God is liefde, punt uit! – 1 Johannes 4:1-12

God is liefde, punt uit! – 1 Johannes 4:1-12

God is liefde, punt uit!

1 Johannes 4:1-12

Hebben jullie weleens het idee dat God niet van je houdt, of dat God niet per se van jou houdt of per se van jou kan houden?

Wanneer je dit soort momenten hebt, of als je sowieso met deze gedachten rondloopt dan komt dat omdat je God en Zijn liefde nog niet goed genoeg kent.

Om deze reden bidt Paulus voor de kerk in Efeze dat zij ten volle zouden kunnen begrijpen de breedte en lengte en diepte en hoogte van de liefde van Christus die alle verstand te boven gaat. (Efeze 3:18-19)

Zonder Gods liefde op deze manier te kennen zal je nog altijd twijfelen of God nu echt van jou houdt of kan houden, want je zal altijd nog geloven dat het van jou afhangt.

In de tekst dat wij gaan behandelen staat het grootste bewijs dat God toch wel echt van jou houdt.

Toon volledige notities

Lees: 1 Johannes 4:1-12

Zoals we onlangs geleerd hebben had Johannes te kampen met valse leer in de kerk; namelijk het Gnosticisme.

Deze brief is grotendeels een verweer tegen deze valse leer. In hoofdstuk 2 noemde Johannes de deze valse leraren, antichristen.

Nu in hoofdstuk 4 gaat hij uitleggen waaraan wij deze antichristen, oftewel de geest van de antichrist kan herkennen.

1 Johannes 4:1-3 –1Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.”

In deze verzen laat Johannes ons zien dat wij niet blindelings Jan en alleman moeten geloven die in de naam van Jezus iets verkondigen; want, schrijft Johannes, er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.

De bron van alle valse leer is de satan en d.m.v. de geest van de antichrist ondermijnt hij altijd de goddelijkheid van Jezus Christus.

Johannes schrijft: ‘elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God’.

Het gaat de God van de Bijbel erom dat de ware Jezus Christus verkondigd en nagevolgd wordt.

Het gaat om de Jezus die God is, die Zijn hemelse heerlijkheid verlaten heeft om middels de maagdelijke geboorte een kwetsbaar mens van vlees en bloed te worden.

Het gaat om de Jezus waarvan 700 jaar vóór de maagdelijke geboorte geprofeteerd werd door de profeet Jesaja:

Jesaja 7:14 – “Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuel geven.”

Immanuel betekent God met ons, oftewel, God is met ons in de persoon Jezus Christus.

Het gaat om de Jezus waarvan Johannes in zijn Evangelie schreef:

Johannes 1:1-4 –1In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. 2Dit was in het begin bij God. 3Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. 4In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen.”

Hier verkondigt Johannes het Woord (logos) en met het Woord bedoelt hij Jezus Christus.

Met ‘in het begin’ bedoelt hij nog voordat iets geschapen werd. Nog vóór Genesis 1:1. Dit spreekt dus van de eeuwige natuur van Jezus Christus.

Hiermee wil Johannes ons duidelijk maken dat Jezus de eeuwige God van de Bijbel is. En dan schrijft hij in vers 14:

Johannes 1:14 – “En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.”

Deze eeuwig bestaande God is een mens van vlees en bloed geworden en heeft hier op aarde onder de mensheid gewoond.

Hij is de Eniggeborene van de Vader wat betekent dat Hij de unieke plaats heeft onder de mensheid. Hij is enig in Zijn soort die niet als alle andere mensen tot conceptie is gekomen.

Jezus is bevrucht door de Heilige Geest en de vrouwelijke eicel van de maagd Maria.

In de Bijbel gaat het om deze Jezus. Dit is wat Johannes bedoelt met: ‘elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God’.

1 Johannes 4:3 – “en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is.”

Door de gehele kerkgeschiedenis heen is de geest van de antichrist bezig om de mensheid van de enige echte, ware Heere Jezus Christus af te houden; de Jezus die ik zojuist had beschreven.

Antichrist betekent trouwens niet ‘tegen Christus’, maar ‘in plaats van Christus’. De valse profeten of de valse leraren brengen dus altijd een valse christus die de plaats van de echte Christus in wil nemen.

