Geheimenis, het grote Babylon – Openbaring 17:1-18

Geheimenis, het grote Babylon – Openbaring 17:1-18

Geheimenis, het grote Babylon

Openbaring 17:1-18

Hebben jullie je weleens afgevraagd waarom er zo veel verschillende religies of godsdiensten zijn? Volgens diverse online bronnen zijn er meer dan 4.000 actieve godsdiensten in de wereld. Geheimenis, het grote Babylon

Dat er zo veel religies zijn geeft in mijn optiek aan dat de mens van nature religieus is, oftewel, dat de mens een inherente drang heeft om in iets of iemand te geloven. Alhoewel de atheïsten het niet toegeven is atheïsme zelfs een religie.

De Bijbel leert ons dat wanneer de mens, die van nature religieus is, de God van de Bijbel loochent, dat hij/zij als gevolg daarvan in iets anders zal gaan geloven.

Over deze mensen, mensen die de God van de Bijbel loochenen zegt de Bijbel dit:

Toon volledige notities

Romeinen 1:22-23, 25 – “22Zij beweren de wijsheid in pacht te hebben, maar zij zijn arme dwazen. 23De glorie van de onsterfelijke God hebben zij vervangen door beelden van sterfelijke mensen en van beesten die vliegen, die lopen en die kruipen. 25De waarheid over God hebben zij vervangen door de leugen; ze aanbidden en dienen de schepping in plaats van de Schepper zelf, die gedankt moet worden tot in eeuwigheid! Amen.” (GNB)

Ik weet dat voor degenen die Jezus Christus niet navolgen, deze bewering zeer bekrompen is.

Maar, ervan uitgaande dat deze bewering klopt, verklaard het dat er zo veel godsdiensten of religies in de wereld zijn.

Vandaag pakken wij onze studie in Openbaring op in hoofdstuk 17, waarin wij de ondergang van de Geheimenis, het grote Babylon zullen zien.

Om dit Schriftgedeelte te kunnen snappen zullen we teruggaan naar de oorsprong van Babylon, dat tegelijkertijd de oorsprong is van alle andere godsdiensten en religies.

Dus, als je je afvraagt waarom er zo veel religies en godsdiensten in de wereld zijn, zal je vanmorgen o.a. het Bijbels antwoord op die vraag krijgen.

Afgelopen zondag hebben wij in hoofdstuk 16 het eind van de grote verdrukking behandeld.

In vers 17 zegt God: “Het is geschied.” M.a.w., het is nu over. Het is klaar. Het moment is aangebroken dat Jezus terug zal komen op aarde om de aarde te renoveren, om de vloek ongedaan te maken, om Zijn duizendjarig vrederijk, Zijn koninkrijk op aarde te vestigen.

Chronologisch gezien is de grote verdrukking nu dus echt over, en als wij vandaag de chronologie van Openbaring zouden voortzetten, dan zouden wij het verhaal in hoofdstuk 19 moeten oppakken.

Maar, wij hebben de twee parenthetische hoofdstukken nog te behandelen, namelijk hoofdstuk 17 en 18.

Hoofdstuk 17 gaat voornamelijk over de ondergang van religieus Babylon en hoofdstuk 18 gaat over de ondergang van het economisch en politiek Babylon.

Lees Openbaring 17:1-18

Dit hoofdstuk bevat een aantal zaken die best wel moeilijk te volgen zijn. Er staat sowieso veel informatie in.

De bedoeling van vanmorgen is niet om op alle details van dit hoofdstuk in te gaan, maar om een overzicht te geven. Ik zal er deze keer dus vrij snel doorheen gaan en ik zal het vrij oppervlakkig gaan behandelen.

Vers 1  “En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij: Kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit.”

Deze engel valt meteen met de deur in huis, en dan heeft hij het niet zomaar over een hoer, maar een grote hoer. Om dit Schriftgedeelte goed te kunnen begrijpen is het belangrijk om te weten dat de Bijbel onderscheid maakt tussen overspel en hoererij.

Wanneer God in de Bijbel over de afgoderij van Israël spreekt, d.w.z. dat Israël andere goden achterna gaat, dan zegt God van Israël dat zij overspelig is.

De reden hiertoe is omdat God Israël vaak in de Bijbel vergelijkt met Zijn bruid, oftewel, met Zijn vrouw. In Ezechiël 16 noemt God Juda een over overspelige vrouw.

