Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid – 2 Timotheüs 1:1-7

Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid – 2 Timotheüs 1:1-7

Een geest van kracht, liefde en bezonnenheid

2 Timotheüs 1:1-7

We gaan vandaag naar 3 dingen kijken die we van God krijgen als we de Heilige Geest Zijn werk laten doen in ons leven. We gaan zien in dit korte stukje, dat Paulus een voorbeeld is van iemand die het niet makkelijk had, maar toch gebruikt werd door de Heilige Geest. We gaan iemand zien die menselijk gezien allerlei redenen had om het bijltje erbij neer te gooien, maar dat deed hij niet. Paulus wist dat de Heilige Geest in hem woonde, dat de Heilige Geest zijn drijfveer was om te doen wat hij deed.

Toon volledige notities

Wat zijn de 3 dingen waar we naar gaan kijken? Naar het feit dat God

 • Kracht
 • Liefde
 • Bezonnenheid

geeft aan al Zijn kinderen, elke dag. Dit zijn de 3 dingen die ik nodig had afgelopen week, dit zijn 3 dingen die God elke dag klaar heeft staan voor jou en mij.

 

Wat waren Paulus’ omstandigheden toen hij deze brief scheef? Als we gaan zien wat de omstandigheden waren waarin Paulus de brief schreef, zullen we ook meer van de brief als geheel begrijpen. Paulus lag namelijk niet op het strand, met een glas cola in zijn hand te kijken naar de zonsondergang. Ook lag Paulus niet op de bank thuis, met een bak koffie voor zijn neus, na te denken over de zin van het leven.

In 64 A.D. was keizer Nero, de Romeinse keizer van dat moment, begonnen met het vervolgen van christenen. Geschiedschrijver Tacitus beschrijft dat Nero uitgebreid christenen martelde en executeerde. Tertullian omschrijft Nero als de “eerste vervolger van de christenen.” Dit is de tijd waarin Paulus leeft, dit is de tijd waarin Timotheüs deze brief ontvangt.

Deze brief werd geschreven in de herfst van 67 A.D., het was Paulus’ laatste brief voordat hij stierf. Paulus werd, volgens bisschop Eusebius van Caesarea, onthoofd tijdens het regime van Nero.

 

Paulus omschrijft in de brief aan Timotheüs wat zijn omstandigheden zijn, vooral fysiek:

 • Paulus was geboeid (2 Timotheüs 1:16)
 • Paulus had het koud (2 Timotheüs 4:13, 21)
 • Paulus had slechts 1 bezoeker, Lukas (2 Timotheüs 4:11)
 • Paulus was verlaten door alle andere mensen (2 Timotheüs 1:15, 4:16)
 • Paulus had vijanden die hem kwaad aandeden (2 Timotheüs 4:14)
 • Paulus wist dat zijn dood nabij was (2 Timotheüs 4:6-8)

Er is discussie over welke gevangenis Paulus in zat toen hij dit schreef, maar traditie leert dat het de Mamertijnse gevangenis was in Rome waar hij vastgehouden werd. Dit was een ondergrondse gevangenis, het was er vies, donker en het stonk er. Deze gevangenis werd alleen gebruikt voor gevangenen die ter dood veroordeeld waren.

Alle gevangen zaten met kettingen aan de muren van de gevangenis vast. Er waren 2 soorten kettingen in deze gevangenis: een lange en een korte ketting.

 • Een korte ketting zorgde ervoor dat een gevangene de hele tijd overeind stond, waardoor hij volledig afhankelijk was van anderen voor alles wat hij nodig had.
 • Een lange ketting stond een gevangene toe om 1, misschien 2 stappen te zetten en te zitten of misschien zelfs te liggen.

Dit waren de omstandigheden van Paulus.  Ondanks deze omstandigheden stond Paulus toch open voor de leiding van de Heilige Geest. Hoe weet ik dat? 2 Timotheüs 3:16 zegt dat alle woorden uit de Bijbel door God ingegeven zijn, het Engels zegt door God ingeblazen.

 • Alleen als Paulus met God bezig was, alleen als hij open stond voor Gods werk in hem, alleen als hij de Heilige Geest in zich liet werken kan hij deze dingen hebben geschreven die ook in Gods Woord, de Bijbel, terecht zijn gekomen.

