De enige, echte en gegarandeerde hoog rendement investering – Mattheüs 6:19-24

De enige, echte en gegarandeerde hoog rendement investering – Mattheüs 6:19-24

De enige, echte en gegarandeerde hoog rendement investering

Mattheüs 6:19-24

 1. Stel dat je op één of andere manier 1 miljard euro kado krijgt en dat dit publiekelijk bekend is gemaakt.

Je zal ongetwijfeld benaderd worden door allerlei financiële adviseurs om jou te ‘helpen’ met wat te doen met je geld. Want tja, iemand met zoveel geld heeft hulp nodig.

 1. Stel dat dit jou overkomt? Bij wie zou jij advies zoeken?
  1. Alhoewel de financiële experts kennis van zaken hebben omtrent de financiële markt zou ik me persoonlijk niet wil-len laten leiden door hun beperkte en egoïstische kijk op zaken.
  2. Gelukkig heb ik als Gods kind DE Financieel Adviseur Die mij met Zijn voorkennis wil adviseren.
 2. Vanmorgen gaan wij verder met onze studie in Mattheüs en zullen gaan kijken naar het gedeelte van de Bergrede waarin Jezus ons leert hoe wij met overvloed en de luxes van dit leven om horen te gaan.
  1. Vervolgens in vers 25-34 leert Jezus ons hoe wij met onze dagelijkse behoeften om horen te gaan.
   1. Het is een hele praktische les, maar ook een les dat dwars tegen ons menselijk verstand, zienswijze en hou-ding ingaat. Het is best wel confronterend.

BIDDEN

Lees Mattheüs 6:19-24

Toon volledige notities

Vers 19-20 – 19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;”

 1. Jezus geeft ons hier een gebod. Het is geen optie, het is ook niet gericht aan een speciaal groepje, nee, dit is een gebod voor ALLE navolgers van Jezus Christus; of je nou veel of weinig hebt.
 2. En het gebod is dit: “Verzamel geen schatten voor u op de aarde, maar verzamel schatten voor u in de hemel.”
  1. Laat het duidelijk zijn: het verzamelen van schatten voor onszelf is op zich niet verkeerd. Jezus verbiedt ons hier niet om schatten voor onszelf te verzamelen.
  2. Het gebod heeft te maken met waar wij onze schatten ver-zamelen.
  3. Het woord schatten betekent een voorraad of een schat. Iets wat men opspaart om niet meteen te gaan gebruiken.
   1. In hedendaagse termen zou je het o.a. een beleggings-fonds of een aandelenfonds kunnen noemen. Kortom, het is een spaarpot met het oog op de lange termijn.
  4. Het woord verzamel betekent simpelweg het opsparen, of-tewel het opzijleggen van o.a. geld. Het heeft te maken met het opsparen van geld dat je op dit moment niet echt nodig hebt.
   1. Je hebt het “over” en dus bevindt je jezelf in de luxueu-se positie om het opzij te kunnen leggen. En je doet dit met het oog op de toekomst.
 • Jezus leert ons dat er in wezen twee soorten schatten zijn. Schatten op de aarde en schatten in de hemel.

Jezus leert ons ook waar Hij wil dat wij onze schatten verza-melen. En, Jezus geeft ook aan waarom.

 1. Het eerste dat Jezus zegt is dat wij geen schatten hier op aarde moeten verzamelen.
  1. Dit betekent niet dat wij onverschillig met ons geld en onze bezittingen moeten omgaan.
   1. In Spreuken 6 leert God ons om een voor-beeld te nemen aan de mier die de hele zomer door werkt om ‘s winters in leven te kunnen blijven. De Bijbel leert ons om, zoals de mier, vooruit te plannen.
    1. Het is dus goed en Bijbels om verstandig met ons geld en onze bezittingen om te gaan.
   2. Wat Jezus hiermee wel bedoeld is dat wij ons niet moeten hechten aan ons geld en onze bezittingen en dat wij niet heb-zuchtig moeten zijn voor dingen die van tijdelijke aard zijn.
   3. Nogmaals, het verzamelen heeft te maken met het opspa-ren, het ophopen, het niet direct gebruiken van geld en bezit-tingen.
  2. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen;
   1. De mot waar Jezus het over heeft is de kledingmot die door het opeten van de stof, gaten in kleding maakt.
    1. Het is namelijk zo dat deze motten alleen kleding ope-ten dat niet regelmatig gebruikt wordt. Dus, alleen kleding dat in de kast opgeborgen blijft, word door deze motten vernietigd.
     1. De schatten in Jezus’ tijd waren vaak pronkge-waden die men alleen voor bijzondere gelegenheden droeg.
      1. Dit waren de Versace’s en de Armani’s van Zijn tijd.
     2. Hetzelfde geld voor roest. Het is altijd iets dat niet re-gelmatig gebruikt en onderhouden wordt, dat wegroest.
    2. Helaas is diefstal iets waar wij hier op aarde mee te maken hebben. En vroeg of laat, of je nu christen bent of niet, iets zal van je gestolen worden…
    3. Dus, Jezus zegt hiermee dat alles hier op aarde van tijdelij-ke aard is en dat God niet wil dat Zijn kinderen investeren in de vergangelijke dingen van deze aarde.

