God kennende…

God kennende…

God kennende. . .

hoe zou jij de rest invullen?

Toen men hoorde dat ik vandaag voor zou gaan kreeg ik van een aantal mensen de vraag of ik de Route 66 studie zou oppakken.

Het antwoord is nee, maar ik beloof dat ik Deo volente dat wel ga doen de eerstvolgende keer dat ik voor zal gaan. Maar vandaag heb ik iets dat ik met jullie wil delen dat ik al geruime tijd op mijn hart heb. De inspiratie hiervoor kwam gedeeltelijk uit het boek van Dane Ortlund.

De preek van vandaag heb ik genoemd: ‘God kennende…’ En dan is de vraag: ‘Hoe zou jij de rest van de zin invullen?’

Waar het om gaat is wat weet je nou eigenlijk van God, van Jezus Christus? Ken jij überhaupt een aantal aspecten van het hart en karakter van Jezus om deze zin naar waarheid af te kunnen maken? Zo ja, voor welke karaktereigenschappen van Christus zou jij je hand in het vuur steken?

Mijn gebed is dat waar wij vanmorgen naar gaan kijken iets zal zijn dat voor eeuwig in jouw hart gegrift zal zijn.

Toon volledige notities

1 Johannes 4:19 – “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”

Gods wedergeboren kind mag en kan God almachtig, de Schepper van hemel en aarde, met heel zijn hart, ziel, kracht en verstand liefhebben.

Dit is op zich al te wonderlijk voor woorden, dat God dít jou en mij mogelijk maakt.

Wat nog vele malen meer wonderlijk is, is dat deze God jou en mij liefheeft. En dan niet omdat wij zo liefelijk zijn, maar omdat God Zijn liefde voor ons bevestigde door Christus voor ons te kruisigen toen wij nog zondaars waren, toen wij Gods vijanden waren. God nam hierin het initiatief.

God, die altijd de initiatiefnemer is had ons eerst lief waardoor wij, die Zijn liefde hebben aanvaard, Zijn liefde hebben mogen antwoorden met onze liefde voor Hem.

Dit principe geld niet alleen voor het door God geliefd zijn waardoor wij God liefhebben, het geld ook voor het door God gekend zijn waardoor wij Hem mogen en willen kennen.

Er zijn verzen in de Bijbel die ons leren dat God ons koos vóór de grondlegging van de wereld. Deze suggereren natuurlijk dat God ons ook kende vóór de grondlegging van de wereld. Dit is logisch want God is alwetend.

Maar hoe geweldig dit ook is, voor sommigen van ons kan deze voorkennis enigszins abstract en afstandelijk aanvoelen.

Dus ik ben blij dat er ook verzen in de Bijbel staan die ons leren dat God ons persoonlijk en intiem kent. Dat God alles van jou en mij weet. Of je het nu leuk vindt of niet, God kent ons zelfs beter dan dat wij onszelf kennen.

En dit is waar ik vanmorgen samen met jullie kort naar wil kijken. God weet alles over jou en mij en toch houdt Hij van ons.

Dit is iets dat ons ertoe zou moeten bewegen Hem te kennen. Het zou in ons een hartsverlangen moeten leggen om God te willen kennen. Maar dit kan alleen als je wedergeboren bent.

LATEN WE ALLEREERST KIJKEN NAAR GOD DIE ONS KENT

Johannes 10:14-15a –14Ik ben de goede Herder en Ik ken de Mijnen en word door de Mijnen gekend, 15azoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken;”

Jezus zegt hier in Zijn 4e “IK BEN” verklaring dat Hij de goede herder is en als zodanig kent en begrijpt Hij de Zijnen door en door.

In deze twee verzen spreekt Jezus specifiek over Hebreeuwse gelovigen, maar in vers 16 omvat Jezus ook het kennen van alle heidense (niet Joodse) gelovigen.

Er is geen nauwere relatie dan die van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En Jezus zegt hier dat, zoals God de Vader God de Zoon kent, zo persoonlijk en zo intiem kent Jezus jou en mij, wij die wedergeboren zijn.

Johannes 10:27 – “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.”