De reden dat de Bijbel hier in Openbaring 17 over een grote hoer spreekt, in plaats van een overspelige vrouw, is omdat deze vrouw nooit Gods bruid of vrouw is geweest of zal zijn.

Het is trouwens niet niets dat God deze vrouw een grote hoer noemt. We zullen zien waarom!

De vele wateren waaraan de grote hoer zit zijn volgens vers 15 volken, menigten, naties en talen.

Dit geeft aan dat de grote hoer de gehele mensheid, die de God van de Bijbel loochent, in haar klauwen heeft gekregen. De gehele niet in God gelovende mensheid zal onder haar controle zijn.

Vers 2  “Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven, en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij.

Alle wereldleiders hebben met haar hoererij bedreven. Ook alle bewoners van de aarde. Dit geldt niet voor de christenen die evt. nog in leven zijn of gelovig Israël.

De term ‘bewoners van de aarde’ is een technische term. Het is een aanduiding voor de ongelovige mensheid. Deze term is vergelijkbaar met de manier waarop wij de ongelovige wereld, de wereld noemen.

Al de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. M.a.w. de gehele mensheid is onder de ban van de grote hoer.

Vers 3  “En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol van godslasterlijke namen was, met zeven koppen en tien horens.”

Johannes wordt door de engel op een bovennatuurlijk wijze gebracht naar de wildernis, de woestijn, en daar krijgt hij de vrouw, de grote hoer te zien.

Zij zit op een scharlakenrood beest. Aan de hand van de omschrijving herkennen wij het meteen als het beest dat uit de zee opkomt in Openbaring 13. Dit is de antichrist.

Het enige dat hier anders is, is dat het beest een scharlakenrode kleur heeft. Volgens Jesaja 1:18 is de kleur van zonde rood. Het is dus passend dat het beest rood is.

Vers 4  “En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels, en zij had een gouden drinkbeker in haar hand, vol van gruwelen en van onreinheid van haar hoererij.”

Zoals het uiterlijke van een hoer haar een lust voor de ogen maakt, is het uiterlijke van deze vrouw ook bedoeld om haar een lust voor de ogen en onweerstaanbaar te maken.

Met de gouden drinkbeker vol van de gruwelen en onreinheid van haar hoererij bedwelmd en verleid de hoer de volken.

Vers 5  “En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde.”

De Bijbel noemt de grote hoer, Geheimenis, het grote Babylon.

Zij is een geheimenis omdat deze vorm van Babylon hiervoor niet door God aan de mens bekend gemaakt werd. Het is een verborgen realiteit dat pas tijdens de verdrukking geopenbaard zal worden.

Zij is groot omdat haar invloed verreikend is.

Zij wordt Babylon genoemd omdat Babylon symbool staat voor alles dat in de wereld tegen de God van de Bijbel is.

Zij is de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde omdat Babylon in de eindtijd de bron zal zijn van alle valse, godslasterlijke afgoderij.

Zij is niet alleen de grote hoer, maar zij is de moeder van de hoeren, zij is de vrouw die aan het hoofd staat van alle hoererij en van alle gruwelen van de aarde.

Dat zij Babylon genoemd wordt is trouwens niet willekeurig, het heeft een reden, en de reden ligt in haar oorsprong.

De oorsprong van Babylon is terug te vinden in Genesis 11.

Genesis 11:1-9 – “1Heel de aarde had één taal en eendere woorden. 2En het gebeurde, toen zij naar het oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. 3En zij zeiden allen tegen elkaar: Kom, laten wij kleiblokken maken en die goed bakken! En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. 4En zij zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel de aarde verspreid! 5Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, 6en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn. 7Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars taal zullen begrijpen. 8Zo verspreidde de HEERE hen vandaar over heel de aarde, en zij hielden op met het bouwen van de stad. 9Daarom gaf men haar de naam Babel; want daar verwarde de HEERE de taal van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEERE hen over heel de aarde.”

Op het eerste gezicht lijkt deze gebeurtenis niet zo bijzonder en verstrekkend, maar de mensen hadden zich voorgenomen om voor zichzelf een stad te bouwen, om voor zichzelf een naam te maken in plaats van Gods Naam hoog te houden.

Slechts drie generaties na Noach was de mens al zo met zichzelf bezig dat zij in opstand tegen God kwamen.

De man die deze beweging leidde was een zekere Nimrod, de achterkleinzoon van Noach. In het geslachtsregister van Noach staat dit over Nimrod:

Genesis 10:8-10 – “8En Cusj verwekte Nimrod; die begon een geweldenaar op de aarde te worden. 9Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE. 10Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.”