Vers 19-20 – 19Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen; 20maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen;”

 1. God wil niet dat wij onze tijd, energie en middelen verspillen in het verzamelen van schatten hier op aarde. God wil dat wij schatten verzamelen in de hemel.
  1. Dit doen wij o.a. door wat wij “over” hebben, wat wij bezit-ten dat wij niet direct nodig hebben, met anderen te delen teneinde Gods Koninkrijk op te bouwen.
   1. Wij verzamelen schatten in de hemel wanneer wij bid-dend en door de H.Geest geleid weggeven wat wij “over” hebben.
  2. Dus, i.p.v. het opzijleggen van het geld dat wij “over” en niet direct nodig hebben, wil God dat wij het besteden aan het verbreiden en verspreiden van het Evangelie.
   1. Dus, als je geld over hebt, als je het kan missen, nadat je in al je eigen behoeften hebt voorzien, dan wil God dat je het investeerd in het uitbreiden van Zijn Koninkrijk.

 

 1. Als je je financiën dusdanig op orde hebt zodat je alleen uitgeeft wat je daadwerkelijk nodig hebt en je geld niet verspilt aan luxen, dan zal je vast wel ‘iets’ over hebben.
 • Als dat zo is, vraag God voor Zijn financieel advies. Vraag Hem om jou hierin te leiden.
  1. Misschien wil God dat je een zendeling financieel ondersteunt, misschien wil God dat je een Bijbelschool financieel ondersteunt, misschien wil God dat je meer gaat geven aan de plaatselijke gemeente waarvan je deel uitmaakt.
   1. Hoe dan ook, zoek Gods wil hierin en Hij zal je leiden in hoeveel en aan wie je kunt geven.
 • Het rendement van deze investering is voor eeuwig blijvend: verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen.
  1. Deze hemelse schat zal in elk opzicht onze grootste ver-wachtingen overtreffen.
   1. Op zondag 10 juni heb ik het hier uitgebreid over gehad, dus wil je meer weten over deze hemelse schat, over de beloning die ons te wachten staat, beluister de preek van 10 juni. (preek nr. 40031 – God beloont mij op basis van mijn motieven)

Vers 21 – 21want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.”

 1. Jaren geleden tijdens het presidentschap van Ronald Reagan werkte ik voor een korte tijd in de financiële sector en had te maken met beleggingsfondsen. (Reaganomics)
  1. Toen bestond het Internet nog niet, dus als ik de beurs-koersen wilde weten, las ik dat in het financiële gedeelte van de krant.
   1. En, ja hoor. Toen ik wat geld op de beurs had geinves-teerd hield ik me alleen maar bezig met de beurskoersen.
    1. En dit is wat Jezus hiermee bedoeld. Mijn schat op dat moment was mijn beleggingsfonds. En ik had me-zelf volkomen toegewijd aan het volgen van de beurs.
     1. Mijn hart, oftewel, mijn gedachten, mijn mo-tivaties, mijn energie ging alleen maar uit naar wat er met mijn geld aan het gebeuren was.

 

 1. Waar is jouw schat? Ik durf met 100% zekerheid te zeggen dat waar jouw schat is, jouw aandacht, jouw motivatie, jouw gedrevenheid, jouw inzet, jouw gedachten daar naar uitgaan.
  1. De apostel Paulus zegt in Kol. 3:1-2 – “1Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit. 2Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn,”
   1. …want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn!

Vers 22-23 – 22De lamp van het lichaam is het oog; als dan uw oog oprecht is, zal heel uw lichaam verlicht zijn; 23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lichaam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!”