Jezus kent Zijn schapen. En omdat Hij Zijn schapen kent, horen en begrijpen ze Zijn stem, ze onderscheiden en begrijpen wat Jezus tot hen spreekt.

En omdat deze schapen Hem toebehoren, omdat Jezus hen kent, omdat ze horen en begrijpen wat Hij hun vertelt, volgen ze Hem na.

Jezus’ schapen volgen Hem waar Hij ook heen leidt. Of het nu naar een geografische locatie is, of in gehoorzaamheid in het dagelijks leven, of zelfs in een vreselijke beproeving of lijdensweg. Wanneer en waar Jezus heen leidt – de zijnen, die Hij kent – zullen volgen.

2 Timotheüs 2:19a – “Toch blijft het vaste fundament van God staan, met dit zegel: De Heere kent wie van Hem zijn,”

Het feit dat God Zijn eigen kinderen kent, is fundamenteel voor ons christelijk geloof.

En dan sprekend over het contrast tussen het hier en nu en onze toekomst in de heerlijkheid, schrijft Paulus dit:

1 Korinthe 13:12 – “Nu immers kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, maar dan zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben.

Vooruitkijkend naar onze glorieuze toekomst in Christus, stelt Paulus dat wij die van Christus zijn Hem volledig zullen kennen, net zoals we nu al, vandaag, volledig door Hem gekend zijn.

En ja, God kent ons nu persoonlijk en intiem, in onze huidige tijd. En dan niet alleen omdat Hij alwetend is, maar omdat Hij van ons houdt, en omdat Hij begaan is met elk detail van ons leven hier op aarde.

De Bijbel is dus duidelijk dat God, de Schepper van hemel en aarde, Zijn kinderen kent. Maar hoe kent Hij ons? Hoe kan een volmaakte en heilige God in de hemel alle ins en outs van Zijn gevallen, zondige, gebroken kinderen echt kennen? Hier wordt het in mijn mening erg interessant.

LATEN WE KIJKEN NAAR HOE GOD ONS KENT

De gezegde: ‘In iemands schoenen staan’ betekent: in de positie of toestand van iemand anders verkeren. Oftewel je verplaatst je in iemand anders.

Dit moet ertoe leiden dat je iemand nooit de schuld mag geven of een oordeel over hen mag vellen voordat je zijn/haar situaties, omstandigheden, denkprocessen, ervaringen, en uitdagingen waarmee hij/zij werd geconfronteerd, echt begrijpt.

Dus om in iemands schoenen te staan zou je zo goed mogelijk de persoon in ‘wiens schoenen je staat’ moeten kunnen begrijpen.

Op menselijk vlak is het vermogen om jezelf in de situatie van de ander te plaatsen en zo de ander te begrijpen, op zijn best gebrekkig.

We zijn gevallen mensen, we zijn zondig en dus zal alles dat we waarnemen, verwerken, denken, zeggen en doen, worden aangetast door onze gevallenheid. Dus als gevallen mensen zijn we niet volledig in staat om echt ‘in iemands schoenen te staan’.

Jezus Christus daarentegen is volledig in staat om in onze schoenen te staan, en dit is iets dat ons vaak ontgaat. Het is ook een waarheid die de satan ons wil weerhouden te kennen.

Over Jezus Christus gesproken als onze hogepriester, zegt de schrijver van Hebreeën dit:

Hebreeën 4:15 – “Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.”

Vanwege onze beperkte tijd samen zal ik niet alles uiteen kunnen zetten van wat dit allemaal betekent, dus ga ik slechts een paar punten benadrukken die relevant zijn voor deze studie. En mijn gebed is dat deze paar punten een revolutie teweeg zullen brengen in hoe je Jezus ziet en kent.

Volgens Hebreeën is Jezus onze perfecte, volmaakte hogepriester. Jezus was als enige in staat om in Zijn incarnatie, Zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart te volbrengen wat alle andere hogepriesters in de geschiedenis van Israël niet konden.

Slechts één van de dingen die Jezus wél kon volbrengen en alle andere hogepriesters niet, was dat Jezus verzocht werd in alle dingen zoals wij en alle andere hogepriesters, maar Zelf nooit had gezondigd.

