Gods dekselse barmhartigheid – Exodus 25:10-22

Gods dekselse barmhartigheid – Exodus 25:10-22

Gods dekselse barmhartigheid

Exodus 25:10-22

We gaan vandaag naar de barmhartigheid van God kijken, maar misschien niet vanuit het beginpunt dat jullie denken. God heeft Zichzelf geopenbaard in Exodus aan Zijn volk, Israël, op allerlei manieren. Hij heeft Zichzelf letterlijk laten zien aan een deel van het volk, Exodus 24:10, en dan gaat Hij omschrijven hoe Hij wil dat alles eruit ziet, waar het van gemaakt wordt, etc.

Exodus 25:10-22

Toon volledige notities

“Ook moeten zij een ark van acaciahout maken; zijn lengte moet tweeënhalve el zijn, zijn breedte anderhalve el en zijn hoogte anderhalve el.

U moet hem met zuiver goud overtrekken; vanbinnen en vanbuiten moet u hem overtrekken en er aan de bovenkant een gouden rand omheen maken.

Dan moet u er vier gouden ringen voor gieten en die aan zijn vier voetstukken bevestigen, namelijk twee ringen aan de ene kant ervan en twee ringen aan de andere kant ervan.

Vervolgens moet u draagbomen van acaciahout maken en die overtrekken met goud.

Dan moet u de draagbomen door de ringen steken aan weerskanten van de ark, om de ark daarmee te dragen.

De draagbomen moeten in de ringen van de ark blijven, ze mogen er niet uitgetrokken worden.

Vervolgen moet u in de ark de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.

Dan moet u een verzoendeksel van zuiver goud maken, zijn lengte tweeënhalve el en zijn breedte anderhalve el.

Vervolgens moet u twee cherubs van goud maken, als gedreven werk moet u ze maken, aan de beide uiteinden van het verzoendeksel.

Maak één cherub aan het uiteinde aan de ene kant, en één cherub aan het uiteinde aan de andere kant; als één geheel met het verzoendeksel moet u de cherubs maken, aan de beide uiteinden ervan.

De cherubs moeten hun beide vleugels naar boven uitgespreid houden, terwijl ze met hun vleugels het verzoendeksel bedekken en hun gezichten naar elkaar toe gericht zijn; de gezichten van de cherubs moeten naar het verzoendeksel gericht zijn.

Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen, en in de ark moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.

Dan zal Ik u daar ontmoeten en van boven het verzoendeksel, van tussen de twee cherubs, die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal Ik met u spreken over alles wat Ik u voor de Israëlieten gebieden zal.”

 

In dit gedeelte krijgt Mozes een grote bouwtekening van God, een bouwtekening voor de plek die God wilde gebruiken om (v22) Israël “te ontmoeten”. De bouwtekening ging over een ark, een tafel, een kandelaar, maar ook de hele tent waar alles in moest.

  • Belangrijk: het ging God niet om de bouwtekening, of om de precieze plaats en dingen die er gemaakt werden. God is hier bezig om aan te geven hoe Hij met Zijn volk omgaat, God laat zien dat Hij ons kent.

Het mooie aan God, is dat Hij wist dat Israël fouten zou maken, God wist dat Israël het zou verknoeien, dus gaf Hij als eerste de Ark des Verbonds. Dit was niet alleen de plek waar Gods aanwezigheid zou zijn, dit was ook de plek waar verzoening mogelijk was voor de zonden die Israël zou begaan. God kent de mens, dus stelde Hij direct de mogelijkheid tot verzoening in.

De plek die God instelt om verzoend te kunnen worden met Hem, om vergeving van zonden te krijgen, is het ‘verzoendeksel’.

Exodus 25:17 “Dan moet u een verzoendeksel (…) maken,”

Het woord voor ‘verzoendeksel’ in het Hebreeuws heeft een veel grotere betekenis dan dat het Nederlandse woord aangeeft. kapporeth:

Deze barmhartigheidszetel is de plek die in Leviticus 16 duidelijk naar voren komt in de stappen die de hogepriester moest voltooien om de zonden van het afgelopen jaar te bedekken. Maar de barmhartigheidszetel van God is niet alleen voor Israël. Gods barmhartigheid is niet alleen voor Israël. Hebreeën 9 legt uit dat wat God in Exodus gebied, dat dit een tijdelijk iets was, namelijk “zolang de eerste tabernakel nog in gebruik was.” (Hebreeën 9:8) De tabernakel is niet meer (in gebruik), maar nog steeds kunnen we bij Gods barmhartigheidszetel komen, nog steeds kunnen we van Gods barmhartigheid genieten.

