat wij ons gezond verstand gebruiken. Het is noodzakelijk dat wij het zelf willen. Het is noodzakelijk dat wij het voelen in het diepst van ons wezen dat het goed is, dat het juist is.

En in een hart dat voor God open staat zal de Heilige Geest het geloof geven en bevestigen. Hij is degene die bevestigend tot ons hart zal spreken en in ons hart het geloof zal geven.

En wanneer dit in een mensenleven gebeurt, kan die persoon het niet per se verklaren of bewijzen, maar hij/zij weet wél zonder twijfel dat het waar is, dat het echt is.

Wij horen dus met heel ons hart te geloven. Nu de vraag: ‘waarin horen wij te geloven met heel ons hart?’

Ten eerste dit. De Bijbel leert ons:

Romeinen 3:10, 23 – “Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God.” (Het Boek en HSV)

God zegt in deze verzen van de mens, dat naast Jezus Christus geen enkel persoon die ooit op aarde heeft geleefd of zal leven, alle geboden van God geheel heeft nageleefd, en schiet op alle fronten tekort v.w.b. Gods zienswijze over deze zaken.

Bijvoorbeeld, geen van ons hebben ons voor 100% gehouden aan de tien geboden en dat noemt de bijbel zonde. Wij hebben allemaal, een voor een tegen God gezondigd en dat maakt ons een zondaar.

En God, Die volkomen heilig, rechtvaardig en volmaakt is, kan niet omgaan met mensen die dit niet zijn. God kan niets te maken hebben met zonde. En dat is het probleem.

Het is een probleem van de mens. Wij zijn zondaars, wij zijn niet volmaakt, wij zijn niet geheel rechtvaardig en dat zorgt voor een onoverbrugbare scheiding tussen de mens en de God van de Bijbel.

Vanwege de zonde is er geen contact mogelijk met God. Er is geen relatie tussen God en de mens mogelijk. Er zit een gigantische barrière tussen God en de mens in.

Deze barrière, dit gescheiden zijn van God noemt de Bijbel de geestelijke dood. Dit betekent simpelweg dat het vermogen in de mens om een verbinding met God te kunnen maken ligt plat. Het nodige netwerkprotocol is afwezig waardoor er geen communicatie mogelijk is tussen zondig mens en de heilige God.

Deze geestelijke dood is een gevolg van de zonde, en ieder mens die ooit geleefd heeft of ooit zal leven krijgt hiermee te maken. Iedereen heeft deze doodstraf gekregen wegens de zonde.

Dit is het eerste waarin wij met heel ons hart horen te geloven.

Ten tweede horen wij met heel ons hart te geloven in de oplossing die God voor dit probleem geeft: Ja, God biedt ons voor dit probleem dé oplossing!

Romeinen 5:8 – “Maar Christus is voor ons gestorven, terwijl wij nog een zondig leven leidden. Zo laat God ons duidelijk zien hoeveel hij van ons houdt.”

Romeinen 6:23 – “Want het verdiende loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.” (benadrukking is door mij)

Jezus Christus heeft 2.000 jaar geleden, geheel op vrijwillige basis, mijn veroordeling en mijn doodstraf op Zich genomen.

Dit gaat nog veel verder dan bijvoorbeeld het volgende: Stel dat mijn schoonzoon veroordeeld wordt en de doodstraf opgelegd krijgt.

Dan is hij door de wetgeving verplicht om met zijn leven te boeten voor zijn misdaad en op een zekere dag zal hij geëxecuteerd worden.

Maar nu stap ik naar het Openbaar Ministerie toe en ik geef mezelf op om in zijn plaats geëxecuteerd te worden. In dit geval zou zijn straf op mij gelegd worden en mijn schoonzoon zou vrijgesproken worden.

Mocht dit überhaupt mogelijk zijn, dan is dit een beetje te vergelijken met hoe Jezus Christus mijn doodstraf op Zich heeft genomen, in mijn plaats is geëxecuteerd en ik geheel vrijgesproken ben.

Ondanks dat ik niet rechtvaardig ben, heeft God mij rechtvaardig verklaard doordat Jezus in mijn plaats mijn straf op Zich genomen heeft.

Dit heeft Jezus voor eenieder van ons gedaan! Dit is het goede nieuws, het Evangelie.

Maar ik ben niet slechts door God voor 100% rechtvaardig en onschuldig verklaart, ik ben ook voor 100% vergeven van al mijn zonden wat tegelijk inhoudt dat ook alle schuldgevoelens weggenomen worden. Ik krijg een nieuwe start, ik begin met een schone lei.

