Een Bijbels perspectief op lijden

Een Bijbels perspectief op lijden

Romeinen 8:18 (1-8-2021) Een Bijbels perspectief op lijden

De laatste keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, hebben we gezien dat we mogen leven als een kind van God. God adopteert ons als Zijn kind (Romeinen 8:15), als we in Jezus geloven als Zoon van God. Dat brengt allerlei zegeningen met zich mee, zegeningen die we vorige keer bekeken hebben.

 • Vanochtend gaan we kijken naar een Bijbels perspectief op lijden.

v18 Bijbels perspectief op het lijden.

Een van de dingen die Paulus genoemd heeft als onderdeel van het kind-van-God-Zijn (v17), is lijden. Lijden hoort bij het leven van de christen, kijk maar naar Jezus. Jezus werd verkeerd behandeld, uitgelachen, belachelijk gemaakt, gemarteld en uiteindelijk gedood. God wil ons een Bijbels perspectief op lijden geven.

Johannes 16:33 “Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.”

Toon volledige notities
 • Dit is allemaal onderdeel van het heiligingsproces dat Paulus aan het uitleggen is aan de kerk in Rome. Hij wil dat ze doorhebben dat bepaalde lessen in het heiligingsproces alleen geleerd kunnen worden door lijden; vandaar dat een Bijbels perspectief op lijden nodig is.
  • Heiliging is het proces van meer op Jezus gaan lijken, meer gaan doen wat Jezus deed. Daar hoort bij dat we dingen meemaken die Jezus ook meemaakte. Dat betekent dat lijden daar een onderdeel van is.

Dit lijden is echt, dit lijden is pijnlijk. Paulus wist dit, daarom gebruikt hij in het Grieks een woord dat er op wijst dat hij de realiteit van de mens omschrijft. Hij weet dat lijden reëel is, dat het in allerlei vormen komt en dat het onderdeel is van het leven, zeker ook van het leven van de christen.

 • Er zijn mensen die zeggen dat christenen alleen maar geweldige levens zullen hebben, dat het vol van rijkdom, goedheid en gezondheid hoort te zijn. Ze zeggen dat als je deze dingen niet hebt, je geen goed christen bent, niet genoeg geloof hebt, meer moet investeren, etc.
  • Dit zijn leugens. Dit is niet te matchen met God en Zijn Woord, dit is niet te matchen met Wie Jezus is, hoe Jezus leefde en hoe Hij handelde op aarde.

Jezus leed veel op aarde, meer denk ik dan dat er in de Evangeliën geschreven staat. We hebben maar delen van Zijn leven op aarde die we kunnen lezen in de Evangeliën, Jezus heeft veel meer meegemaakt. Veel mooie dingen, maar ongetwijfeld ook nare dingen.

Jesaja 53:3 “Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht.”

 • Dit is onze God, dit is Jezus op aarde. Dit matcht niet met het beeld van rijkdom, gezondheid, etc. Jezus was een echt Mens, Iemand met ziekte, pijn, verdriet en moeilijkheden. Dat is de Jezus Die ons voorgegaan is in alles; dat is de Jezus Die we mogen volgen.

Jezus werd verkeerd begrepen, Zijn familie geloofde Hem in eerste instantie niet, Hij moest continu lastige gesprekken hebben met de Farizeeën en schriftgeleerden. Zijn discipelen waren niet makkelijk, de Romeinen regeerden het land; en dat allemaal terwijl Hij Zijn hemelse glorie had afgelegd.

 • Jezus’ leven op aarde was niet makkelijk; Hij kwam uit een arm gezin, Zijn ouders konden alleen de goedkoopste offers betalen (Lukas 2:24, Leviticus 12:8). Jezus’ aardse vader, Jozef, was waarschijnlijk overleden vóór Jezus’ bediening begon. Hij had een echt menselijk leven.
  • Jezus weet wat pijn is, wat lijden is. Dat is de Jezus Die jou roept om bij Hem te komen. Dat is de Jezus Die jou kent, Die jou dichtbij Zichzelf wil hebben. Hij wil jou ook helpen om juist om te gaan met het lijden dat jij tegen komt, waar jij misschien middenin zit.

Paulus spreekt over “het lijden van de tegenwoordige tijd”, hij spreekt over lijden van het heden, van het nu. Hij spreekt over lijden waar, o.a. hijzelf, dagelijks doorheen gaat. Hij spreekt over een lijden dat in het juiste perspectief geplaatst moet worden, maar wel over lijden dat er is.

