God dienen: in gebed

God dienen: in gebed

God dienen: in gebed (30-7-2023)

In deze zomerserie gaan we 3 weken kijken naar het dienen van God. We gaan zien dat we God moeten leren dienen in gebed, geloof en gehoorzaamheid. Deze week gaan we kijken naar het dienen van God en de rol die gebed daarin speelt.

George Müller: “Ik heb mijn leven vreugdevol toegewijd aan het doel van voorleven hoeveel bereikt kant worden door gebed en geloof.”

 • Dit komt van een man die meer dan 10.000 wezen gediend heeft. Hij heeft meerdere weeshuizen laten bouwen, terwijl hij daar het geld niet voor had. Deze man deed álles op basis van gebed, uit totale afhankelijkheid van God.

Luther: “Daarom, van jongs af aan moeten we de gewoonte hebben om dagelijks voor onze noden te bidden. Als we bekend zijn met iets dat ons of de mensen om ons heen raakt, zoals predikers, bestuurders, buren en dienaren; en, zoals gezegd, moeten we God altijd aan Zijn opdrachten en beloftes herinneren…”

Waarom haal ik 2 mannen aan over gebed? Omdat we mogen leren van hun voorbeeld. God heeft deze mannen machtig gebruikt door de eeuwen heen. Hij heeft hen, met al hun falen, gebruikt om Zijn wil voor elkaar te krijgen, om vele mensen te dienen.

 • We moeten niet vergeten dat we als kerk kunnen leren van kerkgeschiedenis. We kunnen leren van het succes en het falen van degenen die ons voorgegaan zijn. God is zo genadig dat dit allemaal voor ons is opgeschreven; Hij wil dat we leren van broeders en zusters.

Gebed

Psalm 145:18 “De HEERE is allen nabij die Hem aanroepen, allen die Hem in waarheid aanroepen.”

Als we Hem willen dienen, wat onze taak als christenen is, kunnen we niet zonder gebed. Er is geen situatie waarin wij zélf de reactie kunnen opbrengen die Bijbels is. Er is geen situatie die wij zélf kunnen oplossen naar Gods standaard; we zijn totaal afhankelijk van God. We moeten Hem aanroepen.

 • Bij alle grote mannen en vrouwen van gebed, alle mensen in het Woord en de kerkgeschiedenis, die machtig door God gebruikt zijn zie je dit. Ze wisten allemaal dat ze totaal afhankelijk van God waren. Ze wisten dat ze het zelf niet konden en dat ze moesten bidden.
  • Wij hebben dezelfde oproep, namelijk Hem te dienen boven alles. Dat is alleen mogelijk als wij mensen van gebed worden, als we Hem aanroepen. Het is onmogelijk om God te dienen, om een man of vrouw naar Zijn hart te zijn, zonder gebed.

Gebed kan voor ons soms saai voelen, of nutteloos. We willen namelijk zo graag dingen zien gebeuren, zien veranderen. We willen dat een situatie of persoon veranderd, God zien bewegen, mensenlevens op zijn kop gezet zien worden. Maar dat zien we niet altijd.

 • Het is daarom belangrijk om te zien wat gebed écht is, zeker als we het hebben over het dienen van God. Zonder een juiste blik op gebed, is er geen juiste blik op God dienen. En als we God niet dienen, dienen we iets/iemand anders. Gebed is dus cruciaal.
 • Definitie van gebed

Een begin van een definitie van gebed is ‘communiceren met God’. In gebed praten we met God, spreken we dingen uit naar Hem. Daar moeten we mee beginnen. Specifiek moeten we dat doen met álles, niet alleen de kleine dingen. Gebed begint met het besef dat we Hem in álles nodig hebben.

Filippenzen 4:6-7 “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.”

 • Waarom is dit belangrijk? Omdat als we God gaan dienen, we goed moeten beseffen dat we dat zelf niet kunnen. God wil dingen van, en voor, ons die groter zijn dan we zelf kunnen bereiken. Daarom moeten we in totale afhankelijkheid van Hem leven.
  • George Müller moest elke dag duizenden wezen eten geven, zonder geld. Hij zag de noodzaak voor gebed dus zeer goed in. Hij wist dat hij op geen enkele manier op zichzelf kon vertrouwen; in alles moest hij afhankelijk zijn van God.

