God is perfect rechtvaardig

God is perfect rechtvaardig

Romeinen 9:14-16 (24-4-2022) God is perfect rechtvaardig

Vorige keer dat we naar Romeinen hebben gekeken, zagen we dat Israël was uitverkoren door God. We hebben toen gezien dat God uitverkiest, maar dat dat niet gelijk is aan redding. Hij koos Israël als volk, terwijl individuen van dat volk niet het echte Israël waren.

 • Vandaag gaan we verder in Romeinen 9, we gaan ontdekken: God is perfect rechtvaardig.

v14-16 God is rechtvaardig

Vorige keer hebben we gezien (v13) dat God Izak liefhad, maar dat Hij Esau haatte. We hebben gezien, in Maleachi 1 en andere plekken, dat dit een vergelijking is tussen hoe God reageert op Izak en op Esau. Het een is liefhebben, Izak, het ander is in verhouding ‘haten’, Esau.

 • Dit lezende kan de gedachte je bekruipen dat God niet rechtvaardig is, want Hij ‘haat’ Esau. En Hij behandelt Esau anders dan dat Hij Izak behandelt. Het idee van dat dat niet eerlijk en/of rechtvaardig is, is heel menselijk om te hebben.

Paulus is heel duidelijk: “Volstrekt niet!” (v14) God is niet onrechtvaardig, Hij is juist perfect rechtvaardig (Psalm 11). Het is onmogelijk voor God om iets op een onrechtvaardige manier te doen, dan zou Hij niet langer God zijn.

Toon volledige notities

 • In de uitleg die Paulus aan het geven is, over Gods trouw richting Israël, is het heel belangrijk om dit goed te snappen. God moet volledig rechtvaardig handelen, naar zowel Israël als niet-Israël, om God te zijn. Als Hij partijdig zou zijn, zou Hij niet meer perfect rechtvaardig zijn.
  • Je kan dan namelijk zeggen dat Hij voorkeur heeft en dat Hij niet meer perfect reageert in elke situatie. Om God te zijn, moet Hij perfect zijn, in alles dat Hij doet, altijd. En dat is de geruststelling die we hebben, dat Hij ook echt perfect zo is.

God legt dit ook uit (v15), vanuit Exodus 33:19. Wat Paulus hier, opnieuw, doet, is het onderbouwen van ons NT geloof, vanuit het OT. Het christelijk geloof is niet ‘nieuw’, het is juist volledig gebouwd op het OT, wat betekent dat we stevig fundament hebben voor ons geloof.

 • Paulus citeert een stuk uit Exodus, waarin Mozes gevraagd heeft aan God om Zijn heerlijkheid te mogen zien (Exodus 33:18). Gods antwoord is dat Hij Zijn goedheid voorbij zal laten gaan en Zijn Naam zal uitspreken. Hierdoor zal Mozes God beter leren kennen.
  • En onderdeel van Gods antwoord aan Mozes, is dat Hij barmhartigheid en ontferming zal tonen richting Wie Hij wil. God wil dat Mozes Hem beter leert kennen, dat hij Zijn goedheid leert kennen. En in Zijn goedheid zal Mozes alles van God zien dat nodig is.

Lloyd-Jones: “Ik zal neerbukken naar jouw zwakte. Ik zal je iets laten zien. Maar, veel belangrijker dan dat, ik zal Mijn goedheid aan je voorbij laten gaan. Dat zal je een dieper inzicht in en begrip geven over Mijzelf, Mijn karakter, in Wie Ik ben. Dat is wat je echt moet weten.”

Onderdeel van het kennen van God, was zien dat Hij geeft wat Hij geeft, aan wie Hij het geeft. Hij alleen bepaalt wat Hij geeft en aan wie. Het woord ‘barmhartigheid’ betekent ‘iets wel krijgen, dat je niet verdient’. Dat is wat God uitstort over de mens.

 • Dat betekent automatisch dat niemand er recht op heeft, want we verdienen het niet. Gods ontferming en barmhartigheid zijn aan Hem om te geven aan wie Hij wil, Hij zal dat alleen wel in overeenstemming doen met Wie Hij is.
  • God kan nooit iets doen dat niet overeenkomt met Zijn karakter, Hij kan alleen rechtvaardig handelen. Het is voor Hem niet eens mogelijk om onrechtvaardig te zijn, of te liegen, o.i.d. Hij kan niet anders dan perfect handelen naar Zijn eigen karakter.