In de tijd van de eerste kerk, de tijd van Johannes waren het o.a. de Gnostieken die een andere Jezus verkondigde.

Sinds de negentiende eeuw hebben wij anno 2018 bijv. sekten die zich ook christelijk noemen zoals de Mormonen en de Jehovah’s Getuigen.

Maar alhoewel zij zich onder het christendom scharen, belijden en verkondigen zij een geheel andere Jezus Christus.

Volgens de mormoonse leer is Jezus een door God geschapen wezen, en hun Jezus en satan zijn geestelijke broers.

Volgens de Jehovah’s Getuigen is hun Jezus ook een door God geschapen wezen en is eigenlijk de aartsengel Michael.

De Jezus die de Mormonen en de Jehovah’s Getuigen belijden en verkondigen is een verzinsel van de satan en wordt door de geest van antichrist over de hele wereld verspreid.

Waarom is dit belangrijk? Omdat wij die wedergeboren zijn door de Geest van God geen enkele Mormoon of Jehovah’s Getuige tegen zullen komen in de eeuwigheid met Jezus.

De leer van de Mormonen en de Jehovah’s Getuigen leiden mensen niet naar de eeuwigheid met Jezus Christus, maar naar de hel.

Galaten 1:6-8 – 6Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van Hem Die u in de genade van Christus geroepen heeft, naar een ander evangelie, 7terwijl er geen ander is; al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien. 8Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.”

Vandaar dat o.a. 1 Johannes erop blijft hameren dat wij de juiste Jezus Christus belijden, geloven, navolgen en verkondigen.

Vandaar dat de kerk in Handeling 2 bleef volharden in de leer van de apostelen.

1 Johannes 4:4 – “Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.”

Wanneer jij wedergeboren bent en met de Heilige Geest vervuld bent, dan heb jij niets te vrezen voor wat betreft de valse leer. Johannes schrijft dat jij de valse profeten hebt overwonnen.

Want Hij die in jou is, d.w.z. de Heilige Geest, de Geest van de echte Jezus Christus, is groter, machtiger, sterker, wijzer, overtuigender dan de geest van de antichrist dat in de wereld is. De valse profeten en valse leraren kunnen jou niets maken, mits je in de echte Jezus blijft.

1 Johannes 4:5 – “Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.”

De valse profeten, de sekten zijn uit de wereld. Zij zijn niet wedergeboren door de Geest van God. Ook hun volgelingen zijn niet wedergeboren door de Geest van God.

Vandaar dat de niet-wedergeboren wereldlingen, die geen onderscheidingsvermogen hebben, die geen gave van onderscheiding van geesten hebben, naar hun luistert.

1 Johannes 4:6 – “Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.”

Johannes schrijft dat hij en de overige apostelen die het Nieuw Testament geschreven hebben uit God zijn. Het Grieks voorzetsel ‘ek’ geeft een oorsprong aan.

Dit bevestigt dan ook de wedergeboorte van de apostelen en ook die van ons, want in vers 4 schrijft Johannes dat ook wij uit ‘ek’ God zijn.

De oorsprong van elke wedergeboren christen is God. Vandaar dat ik naar de leer van de apostelen luister, oftewel, vandaar dat ik me volhard in de leer van de apostelen.

Wiens oorsprong niet uit God is luistert niet naar de leer van de apostelen, de Bijbel.

Jezus legde dit in Johannes 8 uit tijdens een gesprek met de Joodse religieuze leiders:

Johannes 8:44-45 –44U bent uit ‘ek’ uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. 45Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.”

Jezus zegt hier precies hetzelfde dat Johannes schrijft. Jezus zei even later dit:

Johannes 15:20 –  “Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.”

Als men dus niet het Woord van God dat de apostelen geschreven hebben, het Nieuw Testament aannemen, dan weten wij dat zij niet uit God zijn, maar uit hun vader, de duivel.

Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

1 Johannes 4:7 – “Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God.”

Hier kenmerkt Johannes de Christen. Als de liefde uit God is, oftewel, als God de oorsprong van liefde is, dan is het logisch dat wanneer iemand die uit God is en die God echt kent, ook zal liefhebben. Het kan gewoonweg niet anders!