De Bijbel staat bol van Gods barmhartigheid, het is een onderwerp waar de Bijbel eigenlijk niet over uitgepraat raakt. Waarom? Omdat het zo bijzonder is, maar vooral omdat God, de schrijver van de Bijbel wil dat wij, dat jij, dat ik begrijp wat die barmhartigheid is. Dus vandaag, gaan wij kijken naar de barmhartigheid die God aan ons gegeven heeft en waar Hij heel duidelijk mee begonnen is toen Hij de bouwtekening voor de ark gaf.

We gaan de 5 W’s en de H vraag stellen over barmhartigheid:

Wat is het? Wie geeft het? Waarom geeft Hij het? Waar is het te krijgen? Wanneer geeft Hij het? En Hoe ontvang je het?

 

[Wat is het?]

Barmhartigheid: iets niet krijgen wat je wel verdient.

Vaak denken we dat genade en barmhartigheid hetzelfde zijn, maar dat is niet zo. Genade is iets krijgen wat je niet verdient, barmhartigheid is iets niet krijgen wat je wel verdient:

“Barmhartigheid en genade worden het beste weergegeven in de redding die beschikbaar is door Jezus Christus. We verdienen veroordeeld te worden, maar als we Jezus Christus als Verlosser aannemen, ontvangen we barmhartigheid van God en we worden bevrijd van het oordeel. In de plaats van het oordeel, ontvangen we door genade Gods redding, vergeving van onze zonden, overvloedig leven en een eeuwigheid in de hemel, wat de allermooiste plek is die je je maar kan voorstellen.”

Prediker 7:20 “Voorzeker, er is geen mens rechtvaardig op de aarde, die goeddoet en niet zondigt.”

Romeinen 6:23 “Want het loon van de zonde is de dood”

Ik verdien gestraft te worden voor mijn zonden, maar Gods barmhartigheid voor mij is dat ik die straf niet krijg. God begint in Exodus met verzoening. God begint met barmhartigheid. Ja, God is oordeel, ja God is rechtvaardigheid, maar Hij geeft ook de keuzemogelijkheid voor barmhartigheid.

God gaf Israël de mogelijkheid tot barmhartigheid, de mogelijkheid om hun straf op een onschuldige te leggen. In het geval van Israël ging het om een bok, één bok die alle zonden van het afgelopen jaar van Israël op zich kreeg en stierf als vervangend offer voor de zonden. In ons geval, is Jezus gekomen om al onze zonden op Zich te nemen en als perfect mens de straf te dragen die ik had verdiend. Dat is Gods barmhartigheid.

 

Dat is wat God voor ons heeft. Hij kent de mens en weet dat het nodig is om de mogelijkheid tot barmhartigheid in te stellen. God geeft de mogelijkheid tot barmhartigheid aan ons, omdat Hij weet dat:

Jakobus 2:13 “barmhartigheid triomfeert over het oordeel.” Ik denk daarom dat het ‘barmhartigheidsdeksel’ uit Exodus 25 ook een deksel was. In de kist lagen de 10 geboden, maar wat de wet kan overwinnen, wat over het oordeel wint, wat dus op de kist lag, is Gods barmhartigheid.

Als je Gods barmhartigheid aanneemt, dan zal je het oordeel dat over de mens komt ontlopen. Niet omdat jij goed bent, niet omdat jij iets goeds gedaan hebt, maar alleen omdat God Zijn barmhartigheid gegeven heeft en jij dat aangenomen hebt.

1 Petrus 1:3 “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,”

Dat is wat Jezus gedaan heeft, Hij is voor jou gestorven en opgestaan uit de dood, zodat wij het oordeel niet hoefden te krijgen, wat wij wel verdienden. Dat is wat Gods barmhartigheid is, dat is waar we het vandaag over hebben.

 

[Wie geeft het?]

Lukas 6:36 “Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.”

Exodus 33:19 “Ik schenk genade aan wie Ik genade wil schenken, en Ik ben barmhartig voor wie Ik barmhartig wil zijn.”

God is Degene Die barmhartigheid geeft aan Wie Hij wil. 1 Timotheüs 2:4 zegt dat God wil dat alle mensen tot geloof komen en tot kennis van de waarheid. God biedt zijn barmhartigheid aan de hele mensheid aan, niemand is uitgesloten van de mogelijkheid van het ontvangen van Zijn genade.

Het is maar goed ook dat God Degene is Die barmhartigheid geeft. Ieder ander mens of wezen had nooit zoveel geduld met jou en mij gehad.

Maleachi 3:6 “Want Ík, de HEERE, ben niet veranderd”

God blijft Zijn barmhartigheid aanbieden, dat zal Hij blijven doen tot de dag van het grote oordeel.

