God schenkt ons alle dingen

God schenkt ons alle dingen

Romeinen 8:31-35 (28-11-2021) God schenkt ons alle dingen

Afgelopen 2 zondagen hebben we gekeken naar de God Die voor ons is. We hebben gezien dat Hij oneindig, almachtig, trouw, soeverein, liefde, rechtvaardig en een verterend vuur is. Al deze eigenschappen zijn voor ons nodig om te weten, te kennen en te ervaren.

 • Dit is namelijk onze God, Hem kennen hoort ons gerust te stellen; anders is v31 geen bemoediging voor ons. De oproep is om Hem beter te leren kennen, door ook zelf Zijn Woord te bestuderen. Hoe beter we Hem kennen, hoe meer we zullen leven naar Wie Hij is.

Vanochtend pakken we de studie op in v31 en gaan we verder in Romeinen 8. God schenkt ons alle dingen, alle dingen die we nodig hebben.

v31-32 God schenkt ons alle dingen

Heiliging is het proces waar de christen in zit, vanaf het moment van tot geloof komen. Heiliging is wat God in de mens doet, nadat ze in hebben gezien dat ze zondaren zijn (Romeinen 1-3), nadat ze geloven in Jezus als Zoon van God (Romeinen 4-5). Heiliging is Gods werk in ons (v29).

 • Dat werk is mooi, is prachtig en bemoedigend (v1-17), het kan ook pijnlijk en lastig zijn (v18-30). Redding is een proces dat voor ons maar lastig te begrijpen is (v28-30), vooral omdat we als mensen gewoon niet alles kunnen begrijpen.
  • Paulus heeft ons een hele hoop belangrijke, maar ingewikkelde dingen verteld in Romeinen 8. Daarom wil hij, wil God, dat we één ding goed begrijpen: God is vóór ons (v31). Hij is met ons, draagt ons, helpt ons en leid ons.
Toon volledige notities

In het heiligingsproces, in alle dingen waar we doorheen gaan is Hij bij ons. Niet alleen is Hij er, maar Hij is ook nog eens de God Die in staat is om ons te helpen en te leiden in en door onze situatie heen. Hij is de almachtige, oneindige God; Hij is liefdevol en rechtvaardig, Hij is vóór ons.

 • Dit moeten we goed in onze gedachten hebben, dat God echt vóór Zijn kinderen is. Hij wil het beste voor je, Hij wil dat je leeft naar Zijn wil, op Zijn manier. Hij wil niet dat je zelf aan het proberen bent om een christen te zijn, Hij wil dat je door Zijn kracht leeft, op Zijn manier.

“Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” Onze Papa is de grootste en de sterkste, onze Papa is heilig en rechtvaardig; onze Papa houdt oneindig veel van ons. Dat is Wie God is, dat is hoe Hij dingen doet. Dat is de God Die voor ons is.

 • Juist in heiliging, in lijden, in pijn kunnen we dit vergeten. Satan gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8), hij wil ons afleiden van Wie God is. Hij wil dat we op onze omstandigheden, ons gevoel en onze vragen gericht zijn.
  • De vraag van Paulus is de belangrijkste, de enige vraag waar we ons op moeten richten als we Satan horen brullen: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” We moeten onze gedachten hierop dwingen, hierop sturen. Bovenal moeten we hieraan denken.

Om ons te helpen (v32) gaat God laten zien dat Hij voor ons is. Hij heeft al laten zien dat Hij voor ons is, door vóór we Zijn kinderen waren, al Zijn Zoon voor ons naar de aarde te sturen. Hij gaf ons Zijn Zoon al, toen we nog zondaren waren (Romeinen 5:8).