En dit is nou precies iets wat wij in het rijke Westen zo moeilijk vinden. Voor vragen gaan we naar Google, als we ziek zijn naar de dokter, voor eten naar de supermarkt, etc. We hebben zeker noden, we hebben zeker tekorten; maar wát we daarmee doen is de belangrijkste vraag.

 • In plaats van álles bij God neer te leggen en álles van Hém te verwachten, gaan we dingen van mensen of instituten verwachten. We hebben een verwachting van de overheid, werkgever, man/vrouw, kinderen, familie, etc. Hierdoor verwachten we niet langer álles van God.

Dit werkt ook door in het dienen van God. I.p.v. God te vragen wat Híj voor ons heeft, wat Zíjn wil is, gaan we de wil van mensen zoeken. I.p.v. Zijn leiding, willen we te vaak de bevestiging van mensen. En dan gaan we voorbij aan dat we álles van Hem moeten verwachten.

 • God wil ons leiden om Hém te dienen; daarvoor moeten we totaal afhankelijk zijn van Hem en Hem alleen. Dat betekent dat we “alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend” moeten maken bij God (Filippenzen 4). Niet bij mensen, bij God.

Op je werk moet je horen van je werkgever wát je moet doen, hóe dat goed te doen, wáár je dat moet doen, wannéér en voor wíe. Waarom verwachten we dat we als christenen het wat, hoe, waar, wanneer en hoe van iemand anders dan God moeten krijgen? Dienen begint bij gebed.

 • God dienen kan niet zonder gebed, kan niet zonder totale afhankelijkheid van God. Dat is wat gebed is, totale afhankelijkheid van God. Gebed is communiceren met God, in totale afhankelijkheid van God. Hij moet voorzien, leiden, alles geven dat nodig is.
  • Gebed móet ons startpunt worden voor alles als christenen. Communicatie met God is cruciaal, anders gaan we de verkeerde kant op. Zonder communicatie met God leidt iemand anders dan God; en dat is een probleem voor ons.

We moeten gebed ook als cruciaal gaan zien. Gebed moet niet langer optioneel zijn, het moet een liefdevolle verplichting zijn voor ons. Niet om gebed als een ‘vinkje’ op een lijst te zien, maar juist om te zien dat we gebed zo ontzettend hard nodig hebben.

Bobby Scott: “Gebed is niet een handige luxe optie, die we terloops kunnen inzetten wanneer wij het willen. We zitten in een oorlog en oorlog vereist geestelijke tegenmaatregelen om onszelf te verdedigen tegen geestelijk aanvallen (Efeze 6:10-12), de verleiding van de wereld (1 Johannes 2:15-17) en de corruptie van ons vlees (Kolossenzen 3:5). Gebed is daarom een onmisbare genade in onze dagelijkse strijd.”

 • Gebed is nog te vaak een keuze uit luxe, ‘als we tijd over hebben’. We moeten gebed veel meer zien zoals Jezus dat deed; Hij bad ’s nachts, na lange dagen, soms zelfs de hele nacht. Paulus laat zien dat gebed deel is van de geestelijke wapenrusting (Efeze 6). Gebed is nodig.
  • Daarmee, christen, is gebed dus niet zo vrijblijvend als we het soms zien en gebruiken. Te vaak is gebed ‘het laatste redmiddel’, i.p.v. onze eerste reflex. Zeker in het dienen van God zien we gebed vaak niet als eerste stap, in totale afhankelijkheid.
  • We vertrouwen nog te veel op eigen ideeën, eigen kunnen, eigen etc. En dan gaat het opeens om wat ík kan, i.p.v. wat God kan. Het gaat dan om mij, i.p.v. om Hem. We zijn de noodzaak van gebed uit het oog verloren, we zien gebed niet langer zoals het is.

Christen, in hoeverre communiceer jij met God en zie je dat als noodzakelijk? Zie jij jezelf als totaal afhankelijk van God? Te vaak ben ik afhankelijk van míjn denken, van een mens, van situaties, etc. Te vaak zie ik niet hoe hard ik God nodig heb, wat voortkomt uit een gebrek aan gebed.

Wat doe je dan in gebed?