 • Laat niemand ooit jouw pijn aan de kant schuiven, laat niemand ooit jouw pijn minimaliseren. Het is er, het mag er zijn; het gaat er alleen wel om wat je er mee doet. Dat is het belangrijkste; Paulus zegt hier niet dat de pijn nep is, dat ze maar flink moeten zijn, o.i.d. Hij biedt het juiste, een Bijbels perspectief op lijden.

Wat is dan een Bijbels perspectief op lijden? Ons lijden weegt niet op “tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” Een van de dingen die lijden doet, is dat het je bezig laat zijn met het verleden, en maximaal met het heden.

 • Je bent niet bezig met de toekomst, en als je daar al mee bezig bent, is het vaak op een verkeerde manier. Je denkt dat als dit maar over is, dan is alles beter; of je denkt dat als je een bepaald iets bereikt hebt (geld, roem, carrière, huwelijk, etc.) dat dan alles beter zal zijn.

God wil dat we een heel ander perspectief hebben, het perspectief dat Jezus ook had. God wil dat we leren om naar de toekomst te kijken, hoopvolle toekomst die Hij ons gegeven heeft. De toekomst die er is voor alle christenen, voor iedereen die in Jezus Christus gelooft als Zoon van God.

 • Paulus kijkt naar “de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.” Dit is Paulus’ perspectief; het perspectief van iemand die ontzettend veel geleden heeft als christen. En toch had hij hoop, toch had hij het juiste perspectief. Hij keek naar de toekomst, hij keek naar wat God aan het doen was, hij keek naar God.

Paulus wist waar hij over sprak als het over lijden ging; in 2 Korinthe 11:23-28 legt hij uit dat hij geslagen is met een stok en een zweep, schipbreuk geleden heeft, gestenigd is, in de gevangenis zat, continu in gevaar was en veel zorgen had over de gemeente.

 • Dit is waar Paulus over spreekt als hij het over zijn “lichte verdrukking” heeft. Dit is wat hij in het eeuwige perspectief plaatst. Dit is hoe wij als christenen naar ons lijden horen te kijken; wat we ook meemaken, alles in het perspectief van de eeuwigheid.

Dat is ook Paulus’ oproep aan ons, de kerk, als het aankomt op ons omgaan met lijden. We horen alles te zien in het licht van God, van Wie Hij is, wat Hij aan het doen is, wat Hij voor ons gedaan heeft. En nog veel meer, in licht van wat Hij als toekomst aan ons beloofd heeft.

 1. God in ons lijden (HOE GAAT GOD MET ONS OM IN ONS LIJDEN?)

Een terechte vraag, is waar God is in ons lijden. God kan alles, waarom voorkomt Hij ons lijden niet? Waarom laat Hij lijden toe? God, Die alles weet, weet dat we bepaalde lessen alleen kunnen leren door moeilijke, lastige en pijnlijke situaties heen. God wil jou een Bijbels perspectief op lijden geven.

 • Hij weet ook dat door de zondeval, deze wereld kapot is. En in deze kapotte wereld zal er altijd lijden zijn. Zondige mensen lopen op deze planeet, die op een zondige manier omgaan met andere mensen. Onze lichamen zijn niet zoals ze zouden moeten zijn, etc.

2 Korinthe 1:3-5 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig.”

In dit alles is God er. Hij is bij ons in onze moeilijke tijden. Hij wil jou troosten, helpen, dragen, leiden. Hij wil jou alles geven dat je nodig hebt om door deze lastige tijd heen te gaan. En doordat je door deze dingen heen gaat, zal God je ook van alles leren.

 • Lijden leert ons over hoop

Romeinen 5:3-5 “En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt, en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”

In en door het lijden heen, zien we dat er hoop is in God. Hoop die niet beschaamd, hoop die vast en zeker is. Je zal zien dat God is Wie Hij zegt te zijn en dat je je daaraan vast mag houden in en door de lastige tijden heen.

Guzik: “Bijna elke christen wil hun karakter ontwikkelen en meer hoop hebben. Deze eigenschappen groeien door volharden, wat door lijden komt. We willen misschien wel een beter karakter en meer hoop zonder aan verdrukking te beginnen, maar dat is niet Gods patroon en plan (…) Daarom zeggen we – sober en vol ontzag – over verdrukking, ‘Heere, geef het maar. Ik weet dat U van mij houdt en elke verdrukking nauwkeurig afmeet en daarin een liefdevol doel bereikt. Heere, ik zal niet op zoek gaan naar lijden en verdrukking, maar ik zal het niet minachten of daardoor wanhopen wanneer het komt. Ik vertrouw Uw liefde in alles dat U toestaat.’”