Het liefhebben van je broers en zussen in Christus is dus niet alleen een gebod van God, het is tegelijk ook hét bewijs dat je een echte christen bent.

1 Johannes 4:8 – “Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.

De Bijbel verklaart in dit vers op een onmiskenbare manier dat de God van de Bijbel, de Schepper van hemel en aarde, liefde is.

Er staat niet dat God liefdevol, liefhebbend, of een liefhebber is. Nee, God is liefde.

Zijn hele wezen is liefde. Wat Hij doet of laat, is uiting van Zijn liefde. Dat geldt voor Zijn scheppend handelen, Zijn regeren en onderhouden van al wat is, maar ook voor Zijn oordeel.’ (CvB)

Het Grieks woord dat hier vertaald wordt in liefde is het woord agape. Agape beschrijft de ultieme liefde, Gods bovennatuurlijke liefde. God is agape.

Agape is geen emotie, het is geen gevoel, het is een bewuste keus om iemand onvoorwaardelijk lief te hebben of hij/zij het nu verdient of niet.

Agape is onafhankelijk van degene aan wie het gegeven wordt. M.a.w. het wordt niet slechts gegeven aan degenen die zo makkelijk lief te hebben zijn, oftewel die zo ontzettend liefelijk zijn.

De apostel Paulus verwoordt het zo mooi:

Romeinen 5:8 – “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.”

Romeinen 5:10 zegt dat wij met God verzoend werden door Jezus’ dood aan het kruis, toen wij nog vijanden van God waren.

Dit soort liefde is bovennatuurlijk, het is goddelijk en het is niet mogelijk voor zondig mens om op deze manier lief te hebben.

De zondig mens is wél in staat om op een andere manier lief te hebben, maar geen van deze vormen van liefde is onvoorwaardelijk. Er zijn namelijk vier Griekse woorden voor liefde, waarvan drie in de Bijbel voorkomen.

De eerste, die niet in de Bijbel voorkomt is eros. Dit is een fysieke, seksuele vorm van ‘liefde’. Ik noem dit vaak de Barry White of de MTV-liefde, want het gaat puur om egoïstisch seksueel genot. ‘Hey baby, I want to love you all night long.’

De tweede vorm van liefde is phileo. Dit soort liefde zie je tussen beste vrienden, zoals een David en Jonathan. Het spreekt van een diepe emotionele band waarin men warme gevoelens voor de ander heeft. De naam van de stad Philadelphia, wat in de V.S. de stad van broederliefde genoemd wordt is afgeleid van het woord phileo.

De derde vorm van liefde is storge. Dit soort liefde komt voor in de familie, tussen man en vrouw, tussen ouders en kinderen, tussen broers en zussen. Zoals phileo spreekt dit soort liefde ook van een diepe emotionele band, maar het gaat verder dan phileo omdat de bloedverwantschap men anders bindt; er is meer toewijding in storge.

Eenieder van ons is zonder Gods hulp in staat om op deze manieren op verschillende niveaus lief te hebben!

Maar, wat gebeurt er met de eros in een one-night-stand? De een heeft de ander gebruikt, of ze hebben elkaar gebruikt en in de ochtend willen ze van elkaar af. Vaak zien ze elkaar nooit meer. Puur egoïstisch!

Wat gebeurt er met de phileo tussen beste vrienden wanneer ruzie hen uit elkaar drijft? Soms gaat de haat en nijd zelfs zo ver dat de een het leven van de ander ruïneert.

Wat gebeurt er met de storge tussen man en vrouw wanneer de een geen liefde meer voelt voor de ander? Of wanneer er ‘onoverkomelijke verschillen’ ontstaan in het huwelijk? Het echtscheidingspercentage liegt er niet om!

Alle drie vormen van liefde die ik net genoemd heb zijn voorwaardelijk en men kan het liefdescontract op elk moment openbreken; men kan er op elk moment uitstappen.

Maar agape is totaal anders. Het is een onvoorwaardelijk, zelf verloochenende liefde dat uitgaat van de ander. Agape kiest bewust voor de ander en het is te zien in wat het doet. Agape is actief!