Jezus onderging verzoeking en verleiding net zoals wij allemaal, want Hij was volledig mens. Maar bij Jezus was er één groot verschil.

Stel dat jij en ik verleid worden door de wereld, het vlees en de satan op een schaal van 1-100. Bij een verleidingsniveau van 1 zou je het kunnen weerstaan met 2 vingers in de neus.

Bij een verleidingsniveau van 100 zou je de verleiding koste wat kost niet kunnen weerstaan. Wat er ook gebeurt, wat de consequenties ook maar kunnen zijn, je geeft toe aan de verleiding. Niveau 100 is menselijk onweerstaanbaar.

Stel dat wij met z’n allen gemiddeld de verleiding kunnen weerstaan tot verleidingsniveau 20. Daarna geven wij allemaal toe aan de verleiding.

Dit zou dus betekenen dat jij en ik alleen de mate en de ernst van verleiding kennen tot op het niveau 20. Want omdat wij op niveau 21 al toegeven aan de verleiding kennen wij dus geen mate of ernst van verleiding boven niveau 21.

Daarom weten we echt niet hoe groot en hoe onweerstaanbaar de verleiding voorbij niveau 21 is. Wij hebben dus geen flauw idee hoe groot en hoe onweerstaanbaar niveau 22 of 51 of 99 zou zijn.

Maar Jezus gaf helemaal niet toe aan enige verleiding. Satan trok alles uit de kast om Jezus te verleiden. Hij werd ver boven wat wij aankunnen verleid en verzocht, en toch verzette Jezus zich tegen het allerhoogste niveau van verleiding.

Dit betekent dat Jezus verleiding kende op niveaus die jij en ik nooit zullen begrijpen.

Dus wanneer de Bijbel ons leert dat Jezus, onze hogepriester volledig in staat is om medelijden te hebben met onze zwakheden, kunnen we er zeker van zijn dat Hij als geen ander weet waar jij en ik elke dag mee te maken hebben.

Zo kent Jezus ons. Hij heeft in alle schoenen van de mensheid gestaan. En omdat Jezus de Zijnen op deze zeer reële manier kent, is Hij volledig in staat om medelijden met ons te hebben. Jezus voelt Zich volledig solidair met de Zijnen.

Als we de Evangeliën lezen, zien we dat Jezus altijd met innerlijke ontferming naar zondaars wordt bewogen. Denk aan de gemarginaliseerden, de zwakken, de zieken, de verstotenen, de gecancelde. Hoe Jezus Zich onder deze mensen bewoog toont Zijn hart in actie. Wij lezen dit en vinden het prachtig!

Maar om de een of andere reden denken sommigen van ons dat Hij alleen op deze manier bewogen was naar deze mensen van toen. Dat Hij zo was zodat ze gered konden worden. Maar als ze eenmaal gered zijn, als ze eenmaal Gods kinderen zijn geworden, gaat Jezus anders met hen om.

Ik dacht dit, want nu jij en ik wedergeboren zijn, moeten we beter denken, we moeten beter zijn, we moeten beter dienen, we moeten Gods Woord beter gehoorzamen, want als gelovigen zouden we beter moeten weten, toch?!? En dus denken we dat Jezus nu, nu wij wedergeboren zijn meer van ons verwacht, dat Jezus ineens veeleisend is geworden.

Kijk, natuurlijk zouden we beter moeten zijn in al deze dingen en nog meer. Maar Jezus die onze zwakheden kent en daardoor medelijden met ons heeft, is nog steeds elke seconde van de dag innerlijk met ontferming bewogen jegens ons, net zoals Hij was met de mensen in Zijn tijd. En ik ben er stellig van overtuigd dat Jezus nog steeds zo is, vooral als we falen vanwege onze zwakheden.