In het feit dat Paulus open stond voor Gods Geest, zie ik dat hij wist Wie God was. Ik zie dat hij wist Wie de Heilige Geest was en dat hij wist wat hij aan de Heilige Geest had. Ik zie ook dat Paulus doorgeeft aan Timotheüs wat hij zelf eerst ontvangen heeft: kracht, liefde en bezonnenheid. Let goed op deze 3 dingen, want die komen constant terug in dit stuk; we gaan zien hoe Paulus beïnvloed werd door Gods kracht, Gods liefde en Gods bezonnenheid.

 

2 Timotheüs 1:1-7

Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is,

2 aan Timotheüs, mijn geliefde zoon: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere.

3 Ik dank God, Die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag.

4 Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden.

5 Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont.

6 Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen, aan te wakkeren.

7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.”

 

v1-2

Paulus laat vanaf de eerste zin die hij opschrijft zien waar zijn focus ligt. Hij is alleen maar bezig met de wil van God, kijken naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Paulus is gefocust op het uitdelen van Gods genade, barmhartigheid en vrede, dingen die Timotheüs nodig heeft, dingen die van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heere komen.

 • Zie je de focus? Paulus is niet met zichzelf bezig. Paulus is niet gefocust op zijn eigen rotte omstandigheden, Paulus zit in vreselijke omstandigheden opgesloten, maar toch is hij gericht op God, toch is hij gericht op wat Timotheüs nodig heeft.
  • Hoe kon Paulus dit doen? Hij had Gods kracht in zijn leven, maar wat betekent dat?

 

Kracht: het Griekse woord hiervoor betekent kracht die in iets/iemand zit door zijn natuur.

Paulus weet wat zijn echte natuur is, Paulus weet door Wie hij leeft, Wie er in hem leeft:

Galaten 2:19-20 “Want ik ben door de wet voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven. Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Dit is wat Paulus weet, dit is waar hij vanuit gaat, dit is waar Zijn kracht vandaan komt. Dit is de reden dat hij ondanks zijn omstandigheden naar God kan kijken, hij leeft zelf niet meer, God leeft in hem.

 • Het is soms zo makkelijk om omstandigheden te laten regeren, om niet meer naar God te kijken, maar naar de omstandigheden waar je voor staat of door heen aan het gaan bent. Voor Amiet en voor mij is de berg waar wij tegenover staan het kopen van een huis voor 1 juli, gecombineerd met een foutje op mijn werk waardoor mijn salaris flink teruggeschroefd moet worden. Dit zijn dingen die ons kunnen regeren, of dingen die we bij de regerende God kunnen neerleggen.
 • Als dit mij gaat regeren, dan kan ik niet naar God kijken; dan ben ik alleen bezig met de omstandigheden, dan ben ik bezig met hoe vervelend het is wat mij overkomt.
 • Als ik de omstandigheden bij de regerende God neerleg, dan zal Hij regeren. Dan zal Hij je helpen, Hij zal je kracht geven, Hij zal je veranderen zodat je op Hem gericht kan zijn.

Psalm 55:23 “Werp uw zorg op de HEERE, en Híj zal u onderhouden; Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.”

Mattheüs 11:28-29 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel;”

Dit is waar Paulus vanuit redeneert. Vanuit waar redeneer jij? Wie of wat regeert er in jouw gedachten? In jouw beleving? Regeren de omstandigheden? Of regeert de Almachtige God ondanks de omstandigheden?

 

Zoals v2 ook aangeeft, Paulus schrijft deze brief niet aan zomaar iemand. Timotheüs is voor Paulus zijn “geliefde zoon”. Ze waren geen bloed familie, maar wel familie in de Heere.

 • Kun je je voorstellen hoe het voor Timotheüs geweest moet zijn om deze brief te krijgen? Een brief van zijn geestelijke vader, een brief waar in de openingszin staat “aan Timotheüs, mijn geliefde zoon”Ik geloof dat Paulus en Timotheüs van elkaar hielden zoals een vader en zoon van elkaar houden. Dit is liefde tussen broeders, en ook zusters, in het geloof zoals God het bedoeld heeft, dit is liefde waarbij ze elkaar alles konden vertellen, dit is liefde waarbij ze samen lachen, samen huilen. Dit is liefde waarbij God centraal staat, waarbij men elkaar bemoedigd, waarbij men elkaar corrigeert, dit is liefde zoals de wereld niet kent, dit is Gods liefde.