In Zijn perfecte rechtvaardigheid (v14), zal Hij Zich ontfermen en barmhartigheid betonen (v15) zoals past bij Wie Hij is. Hij zal dat doen als soeverein God, Hij zal mensen geven naar Zijn wil. En dat heeft niks met ons willen of werken te maken (v16).

 • Esau en Jakob hadden nog niks gedaan toen God hen koos (v11-13), dat kan Hij omdat Hij God is. Dit kan fout, raar en vooral onrechtvaardig klinken; maar we mogen weten dat God in alles rechtvaardig zal handelen, dat Hij perfect zal handelen.

Psalm 11:4-7 “De HEERE is in Zijn heilig paleis, de troon van de HEERE staat in de hemel; Zijn ogen doorzien, Zijn blikken beproeven de mensenkinderen. De HEERE beproeft de rechtvaardige, maar Zijn ziel haat de goddeloze en wie geweld liefheeft. Hij zal op de goddelozen valstrikken, vuur en zwavel doen regenen. Een verschroeiende stormwind zal het deel van hun beker zijn. Want de HEERE is rechtvaardig, Hij heeft rechtvaardige daden lief. De oprechten zullen Zijn aangezicht aanschouwen.”

Vanuit de hemel ziet God alles (v4), Hij weet wie er rechtvaardig handelen en wie niet. Beide zullen krijgen wat ze verdienen, want Hij is rechtvaardig (v7). Daar kunnen we altijd op terugvallen, daar kunnen we altijd op vertrouwen. Hij zal doen wat perfect, heilig en rechtvaardig is.

 • Dat was voor Mozes onderdeel van het kennen van God, onderdeel van Gods karakter. God sprak Zijn eigen Naam uit richting Mozes, als onderdeel van Zijn openbaring richting Mozes. De Naam van God is ook prachtig en laat o.a. zien dat Hij rechtvaardig is.

Exodus 34:6-7 “Toen de HEERE bij hem voorbijkwam, riep Hij: HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw, Die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden, Die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft, maar Die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen, tot in het derde en vierde geslacht.”

Deuteronomium 5:9-10 “U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen, want Ik, de HEERE, uw God, ben een na-ijverig God, Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten; maar Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die Mij liefhebben en Mijn geboden in acht nemen.”

Dit is Wie God is, Hij zal degenen die niet van Hem houden schuldig vinden en over hen oordelen. Voor hen die wel van Hem houden, die hun wegen veranderen, zullen barmhartigheid krijgen van God. Het verschil is het liefhebben van God, is het volgen van wat Hij zegt, o.b.v. Hem liefhebben. God is perfect rechtvaardig, zo zal Hij handelen.

 • In Zijn rechtvaardigheid weet Hij wie Hem zullen liefhebben, in Zijn rechtvaardigheid geeft Hij barmhartigheid. Het kan misschien vanuit ons menselijk denken onrechtvaardig voelen of lijken, maar de perfecte God zal nooit op die manier handelen. Hij zal doen wat goed is.

God spreekt in Romeinen 9 over Israël en over het feit dat ze Zijn uitverkoren volk zijn. Ze zijn gezegend (v1-5) en ze zijn de kinderen van de belofte (v6-13). Tegelijk weten we dat Israël altijd veel passie en toewijding, veel ‘willen’, voor de Heere heeft.

Romeinen 10:1-3 “Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen.”

 • Ondanks hun willen en ondanks hun hardlopen, “ijver”, is dit naar eigen inzicht. Ze doen en willen een hoop dingen, maar het is niet onderworpen “aan de gerechtigheid van God”. Net als Israël moeten we leren Wie God is en hoe Hij dingen doet.

Het ontvangen van Zijn ontferming en Zijn barmhartigheid, is “dan niet van hem die wil, ook niet van die hardloopt, maar van God Die Zich ontfermt.” In het NL staat er schuingedrukte tekst, dat is toegevoegd door de vertalers om de zin te helpen. Deze woorden staan niet in het Grieks.

 • God zegt dat Hij Zich ontfermt en dat Hij barmhartigheid betoont, dat is wat we mogen zien. En dat doet Hij rechtvaardig, in complete overeenstemming met Wie Hij is. Dat zijn de Bijbelse feiten waar we op mogen staan.