Nimrod was een geweldenaar en hij was een jager. De oorspronkelijke taal geeft aan dat Nimrod zichzelf als een jager tegen God opstelde. Ook geeft de oorspronkelijke taal aan dat zijn prooi niet bestond uit dieren, maar uit de zielen van mensen. https://answersfromthebook.org/2009/11/12/nimrod-and-the-tower-of-babel/

Nimrod, die door satan zelf geïnspireerd was, ging achter de zielen van mensen aan, om in opstand tegen God, hun van de ware God van de Bijbel weg te lokken. Dit is trouwens de motivatie achter alle religies.

Deze beweging, die een stad en een toren wilde bouwen, die een naam voor zichzelf wilde maken, was niet alleen een beweging dat in opstand tegen God kwam, het was ook het begin van de door satan geïnspireerde georganiseerde religie.

Vanuit deze situatie, vanuit Babel, oftewel, Babylon zijn alle vormen van het pantheïsme gekomen.

Sterker nog, er waren zelfs verbasteringen van de maagdelijke geboorte van Jezus Christus die hieruit voortkwamen. Dit heeft in alle wereldrijken diverse vormen gekregen.

Nimrod was dus degene die de basis heeft gelegd voor het Babylonisch rijk, dat door de Bijbel heen symbool zou staan voor de arrogante poging van de mens om haar eigen religieus en politiek systeem in te stellen.

Babylon is per definitie het werelds systeem van religie dat volkomen in strijd is met de God van de Bijbel. Het is tegen de God van de Bijbel.

Het Geheimenis, de grote Babylon zal zich pas volledig op het wereldtoneel vertonen tijdens de verdrukking, maar de wereld wordt nu al klaargestoomd voor haar onthulling.

De oecumenische beweging waarvan de Rooms Katholieke kerk de voortrekker is, is hard aan het werk om alle wereldreligies samen te brengen onder één wereldreligie.

Uiteindelijk zal dat een realiteit worden, vandaar dat Babylon in vers 5 de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde genoemd wordt.

Alle dochter religies zullen op een gegeven moment onder mama’s hoede komen. Babylon.

Vers 6  “En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen, en van het bloed van de getuigen van Jezus. En ik was bovenmate verwonderd toen ik haar zag.”

De vrouw, die per definitie tegen God en tegen Jezus Christus is zal geen vriend zijn van degenen die God toebehoren. Tijdens de verdrukking zal Babylon een grote rol spelen in het vermoorden van christenen.

Ik geloof dat Johannes bovenmate verwonderd was omdat hij waarschijnlijk zelf de link niet had gelegd tussen Babylon en de antichrist.

Enerzijds aanbidt de hele ongelovige wereld het beeld van het beest, de antichrist, en anderzijds is daarnaast ook nog eens een wereldreligie dat ook de aanbidding van de mens vereist. Het is goed dat de engel het vanaf vers 7 gaat uitleggen:

Vers 7  “En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens.”

Vers 8  “Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen, van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is.”

Ben je niet opgelucht dat de engel dit voor ons uitgelegd heeft? Nu kunnen we gerust verder. . .

Nee, de engel legt hier uit dat het beest, de antichrist uiteindelijk naar het verderf zal gaan, d.w.z. dat hij in de poel van het vuur geworpen zal worden en daar voor eeuwig gepijnigd zal worden.

V.w.b. het beest dat was, en is niet, en zal opkomen uit de afgrond, zal ik een ander keer proberen uit te leggen. Ik ben sowieso van plan om een aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de antichrist apart te gaan behandelen.

Nogmaals zien wij hier de technische term: ‘zij die op de aarde wonen’, dit zijn de ongelovige mensen die zich hebben gevoegd bij de antichrist, die uiteindelijk ook verloren zullen gaan omdat hun namen niet geschreven staan in het boek des levens.

Vers 9-10  “9Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. 10Ook zijn het zeven koningen: vijf zijn er gevallen, een is er, de andere is nog niet gekomen, en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.”

Hoewel de betekenis van wat Johannes hier allemaal ziet, niet onmiddellijk duidelijk is, is deze uiteindelijk wel te begrijpen voor degene die Gods wijsheid bezit, die verlicht wordt door de Heilige Geest.

De zeven koppen van het beest vertegenwoordigen zeven wereldrijken waarvan op het moment van schrijven vijf niet meer bestaan, een van kracht is, en de ander nog moet komen.