 1. Op het eerste gezicht lijken deze verzen niet echt te passen bij deze les, maar Jezus gaat hier dieper op het feit in dat het in-vesteren van je geld een kwestie van het hart is.
 2. Om in te kunnen zien dat het investeren in de eeuwigheid veel belangrijker is dan het investeren in het vergankelijke of het rijk willen worden, moet je door God verlicht worden.
  1. En omdat het oog het enige lichtkanaal van het menselijk lichaam is, zegt Jezus dat het oog hetgeen is dat de mens kan verlichten, waardoor de mens kan zien.
   1. Wij kunnen licht alleen met onze ogen waarnemen. Wat doe je als de zon heel fel schijnt? Je doet je zonnebril op!
  2. Nou, zoals wij fysiek met onze ogen zien, zoals onze ogen de lichtkanalen van onze lichamen zijn, is ons hart datgene waarmee wij geestelijk zien.
 • Als ik het heb over mijn zienswijze op geld. Dan heb ik het over mijn visie op geld. En mijn visie op geld is niet iets dat mijn ogen bepalen, maar mijn hart.
  1. Mijn gedachten, mijn redenering, mijn motieven, mijn pas-sie, mijn wil e.d. komen voort vanuit mijn hart.
  2. Het is ook zo dat Gods waarheid, liefde, vrede, en elke andere geestelijke zegen tot ons komt, in ons hart.
   1. Dus, als onze harten, oftewel, onze geestelijke ogen op-recht zijn, dan zal ons hele wezen verlicht zijn, dan zullen wij inzicht krijgen tot de geheimenissen van God.
    1. De apostel Paulus bidt voor de Efeziërs dat hun harten verlicht worden, zodat zij zullen zien. (Ef. 1:18)
   2. Het Grieks woord dat in vs. 22 vertaald word als “oprecht” betekent: ‘eenvoudig’ of ‘enkelvoudig’, en dan in de zin van ‘niet vermengd zijn met bijzaken’.
    1. Jezus spreekt hier dus van het in je hart vastberaden zijn, met slechts één doel voor ogen.
     1. En dat doel is om je hart geheel aan God en aan Zijn zaak toe te wijden. Want dit bepaalt jouw visie op ALLES, dus ook geld.
      1. Dit is het hebben van een heldere visie!

Vers 23 – 23maar als uw oog kwaadaardig is, zal heel uw lich-aam duister zijn. Als het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis zelf!”

 1. Het tegenovergestelde van een heldere visie is blindheid.
 2. Als de ogen van het hart kwaadaardig zijn, als deze slecht zijn, oftewel onbruikbaar zijn, als deze niet gericht zijn op God en op Zijn zaak, dan staat de mens geheel afgesloten voor de verlichting die God aan hen wil geven.
  1. Een kwaadaardig, slecht, of geestelijk blind oog houdt zich bezig met alles behalve God. Het ziet alleen maar materiële dingen. Het ziet alleen maar wat het hebben wil. Het ziet al-leen maar wat het nog niet heeft. Het ziet alleen maar Euro tekens…
  2. Waneer men met zulke ogen in het leven staat dan is het onmogelijk dat men verlicht wordt. Dan is het net alsof je ver-duisteringsgordijen voor het raam doet. Er komt geen licht doorheen.
   1. Zo’n hart heeft geen heldere visie, maar is geestelijk verblind. Gods licht schijnt wel, maar het lichtkanaal van deze persoon is geblokkeerd waardoor hij het licht niet kan waarnemen.
   2. Efeze 4:18 – “In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.” (nbv)
    1. Wij moeten onszelf vanmorgen afvragen hoe veel licht bij ons binnendringt…
     1. Een hele goeie manier om dit te toetsen is hoe je geld ziet en hoe je met geld omgaat.

Vers 24 – 24Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon.”

 1. Een heer (kurios) waar Jezus het hier over heeft is eigenaar van een slaaf en deze heer heeft de volledige controle over zijn slaaf.
  1. De slaaf is het exclusief eigendom van zijn meester. Alles dat een slaaf is, heeft en doet is voor Zijn meester.
   1. Dus, als een slaaf alles aan zijn meester geeft, dan is er gewoon niets over voor een ander.
    1. Natuurlijk kan iemand meerdere banen tegelijk hebben, maar dat bedoeld Jezus niet.
   2. Niemand kan twee HEREN dienen. Het is hetzelfde als het niet in twee verschillende richtingen kunnen lopen. Je gaat òf één richting op, òf de andere.
  2. En Jezus zegt hier uiteindelijk mee dat je niet God en tege-lijkertijd geld kunt dienen. Dit is heel zwart-wit: Of je dient God, of je dient geld; niet beiden kunnen jouw heer zijn.
   1. Want één heer vereist dat je in geloof wandelt, de ander dat je alles ziet;
   2. Eén vereist dat je jezelf verootmoedigd, de ander dat je vol trots bent;
   3. Eén zegt dat je jezelf moet richten op de dingen die boven zijn, de ander dat je jezelf moet richten op het aardse;
   4. Eén wil dat je naar het onzichtbare kijkt d.m.v. geloof, de ander houdt een scala van hebbedingen voor je neus om alleen maar meer te willen hebben;
   5. Eén wil dat je je om geen enkel ding bezorgd maakt, de ander wil dat je je om ALLES zorgen maakt;
   6. Eén wil dat je tevreden bent met wat je hebt, de ander wil dat je nooit tevreden bent en steeds meer wil hebben;
   7. Eén zal je dusdanig vormen zodat je voor anderen wil gaan leven, de ander zal je alleen maar meer egoïstisch maken;
   8. Eén wil dat je je richt tot de Schepper, de ander wil alleen maar dat je van de schepping geniet.
    1. Waar jouw schat is, daar zal ook jouw hart zijn!
     1. “Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgeno-men heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”