 

v3-5

In deze verzen zien we Paulus die ondanks zijn eigen omstandigheden God dankt. Het kan zo makkelijk zijn als mens om alleen maar bezig te zijn met hoe zwaar we het hebben, om bezig te zijn met dat allemaal niet mee zit, om heel Nederlands het glas als halfleeg te zien. Dat is niet hoe Paulus in zijn omstandigheden dingen ziet, hij dankt God. Waardoor komt dat?

 • Ik geloof dat het komt door de liefde die Paulus van God ontvangen heeft. Ik geloof dat door de liefde die Paulus heeft voor zijn geestelijke zoon Timotheüs, dat hij meer met anderen bezig is dan met zichzelf. Hetgene, of de personen waar je je mee bezig houd, zijn de mensen of dingen waar je het meeste van houd.
 • Wat was Jezus’ reactie in Johannes 19toen hij aan het kruis hing en zijn aardse moeder zag? Hij zorgde ervoor dat iemand voor zou zorgen.
 • Wat was Jezus’ reactie toen de misdadiger aan Jezus vroeg om hem te vergeven? Jezus zei niet, “nu even niet, zie je niet dat ik pijn heb? Ik hang aan een kruis man! Dan kan ik toch niet met jouw zonden bezig zijn?” Jezus zei “Voorwaar zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.”(Lukas 19:43)
 • Wat deed Jezus toen Hij aan het kruis genageld werd? Toen er spijkers door Zijn handen en voeten geslagen werden? Hij zei: “Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.”(Lukas 19:34)

Liefde: Dat is de liefde die Jezus voor jou heeft, dat is de liefde die Hij voor Paulus heeft. Dat is ook de liefde waaruit Paulus denkt, de liefde die hem ertoe kan zetten om niet aan zijn eigen omstandigheden te denken, maar aan Timotheüs. Dat is de liefde die Paulus ertoe zet om Timotheüs te bemoedigen, om voor hem te bidden, om hem genade, barmhartigheid en vrede te wensen.

 • Dat is de liefde die jij en ik nodig hebben van God. Dit gaat over agapèliefde, liefde die de ander niet verdient, maar wel krijgt. Liefde waarvoor gekozen wordt, liefde die God voor jou heeft en die wij ook voor elkaar horen te hebben.

 

In vers 3 zien we de liefde heel duidelijk in het feit dat Paulus aan Timotheüs denkt, dat hij voor Timotheüs bidt. Paulus kiest ervoor om te danken, te danken voor de dingen die ze wel met elkaar meegemaakt hebben en niet om te denken aan wat ze allemaal misschien wel kunnen gaan missen als ze elkaar niet meer zien.

 • Hoe liefdevol zou het geweest zijn als Paulus in deze brief alleen maar aan het klagen zou zijn? Als hij alleen maar zijn eigen situatie aan het oplepelen was?

Begrijp met niet verkeerd, het kan heel goed zijn om je hart te luchten, om je omstandigheden te vertellen aan iemand. Maar weet wel tegen wie, wanneer en hoe je dat doet. Het kan namelijk ook omslaan in een “ik ben zo zielig” verhaal, en dat is niet liefdevol.

 

In vers 4 denkt Paulus misschien wel terug aan de laatste keer dat ze elkaar zagen, dat ze in tranen afscheid van elkaar namen. Dat ze niet wisten of ze elkaar nog een keer zouden zien in dit leven. Paulus richt zijn blik op het feit dat als ze elkaar nog een keer in dit leven zien, dat het een vreugdevol moment zal zijn. Hij is niet bezig met, oh, wat als ik hem nou niet meer zal zien? Nee, Paulus is bezig met de blijdschap die er aan zit te komen wanneer ze elkaar weer zullen zien. Ze hebben elkaar ook weer gezien, of het in dit leven gebeurd is weet ik niet, maar sowieso hebben ze elkaar in de hemel gezien.