1 Johannes 4:9-10 –9Hierin is de liefde, de agape van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. 10Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.”

In deze twee verzen zien wij dat Gods liefde voor jou en mij niet egoïstisch of voorwaardelijk is. Gods liefde voor jou en mij werd gegeven opdat wij zouden leven door Jezus Christus.

Jezus zei in Johannes 10:10 – “Ik ben gekomen om te zorgen dat zij leven hebben, leven in overvloed.”

Dit spreekt van het eeuwig leven in de toekomst en ook de eeuwige, oftewel de bovennatuurlijke kwaliteit van het leven hier op aarde.

Wij die het leven en overvloed van Jezus Christus hebben mogen proeven willen absoluut niet terug naar de dode toestand van het ongeloof. Wij hebben leven!

Gods liefde werd voor jou en mij gegeven als verzoening voor onze zonden.

Dat ene ding, het enige dat tussen God en de mens in staat, waaraan de mens zelf niets kan doen is de zonde. De zonde scheidt de mens van God, maar door Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood heeft Jezus onze zonden geheel weggedaan.

Psalm 103:12 – “Hij neemt de zonden van ons weg en werpt ze ver van ons, zover als het oosten is van het westen.”

1 Korinthe 15:3 – “…Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften.”

Gods agape liefde voor jou en mij is het ultieme! God heeft het meest dierbare opgeofferd voor jou en mij terwijl wij niets met God te maken wilde hebben.

Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus de heerlijkheid van de hemel verliet om een kwetsbaar mens te worden.

Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus overal oppositie tegenkwam terwijl Hij alleen maar Gods liefde toonde, de echte waarheid bracht en het goede deed.

Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus door Zijn vijanden gemarteld werd, Zijn baard uitgerukt, Zijn gezicht met vuisten geslagen, Zijn rug helemaal aan flarden gescheurd door de zweepslagen, Zijn handen en voeten doorboord door dikke spijkers.

Gods liefde heeft toegestaan dat Jezus, die voor 100% onschuldig was, de zonde en de schuld van de gehele mensheid, dus ook van jou en mij op zich nam.

Gods liefde heeft toegestaan dat de volmaakte mens Jezus, die zich nergens schuldig aan maakte een moordenaar werd, een verkrachter, een pedofiel, een crimineel, een leugenaar, trots en hoogmoedig, vijandig, toornig, niet vergevend, rancuneus, enz.

En deze onschuldige Jezus, die alle zonde van de mensheid droeg riep op een gegeven moment aan het kruis uit; ‘Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ oftewel, ‘Papa, Papa, waar bent u, ik heb u juist nu zo hard nodig; waarom hebt u mij in de steek gelaten?’

Op het moment dat Jezus al onze zonden droeg kon God de Vader niets met Jezus te maken hebben. Zoals de zonde de mens van God scheidt, scheidde de zonde ook Jezus van God.

Dit heeft God en Jezus gedaan zodat jij en ik verzoend kunnen worden met God, zodat jij en ik leven en overvloed kunnen hebben, zodat jij en ik de zekerheid van het eeuwig leven in de heerlijkheid zullen hebben.

Dit is hoe God ons liefheeft, dit is de uiting van agape!

Als je twijfelt aan de liefde van God, als je twijfelt of God toch wel echt van je houdt of kan houden, dan verwijst God jou naar het kruis. Want aan het kruis heeft God Zijn agape liefde aan jou betoond.

1 Johannes 4:11 – “Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.”

Neem even een moment om om je heen te kijken. Zoals God ons liefheeft, zoals God Zichzelf verloochend heeft om ons lief te hebben, zo hoor jij je broers en zussen in Christus lief te hebben. Hoe ziet dat er praktisch uit, vraag je? Sla je Bijbels open op 1 Korinthe 13.

1 Korinthe 13:4-8a 4De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, 5zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, 6zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, 7zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. 8aDe liefde vergaat nooit.”

1 Johannes 4:12 – “Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.”

Niemand heeft ooit God gezien, maar wanneer jij en ik elkaar met de agape liefde van God liefhebben, dan is Gods liefde in ons volmaakt oftewel, volgroeid en dan maken wij God zichtbaar aan elkaar en aan de verloren wereld om ons heen.