Generaties onder Gods vleugels – Ruth 4:13-22

Generaties onder Gods vleugels – Ruth 4:13-22

Vorige week hebben we gekeken naar de transactie die er wordt gesloten over Ruth en Naomi. We hebben gezien dat dit een grote beslissing was, waar God duidelijk Zijn hand in had. Hij zette alles klaar om dit mogelijk te maken, God regelde alles voor Naomi en Ruth.

Vandaag gaan we kijken naar de afsluiting van dit prachtige boek, naar alle dingen die God geregeld heeft, waarmee Hij Naomi en Ruth zegent.

Toon volledige notities

v13Het huwelijk van Ruth en Boaz

Ruth was aan het begin van het boek een weduwe, zonder kinderen. Ze was niet meer getrouwd, had geen goed vooruitzicht in de maatschappij en was misschien wel ten dode opgeschreven. Nu, een klein jaar later, is alles anders.

 • Ruth en Naomi kwamen binnen bij de gersteoogst (Ruth 1:22), de lente, de tarweoogst is voorbij nu (Ruth 2:23), wat de herfst was. Een groot deel van het jaar is dus voorbij.

De belangrijkste gebeurtenis voor Ruth, en Naomi, was het huwelijk tussen Ruth en Boaz. Dit was iets waar Naomi al vanaf Ruth 1mee bezig was, het vinden van een partner voor Ruth. In eerste instantie dacht Naomi dat daar rust in te vinden was, in de ‘zekerheid’ van een partner. Door het boek heen is haar vertrouwen niet meer daarop, maar op God terecht gekomen.

 • De afgelopen weken hebben we gezien dat Boaz een beeld is van Jezus Christus en dat Ruth een beeld is van de kerk. Het is voor de kerk belangrijk dat we doorhebben dat we de bruid van Christus zijn, want dat heeft bepaalde gevolgen.
  • De bruid, de kerk, vindt rust bij haar man, Jezus Christus; zoals Ruth bij Boaz.
  • De kerk vindt zekerheid bij Jezus; zoals Ruth bij Boaz.
  • De kerk vindt veiligheid bij Jezus, zoals Ruth bij Boaz.
  • De bruid, kerk, vindt voorziening bij haar man, Jezus; zoals Ruth bij Boaz.

Deze 4 dingen waren van groot belang voor Ruth, want zonder man had ze deze dingen nooit gehad in die tijd. Menselijk gezien was ze verloren toen haar eigen man kwam te overlijden. Menselijk gezien was ze overgeleverd aan of bedelen, of prostitutie; beide opties zijn niet wenselijk.

 • Waar Ruth deze dingen vond in het huwelijk dat God voor haar geregeld had, mag de kerk deze 4 dingen vinden in onze relatie met Jezus. Maar wat betekenen deze dingen praktisch voor ons?
 1. Rust bij Christus

In de hedendaagse maatschappij is rust heel schaars. Ik hoorde laatst een citaat dat volwassen zijn iets is als klagen tegen anderen over hoe moe je bent. Ondanks dat dat grappig is, is het ook een zeer trieste conclusie. We zijn zo moe, zo overwerkt, zo bezig met van; we vinden geen echte rust.

 • We hebben tegenwoordig mindfulness, yoga, mediteren, extra luxe resorts, betere vakanties, etc. om maar rust te vinden. En toch zijn er steeds meer mensen die antidepressiva nemen, steeds meer burn-outs, etc.

God heeft ons, gelukkig, vanaf het begin het juiste voorbeeld gegeven. Vanaf het begin laat God zien dat de mens echt rust nodig heeft. Genesis 1-2leren ons hoe God in 6 24-uurs dagen de aarde gemaakt heeft. Er staat over de 7edag, dat God rustte (Genesis 2:2-3). Hij rustte niet omdat Hij moe was, maar omdat Zijn werk klaar was en om ons een voorbeeld te geven.

 • De Bijbel leert ons hier al een heel belangrijk principe: we moeten rusten. De mens heeft rust nodig, dus stelde God de sabbath in. Het doel van de sabbath, was om rust te zoeken en te vinden bij God. Het was bedoeld als dag van rust met de familie en samen God zoeken.
  • De Joden hebben daar door de eeuwen een grotere last dan moment van rust van gemaakt, wat ook was waar Jezus Zich tegen uitsprak (Mattheüs 12). Jezus gaf aan dat Hij de sabbath is, oftewel we moeten onze rust niet zoeken in tradities van mensen, maar in Jezus Zelf.