Gebed is iets heel praktisch, daarom moeten we ook heel praktisch nadenken over gebed. Zeker als het gaat om gebed in relatie tot het dienen van God. God dienen is iets praktisch, maar we hebben Hem ook nodig in dat dienen; daarom zijn dienen en gebed ook nauw met elkaar verbonden.

 • Gebed begint bij (ontzag voor) God

Gebed begint bij het kennen van Degene aan Wie je dingen vraagt. Als je niet weet aan Wie je dingen vraagt, waarom zou je ze dan vragen? Bij het gebed dat Jezus ons leert, zien we ook dat Hij begint met het erkennen van Degene tot Wie we bidden.

Mattheüs 6:9-10 “Bidt u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op de aarde.”

 • Dit is het uitgangspunt, gebed begint bij God. Zeker als je gaat bidden m.b.t. dienen, dan gaat het erom Wie je dient, tot Wie je bidt. Je gaat niet in totale afhankelijkheid van zomaar iemand leven, je moet weten van Wie je compleet afhankelijk wordt. Daarom begint gebed bij God.

Nehemia 1:5 “Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen.”

 • Nehemia, in zijn diepste nood, begon bij God. Hij wist dat hij afhankelijk was van God. Niks aan zijn situatie lag in zijn eigen mogelijkheden; hij moest bij de “God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God” zijn. Daarom begon hij daar.

Ook hier zit een groot punt van ontzag voor God in. Hoe meer ontzag je voor God hebt, hoe meer je ziet dat je volledig afhankelijk bent van Hem. Hoe meer je ziet dat je Hem nodig hebt, hoe sneller je met alles naar Hem zal rennen. Ontzag voor God is dus ook bepalend voor gebed.

 • Jezus en Nehemia zijn prachtige voorbeelden van mannen die ontzag voor God hadden. Ze leefden dat ontzag ook in hun gebeden. Door naar iemands gebeden te luisteren, zal je die persoons hart gaan leren kennen. Je zal gaan zien hoe hij/zij God ziet.
  • Gebed, en onze houding in gebed, laat zien hoe goed wij God kennen. Het laat zien of en hoe wij op Hem vertrouwen. Bidden, de manier waarop, zegt meer over ons dan we doorhebben.

Het Bijbelse voorbeeld is om te beginnen bij God, bij ontzag voor God. Dat is waar we mannen en vrouwen naar Gods hart zien beginnen, dat is waar wij horen te beginnen in gebed.

 • Gebed is dingen neerleggen bij God

Nehemia 1:5-11 “Ik zei: Och, HEERE, God van de hemel, de grote en ontzagwekkende God, Die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt voor hen die Hem liefhebben en Zijn geboden in acht nemen. Laat Uw oor toch opmerkzaam zijn, en Uw ogen open, om te luisteren naar het gebed van Uw dienaar, dat ik heden dag en nacht voor Uw aangezicht bid voor de Israëlieten, Uw dienaren. Ik belijd de zonden van de Israëlieten, die wij tegen U begaan hebben. Ook ik en mijn familie, wij hebben gezondigd. Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen. Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke hand. Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen. Doe Uw dienaar vandaag toch slagen en geef hem barmhartigheid bij deze man. Ik was namelijk de schenker van de koning.”

Dit is een prachtig gebed, van een man die écht voor God leefde. Hij diende God, diende zijn volk en de koning onder wie hij diende. In alles zocht hij God, legde hij alles bij God neer. Nehemia legde lofprijs en aanbidding (v5), de vraag om vergeving (v6-7), herinnering aan Gods Woord (v8-10) neer.

 • En als laatste legde hij zijn eigen vraag, voor de situatie van zijn volk, bij God neer (v11). Hij begon bij God (v5) en wist dat hij daarna álles bij God kon neerleggen. De nood, maar ook alle dingen die die nood in de weg stonden.
  • Nehemia was zich bewust van de situatie van zijn volk, daarom bad hij ook om vergeving van zonde. Hij wist dat hij voor álles bij God moest zijn. Geen van de dingen die hij bij God neerlegde, kon hij bij zijn aardse koning kwijt.

Dat is precies waarom Paulus in Filippenzen 4 zegt dat we “alles” in gebed bij Hem moeten leggen. Er is niks te groot, niks te klein voor Hem. Ons denken over God en over gebed moet hervormd worden, zodat we die dingen op Gods manier gaan zien.