 • Wat een hereniging zal dat geweest zijn! Tranen aan beide kanten, liefde voor elkaar zoals alleen vader en zoon dat voor elkaar kunnen hebben, een vurig verlangen dat vervuld wordt door de hereniging van deze twee. Wat een moment moet dat geweest zijn! Dat is het perspectief dat Paulus heeft, dat is waar hij voor kiest om naar te kijken.

Wat een bemoediging moet dit voor Timotheüs geweest zijn; hij zal ook in onzekerheid geleefd hebben over of hij zijn geestelijke vader nog zou zien. Hij zal het niet leuk gevonden hebben om door deze onzekerheid heen te moeten. Maar hij zal gesterkt zijn in het feit dat zijn vader het goede voorbeeld geeft qua perspectief op de omstandigheden: kijk niet naar de omstandigheden, kijk naar de vreugde die er voor ons ligt wanneer we elkaar gaan zien! Dat is nog eens een manier om naar het mogelijk verlies van een geliefde te kijken, het is een hele moeilijke blik, maar wel een die we van God kunnen krijgen. Dit kan alleen door de liefde die God geeft, alleen door de liefde die Paulus daardoor voor zijn medebroeder Timotheüs had.

 

Vers 5 is een liefdevolle bemoediging voor Timotheüs, hij wordt eraan herinnerd wat zijn moeder en oma voor hem betekend hebben. Hij wordt eraan herinnerd dat anderen aan hem gezien hebben dat hij een ongeveinsd, oftewel echt, geloof heeft.

 • Misschien twijfelde Timotheüs wel aan zijn eigen geloof, misschien was hij door omstandigheden zich gaan afvragen of hij wel echt geloofde, of hij wel echt een christen was. Paulus bemoedigt hem hier in het feit dat hij gezien heeft dat het geloof van Timotheüs echt is.
 • Het “ongeveinsde geloof” waar Paulus het over heeft, is “niet-hypocriet geloof”. Geloof dat niet schijn heilig is, maar echt heilig, geloof dat niet huichelt, zoals de Farizeeën in de Evangeliën, maar geloof dat echt is. Dit gaat over geloof dat oprecht gedrag met zich meebrengt, gedrag dat geen verborgen agenda heeft. Geloof dat woord bij daad voegt. Een walkie-talkie, niet een talkie-talkie.

 

Dit is niet alleen een bemoediging voor Timotheüs, maar tegelijk een oproep aan alle ouders en grootouders om je kinderen/kleinkinderen te vertellen over Wie Jezus is. In hoofdstuk 3 legt Paulus uit dat Timotheüs van

2 Timotheüs 3:15 “jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is.”

Dat is wat ouders en grootouders horen te doen, breng je kinderen in het Woord van God, breng je kleinkinderen in het Woord van God. Dat kan alleen als je zelf ook Gods Woord leest, als je het zelf bestudeert, als je zelf van Gods Woord houdt en ervan houdt om het te lezen, te bestuderen en het je eigen te maken. Ook dat is een liefde die God geeft, een liefde die wij zelf niet kunnen oproepen, een liefde die bovennatuurlijk is.

 

v 6-7

Bijbel commentatoren zijn het er over eens dat Timotheüs een timide man was. De reden dat ze dit denken is het aantal keer dat Timotheüs aangemoedigd werd om moedig te zijn. David Guzik omschrijft Timotheüs als volgt:

“Als wij Timotheüs zouden ontmoeten, zouden we misschien wel onder de indruk zijn van zijn warmte en liefde, maar het zou een liefde zijn die een beetje “soft” zou zijn. Liefde die een oogje dicht zou knijpen voor wat niet goed en kwetsend is, zodat niemand gekwetst zou worden. (..) Paulus wilde in Timotheüs een vrijmoedigheid ontwikkelen die nodig was om de kudde te leiden en te beschermen.”

In 1 en 2 Timotheüs zijn er 25 passages waarin Timotheüs aangemoedigd wordt om te volharden, om uit te stappen, om het vuur aan te wakkeren, om moedig te zijn.

1 Timotheüs 4:14 “Veronachtzaam de genadegave niet die in u is en die u gegeven is door profetie, met handoplegging door de raad van ouderlingen.”