 

[Waarom geeft Hij het? En dus, Waarom krijgen wij het?]

We hebben daarstraks in Prediker gelezen dat geen mens rechtvaardig is en dat iedereen zondigt. De Bijbel leert ons in Habakuk 1:13, dat God niet eens naar zonde kan kijken. Jesaja 59 leert dat onze zonden een scheiding hebben gemaakt tussen God en ons, een scheiding die wij als mensen niet kunnen overbruggen.

  • Het argument “ja maar ik leef toch goed?” of “ik ben toch een goed mens?” zal je niet redden. Naar de maatstaf, naar de standaard van God is geen mens goed.
    • Romeinen 3:10 “Er is niemand rechtvaardig, ook niet één,”

Niemand kan zo leven dat God zegt: ja, hij is rechtvaardig. Alleen Jezus heeft dat kunnen doen, omdat Hij God is, omdat Hij als God naar de aarde gekomen is en, als tegelijkertijd God en mens, perfect geleefd heeft.

Dus waarom geeft God Zijn barmhartigheid? Omdat Hij van jou houdt! God is liefde, ook dat leert de Bijbel en Hij wil dat elk mens bij Hem komt. Het door ons veroorzaakte probleem is onze zonde en dat is waarom God barmhartigheid geeft.

  • Eigenlijk is de zonde ons probleem, want wij veroorzaken het probleem, maar God heeft het Zijn missie gemaakt om de mens te redden. God heeft ervoor gekozen om jou zo lief te hebben dat Hij ons probleem op zou lossen.

Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.”

God heeft jou zo lief, Jezus heeft jou zo ontzettend lief, dat Hij alles voor jou gegeven heeft. Hij heeft Zijn leven neergelegd om jou en mij toegang te geven tot God. Dat is Gods barmhartigheid naar jou, Hij geeft Zichzelf voor jou, Hij houdt zoveel van jou dat Hij alles ervoor overhad om dit mogelijk te maken.

Jezus is hét beeld van liefde. Ga maar eens na, wie ken jij die zoveel van jou houdt dat hij zijn leven voor jou geeft? Wie ken jij die zelfs terwijl je hem in het gezicht spuugt door wat je doet, alsnog van je blijft houden? Wie ken jij die door spijkers doorboord is voor jou terwijl jij niks van hem wil weten? Wie ken jij die zo ver voor jou is gegaan, gewoon omdat hij van je houdt?

Dat is Jezus, dat is Zijn liefde. Dat is de barmhartigheid die God aan mij, aan jou wil geven.

 

[Waar is het te krijgen?]

Barmhartigheid van God is te krijgen in Zijn aanwezigheid. In Exodus 25:22 zegt God dat Hij met Mozes zou praten van boven het verzoendeksel, Hij zou Mozes daar zelfs ontmoeten. Om iemand echt te kunnen ontmoeten moet je zelf aanwezig zijn. Dus Gods aanwezigheid zou op het verzoendeksel komen, dat is de plek waar God, op dat moment, Zijn barmhartigheid gaf aan Zijn volk.

 

Zoals Exodus 25:18-20 aangeeft wordt de toegang tot Gods barmhartigheid goed bewaakt:

1 geheel met het verzoendeksel zijn 2 cherubs, 2 engel-achtige wezens. Deze cherubs zitten met de gezichten en hun vleugels naar elkaar toe, de vleugels raken elkaar bij de punten aan. Dit is ook waar Psalm 80:2 over spreekt als er staat dat God tussen de cherubs troont.

Cherubs komen voor het eerst voor in Genesis 3:24 als bewakers van de Boom des Levens. Deze Boom des Levens stond in de hof van Eden, de plek waar Adam en Eva de eerste zonde gepleegd hadden. De hof van Eden is ook de plek waar God wandelt, waar Gods aanwezigheid is. Dus de cherubs bewaken de plek van Gods aanwezigheid, de cherubs in Exodus 25 bewaken dus ook Gods barmhartigheid.

Snappen jullie mijn punt? De plek van Gods aanwezigheid wordt beschermd door cherubs.

De enige manier om bij de Boom des Levens, wat Gods aanwezigheid is, te komen, is volgens Openbaring 22:14 “Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.” (HSV)

Zijn geboden doen, of gehoorzaamheid, zoals de Bijbel hier noemt, is dat je perfect leeft. Je liegt nooit, je hebt nog nooit een snoepje o.i.d. gestolen, etc. je hebt geen enkele van Gods wetten overtreden. Alleen dan kan je, langs de cherubs, naar de Boom des Levens, alleen dan kan je naar Gods aanwezigheid.