 • Te vaak is gebed alleen het neerleggen van wat we willen, i.p.v. dat we stilstaan bij God. We vergeten vaak de focus op Hem te leggen, waardoor we God als een soort ‘Sinterklaas’ gaan behandelen. Nehemia laat zien dat gebed veel meer is dan alleen dingen vragen.
  • Gebed is ook aanbidding, vergeving vragen, je hart uitstorten. In gebed zoek je Gods leiding, wil je dat Hij je leidt, dat Hij wijsheid geeft. Door gebed zal je gaan zien wat Hij wil en hoe Hij jou wil gebruiken. Gebed is het begin van God dienen.

Nehemia moest God gaan dienen, door de muur te herbouwen van Jeruzalem. Hij begon met gebed. De taak die voor hem lag was veel te groot om zelf te doen; hij begon met gebed. Israël was verdeeld, zondig bezig, afgeleid van Gods plannen uitvoeren; daarom begon Nehemia met gebed.

 • God wil jou ook inzetten voor Zijn koninkrijk. Hij wil jou gebruiken om de wereld te bereiken, christenen te bemoedigen, iedereen op Hemzelf te wijzen. Begin met gebed. Bid dat Hij wijsheid en leiding geeft, dat Hij je alles geeft dat nodig is. Begin met gebed.
 • Bid dat God je leert bidden

De discipelen vroegen aan Jezus om hen te leren bidden. Wij mogen diezelfde vraag aan God stellen. We mogen Hem vragen ons te leren bidden naar Zijn wil, te bidden zoals Hij gebed bedoeld heeft. We hoeven het namelijk niet zelf te bedenken; God heeft al bedacht hoe gebed hoort te zijn.

 • In elke situatie van het leven mogen we leren bidden. In vreugde en blijdschap is gebed de juiste reactie. In pijn en verdriet, in vragen en moeite is gebed de juiste reactie. We moeten echter léren om te bidden in al deze situaties. Gebed is vaak het eerste dat we vergeten.
  • Daarom is het zo belangrijk om God Zelf te vragen ons te leren bidden. De Geest leidt ons in het gebed (Romeinen 8), we mogen net als de discipelen vragen om lessen in gebed. Laten we met álles naar Hem gaan, dus ook met de vraag om te leren bidden.

Laten we eerlijk zijn, gebed is niet altijd makkelijk. De situatie bepaalt vaak wat we voelen en ons gevoel kan ons afhouden van gebed. Ook de vijand wil niet dat we bidden, want hij weet hoe krachtig gebed is. Wij vergeten dat vaak, waardoor we ons laten verleiden tot ‘niet bidden’.

 • Daarom is het zo belangrijk om God te vragen ons te leren bidden. We moeten leren bidden, júist omdat het zo krachtig is, omdát het Gods opdracht is aan Zijn kinderen. Wij moeten gaan inzien wat gebed is, hoe het te doen en Hem vragen om de kracht óm het te doen.
 • Bid oprecht

Jezus zei dat we als kinderen moeten zijn om het koninkrijk van God binnen te gaan (Mattheüs 18). Hij geeft daarmee o.a. ook aan hoe gebed hoort te zijn. Hij wil dat we als kinderen bij God komen, daarmee dus ook bidden zoals een kind iets aan een Vader vraagt.

 • Kinderen zijn direct en vragen wat ze willen. Ze gaan geen extra mooie woorden gebruiken, ze vragen wat er op hun hart ligt. Soms onbehouwen, soms onhandig, maar ze vragen het wel. Laten wij oprecht, eerlijk, zonder ‘extra mooie woorden’ naar de Vader gaan.

Hoe meer we zó gaan bidden, hoe oprechter het wordt. Laten we Hem vragen om dingen die op ons hart liggen, die we belangrijk vinden. Laten we alles aan Hem geven, alles vertellen, alles vragen. Dat is hoe een kind bidt.  

 • Bid persoonlijk

Psalm 63:2 “O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water.”

God is “mijn God”. Hij is heel persoonlijk, heel dichtbij. Laten we Hem dan ook zo behandelen in gebed. Hij is niet een veraf God, die alleen ‘van een ander’ is; nee, Hij is dichtbij, persoonlijk. Hij is ook persoonlijk betrokken bij de details van je leven. Laten we dan ook zo bidden.