Dit klinkt vrij letterlijk als vers 6 uit 2 Timotheüs 1. Blijkbaar had Timotheüs het nodig om aangemoedigd te worden, om de genadegaven van God niet uit het oog te verliezen, om te blijven doen wat God van hem vroeg.

 • Om dit te kunnen doen, had Timotheüs niet een 10-stappenplan nodig. Ook had hij geen managementtraining nodig, of assertiviteitstraining, of iets in die richting. Hij had de Geest van God nodig, hij had het nodig om aangemoedigd te worden, hij had een volwassener christen nodig om hem liefdevol te bemoedigen en liefdevol te corrigeren.

 

Paulus wilde niet dat Timotheüs de gave die hij van God gekregen had weggooide of verkeerd gebruikte, hij wilde dat Timotheüs alles eruit haalde wat erin zat. De term die Paulus gebruikt is wakker de genadegave aan, dit komt vanuit het idee om een vuur aan te wakkeren, om het vuur nieuwe brandstof, nieuwe olie te geven.

 • Wat betekent dat voor ons? Wat hebben wij nodig om de genadegave van God aan te vuren?

De Heilige Geest van God. Hij geeft ons vuur, Hij vuurt ons aan, Hij is ons vuur. Hij wakkert ons aan om Gods wil te doen. Hij is Degene die iets of iemand op je hart legt om voor te bidden, Hij is altijd in je, Hij is altijd om je heen. Hem hebben we nodig.

 

Zonder de Heilige Geest de ruimte te geven die Hij verdient, krijg je wat Paulus in vers 7 omschrijft als “een geest van vreesachtigheid”. Het is óf de Geest van God, óf de geest van vreesachtigheid. Timotheüs had, soms, vrees voor dingen of mensen die daardoor de overhand kreeg over God, hij luisterde soms meer naar de stem van vrees dan naar de stem van God.

 • Hoe ziet dat er in de praktijk uit voor Timotheüs als voorganger van een kerk?

Mensen niet liefdevol willen confronteren met dingen die Bijbels niet correct zijn, omdat je bang bent dat je hun gevoelens kwetst. Timide zijn als het gaat om mensen vertellen over Wie Jezus is, terugdeinzen om mensen liefdevol te vertellen dat ze naar de hel gaan als ze niet voor Jezus kiezen.

Bezonnenheid: Om niet vreesachtig te zijn, heb ik, hebben wij Gods bezonnenheid nodig. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Het Griekse woord voor bezonnenheid is een oproep om gezonde gedachten te hebben, om gematigde gedachten en zelfbeheersing te hebben. Deze gezonde gedachten en zelfbeheersing kunnen alleen door God en Zijn Woord komen.

Romeinen 12:2 “U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.” (Het Boek)

We hebben een nieuwe manier van denken nodig, niet meer volgens onze oude natuur, volgens de zonde, gedachten van angst, maar we hebben nieuwe gedachten nodig. Gedachten van God, gedachten die gezond zijn, gedachten over Wie God is, dat Hij achter ons staat, dat Hij woorden geeft wanneer we moeten spreken voor mensen.

 • Dat is wat we nodig hebben, Gods bezonnenheid, dat is wat Paulus Timotheüs toewenst.

We kunnen zo bezig zijn met allerlei dingen, behalve met Gods wil, we kunnen zoveel gedachten hebben, maar vaak niet goede, gezonde, van God komende gedachten. Mensen, situaties, etc., etc. kunnen de overhand nemen, terwijl God hoort te regeren in ons leven. Gods kracht, liefde en bezonnenheid horen te heersen in ons leven.

Paulus communiceert allemaal gezonde gedachten met Timotheüs, hij geeft hem allemaal goede dingen om over na te denken, om over te bidden, om mee aan de slag te gaan. Hij probeert hem te helpen om Gods bezonnenheid te zoeken en te vinden, om te denken zoals God dat wil.

Hoe denk jij? Ben jij vreesachtig? Ben jij bang voor mensen, voor situaties? Duik jij liever weg als het gesprek op werk over God gaat? Of ben je bezonnen, heb je gezonde gedachten, gedachten uit Gods Woord?