Intuïtief denken we dat Jezus met ons is, aan onze kant staat, aanwezig en ons helpt, wanneer alles goed gaat. Hebreeën 4:15 zegt het tegendeel. Het is in ‘onze zwakheden’ dat Jezus ‘medelijden met ons heeft’.” (Dane Ortlund – Zachtmoedig en nederig van hart pp. 31 ebook)

Ook al is Jezus nu verheerlijkt en gezeten aan de rechterhand van God de Vader, Zijn hart voor zwakke falende zondaars, zoals jij en ik, is precies hetzelfde als toen Hij 2.000 jaar geleden op de aarde liep.

Daarom is het zo geweldig dat Jezus met ons meeleeft en medelijden heeft in onze zwakheden. Omdat we allemaal zwak zijn. Wij falen allemaal!

“God gebruikt mensen die falen omdat er geen ander soort zijn.”

1 Korinthe 1:26-29 –26Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken. 27Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. 28En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen, 29opdat geen vlees voor Hem zou roemen.”

God die ons persoonlijk en intiem kent, wist van tevoren dat jij en ik dwaas, zwak, onaanzienlijk, veracht, en niets zijn. En hiermee rekening gehouden te hebben heeft Jezus medelijden met ons, Hij voelt Zich volledig solidair met ons.

Niet alleen dat. Omdat Hij in alle dingen zoals wij werd verzocht en verleid, kan Hij zich op alle mogelijke manieren met ons verhouden. Hijzelf heeft op onze moeilijke wegen gewandeld. Hij heeft in al onze schoenen gestaan.

Jezus is niet alleen als een dokter die alleen medicijnen voor onze ziekten kan voorschrijven, Hij is als de dokter die Zelf dezelfde ziekten heeft doorstaan. Hij weet het!

Jezus was een zondeloos mens, geen zondeloze Superman. Hij kwam als een gewoon mens naar gewone mensen. Hij weet wat het is om dorstig te zijn, hongerig, veracht, verworpen, geminacht, te schande gezet, dwarsgezeten, in de steek gelaten, verkeerd begrepen, vals beschuldigd, verstikt, gemarteld, gedood. Hij weet wat eenzaamheid is. Zijn vrienden lieten Hem in de steek toen Hij hen het hardste nodig had. Als Hij in onze tijd had geleefd, zouden al Zijn Twittervolgers en Facebookvrienden Hem ontvriend hebben op Zijn drieëndertigste – Hem Die ons nooit zal ontvrienden.” (Dane Ortlund – Zachtmoedig en nederig van hart pp. 32 ebook)

Maar hoe zit het met onze zonden? Jesaja 59 zegt dat onze zonden ons van God scheiden. Betekent dit dat Jezus ons in de steek laat en geen medelijden met ons kan hebben in onze diepste pijn van de schuld en schaamte van onze zonden?

Nee, natuurlijk niet! Onze enige hoop in tijden van pijn, verdriet en schaamte over onze zonden is dat Jezus onze pijn deelt, maar dan als de zuivere en zondeloze. Bedenk dat Hij aan het kruis stierf voor al onze zonden. Dit geldt ook voor de zonden waarmee je vandaag worstelt.

Onze zondeloze Hogepriester, Jezus heeft Zelf absoluut geen redding nodig. Wij daarentegen wel. Wanneer jij en ik zwaar beladen zijn met schuld en schaamte over onze zonden is Jezus alleen in staat en is bereidwillig om ons hieruit te redden. Elke keer opnieuw!

Daarom staat er in het volgende vers, Hebreeën 4:16, dat we vrijmoedig naar Hem kunnen gaan om barmhartigheid te ontvangen en genade te vinden.

Omdat Jezus Zelf niet met ons vastzit in de put van de zonde, kan alleen Hij ons eruit halen. Zijn zondeloosheid is onze redding.

En Jezus kan ons niet alleen redden uit de put van de zonde, Hij verlangt er ook naar om met ons in de put te komen om onze lasten, onze schuld, onze schaamte, onze pijn te dragen. Jezus heeft medelijden met ons in onze zwakheden.

Over de hogepriesters van het Oude Testament gesproken, toen ze offerden voor de zonden van de Israëlieten, hadden deze hogepriesters te maken met mensen zoals jij en ik. En ook waren zij zelf zwak:

Hebreeën 5:2 – “Hij kan voluit medelijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met zwakheid omvangen is.”