 • Dat is de ultieme uiting van het feit dat God voor ons is, dat Hij van ons houdt. Dit is de duidelijkste manier die God had om te laten zien dat Hij liefde is, dat Hij Zijn genade over ons wil uitstorten.
  • Satan wil niet dat we denken aan wat God voor ons gedaan heeft; hij wil dat we denken aan wat wij vinden dat God nog voor ons moet doen. Maar dat is een verkeerd uitgangspunt; we moeten altijd beginnen bij Jezus, bij het kruis.
  • Dat is het enige startpunt waarbij we God en onszelf op de juiste plek zetten. Dit is het enige startpunt waarbij wij zondaren zijn en Hij de hoogverheven God. Hierdoor zullen we zien dat alles dat Hij doet genade is, onverdiend. Dat zal onze blik veranderen.

Henry: “Wanneer God voor ons is, en we in Zijn liefde blijven, mogen we vrijmoedig al de macht van de duisternis trotseren. Laat Satan het maximale doen, hij is geketend; laat de wereld haar maximale doen, zij is overwonnen: overheden en machten zijn ontwapend en overwonnen, in het kruis van Christus. Wie durft er dan tegen ons te vechten, terwijl God Zelf voor ons vecht?”

Dit is niet altijd iets dat we voelen, dit is iets dat we primair moeten weten. We moeten weten dat dit zo is, we moeten hierop vertrouwen. Dit gaat om een bewuste keuze maken om dit te vertrouwen boven wat we voelen en zelf denken.

 • We moeten ons denken ondergeschikt maken aan het feit dat God vóór ons is en dat dat zichtbaar is in het feit dat Hij Zijn Zoon voor ons gaf. Dat is de grootste zegen die we ooit kunnen ontvangen en dat hebben we al gekregen.

Hij heeft “Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven” Dat is de uiting van Zijn liefde waar we ons aan vast kunnen houden, dat is hoe God laat zien dat Zijn liefde zo groot is. Dit is waaruit blijkt dat Hij vóór ons is.

Filippenzen 4:8 “Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.”

 • Satan wil dat we alles bedenken, behalve deze grote, geweldige waarheid. We horen te denken o.b.v. Wie God is en wat Hij voor ons gedaan heeft. Deze God heeft ons al het maximale gegeven dat Hij kon, Zijn Zoon. Deze God schenkt ons alle dingen die nodig hebben.

Hij heeft ons al redding gegeven, zou Hij niet ook de mindere, de kleinere dingen geven dan dat? Hij heeft ons al Zijn Zoon gegeven, waarom zou Hij dan niet de dingen geven die minder zijn? Dat is de geruststelling die Paulus aan ons meegeeft. Dat is Wie God is en hoe ongelofelijk groot Zijn liefde is; God schenkt ons alle dingen, dat is Wie Hij is.

v33-35 Wat geeft God ons?

Paulus maakt in de Romeinen brief een hoop grote statements. Hij zegt grote dingen, die allemaal waar zijn, maar die wel uitleg nodig hebben. Dat is een manier van dingen uitleggen, maar ook om een punt te maken. Dit is geen overdrijving of zelfs liegen, het is waarheid uit Gods mond.

Romeinen 2:23 “Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God,”

 • Dit is een grote conclusie over alle mensen, over de hele mensheid. Deze conclusie staat of valt met degene die de conclusie trekt, God. Om dit grote statement waar te laten zijn, moeten we weten of degene dit zegt betrouwbaar is.
  • Daarom zegt Paulus in v31 dat God voor ons is, zodat we stil staan bij Wie Hij is. Wat hij daarna zegt is gebaseerd op Wie Die God is. Dat maakt deze statements groot, maar betrouwbaar.

In v32 zegt Paulus dat God “ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” Om dit grote statement goed te begrijpen, moeten we denken o.b.v. Wie de God is Die dit statement uitspreekt. De God van de Bijbel zegt dit tegen ons, Hij is Degene Die ons “alle dingen” zal schenken.

 • De vraag is dan wat “alle dingen” betekent? Het antwoord op die vraag is belangrijk, als we God goed willen begrijpen, maar ook kunnen leven naar deze waarheid. Gelukkig geeft Paulus 3 voorbeelden van wat “alle dingen” betekent in deze context.