Zoals we daarstraks gelezen hebben in Prediker, hebben alle mensen gezondigd. Ik, jij, iedereen. Dat is gewoon zo, want we zijn mensen. Ik ben geen haar beter dan jij en jij bent niet beter dan ik. Geen mens kan aan de standaard van God voldoen. Niemand komt dus langs de cherubs, niemand komt dus in de aanwezigheid van God. Niemand kan bij de barmhartigheid van God komen.

In ieder geval, niet vanuit jezelf, niet zonder van je zonde af te komen.

Hebreeën 9:11-12 “Maar toen is Christus verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”

Jezus verscheen op het toneel en Hij is een perfect offer geweest. Elke zonde heeft een straf, elke zonde verdient een straf. Jezus heeft die straf, Hij heeft jouw schuld, mijn schuld op Zich genomen; dat is de reden dat ik hier voor jullie sta. Niet omdat ik iets weet, kan of wat dan ook.

Door de liefde van Jezus, door het offer van Jezus, door het bloed van Jezus, kunnen jij en ik nu bij God komen. Alleen in de aanwezigheid van God kun je Zijn barmhartigheid ontvangen, alleen als je neerknielt voor Hem kun je Zijn barmhartigheid ontvangen. Alleen als je neerknielt bij het kruis, waar Jezus Zijn leven voor jou gaf en alleen als je je zonden aan Hem belijd, kun je Zijn barmhartigheid ontvangen. Alleen als je erkent dat je Hem nodig hebt, alleen dan zal je ontvangen wat Hij voor je heeft.

 

[Wanneer geeft Hij het]

In Mattheüs 5:3-4 geeft Jezus aan wat de toestand is van een persoon die open staat om Zijn barmhartigheid te ontvangen:

“Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.”

Gods barmhartigheid is alleen voor mensen die ook doorhebben dat ze God nodig hebben. Als je niet doorhebt dat je gered moet worden, waarom heb je dan een Redder nodig?

  • Dat is waarom Jezus zegt dat we eerst ‘arm van geest’ moeten zijn. Dat betekent dat we door moeten hebben dat we God niks te bieden hebben, in ieder geval niks van waarde. Het enige dat we God kunnen bieden is onze zonde, onze vuiligheid, kortom onszelf. Jij hebt God niks goeds te bieden, als je dat beseft, dan ben je echt arm van geest. Je vertrouwt dan niet langer op jezelf, maar je vertrouwt op God, dat is wat Hij wil. Dat is wanneer je Gods barmhartigheid kan ontvangen.
  • Vervolgens moeten we ‘treuren’. Jezus bedoelt hiermee dat we moeten treuren, zeer heftig verdrietig moet zijn over de zonden die we begaan. Ik moet me beseffen dat ik zondig, dat ik niks goeds heb, maar ook niks goed kan doen vanuit mijzelf. Ik heb God nodig, jij hebt God nodig. De hele mensheid heeft God nodig, alleen heel weinig mensen hebben door dat ze God nodig hebben.
    • De mens is heel goed geworden in het proberen te vullen van ons leven. We proberen allerlei dingen te vinden om ons leven mee te vervullen, seks, drugs, rock&roll, je kinderen, een zeurpiet zijn, je baan, voetbal, andere sporten, etc. etc.

Pas wanneer je doorhebt dat dit allemaal niet gaat werken, pas wanneer je inziet dat God Degene is Die je blijven kan vervullen, dan zal je rust vinden. Je zal rust vinden in Zijn barmhartigheid, in Zijn liefde. Maar dit doet Hij alleen wanneer jij inziet dat je Hem nodig hebt.

Klaagliederen 3:22-23 “Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!”

God is niet zo dat Hij één keer barmhartigheid geeft en dat het daarna klaar is. Nee, Hij geeft het elke dag, elk moment van elke dag. En wij hebben het, allemaal, elk moment van elke dag nodig.

 

[Hoe ontvang je het?]

Openbaring 3:20 “Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Als iemand Mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken, en hij met Mij.”

  • Jezus klopt aan de deur van jouw hart, Hij vraagt aan je of Hij de HEERE en Verlosser van jouw leven mag zijn. Het enige dat jij hoeft te doen is aan Hem te vertellen dat je Jezus nodig hebt en dat je jezelf overgeeft aan Hem.

God biedt elke dag Zijn barmhartigheid aan, God is een gevend God, Hij wil heel graag dat wij dit van Hem ontvangen. Het probleem is dat jij en ik niet openstaan voor Gods aanbod. Je vindt het misschien niet leuk om over jezelf te denken als een zondaar, het is niet leuk om over jezelf te denken als iemand die tekortschiet, als iemand die Gods liefde en barmhartigheid nodig heeft.