De ontvangers van deze ontferming en barmhartigheid, Israël als volk, Izak en Jakob, hebben niet zelf het willen of rennen gedaan. God gaf hen dit om een andere reden, het hangt van Hem af. En Hij laat door het Woord heen zien dat Hij mensen kiest en dat Hij geloof beloont.

Genesis 15:6 “En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.”

Romeinen 4:5 “Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.”

 • Geloof wordt hier niet als een werk gezien, het wordt als een contrast met werk gezien. Geloof is dat wat de mens rechtvaardigt; geloof is de onderscheidende factor. Geloof als reactie op het werk van God, geloof als reactie op de openbaring van God.

Romeinen 3:28 “Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet.”

 • God moet mensen naar Zichzelf trekken (Johannes 6:44), de Heilige Geest overtuigt mensen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Johannes 16:8). Het is dan aan ieder mens om dat werk te geloven of niet, om dat werk te accepteren of niet.

God geeft Zijn barmhartigheid en Zijn ontferming aan Wie Hij wil; Dezelfde God Die zoveel van de wereld houdt dat Hij Zijn Zoon gaf (Johannes 3:16). We kunnen zien in het hele Woord dat God mensen kiest, e.g. Deuteronomium 7, maar dat mensen wel moeten kiezen om Hem ook na te volgen.

Jozua 24:14-15 “Nu dan, vrees de HEERE, dien Hem in oprechtheid en trouw, doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de HEERE. Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!”

 • Israël krijgt heel duidelijk een keuze van de Heere, de keuze om Hem wel of niet te dienen. Dit is hetzelfde volk dat door Hem uitgekozen werd, tussen alle volken. Het was niet omdat zij dat wilden of omdat zij nou zo goed waren, het lag volledig in Gods liefde voor hen.

Diezelfde God kiest mensen tot op de dag van vandaag, dat is heel duidelijk in het Woord. God kiest mensen uit voor bepaalde doeleinden, zoals Hij ook Jakob en Esau uitkoos voor dienstbaarheid (Romeinen 9:12). In Zijn alwetendheid, in Zijn liefde en rechtvaardigheid kiest Hij uit. God is perfect rechtvaardig in Zijn uitverkiezen.

 • Daarna moet er geloof zijn (Romeinen 4:5) om gered te zijn. Geloof, niet werken, is wat de doorslag geeft. Geloof in Jezus Christus als Zoon van God is waar het om gaat. Dat is wat ieder mens nodig heeft; dat is onze opdracht om aan de wereld te vertellen (Mattheüs 28:19).

We kunnen dus rusten en zekerheid vinden in het feit dat God rechtvaardig zal handelen naar ieder mens, dat Hij Zich zal ontfermen en barmhartigheid zal betonen aan Wie Hij wil. God is perfect rechtvaardig in alles, Hij is liefde (1 Johannes 4:8), en Hij wil dat allen gered worden (1 Timotheüs 2:4).

 • Dat is op Wie we mogen bouwen, dat is de God van de Bijbel. Dat is hetzelfde karakter dat we in Jezus zien, waarbij allen welkom zijn, allen mogen komen. Dat is de God Die we vanaf Genesis t/m Openbaring zien.

Openbaring 22:17 “En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom! En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water des levens nemen, voor niets.”

Jesaja 55:1 “O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.”

Dit is Gods hart voor de mens, dit is Gods hart voor ieder mens. Dit is Gods hart in zowel het Oude- als het Nieuwe Testament. In alles is Hij goed, is Hij rechtvaardig, is Hij soeverein en liefdevol. In alles zien we dat Hij mensen wil redden, op Zijn voorwaarden, door geloof in Hem.

Spurgeon: “Alle profeten uit de Bijbel, alle apostelen uit de Bijbel, alle dreigementen uit de Bijbel, alle beloftes uit de Bijbel, verzamelen zichzelf en focussen op deze ene brandende oproep, ‘Kom naar Jezus. Kom, en neem vrijelijk van het water des levens.’”

 • Dit is Gods hart voor Israël, voor Zijn uitverkoren volk, dit is Gods hart voor jou. Dit is Gods hart voor jouw buren, vrienden, familie, etc. Dit hoort ook jouw hart te zijn voor de mensen om je heen. Bid voor ze, dat God ze zal trekken, dat ze zullen gaan geloven.