1) God rechtvaardigt (v33), 2) Christus redt ons van verdoemenis (v34), 3) Niks kan ons scheiden van Jezus’ liefde (v35). Dat is o.a. wat we krijgen van God, maar dit is vooral wat we nodig hebben als mensen. Juist ook weer in het heiligingsproces, juist ook weer als pijn en lijden aanwezig is; juist dan moeten we we weten: ‘God schenkt ons alle dingen’.

 1. God rechtvaardigt (v33)

Openbaring 12:10 “En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.”

Satan is de aanklager van de broeders, hij is continu bezig om ons neer te halen. Zowel richting God als bij onszelf. Hij vertelt God wat we fout doen, hoe zondig we zijn, welke dingen we voor de zoveelste keer gedaan hebben die tegen Zijn wil ingaan.

 • Tegelijk doet hij dit ook bij ons; hij gaat rond als een brullende leeuw (1 Petrus 5:8), mensen aanklagende over hun zonde. We kunnen ons daardoor laten afleiden, daardoor bang laten maken. We kunnen Satans beschuldigingen gaan geloven.

Het resultaat daarvan is dat we gaan twijfelen aan God, aan Zijn beloftes, aan wat Hij voor ons gedaan heeft. Je gaat twijfelen over of je wel Zijn kind bent, of je wel gered bent, of God je niet aan het straffen is. Twijfel, vragen, wantrouwen; allemaal dingen die het gevolg zijn van Satans tactiek.

 • Hij weet namelijk heel goed dat wij zo in elkaar zitten, hij weet wat hij moet doen om ons aan het twijfelen te krijgen. Juist ook in pijn en in moeite, in situaties die al zo lang duren dat je niet eens meer weet hoe lang het al zo is.
  • Juist dan weet hij twijfel in onze harten te krijgen, twijfel in onze gedachten. Hij weet voor elkaar te krijgen dat we luisteren naar zijn beschuldigingen, i.p.v. naar wat God over ons zegt.

God schenkt ons “alle dingen”, niet alleen redding in Christus, maar ook zekerheid. “God is het Die rechtvaardigt.” (v33) Dat is zekerheid, dat is wat God over ons zegt. Dat is wat Jezus voor ons gedaan heeft, dat is de vaste grond waar we op mogen staan.

Wiersbe: “God zal ons zeker niet beschuldigen, aangezien Hij ons gerechtvaardigd heeft. Als Hij ons aan zou klagen zou Zijn redding gefaald hebben en zouden wij nog in onze zonde zijn. De betekenis van rechtvaardiging begrijpen geeft onze harten rust. Onze ervaring als christen verandert per dag, maar rechtvaardiging verandert nooit. We kunnen onszelf aanklagen, mensen kunnen ons aanklagen, maar God zal ons nooit aanklagen. Jezus heeft de prijs al betaald en wij hebben zekerheid in Hem.”

Johannes 5:24 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.”

Jezus Zelf geeft aan dat er zekerheid is in Hem. “heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis,” Dat zijn de woorden van de God Die niet liegen kan (Numeri 23:19), dat zijn Gods woorden over jou. Satan heeft vaak gelijk wanneer hij ons aanklaagt, de keuze is dan aan ons.

 • Hoe indrukwekkend het ook is wat hij zegt, geloof je God meer dan dat je Satan gelooft? Geloof je God meer dan je eigen denken? Vertrouw je God meer dan wat mensen zeggen? De keuze is aan jou, de keuze is om God te vertrouwen, Die zegt dat Hij jou gerechtvaardigd heeft.

Allen die in Jezus Christus geloven als Zoon van God zijn gered (Handelingen 16:31). Allen die in Christus geloven zijn gerechtvaardigd (2 Korinthe 5:21). Allen die op Jezus vertrouwen zijn eeuwig vergeven (1 Petrus 2:24). God schenkt ons alle dingen; dat is zekerheid, dat is eeuwig; daar mag en kan je op vertrouwen.

 1. Christus redt ons van verdoemenis (v34)

Hebreeën 7:25 “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten.”