In Romeinen hoofdstuk 10 legt de apostel Paulus het proces uit:

Romeinen 10:9-11,13 –9Als u met uw mond belijdt: Jezus is de Heer, en met uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, wordt u gered. 10Want geloven doen we met ons hart, en daardoor vinden we rechtvaardiging; belijden doen we met onze mond, en dat brengt ons redding. 11Er staat toch in de Schrift: Niemand die in Hem gelooft, wordt teleurgesteld. 13Want er staat geschreven: Iedereen die de naam van de Heer aanroept zal worden gered.” (GNB96)

Wat hier ook bij hoort is dat wij ons moeten bekeren van ons zondig leven.

Bekering is het van gedachten veranderen over God en over jezelf, en tegelijk is het de rug toe keren aan je oude, niet God erend leven, je oude niet God erende gewoontes. Kortom, je moet je bekeren van zonde.

Als je bijvoorbeeld een pathologische leugenaar bent moet je je bekeren van het liegen. Oftewel, je moet gewoon ophouden met liegen, je moet er zelf voor kiezen. En op het moment dat je ervoor kiest zal God je de kracht geven om je te bekeren.

Als je egoïstisch bent, of hoogmoedig, of trots, of eigenwijs, of een dief, of een vechtersbaasje, of als je een kort lontje hebt, of als je nu seks buiten het huwelijk hebt, of als je samenwoont, of verslaafd bent aan wat dan ook, wat het ook is, je moet je ervan bekeren.

Bekering hoort bij het tot geloof komen in Jezus met heel je hart, want de Bijbel leert ons, dat op het moment dat iemand echt tot geloof komt, hij/zij als het ware opnieuw geschapen wordt.

2 Korinthe 5:17 – “Als u christen wordt, wordt u vanbinnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.” (Het Boek)

Dus als een opnieuw geschapen mens, die vervuld is met de Geest van God, kan je niet in zonde blijven leven. Gaandeweg zal de christen zich blijven bekeren van zonde die aan het licht komen.

Filippus zei: “Indien u gelooft met heel uw hart, mag u gedoopt worden.”

Dit heeft dus met een persoonlijke keuze te maken. Een keuze die elk weldenkend mens kán maken. Een keuze die Petra Nuij en Rick van den Abeele hebben gemaakt.

Het kan heel goed zijn dat Jezus Christus jou vanmorgen voor de keus stelt.

Als jij wil dat jouw zonden vergeven worden, dat je vrijgesproken wordt, dat alle schuldgevoelens volkomen en voor altijd verdwijnen, dan is dat vanmorgen mogelijk.

Als je wil dat je niet meer gescheiden van God leeft, maar dat je vrije en onbeperkte toegang tot God hebt d.m.v. een persoonlijke relatie met Hem, dan is dat vanmorgen mogelijk.

Jezus zegt: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven, u zult rust vinden voor uw ziel.” (Mattheüs 11:28)

Jezus wil dat wij naar Hem toekomen in geloof, maar voordat Hij de mens hiertoe uitnodigde zei Jezus: “Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.” (Mattheüs 4:17)

Dit waren de eerste vastgelegde woorden die Jezus Christus in het openbaar tot de mensen sprak.

Wil je in Jezus Christus geloven met heel je hart zoals we dat vanmorgen met elkaar doorgenomen hebben? Durf je die stap in geloof te zetten, zeg het gerust tegen Hem.

Ik ga de dopelingen zo meteen vragen om naar voren toe te komen. Vervolgens worden zij gevraagd of zij met heel hun hart geloven, en op basis van hun geloofsbelijdenis zullen zij worden gedoopt.

De waterdoop op zich is niet zaligmakend, maar het is een bewijs van het zaligmakend werk dat God reeds in een mens heeft gedaan.

Voor de wedergeboren Christen is de waterdoop niet optioneel. Jezus gebied Christenen om zich te laten dopen, dus is de doop tevens een blijk van gehoorzaamheid aan Jezus.

Romeinen 6:3-4 – 3Door de doop die ons één maakte met Christus Jezus, werd Zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel! 4Door de doop zijn we dus met Hem gestorven en begraven. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden.” (GNB)

Dopen d.m.v. onderdompeling is o.a. van belang omdat het de dood, het begraven worden, en het opstaan uit de dood vertegenwoordigd.