De Bijbel leert heel duidelijk: God is perfect rechtvaardig en Zijn hart gaat uit naar alle mensen. Tegelijk is dat iets dat we niet altijd voelen; het kan heel erg voelen alsof God niet altijd rechtvaardig is. Dat is precies ook waarom Paulus dit punt aanhaalt in dit gedeelte van Romeinen 9.

 • Hij spreekt tegen christenen in Rome, die al vervolgd werden door keizer Nero (54-68 AD). Deze christenen moesten horen dat God rechtvaardig is, maar zeker voor de Joden, die zien dat vele van hun mede-Joden niet geloven, kunnen hier gevoelsmatig een issue hebben.
  • Gevoel kan ons namelijk allerlei kanten op sturen; soms de goede kant, als het geleid is door de Geest, maar ook net zo goed de verkeerde kant. Zeker als er pijn en vragen in het spel zijn, als er onrechtvaardigheid en moeite zijn.
  • Als het dan ook nog eens kan lijken alsof God niet meer rechtvaardig is in redding, wat Paulus aan het aankaarten is, dan is dit helemaal een belangrijk punt. We moeten echt doorhebben dat God niet onrechtvaardig is en dat Hij altijd juist zal handelen.

Als we dat niet in ons hart vastgezet hebben, dan zullen we gaan twijfelen aan God. Satan zal dan in je gedachten gaan fluisteren dat God niet betrouwbaar is, dat Gods Woord niet volledig waar kan zijn. Je zal God dan niet meer zien zoals Hij is en je zal niet meer voor Hem leven.

 1. Leer God kennen

Jeremia 9:23-24 “Zo zegt de HEERE: Laat een wijze zich niet beroemen op zijn wijsheid, laat de held zich niet beroemen op zijn sterkte, laat een rijke zich niet beroemen op zijn rijkdom. Maar laat wie zich beroemt, zich daarop beroemen dat hij begrijpt en Mij kent dat Ik de HEERE ben, Die goedertierenheid bewijs, recht en gerechtigheid op de aarde doe, want in die dingen vind Ik vreugde, spreekt de HEERE.”

Het allerbeste dat je kan doen, is God (leren) kennen. In en door Zijn Woord heen zal je Hem gaan zien voor Wie Hij is en dat zal je helpen. Door Hem te kennen zal je zien dat Hij in alles, altijd rechtvaardig en goed is, dat Hij altijd genadig, liefdevol, barmhartig en heilig is.

 • Door in Zijn Woord te graven, door je Bijbel zelf te (gaan) lezen zal je God beter leren kennen. En daar doorheen zal je gaan zien dat Hij God is, zal je Hem beter leren kennen, zoals Hij is. Je zal zien dat Hij rechtvaardig is, ook als je gevoel iets anders zegt.

Op de momenten dat je gevoel, je omstandigheden of zelfs mensen dan zeggen dat God niet rechtvaardig is, dan heb je Zijn Woord om op terug te vallen. Je hebt dan het onwankelbare fundament van het Woord om te zien dat Hij perfect te vertrouwen is.

 • Dit is een keuze die je moet maken, de keuze om tijd en aandacht te geven aan het zelf lezen van Gods Woord. Maak de keuze om elke dag 10 minuten Bijbel te gaan lezen, elke dag tijd te maken voor God in gebed. Dat zal je leven veranderen.

Spurgeon: “Waarheid is het zoetst wanneer het komt uit de geslagen rots, want bij het eerste gutsen heeft het niks van haar hemelse glorie en vitaliteit verloren. Het is altijd het beste om uit de bron te drinken en niet uit de tank. Je zal zien dat het zelf lezen van Gods Woord, dat lezen i.p.v. notities óver het Woord, de belangrijkste manier is om te groeien in genade. Drink de onvervalste merk van Gods Woord, en niet magere melk of de melk en het water van de woorden van mensen.”

 • Vertrouw op de Heere

Spreuken 3:5 “Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.”

In de wereld worden we opgeroepen om alles te begrijpen, om op je eigen denken te leunen. We moeten zelf denken, zelf dingen oppakken en oplossen, i.p.v. op God vertrouwen. Leren vertrouwen op ‘God is perfect rechtvaardig’, ook als alles wat anders zegt, vereist simpel vertrouwen op de Heere.