Een tweede ding dat we nodig hebben, is de geruststelling van onze redding. Dit gaat verder dan de aanklachten van Satan, want die aanklacht klopt; we zijn zondaars die meer zondigen dan we willen toegeven. Dit gaat over zekerheid van redding.

 • Ook dit is iets waar Satan ons graag aan laat twijfelen. Hoe mooi is het voor hem als wij twijfelen aan God, twijfelen aan wat Hij gezegd heeft, twijfelen aan wat Hij voor ons gedaan heeft? Als wij twijfelen aan onze redding, twijfelen we aan het kruis.

Paulus legt uit (v34) wat Jezus voor ons gedaan heeft. God schenkt ons alle dingen; Jezus is gestorven, opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit nu voor ons. Dat zijn feiten over Jezus, dat zijn dingen waar we op kunnen bouwen.

 1. Door Jezus’ sterven heeft Hij de straf voor onze zonden gedragen. Er is nu geen verdoemenis meer voor de christen (Romeinen 8:1), want Jezus heeft de straf gedragen.
 2. Jezus stond op uit de dood, wat betekent dat Hij machtiger is dan de dood. Doordat Hij leeft, kunnen wij nu geleid door de Geest leven (Romeinen 8:14), Zijn kinderen zijn (Romeinen 8:15).
 3. Jezus zit nu aan de rechterhand van God; Hij is de verheven Heere, Hij zit op de plek van alle glorie en eer. We hebben hoop waar we naar uitkijken (Romeinen 8:18-25), doordat Hij nu regeert, doordat Hij alle autoriteit in hemel en aarde heeft.
 4. Jezus pleit voor ons; Hij is dag en nacht een rechtszaak aan het voeren, tegen alle beschuldigingen van Satan in (Romeinen 8:33). Hij kan namelijk laten zien dat Hij perfect geleefd heeft in onze plaats en dat wij daardoor de genade van redding ontvangen.

Dit is wat ons zekerheid hoort te geven, dit is wat ons gerust hoort te stellen. Hier mogen we op staan, hier kunnen we op vertrouwen. Dit is wat God Zelf voor ons gedaan heeft en nog steeds doet (Hebreeën 7:25), dit is hoe Jezus jou gerust wil stellen over je redding. God schenkt ons alle dingen, ook de rust over de redding die Hij geeft.

 • Teveel christenen twijfelen aan hun redding, te veel christenen geloven de leugens van Satan waardoor ze niet vertrouwen op Jezus’ werk. Te veel christenen leven niet in de vrijheid die er is in Christus, waardoor ze gevangen zitten in twijfels.
  • We kunnen zekerheid hebben, vanwege Jezus’ werk aan het kruis. We kunnen eeuwige rust hebben, doordat Jezus echt al deze dingen gedaan heeft. Je mag met al je vragen, pijn en twijfels naar Jezus; je mag leren vertrouwen op Zijn werk.

Als Satan jou aanklaagt, als jij twijfelt aan je redding: kijk naar Jezus. Als jij niet meer weet of je nog wel echt gered bent: kijk naar Jezus. Dwing je gedachten op Hem, dwing je gedachten naar de dingen die Hij voor jou gedaan heeft aan het kruis. Daar is zekerheid te vinden.

 1. Niks kan ons scheiden van Jezus’ liefde (v35)

1 Johannes 3:1 “Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent.”

De vraag die Paulus stelt is een heel belangrijke: “Wie”. Welke persoon kan ons scheiden van Gods liefde? Wie kan Gods kinderen scheiden van God? Het antwoord is NIEMAND. Niemand kan ons scheiden van Gods liefde.

 • Niet alleen kan een “Wie” ons niet scheiden van Gods liefde; Paulus gaat verder met het noemen van allerlei ‘wat’ voorbeelden. Niet alleen personen kunnen ons niet scheiden van Gods liefde, ook situaties niet.

Zijn liefde is eeuwig, Zijn liefde is vast. Hij houdt van ons met eeuwige liefde (Jeremia 31:3). Dat is hoe God van Zijn kinderen houdt, dat is hoe God van jou houdt. Voor degenen die in Hem geloven is dit zo’n geruststelling, zo’n fundamentele waarheid.