De vijf die op het moment van schrijven reeds gevallen zijn, waren: 1) Egypte, 2) Assyrië, 3) Babylonië, 4) Medo-Perzië, en 5) Grieken.

De zesde die nog aan de macht was, was Rome.

De zevende moet nog komen; deze is wat Bijbelleraren het herstelde Romeinse Rijk noemen.

Deze blijft slechts voor een korte tijd; volgens Openbaring 13:5 voor slechts 42 maanden, oftewel, 3,5 jaar.

Vers 11  “En het beest dat was en niet is, is ook zelf de achtste. En hij is uit de zeven, en gaat naar het verderf.”

Ook hierover zal ik uitweiden wanneer ik de studie over de antichrist zal geven.

Vers 12  “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen.”

De tien koningen vertegenwoordigen een wereldfederatie waarover deze tien koningen, oftewel tien regionale staatshoofden zullen regeren.

Samen met de antichrist zullen zij voor een korte tijd over de gehele wereld gaan regeren.

Er is al geruime tijd sprake van het opstellen van een wereldparlement dat de wereld verdelen zal in 10 regio’s. Ook hiertoe wordt de wereld klaargestoomd.

Vers 13  “Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen.”

Het bondgenootschap van deze tien koningen en de antichrist zijn eensgezind in het streven om het Lam en Zijn volgelingen te verslaan.

Vers 14  “Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen.”

Alhoewel de antichrist, die bekrachtigd is door satan, samen met dit machtig wereldleger naar Armageddon zal trekken om Jezus te verslaan, zal dit geen strijd zijn.

In hoofdstuk 19 zullen we zien dat Jezus slechts met zijn mond dit machtig leger zal verslaan zonder dat Hij of wij, die met Hem zijn schade zullen lijden. Wij zullen samen met Jezus de antichrist en het wereldleger overwinnen.

Vers 15  “En hij zei tegen mij: De wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen.”

Vers 16  “En de tien horens die u op het beest zag, die zullen de hoer haten, en haar verwoest en naakt maken, en zij zullen haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.”

Wat hier gaat gebeuren is nogal onverwacht, niet zo zeer dat er een eind zal komen aan de grote hoer, Babylon, maar omdat het de antichrist en de tien leiders van de wereldfederatie zijn die haar te gronde zal richten.

Zij waren bondgenoten en nu keert de antichrist zich tegen Babylon.

Vers 17  “Want God heeft het in hun hart gegeven om Zijn plan uit te voeren en dit eensgezind te doen en hun koningschap aan het beest te geven, totdat de woorden van God volbracht zijn.”

Hier zien wij wederom dat God hierin Zijn soevereiniteit uitoefent. God beweegt de harten van deze tien koningen om Zijn plan uit te voeren, om Babylon te gronde te richten.

De ondergang van de grote hoer werd reeds in het Oude Testament voorspeld door de profeten en hier zien wij de profetieën van God tot uiting komen.

Vers 18  “En de vrouw die u gezien hebt, is de grote stad, die koninklijke heerschappij voert over de koningen van de aarde.”

Dit is niet een tegenstrijdigheid, maar slechts een nadere uitleg van de vrouw waarin haar identiteit wordt onthuld.

Mensen, er zal uiteindelijk een moment komen wanneer alle religies en godsdiensten teniet zullen worden gedaan.

Door de zondeval werd Gods schepping vervloekt waardoor er nu meer dan 4.000 religies in de wereld zijn.

Tijdens de verdrukking zullen alle religies en godsdiensten ondergebracht worden bij Babylon, de moeder van alle religies. Maar, Babylon zal uiteindelijk te gronde gericht worden.

Er zal vervolgens een moment komen waarin wij ons niet meer af hoeven te vragen waarom er zo veel religies en godsdienst in de wereld zijn.

Er zal een moment komen wanneer de vloek over de aarde ongedaan zal worden gemaakt door Jezus Christus, waardoor alle verwarring over alle religies en godsdiensten zal verdwijnen.

Er zal een moment komen wanneer Jezus Christus over de gehele wereld zal gaan regeren in gerechtigheid, in genade, in liefde.

De hamvraag is: Aan welke kant sta je? Heb je jezelf gegeven aan een van de 4.000 religies of heb je jezelf gegeven aan de Jezus Christus van de Bijbel?

Al heb je niet bewust voor een van de 4.000 religies gekozen, als je niet bewust vóór Jezus bent, dan ben je per definitie tegen Hem.

De keus is in mijn optiek makkelijk gemaakt. Kies je voor de verliezende of de winnende kant?