Hebreeën spreekt hier over de hogepriesters van het Oude Testament als vergelijking met Jezus, onze Hogepriester. Het idee dat de hogepriesters van het O.T. medelijden konden hebben met de onwetenden en de dwalenden wordt hier ook op Jezus toegepast.

Als je dit vers leest dan klinkt het bijna alsof de zonden van de onwetenden en dwalenden op de een of andere manier minder ernstig zijn dan andere zonden die we kunnen beschouwen als de echte slechte zonden. Alsof er verschil in zit. Maar ik denk dat het veel eenvoudiger is dan dat.

In Numeri 15 spreekt Mozes over twee soorten zonden: de onopzettelijke en de opzettelijke, oftewel, zonden die je per ongeluk en zonden die je willens en wetens hebt begaan. Simpel gezegd omvat Mozes hiermee gewoon alle zonden.

En dit is wat Ray Ortlund ook denkt dat de schrijver van Hebreeën in gedachten heeft met ‘onwetenden’ verwijzend naar de onopzettelijke zonden, en ‘dwalenden’ verwijzend naar de opzettelijke zonden.

Dit maakt het voor mij simpel. Want omdat Jezus in staat is om zachtmoedig om te gaan met de onwetenden en dwalenden, gaat Jezus dus zachtmoedig om met alle zonden, alle ernstgradaties van zonden, alle niveaus van zonden. Dit is wat wordt bedoeld met Jezus die voluit medelijden met ons heeft.

Er is wel één voorwaarde. Jezus gaat alleen zachtmoedig om met alle zondaars die tot Hem komen, ongeacht jou of mijn specifieke zonden en de slechtheid van die zonden. Jezus heeft voluit medelijden met ons wanneer wij tot Hem komen.

Psalm 139:1 – “HEERE, U doorgrondt en kent mij.”

God doorgrondt ons en kent ons persoonlijk en intiem. Hij kent elke gedachte, elk motief, onze goede momenten en onze slechte momenten. Hij weet alles van jou en van mij, alles dat we doen en laten.

En in tegenstelling tot hoe je jezelf zou beoordelen, of hoe je anderen zou beoordelen, of hoe je door anderen zou worden beoordeeld omdat je onwetend en dwalend bent, oordeelt Jezus je niet.

Jezus werd gekruisigd, is opgestaan uit de dood en is opgevaren naar de hemel omdat jij en ik onwetend en dwalend zijn vanwege onze zwakheden.

En Jezus is op dit moment in de hemel voor jou en voor mij aan het pleiten, waarin Hij het verlossende werk dat Hij voor jou en mij heeft volbracht, toepast.

Dus God kent jou en mij, inclusief al onze rotzooi, al onze mislukkingen. En de manier waarop Hij met ons omgaat, is medelijdend.

En als wij dít van Hem weten, als wij er voor 100% zeker van zijn dat Jezus Christus op deze manier met jou en mij als onwetenden en dwalenden, als zwakken wil omgaan, dan zou je er toch alles aan doen om tot Hem te komen.

Het is vooral wanneer je zondigt en wanneer je lijdt dat je Jezus het hardste nodig hebt. Laten we Hebreeën 4:15 in een wat bredere context lezen:

Hebreeën 4:14-16 –14Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. 15Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. 16Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.”

In jou falen, wanneer je uitgeput bent, in je hopeloosheid, in je schuld en schaamte, in je wanhoop, in je zwakheid word je aangespoord om met vrijmoedigheid bij Gods troon van genade te komen. En de reden om dat te doen is om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden wanneer je die hulp het hardst nodig hebt.

En als je dat doet, begin je de God van de Bijbel te kennen, niet als een streng oordelende God, een die met Zijn vinger jou op je fouten en mislukkingen wijst, maar een God die zachtmoedig en medelijdend is, een God die je wil helpen.

Want als je faalt, als je lijdt onder schuld en schaamte, als je hopeloos en wanhopig bent en je draagt die last alleen, en je haast je niet naar Gods troon van genade, zal je niet te weten komen dat Hij voor jou is en niet tegen jou.