 

Ik heb nu kracht, liefde en bezonnenheid genoemd en laten zien in dit korte stukje in 2 Timotheüs 1, maar wat kunnen jullie hiermee? Wat is nou het nut van deze preek?

Wij allemaal hebben de Heilige Geest nodig. Wij hebben allemaal elke dag Gods kracht, Gods liefde en Gods bezonnenheid nodig.

 • Wij hebben het allemaal nodig om onze ogen op God te richten, om ondanks de omstandigheden naar het kruis van Jezus te kijken (Gods kracht).
  • Waar kijk jij naar? Omstandigheden of Jezus?
 • Wij hebben het allemaal nodig om onze medebroeders en –zusters lief te hebben met agapèliefde, liefde die de ander misschien niet verdient, maar wel krijgt. Dat is dezelfde liefde waarmee Jezus van jou houdt (Gods liefde). Liefde die bemoedigt, liefde die corrigeert, liefde die correctie aanneemt, liefde die eerst aan de ander denkt.
  • Heb jij die liefde voor je broeders en zusters? Heb jij Gods houding van liefde, ook in gesprekken met anderen? Of klaag je de hele tijd en dump je al je moeilijkheden bij anderen?
 • Wij hebben het allemaal nodig om bezonnen te zijn, om gezonde gedachten te hebben, om Gods Woord in onze gedachten te hebben (Gods bezonnenheid).
  • Wat beheerst jouw gedachten? Gods Woord, Zijn liefde en genade voor jou? Of de wereld en alle situaties die dat met zich meebrengt?

Kortom, elke dag, elk moment van elke dag hebben wij de Heilige Geest nodig. Wij hebben het nodig om Hem de ruimte te geven om te werken, ik heb het nodig om elke dag mijzelf te verloochenen, mijn kruis op te nemen en Jezus na te volgen.

 • Als ik mijzelf niet verloochen, dan ben ik alleen met mijn omstandigheden bezig, met hoe vervelend ik dingen vind, met hoe zwaar ik het heb. Als ik mijn kruis niet op me neem, dan is er geen ruimte voor de Heilige Geest in mijn hart; want dan ben ik nog degene die regeert in mijn hart. Als ik Jezus niet navolg zal ik nooit Gods wil kunnen doen, dan zal ik blijven doen wat ik altijd al deed en dat is niet zoals God het wil hebben.

 

Dus, hoe ontvang ik de Heilige Geest, hoe ontvang jij de Heilige Geest? Jezus heeft Hem aangekondigd, alleen door het werk van Jezus Christus kunnen wij nu de Heilige Geest ontvangen. Om deze kracht, liefde en bezonnenheid te kunnen ontvangen van God is het nodig dat je Hem aangenomen hebt als Verlosser en Heere. Het is nodig om Jezus te accepteren als De Persoon die voor jouw zonden gestorven is, Hij is voor mijn zonden gestorven en weer uit de dood opgestaan. Dat wonderbaarlijke feit, dat geweldige feit zorgt ervoor dat ik nu bij Hem mag komen; niet omdat ik goed ben, ik ben een zondaar, net als jij, maar alleen vanwege Gods genade, vanwege Gods liefde voor jou. De vraag aan jou is, heb jij Jezus al aangenomen als Verlosser en Heere? Zo nee, bid tot Hem. Vertel tegen God dat je Hem nodig hebt, vertel Hem alles wat je fout gedaan hebt, vraag Hem om vergeving. De Bijbel leert dat God getrouw en rechtvaardig is om te vergeven als we Hem om vergeving vragen. Bid alsjeblieft nu dat Hij je zal vergeven en dat Hij de God van jouw leven zal zijn.

Als je dit al eerder gedaan hebt, kan het zijn dat je God uit het oog verloren bent, dat je andere keuzes gemaakt hebt dan dat je eigenlijk zou moeten doen. Het kan zijn dat je andere prioriteiten gesteld hebt, dat je omstandigheden de overhand hebt laten nemen, etc., etc. Keer terug naar God, keer terug naar Jezus; vraag Hem opnieuw om in jouw hart te komen, vraag Hem opnieuw om vergeving, vraag Hem opnieuw om de Heere van jouw leven te zijn.