Mattheüs 12:8“Want de Zoon des mensen is Heere, óók van de sabbat.”

Dat klinkt heel geestelijk, maar betekent praktisch dat we gewoon tijd van rust nodig hebben. De vraag is of we die tijd dan besteden aan extra rusten in bed, of extra rusten aan Gods voeten; in de Bijbel, bidden, samen met broeders en zusters.

 • Hoe moeten we rusten? Leer je rust bij God vinden. Vraag God om je te leren je rust te vinden in Hem, in Zijn Woord, in gebed. Leer dat slaap niet is wat rust geeft, maar juist Gods aanwezigheid. Zijn aanwezigheid is wat jij en ik elke dag nodig hebben voor onze rust.
  • Iets waar de kerk de afgelopen jaren, geloof ik, te veel is meegegaan met de wereld, is in waar we onze rust zoeken en denken te vinden. Langere vakanties, diensten overslaan, etc. De enige plek waar jij en ik echte, blijvende en nodige rust zullen vinden, is bij Jezus. Ruth vond rust bij Boaz, jij en ik mogen rust vinden bij Jezus.

Vraag Hem vandaag om jou te leren te rusten in Hem. Vraag God om jou te leren om je rust niet meer te zoeken in dingen van de wereld, maar juist in wat God eer en glorie brengt. Vraag God om jou rust te geven aan Zijn voeten.

 1. Zekerheid bij Christus

Niet alleen rust is weinig te vinden, zekerheid al helemaal niet. ‘In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’. Dit hoor en lees je bij allerlei financiële instellingen over hun producten. Ook zijn aandelen geen zekerheid meer op winst, krijgen we bijna geen rente op spaargeld, etc. Kunnen we dan zekerheid vinden in een baan, de overheid, vrienden, social media, etc.? Nee, al deze dingen bieden geen zekerheid waar we op kunnen bouwen.

Ruth vond haar zekerheid bij Boaz, een man die zichzelf bewezen had als trouw, een man die integer was en haar liefhad zoals zij verdiende. De kerk moet stoppen met haar zekerheid zoeken in dingen van de wereld en terug gaan naar zekerheid zoeken en vinden in Jezus.

 • Een baan gaat geen zekerheid geven, een pensioen ook niet. Jezus is de Rots waarop wij mogen staan (1 Korinthe 10:4), dat geeft zekerheid. Hij is onwankelbaar, Hij veranderd niet, Hij zal altijd doen wat Hij beloofd. Hoeveel meer zekerheid zoek je nog?

Mensen stellen teleur. Dat hebben ze altijd gedaan en zullen ze altijd blijven doen. God is geen mens (Numeri 23:19), Hij stelt niet teleur. Wij moeten alleen leren om onze verwachten bij te stellen naar Zijn plannen, i.p.v. naar onze eigen plannen.

 • God zal nooit liegen, Hij heeft in Zijn Woord beloofd dat we bepaalde zekerheid kunnen hebben als christen. Een van die zekerheden is zekerheid van redding. Je kan er zeker van zijn dat je naar de hemel gaat na je dood. Hoe? Door God beter te leren kennen. Door in Hem te geloven en Zijn Woord boven alles te stellen.

De belangrijkste vorm van zekerheid die we kunnen hebben als christenen, is zekerheid van redding. In deze wereld is niks zeker, in geen enkele religie kan je zekerheid hebben van redding. Alleen God belooft zekerheid.

Johannes 5:24“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

 • Jezus belooft hier iets heel bijzonders. Iedereen die Jezus op Zijn Woord gelooft en gelooft dat God Jezus gezonden heeft, heeft eeuwig leven. Dat is het enige.
  • God biedt ieder mens alle informatie aan die hij/zij nodig heeft. De schepping, een geweten en bovenal de Bijbel. Al die dingen worden aangeboden, zodat de mens een keuze kan maken voor of tegen God. De keuze vóór God ziet er uit zoals Jezus het omschrijft, de keuze tegen God is dit niet geloven of niet kiezen.
  • Dit is een keuze met eeuwige gevolgen, of de goede, of de verkeerde kant op. Jezus wil dat Zijn kinderen, de christenen, zekerheid hebben. Als jij gelooft wat Jezus in de Bijbel gezegd heeft, Hij zegt niet dat je alles moet snappen, dan ben je gered. Als jij gelooft in de God Die Jezus naar de aarde stuurde voor jou en mij, ben je gered.