Als je niet naar Gods troon van genade gaat, zal je niet ontdekken dat Hij bereid is jou te helpen in de meest wanhopige tijden, wanneer je je het meest verslagen voelt door je mislukkingen, zondigheid, en misschien door de zonden die jou zijn aangedaan. Kortom, als je lijdt. Maar je moet wel komen.

Ook door tot Hem te komen begin je met God samen te werken aan je heiliging. God verandert jou naar het beeld van Christus door tot Hem te komen.

En dus, God kent jou, dat is een feit en dat is definitief. Maar hoe je Hem leert kennen, is door naar Hem te gaan, vooral wanneer dingen niet goed gaan, vooral als je geen zin hebt om naar Hem te gaan.

Vooral als je het gevoel hebt dat het geen zin heeft, als je het gevoel hebt dat je het te vaak verknald hebt, als je het gevoel hebt dat God klaar is met je, als je je vermoeid voelt, belast, en bezwaard. Vooral ook als je het gevoel hebt dat je de barrières waar Casper het vorige week over had niet kan overkomen. Laten we afsluiten met Jezus ‘eigen woorden:

Mattheüs 11:28-30 –28Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. 29Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; 30want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.”

Van alle 89 hoofdstukken in de vier Evangeliën is dit de enige plaats waar Jezus iets over Zichzelf onthult, over wie Hij werkelijk is. En wat Hij zegt is dat Hij zachtmoedig en nederig van hart is.

Maar de enige manier om dit niet alleen theologisch te weten, maar hier zelf achter te kunnen komen is door naar Jezus te komen.

Dus, als je nog nooit eerder tot Jezus bent gekomen, kom dan tot Hem en belijd Hem dat je een zwakke onwetende en dwalende  zondaar bent die keihard redding en verlossing nodig heeft. Vraag Hem om zich aan jou kenbaar te maken. Bid vandaag met iemand!

Als je een belijdende discipel van Jezus bent, maar je aarzelt om welke reden dan ook om naar Jezus te komen, kom dan gewoon naar Hem. Leg je trots neer. Hij nodigt je uit om naar Hem toe te komen. Bid vandaag met iemand!

1 Petrus 5:6-7 –6Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. 7Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.”

Misschien weet je gewoon niet meer hoe je tot Jezus zou moeten komen:

De eerste stap is om met God te praten over wat de oorzaak is van je lijden. Stort je hart uit bij Hem. Belijd je specifieke zonden. Vraag Hem om je te helpen.

Vraag God ook welke Bijbelverzen of Bijbelboeken je moet gaan lezen en op welke je moet mediteren.

Vraag God om een iemand die je in dit proces kan helpen. Dit kan je partner zijn als je getrouwd bent, het kan een volwassen broer of zus zijn, je voorganger. In ieder geval iemand die je degelijke bijbelse counsel kan bieden.

Vraag God welke boeken of bronnen je nodig hebt om te lezen of te beluisteren, die je kunnen helpen in je lijdensweg.

En praat hier niet slechts één keer met God over, besteed je tijd en energie elke dag opnieuw om dit te doen.

God kennende weet ik voor 100% zeker dat als je naar Jezus toe gaat, Hij barmhartig en genadig zal zijn en dat Hij jou in jouw toestand zal helpen.

OPROEP

Het woord van God zal volgens Jesaja 55 nooit vruchteloos tot God terugkeren, maar het zal doen wat God behaagt.

En met dit in gedachten kunnen jij en ik het woord van vandaag niet in het midden laten. Wij moeten er iets mee doen.

En een van de dingen die wij ermee kunnen doen is er een respons op geven door naar God toe te gaan om met Hem hierover te praten. Dit kan je in je eentje doen, maar beter is het als je dit met een ander doet. Dat heet fellowship.

Zo meteen krijg je de gelegenheid om met een broeder of zuster samen naar God toe te gaan in gebed. Er zullen mensen achter in de zaal staan die graag samen met jou naar de Heere toe willen gaan in gebed. Maak daar gebruik van.

Numeri 6:24-26

24De HEERE zegene u en behoede u!

25De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!

26De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u en geve u vrede!