 

Tegelijkertijd is het zo dat het geweldig is dat God Zijn onvoorwaardelijke liefde laat zien door Zichzelf te geven, in Jezus Christus, voor jou en voor mij. Het is geweldig dat God weet hoe wij zijn , wat wij gedaan hebben en toch van ons houdt, het is geweldig dat Hij weet wat wij nodig hebben en dat Hij ook aanbiedt wat wij nodig hebben.

God wil alleen dat je komt zoals je bent, maar ook dat Hij je mag veranderen naar Zijn evenbeeld.

Jakobus 4:8-10 “Nader tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars, en zuiver de harten, dubbelhartigen! Besef uw ellendige staat en treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.”

 

‘Verneder U voor de Heere’. Dat is wat God vraagt. Hij wil dat je beseft dat Hij God is en dat jij je onderwerpt aan Hem, God wil dat je vrijwillig voor Hem kiest. Dan zal Hij jou barmhartigheid geven, dan zal Hij jou liefde geven in overvloed. God wil dat jij inziet dat je Hem nodig hebt, dat je niet zelf meer door kan gaan zoals je nu bezig bent.

“Besef uw ellendige staat” zegt Jakobus, besef dat je zelf tekortschiet en dat God alles is Wie je nodig hebt. Besef dat Hij van je houdt en dat Hij aanbiedt om je iets niet te geven wat je wel verdient, Hij staat klaar met Zijn aanbod.

“Barmhartigheid en genade worden het beste weergegeven in de redding die beschikbaar is door Jezus Christus. We verdienen veroordeeld te worden, maar als we Jezus Christus als Verlosser aannemen, ontvangen we barmhartigheid van God en we worden bevrijd van het oordeel. In de plaats van het oordeel, ontvangen we door genade Gods redding, vergeving van onze zonden, overvloedig leven en een eeuwigheid in de hemel, wat de allermooiste plek is die je je maar kan voorstellen.”

 

[Wat doe je er mee?]

In het Engels zeggen ze: ‘knowledge is responsibility’. Kennis is verantwoordelijkheid.

God houdt iedereen verantwoordelijk voor de kennis die hij of zij bezit. Dus als jij de kennis bezit dat God jou barmhartigheid aanbiedt, dat Hij jou iets niet wil geven wat je wel toekomt, namelijk het niet geven van het oordeel dat over jou moet komen, wat doe je er mee?

 

Heb jij Gods barmhartigheid al aangenomen? Heb jij Hem al gedankt voor Zijn aanbod? Het aanbod waarbij jij al jouw zonden, al jouw slechte daden, al jouw slechte gedachten, je hele verleden, alles wat je hebt bij God neer kan leggen; en Hij geeft jou het onschatbare cadeau van Jezus. Dat aanbod, heb jij dat al aangenomen? Jij weet niet wanneer je dood gaat, weet je dan wel waar je heen gaat?  Zo nee, bid tot God, vraag Hem om jouw zonden op Zich te nemen, vraag Hem om je te vergeven. Dank Hem voor wat Hij gedaan heeft. Belijd je zonden aan God, wat gewoon betekent dat je tegen God zegt wat je gedaan hebt. Zie in dat je jezelf niet kan redden, maar dat je Hem nodig hebt, Hij zal je tegemoet komen en het oordeel van je wegnemen en je Zijn liefde, Zijn genade geven.

Romeinen 10:9 “Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden.”

 

Heb je Zijn barmhartigheid al wel aangenomen? Geweldig! Leef je daar ook naar? Het is heel makkelijk om barmhartigheid te ontvangen, maar deel je het ook uit? Geef jij anderen net zoveel barmhartigheid als dat je zelf gekregen hebt? Leef je naar de maatstaf die God geeft? Of blijf je een beetje vastzitten op de plek waar je nu bent, met vasthouden aan zonde, of aan het verleden, of wat dan ook wat God van je weg wil nemen?

Vertel jij mensen om jou heen, vrienden, familie, collega´s, buren, etc. ook over deze barmhartigheid? In Zijn liefde heeft God deze barmhartigheid gegeven, Hij wil dat wij dezelfde liefde laten zien door de wereld te vertellen over deze barmhartigheid. Doe jij dat? Vraag aan God of Hij jou meer wil laten zien wat deze barmhartigheid is, wat Hij bedoelt met Zijn barmhartigheid en hoe Hij jou wil gebruiken om anderen te bereiken met deze barmhartigheid.

Wat doe jij?