Ruth vond zekerheid bij Boaz, wij kunnen eeuwige zekerheid vinden in Jezus. Zijn werk aan het kruis heeft voor ons eeuwige resultaten opgeleverd, eeuwige redding, eeuwig bij God zijn.

 1. Veiligheid bij Christus

Een vrouw alleen had een groot probleem in de tijd van Ruth, ze had niemand om haar te beschermen. In onze tijd is bescherming ook geen standaard gegeven. We hebben bescherming nodig tegen mensen, tegen omstandigheden, bacteriën, virussen, etc. Maar we hebben 1 ding wat boven alles uitsteekt, bescherming voor onze ziel en geest.

 • God schiep de mens met lichaam, geest en ziel (Genesis 1-2). Onze ziel en geest zijn eeuwig, die moeten ergens de eeuwigheid doorbrengen. Niet alleen dat, God heeft een vijand, de satan.
  • Satan is een gevallen engel, wat betekent dat hij, met ongeveer 1/3 van de engelen gekozen heeft om in opstand te komen tegen God. Satan en zijn demonen vallen mensen lastig, stoppen gedachten in hun hoofd, etc.
 • Als christen kan je niet bezeten zijn, de Heilige Geest woont in je. Zonder de Heilige Geest, als je geen christen bent, heb je geen bescherming tegen de satan en zijn aanvallen. Dat is waar de bescherming van Christus zo mooi is, Jezus is groter en sterker dan satan.
  • Jezus is almachtig, Satan is machtig. Jezus is Schepper, Satan is schepping.

Wij weten niet half hoeveel God ons beschermt tegen allerlei dingen, zowel van de satan als dingen in onze omgeving. Ik wil hiermee niet zeggen dat we bang moeten worden, verre van. Ik wil juist benadrukken dat we voor onze veiligheid niet martial arts moeten doen, o.i.d. We hebben Jezus nodig, Zijn kruis, Zijn bescherming. Daar mogen we Hem elke dag om vragen.

Een gevaar van je bewust zijn van het kwaad om je heen, is dat je je daar op gaat richten. Doe dat ajb niet, dat levert helemaal niks op.

Doe wat Ruth deed, zij vond veiligheid en genoot er van. Dat is wat God voor jou heeft, veiligheid aan Zijn voeten. Stop met andere dingen gebruiken om je ‘veilig’ te voelen, ren naar God toe in gebed. Gebruik Gods Woord tegen aanvallen van de vijand, zorg dat je weet wat Gods waarheid is. Leef daarin, en vind daarin de veiligheid die God echt voor jou heeft.

 1. Voorziening bij Christus

Een van de belangrijke taken van de man, is om te voorzien voor zijn gezin. Boaz voorzag in de noden van Ruth en Naomi, Christus voorziet in de noden van de kerk. Door de Evangeliën heen, zien we dat Jezus mensen geneest, wonderen doet, etc. Maar bij alle mensen focust Hij zich vooral op het belangrijkste probleem, hun zonde.

 • In Mattheüs 9werd er een verlamde man bij Jezus gebracht. Deze man had op het eerste gezicht genezing nodig, want hij kon niet lopen. Toch richt Jezus Zich niet eerst op dit probleem, Hij richt Zich eerst op het zonde probleem van deze man.

Mattheüs 9:6“En Jezus, Die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven.”

Jezus voorziet ten allereerste in dat wat de mens het hardste nodig heeft, vergeving van zonden. Zonder deze vergeving blijft het belangrijkste probleem staan, eeuwig gescheiden zijn van God (Jesaja 59:2) en de eeuwige dood ondergaan (Romeinen 6:23).

 • Na de vergeving van zonde, voorziet Jezus in alles dat Hij vindt dat we nodig hebben. Dat is vaak een gedeelte dat we over het hoofd zien. God voorziet niet naar onze wensen, Hij voorziet in dat wat we nodig hebben om getuigen te zijn van Hem.
  • Dat betekent vaak dat we het geld krijgen om rond te komen, terwijl we op Hem moeten blijven vertrouwen. Dat betekent genoeg, naar Zijn maatstaven. In deze wereld zullen we niet per se rijk zijn, maar God geeft zoveel meer.
  • God geeft meer liefde dan wij begrijpen (Romeinen 5:8), rust die alle verstand te boven gaat (Filippenzen 4:7), kracht voor elke situatie (Jesaja 40:28-30), elke dag nieuwe barmhartigheid (Klaagliederen 3:22-23), eeuwig leven (Johannes 3:16), de Heilige Geest Die ons leidt, etc. We krijgen zoveel van God, ik besef me half niet hoeveel we krijgen.