 • Meer vertrouwen op God

Jesaja 43:2 “Wanneer u zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, door rivieren, zij zullen u niet overspoelen. Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden, geen vlam zal u aansteken.”

In en door lastige tijden heen zal je gaan zien dat God er is, dat Hij je draagt, dat Hij je beschermt. Je zal gaan zien dat God bij je is, dat Hij je niks zal laten overkomen dat je eeuwigheid beïnvloedt, ondanks dat je aardse situatie (heel) pijnlijk kan zijn.

 • Meer afhankelijk leven van God

Deuteronomium 8:3 “Hij verootmoedigde u, Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt.”

Net als Israël laat God ons soms door lastige dingen heen gaan, om de mens iets te leren. Specifiek wil God ons leren dat we van Hem afhankelijk zijn, niet van mensen, niet van de dingen die we zien. Vaak denken wij te weten wat we nodig hebben, God weet dat pas echt.

Dit zijn vaak geen leuke lessen, maar God wil deze lessen gebruiken. Hij wil lijden gebruiken; het lijden van “de tegenwoordige tijd”, zodat Hem juist zullen zien en daardoor dat we leren vooruitkijken naar de “heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt.” Dat kan alleen als we deze lessen leren.

 • De kerk in lijden

Als kerk zijn we aan elkaar gegeven door God. Christenen zijn broers en zussen in de Heere, we zijn 1 familie. 1 Korinthe 12:26 leert dat als één lid lijdt, allen mee lijden; dat is hoe de kerk met lijden om hoort te gaan. De kerk heeft een belangrijke rol in het lijden van de christen, om elkaar een Bijbels perspectief op lijden te geven.

 • Let dus op, dit is iets voor jou om op te pakken richting de ander; dit is niet iets om te gaan opeisen van een ander. God wil altijd eerst dat we denken aan de ander, niet wat wij kunnen ‘verwachten’ van de kerk.

2 Korinthe 1:3-4 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, Die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden.”

God wil dat we elkaar troosten, elkaar helpen in lijden. Het lijden waar jij doorheen gaat, het lijden dat jij al hebt meegemaakt wil God gebruiken om een ander mee te helpen, bemoedigen, etc. God wil wat jij met Hem hebt meegemaakt, gebruiken richting een ander.

 • Dit vraagt openheid, jezelf blootgeven; dit vraagt kwetsbaarheid tussen broeders en zusters. Je moet namelijk je hart delen, je pijn delen, vragen stellen, moeite doen richting de ander. Dit zijn dingen die niet altijd makkelijk of leuk zijn, maar dit is wel wat God van ons vraagt.
  • Het kan ook zijn dat jij je kwetsbaar opstelt en dat de ander dat niet waardeert, boos wordt, gekwetst wordt, of zelfs negatief daarop reageert. Dan is het aan jou om niet weer verkeerd te reageren op de reactie die je krijgt.

Galaten 6:2 “Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.”

We horen elkaars lasten te dragen als christenen. We horen elkaar te ondersteunen, elkaar lief te hebben, elkaar te dragen in gebed, er voor elkaar te zijn. Dit betekent tijd voor elkaar maken, met elkaar praten, elkaar aanhoren, luisteren, samen huilen, etc.

 • Ook dit zijn dingen die een keuze zijn, dingen die misschien niet in je dagplanning passen. Maar het kan wel zo zijn dat God jou wil gebruiken om iemand te helpen die lijdt. Ben jij dan bereid om je aan te passen aan de leiding van de Geest?

Handelingen 28:15 “En daarvandaan kwamen de broeders, die van onze zaken gehoord hadden, ons tegemoet, tot Appiusmarkt en de Drie Tabernen. Toen Paulus hen zag, dankte hij God en vatte hij moed.”

Paulus was gevangene van het Romeinse Rijk, hij was onderweg naar Rome. Onderweg had hij schipbreuk geleden, hij was aangevallen door de Joden, zijn eigen volk wilde hem doden. Dat is deel van Paulus’ lijden en in dat lijden werd hij bemoedigd door de broeders.

 • God gebruikte Paulus in zijn lijden om broeders te bemoedigen, maar God gebruikte ook zeker de broeders om Paulus te bemoedigen. Ze reisden achter Paulus aan, ze spendeerden tijd en geld om Paulus te zien. Zo vatte Paulus moed om door te gaan.

Onderdeel van het kerk zijn, is dat we tijd en ruimte maken voor het dienen van God en het dienen van elkaar. Als christenen is dat van onschatbare waarde, dit is ook hoe we een getuige zijn naar de wereld om ons heen. Dit begint met de keuze om God te willen dienen en daarmee Zijn kerk.