 • Salomo heeft het hier over de HEERE, wat YHWH is, Gods persoonlijke Naam. We mogen op Hem vertrouwen, omdat we Hem mogen kennen. Je mag zien dat Hij perfect en volledig te vertrouwen is, omdat Hij God is.

Iedereen in het Woord die we op God zien vertrouwen is daar niet door beschaamd. God zal je vertrouwen nooit beschamen, Hij zal laten zien dat Hij perfect en volledig te vertrouwen is. Zijn alwetendheid, Zijn almacht, Zijn alomtegenwoordigheid laten zien dat je op Hem kan bouwen.

 • Niet alleen dat, je kan het beste op Hem bouwen. Hij en Hij alleen is goed, Hij en Hij alleen is God. Dat maakt Hem bij uitstek Degene op Wie je kan vertrouwen. Dit is een keuze van de wil, ook als gevoel iets anders zegt. Dit is een keuze van gevoel, naar mate je Hem beter kent.
 • Gods wegen zijn hoger

Jesaja 55:8-9 “Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.”

Soms zit je in een situatie waarin je niet ziet hoe God dit toe kan laten, soms zie je niet hoe God rechtvaardig kan zijn. Het kan zo zijn dat door je omstandigheden je twijfelt aan of God kennen en op Hem vertrouwen wel genoeg is, omdat je niet ziet hoe Hij goed kan zijn in je situatie.

 • Pijn, moeite, vragen, verdriet, verlies; allemaal dingen die ervoor kunnen zorgen dat je niet meer ziet Wie God is. Soms moet je accepteren dat Zijn wegen hoger zijn en dat je die niet zal snappen, tot je in de eeuwigheid bent.
  • Soms moet je accepteren dat Hij iets bedacht heeft, wat goed voor je is, maar heel pijnlijk kan zijn. Paulus had een doorn in zijn vlees (2 Korinthe 12), wat heel pijnlijk was. God liet het toe om Paulus Zijn genade te leren.

Soms staat God heel lastige omstandigheden toe en begrijpen we niet waarom. Het kan heel goed dat je in dit leven niet gaat weten waarom en wat het precieze doel was. Je kan dan gaan vechten tegen God, boos worden, etc. Of je kan vertrouwen dat Zijn wegen hoger zijn, ook als jij die weg niet ziet.

 • God weet, ziet en snapt dingen die wij niet kunnen. Hij weet wat echt goed voor ons is, i.p.v. dat wij dat zelf weten. In elke situatie mag je leren vertrouwen op Hem, op Zijn goedheid, op Zijn liefde, op Wie Hij is. Hij is perfect rechtvaardig in alles, ook al zie of voel jij het niet.

Voor de christenen in Rome was het de vraag of God rechtvaardig was in het redden van mensen. Niet alle Joden kwamen tot geloof, God leek misschien wel ‘klaar’ met Israël. God is perfect rechtvaardig, juist ook in redding. Het gaat niet om wie wij zijn, wat wij kunnen of willen.

 • God is barmhartig voor wie Hij wil, God ontfermt Zich over Wie Hij wil. Daar mogen we in rusten. Laat hij die wil komen (Openbaring 22:17) en we mogen drinken van Zijn reddende, levende water.

Als jij nog niet gelooft, is Gods liefde er vandaag voor jou. God biedt jou de mogelijkheid aan om voor Hem te kiezen, om je leven over te geven aan Hem. Belijd dat je een zondaar bent, die Zijn redding nodig heeft; geloof in Jezus als Gods Zoon en je bent gered (Handelingen 16:31).

Christen, waar je ook doorheen gaat, God is perfect rechtvaardig. Wat er ook op je afkomt, wat er ook gebeurt, Hij is perfect liefdevol, genadig en goed; altijd en dat zal niet veranderen. Daar kan je je leven op bouwen, daar mag je op vertrouwen.

 • Vertrouw jij erop dat God rechtvaardig is? Ook in redding? Zet dat jou aan tot het delen van je geloof, het verkondigen van het Woord?
 • Ken jij God echt? Spendeer jij de tijd die nodig is om Hem (beter) te leren kennen?
 • Vertrouw jij echt op Hem?
 • Vertrouw je erop dat Zijn wegen hoger zijn, ook als dat betekent dat je het niet snapt?

Romeinen 15:13 “De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.”