Waar zoek jij naar de dingen die je nodig denkt te hebben? Vertrouw je op je baan, je salaris, je eigen talenten, etc.? Of vertrouw je erop dat God je alles geeft dat je nodig hebt? Ben je tevreden met dat wat God je geeft, of wil je meer dan dat God goed voor je vindt? Leg je leven in Zijn handen, vertrouw op Zijn voorziening. Hij heeft het allerbeste met je voor, Hij zal je altijd genoeg geven om Zijn wil te doen.

v14-16 De verandering in Naomi

Naast het huwelijk van Boaz en Ruth, met alle lessen die daarbij horen, is er ook de verandering in Naomi die prachtig is. Aan het begin van het boek koos zij samen met haar man om Gods land te verlaten in tijd van hongersnood (Ruth 1:1-5) en om naar Moab te gaan. Daar verloor ze haar man en 2 zoons, waardoor Moab de naam ‘vervloeking’ eer aan deed. In Ruth 1zagen we toen een bittere vrouw, die haar schoondochters niet mee wilde nemen terug naar Israël, ze wegstuurde en zelfs terug naar hun eigen goden. In dit kleine jaar tot aan het huwelijk en de niet te definiëren periode tot de geboorte van hun zoon, is er een grote verandering in Naomi geweest.

 • Naomi ging van eigen plannen maken, die naar de dood leidden, naar het volgen van Gods plan. Door het boek heen zien we dat ze nog steeds plannen maakte, maar op basis van een andere blik op het leven dan voorheen. God had haar hart veranderd, waardoor ze bereid was Zijn weg te volgen.
 • Naomi ging van Mara, ‘bitter’, naar de vrouw die weer kon vertrouwen (Ruth 3:18) en de blije verzorgster van Obed. God had haar hoop in haar hart gegeven, liefde, genade, en nog zoveel meer. Deze vrouw had zoveel pijn doorstaan en ondanks alle pijn kon ze uiteindelijk wel zien dat God bezig was.

Deze vrouw had veel meegemaakt, veel pijn en zorgen in haar leven. De vraag is wat wij doen met dat soort dingen. Ook wij komen pijn, zorgen, verdriet, verlies, etc. tegen in dit leven. Gaan we daarmee naar God, leggen we alles in Zijn handen en laten we Hem ons hart veranderen? Of doen we wat Naomi in H1 deed, bitter worden en mensen wegsturen bij God?

Warren Wiersbe: “Te veel van Gods kinderen zijn tevreden in hoofdstuk 2 leven, ze pakken de overblijfsels en doen hun best in hun moeilijke situatie. Ze willen Gods cadeaus, maar ze willen geen diepere relatie met God. Wat voor verschil zou het maken als ze zich aan over zouden geven aan de Heere en zich zouden richten op de Gever, i.p.v. de cadeaus.”

 • Kijk jij naar God in moeilijke omstandigheden? Is God jouw alles, leg je alles in Zijn handen? Dan gaat God met je aan de slag en zal Hij je veranderen naar Zijn wil. Hij wil alleen wel dat je jezelf vrijwillig aan Hem geeft, zodat Hij Zijn werk kan doen.
  • In moeilijke omstandigheden leer je iemand echt kennen, in moeilijke omstandigheden leren wij God ook echt goed kennen. Hij zal meer van Zichzelf laten zien dan ooit, zoals Naomi ongetwijfeld ook gezien heeft.
   • Gods onzichtbare hand in situaties, Gods voorziening, Gods liefde door Boaz heen, Gods geduld, etc. Allemaal door deze omstandigheden.

Wat doe jij, op jezelf of op God vertrouwen? Als het tegenzit, als je de uitkomst niet ziet, op wie vertrouw je dan?

Spreuken 3:5“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.”

v17-22

Het was blijkbaar mogelijk dat andere mensen het kind van Boaz en Ruth een naam gaven, dit is de enige plek in het Woord waar dit gebeurt. Er zijn andere plekken waar men dit probeert, maar dit is de enige plek waar het lukt.

Obed, wat ‘dienaar’ betekent, was geboren. Hij werd gezegend door de vrouwen uit het dorp (v14-15), en was een zegen voor Naomi (v16). Obed werd de ‘losser’ voor Naomi, omdat Obed rust bracht, geluk die ze lange tijd niet geproefd had, familie, haar familienaam werd voortgezet, etc. Obed was een grote zegen voor de mensen om hem heen.