 • Laten we bidden voor de grote en de kleine dingen, voor het ‘onbenullige’ en dat wat te groot voor ons is. Laten we bidden voor dat wat ons bezig houdt, wat er door ons gedachten gaat, waar we in vast zitten. Laten we persoonlijk bidden, tot een persoonlijk God.
 • Bid afhankelijk

Romeinen 8:26 “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.”

Gebed is een erkenning van afhankelijkheid. We bidden omdat we dingen zelf niet kunnen. In gebed laten we onze totale afhankelijkheid van God zien. Alle Bijbelse voorbeelden van gebed laten zien dat mensen inzagen dat ze compleet afhankelijk waren van God.

 • Dat is ook hoe wij horen te bidden. Niet naar God gaan met een eigen plan en Hem vragen dat te zegenen; God vragen om het plan, hoe Hij jou wil gebruiken in Zijn plan. Compleet van Hem afhankelijk zijn, dat is wat gebed is. Dat is de houding van ons hart die nodig is in gebed.
 • Bid verwachtingsvol

God is niet alleen Degene aan Wie we alles kunnen vragen, Hij is ook Degene Die kan handelen. Hij is almachtig, wat betekent dat Hij elke situatie aan kan. Laten we dan ook bidden met de verwachting dat Hij dit is. Te vaak bidden we wel, maar niet gelovende dat Hij ook écht een situatie kan oplossen.

 • Laten we, Bijbels, inzien Wie Hij is, zodat we ook geloven dat Hij kan wat Hij zegt. God is zoveel groter dan wij doorhebben, laten we leven in de verwachting dat Hij alles aankan en alles op kan lossen. Ongeacht of Hij het dan doet, leven en bidden we verwachtingsvol.
  • We zijn ook vaak verrast als we ergens voor bidden, dat het dan ook gebeurt. Dat is eigenlijk heel gek. We vragen onze hemelse Papa om iets, we mogen dan ook, nederig en Bijbels, verwachten dat Hij handelt naar wat Bijbels juist is.

Laten we verwachtingsvol bidden; niet claimende dat Hij alles doet wat wij willen. Laten we Hem álles vragen, wetende dat Hij het goede voor ons heeft. En daarin verwachtingsvol zijn, dat Hij zal gaan bewegen, dat Hij actief, levend en aanwezig is.

 • Bid voor dienen

God wil dat jij Hem dient. Hij wil jou gebruiken in deze wereld, Hij heeft een plan voor jou. Vraag Hem dan ook wat dat plan is. Vraag Hem hoe en waar Hij jou in wil zetten. Vraag hoe je Hem in de dagelijkse dingen kan dienen, zelfs als het dagelijkse als een sleur voelt. Hij is er en wil je ook daarin leiden.

 • Handel dan ook naar waar Hij je toe leidt. Neem, o.b.v. gebed, een stap in geloof. Laat Hem je leiden om dingen te gaan doen die jij niet voor mogelijk houdt, maar waar Hij jou in wil gebruiken en sturen. Dien Hem, o.b.v. gebed.

Gebed kan passief voelen, maar het is het beste dat we kunnen doen. Tegelijk hoort bidden ons aan te zetten tot biddend handelen. Bid dat God je leidt in het bidden, maar ook in het handelen naar de uitkomst van het gebed. Laat gebed je aanzetten tot Hem dienen, waar en hoe Hij dat wil.

Christen, bid. Bid vol ontzag, leg alles in gebed bij Hem neer, vraag Hem jou te leren bidden, bid oprecht, persoonlijk, verwachtingsvol en laat bidden je aanzetten tot dienen. Dat is het type gebed waar we als kerk in mogen groeien, waar we Gods leiding in nodig hebben.

 • Bid jij? En waarvoor bid je?
 • Zie jij gebed als een luxe of als een noodzaak in de strijd van het dagelijkse leven?
 • Zet bidden jou aan tot dienen?

Psalm 32:6-7 “Daarom zal iedere heilige tot U bidden ten tijde dat U Zich laat vinden. Voorzeker, een overstroming van machtige wateren zal hem niet bereiken. U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.”