 • Jezelf in lijden (HOE HOOR JE ZELF MET LIJDEN OM TE GAAN?)

Lijden heeft vele vormen; moeite, pijn, verdriet, vragen, familie die je afwijst vanwege je geloof, een (Bijbels) verlangen dat je hebt dat niet vervuld wordt, etc. Er zijn vele dingen die jou kunnen doen lijden. De vraag is hoe je daar mee om moet gaan.

2 Korinthe 4:16-18 “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg. Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.”

 • Moed niet verliezen

Het is heel makkelijk om moedeloos te worden door lijden; hou je ogen op Jezus gericht, op de toekomst die je hebt met Hem. Denk aan wat er komt, i.p.v. waar je nu doorheen gaat. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar vraag God om moed en leg alles bij Hem neer in gebed.

 • Juiste perspectief op ons lijden

Paulus zag zijn lijden als “lichte verdrukking” en “van korte duur”. Hij zag zijn situatie in het juiste perspectief; hij keek naar het “allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid”. Daardoor kon hij doorzetten, door het juiste perspectief zag hij zijn situatie, zag hij God en daardoor ging hij door.

Guzik: “Het is alsof Paulus zegt ‘Pak de weegschaal maar. Zet al jouw pijn op de ene kant en druk er ook nog op met je duim. Laat me dan het gewicht van glorie op de andere kant van de weegschaal zetten en je zal zien wat voor lichte verdrukking je echt hebt.’”

 • Ogen op Jezus

Lijden kan ervoor zorgen dat je dingen niet juist meer ziet; alles wat je ziet is lijden. Daarom moeten we ervoor kiezen, juist in lijden, om te kijken naar de dingen die men niet ziet. We moeten kijken naar God, naar Zijn belofte, naar Wie Hij is; en dat vind je vooral in Zijn Woord, in gebed.

1 Petrus 5:7 “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

 • Werp je zorgen op Hem

Dit is net zo belangrijk als alle andere dingen: breng je zorgen, je lijden, je pijn, je vragen, je moeite, je alles in gebed bij Hem. Hij zorgt voor je, Hij is bij je, geef dan alles in je leven aan Hem. Er is niks te groot voor Hem, niks te klein. Werp alles op Hem, laat het zelf los; geef het over aan Hem.

Ik doe je niet de belofte dat door deze dingen te doen je lijden weg is, de pijn weg is en alles weer leuk en fijn voelt. Dat is niet wat God ons belooft in Zijn Woord. Hij belooft dat Hij bij ons is, dat we een geweldige toekomst met Hem hebben; dat is een Bijbels perspectief op lijden, dat je zal helpen in het lijden.

 • Satan wil je doen geloven dat er iets mis is als het lijden niet ophoudt, als het lijden erger wordt, als God niet in grijpt. God gebruikt lijden juist om jou te vormen, om jou te veranderen naar Zijn evenbeeld.

1 Petrus 5:10 “De God nu van alle genade, Die ons geroepen heeft tot Zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf moge u – na een korte tijd van lijden – toerusten, bevestigen, versterken en funderen.”

Dit is wat lijden doet, dit is waarin we het voorbeeld mogen volgen van Jezus. Dit is het lijden waar Paulus over praat in Romeinen 8:18, dit is ons voorbeeld van een Bijbels perspectief op lijden, het lijden waar Jezus ons ultiem in is voorgegaan aan het kruis. Zijn lijden is de reden dat we nu hoop hebben in het lijden. Jezus stierf en stond op, zodat:

 • Wij iemand hebben Die ons voor is gegaan in het lijden
 • God ons helpt, draagt en leid in ons lijden
 • De kerk elkaar kan en zal helpen in het lijden
 • Jij naar God toe kan gaan in en met je lijden

Mattheüs 26:26-30 “En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen Hij het gezegend had, brak Hij het en gaf het aan de discipelen en Hij zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink allen daaruit, want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg.”

 • Jezus onderging verschrikkelijk lijden voor jou en voor mij, omdat wij zondaren zijn. Vanochtend vieren we dat Jezus dit voor ons gedaan heeft, dat wij hierdoor eeuwig gered kunnen zijn. Avondmaal is voor een ieder die gelooft in Jezus als Zoon van God.
  • Vraag de Heere of er nog dingen tussen jou en Hem in staan, zet die dingen in gebed recht met God. Neem het Avondmaal zodra je daar klaar voor bent.

Openbaring 21:4-5a “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.”