 • Net als elk ander kind, is Obed een bijzonder kind. Een van de redenen dat Obed bijzonder is, is dat hij onderdeel is van de bloedlijn van koning David en uiteindelijk Jezus Christus (Mattheüs 1).
  • Obed was geen geboren Jood, zijn moeder was geen Joodse; Obed had geen Joodse vader, de moeder van Boaz was geen Joodse. En toch is deze baby, zijn deze vader en moeder onderdeel van de bloedlijn van Jezus Christus.

Een belangrijke les die we hieruit kunnen leren is dat God alle dingen in de hand heeft en dat Hij op andere manieren werkt dan wij. Hij ziet alle dingen, Hij gebruikt alle dingen tot Zijn eer en ten goede van Zijn kinderen (Romeinen 8:28).

Geslachtsregisters, en dit is een korte, leveren altijd een interessante reactie op bij mensen die de Bijbel lezen. De een vindt het machtig interessant, de ander vind er niks aan.

Kidner: “Gods hand is overal zichtbaar in de geschiedenis. God bereikt Zijn doel, generatie na generatie. Aangezien wij beperkt zijn tot 1 leven, zien wij maar een klein beetje van wat er gebeurt. Een geslachtsregister is een treffende manier om ons Gods continue plan door de eeuwen heen te laten zien. Het proces van de geschiedenis is niet lukraak. Alles heft een bedoeling en die bedoeling is Gods bedoeling.”

 • Gods hand is zichtbaar door de eeuwen heen. Gods hand is zichtbaar in Ruth, Hij heeft zoveel dingen klaargezet zodat wij in 2018 Hem kunnen aanroepen en dienen.

God heeft er via dit verhaal van Ruth voor gezorgd dat wij Zijn Zoon uit de juiste bloedlijn kregen. Hij heeft ervoor gezorgd dat ieder mens zich kan identificeren met de bloedlijn van Jezus. De bloedlijn van Jezus was niet puur, perfect, o.i.d.; het was een samenraapsel van vele zondaars. Boaz was een van die zondaars, de man die een geweldig beeld is van Jezus.

 • Boaz verloste Naomi en Ruth door de prijs als losser te betalen; Jezus verlost de mens door de prijs te betalen voor onze zonden.
 • Boaz gaf Naomi en Ruth een nieuwe toekomst, een hoopvolle toekomst; Jezus geeft ons door Zijn offer aan het kruis een nieuwe toekomst, eeuwig met Hem.
 • Boaz moest familie zijn van Naomi en Ruth om hen te kunnen lossen; Jezus werd mens, zodat Hij als Mens en God, ons kon verlossen.
 • Boaz hield ontzettend veel van Naomi en Ruth, daarom deed hij wat hij deed; Jezus houdt oneindig veel van ons, daarom kwam Hij, stierf Hij en stond Hij op uit de dood voor ons.

Boaz is een geweldig beeld van de kinsman redeemer, de go’el, de bloedverwant verlosser. Dat is namelijk precies wat Jezus voor de mens is. Hij nam die taak volledig op Zich, ten koste van Zichzelf. Jezus kwam voor jou en mij, om jou en mij te verlossen van onze zonde. Hij kwam om ons te laten zien Wie God is, zodat we zouden zien hoeveel beter het bij Hem is, dan zonder God.

God biedt ieder mens deze redding aan, ook jou. Of je dit al eerder hebt aangenomen of niet, neem vandaag het offer van Jezus aan. Neem Zijn liefde aan, Zijn genade. Accepteer dat je een zondaar bent die redding nodig heeft, wat blijkt uit de dingen die we elke dag doen die Gods 10 geboden, Gods perfecte wet, breken. Elke zonde verdient straf, de dood (Romeinen 6:23). Dat is waar Jezus ons van kwam verlossen, waarvoor Hij als bloedverwant verlosser, de prijs betaalde.

Dit herdenken we vandaag, dit vieren we vandaag met Heilig Avondmaal. De Bijbel heeft ons dit gegeven om ons eraan te herinneren wat Jezus voor ons gedaan heeft, hoe groot Zijn liefde is. De ‘regels’ die we voor avondmaal hebben, zijn dat je moet geloven dat Jezus jouw Verlosser en Heere is. Dan mag je van het avondmaal nemen, dat is ook de enige Bijbelse voorwaarde.

Onderzoek je hart of er dingen tussen jou en God in staan. Vraag God om jou te leren je rust, zekerheid, veiligheid en voorziening bij Hem te zoeken. Vraag Hem om jouw hart te verzachten zoals Hij bij Naomi gedaan heeft.