 • Ook dit is een waarheid waar Satan ons graag in misleidt, een waarheid waar hij ons graag van af wil houden. Iemand die zich geliefd weet, leeft heel anders dan iemand die niet geliefd is of daar aan twijfelt. Gods liefde is er voor jou, Gods liefde blijft voor jou.
  • Daar mag je naar leven, daar mag je op bouwen. Dit is Bijbelse zekerheid, Bijbelse waarheid waar je op mag staan. Ook dit is iets om je gedachten naartoe te dwingen, op momenten dat je begint te twijfelen. God schenkt ons alle dingen, alles dat nodig is om op Zijn liefde te vertrouwen.

2 Korinthe 10:3-5 “Want al wandelen wij in het vlees, wij voeren geen strijd naar het vlees. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,”

Satan weet heel goed dat we een geestelijke strijd voeren. Daarom zal hij proberen om ons geestelijk aan te vallen, wat hij vooral doet in onze gedachten. Hij wil onze gedachten afhalen van het feit dat God rechtvaardigt, dat God ons redt, dat God van ons houdt.

 • Als hij dat voor elkaar heeft, kan hij onze gedachten volstoppen met allerlei andere dingen. En dan heeft hij ons te pakken. De taak is aan jou en mij, om onze gedachten continue terug te brengen bij God en alle valse gedachten te herkennen en biddend bij Hem te brengen.
  • Dat is soms een continu proces, een proces waar je misschien moe van wordt. Maar dit is de enige manier om je gedachten te zuiveren van alles dat niet naar Gods wil is, om juist te gaan denken naar Wie God wel is.

Gods liefde is bij uitstek een ding waar Satan wil dat we anders denken dan de Bijbel. ‘God houdt van iedereen, behalve van mij’, ‘ik voel Gods liefde niet, dus zal God opgehouden zijn met van mij houden’. ‘Ik ga door deze lastige situatie heen, dat betekent dat God niet meer van me houdt.’

 • Deze gedachten en meer zullen Satan en zijn demonen ons influisteren; puur en alleen om ons af te houden van Gods waarheid. Ook de wereld geeft ons andere gedachten dan de gedachten van Christus, ook daardoor zullen we worden afgeleid van wat we echt nodig hebben.

Christen, God schenkt ons alle dingen; alles dat we nodig hebben geeft Hij ons. En dat geldt vooral voor geestelijke zaken; zekerheid van rechtvaardiging, redding en Zijn liefde. Dat hebben we zo nodig, juist ook in het heiligingsproces. Dat is wat God ons geeft, dat is waar we Hem om mogen vragen.

 • Dit is waar jij je naar uit mag strekken, dit is waar jij je gedachten in mag leren sterken. Juist in lastige tijd vergeten we de zekerheid die we hebben, vergeten we wat Jezus voor ons gedaan heeft. Daarom is het des te belangrijker dat we onze gedachten richten op wat Jezus deed.

Als jij nog niet gelooft, deze dingen kunnen voor jou zijn. Jij kan leven in zekerheid, in rust. Geloof in Jezus als Zoon van God, belijd dat je een zondaar bent die redding nodig hebt en je bent gered (Johannes 20:31). Stel deze keuze niet uit, geloof vandaag.

Christen, God is voor ons, God schenkt ons alle dingen die we nodig hebben.

 • Je mag staan op Wie God is en dat Hij voor ons is; is dat jouw vaste grond?
 • Realiseer jij je dat je gerechtvaardigd bent, dat dit eeuwig en vast is? Leef je hier ook naar?
 • Besef jij je wat Jezus voor jou gedaan heeft, waardoor je niet verdoemd bent?
 • Leef jij naar het feit dat Gods liefde niet weggenomen kan worden, niet door een persoon of een situatie? Of laat jij je beroven van de zekerheid die God geeft?

1 Johannes 5:13 “Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God.”